godište: 1955    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1955 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Marčić ing. Josip
Sredozemna makija na dalmatinskom kršu     PDF    TXT 118
broj: 5-6
     
Bura ing. Dimitrije
Prebirni način gospodarenja u niskim privatnim šumama crnike (Querceus ilex) na otoku Olibu     PDF    TXT 156
broj: 7-8
     
Piškorić ing. O.
Zelena duglazija na kršu     PDF    TXT 260
broj: 9-10
     
Podhorski ing. Ivo
O razmnažanju topola motkama     PDF    TXT 281
Stanimirović ing. Jovan
»Ekspresnost« u podizanju šuma     PDF    TXT 347
broj: 11-12
     
Špiranec ing. Mirko
Sjemenarstvo     PDF    TXT 367
Dragišić ing. Petar
Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 374
Podhorski ing. Ivo
Razvoj uzgoja topola u NRH     PDF    TXT 396
Horvat dr. Ivo
Osam godina istraživanja i kartiranja vegetacije Gorskog Kotara i Hrv. Primorja     PDF    TXT 412
Ziani ing. P.
Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva     PDF    TXT 422
Vajda dr. Z.
Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 436
Šafar Josip
Srašćivanje korijenja     PDF    TXT 563
Vajda dr. Zlatko
Stanje bukovih sastojina na Učki     PDF    TXT 579
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Frekvencija vremena prijelaza     PDF    TXT 3
broj: 5-6
     
Đukić ing. Dušan
Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja šuma     PDF    TXT 176
broj: 7-8
     
Bojanin ing. Stevan
Točnost određivanja drvnih masa sastojina polaganjem primjernih pruga     PDF    TXT 221
Klepac dr. Dušan
Utjecaj imele na prirast jelovih šuma     PDF    TXT 231
broj: 9-10
     
Špiranec ing. M.
Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH     PDF    TXT 346
broj: 11-12
     
Smilaj ing. Ivan
Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 469
Klepac dr. Dušan
Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka     PDF    TXT 603
broj: 3-4
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Bićanić ing. B.
Prirodne snage i realizacija cilja šumskog gospodarstva     PDF    TXT 85
broj: 9-10
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Krpan dr. Juraj
Sušenje drveta kod visoke temperature     PDF    TXT 292
Marinković ing. Branimir
Da li je ispravno određeno vrijeme sječa u mediteranskoj oblasti Dalmacije     PDF    TXT 308
broj: 11-12
     
Frančišković ing. Stjepan
Drvna industrija u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 491
Kišpatić dr. J.
Otpornost smeđe srži poljskog jasena prema gljivama     PDF    TXT 587
Benić dr. Roko
Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova     PDF    TXT 621
broj: 1-2
     
 
DENDROLOGIJA
     
Fukarek dr. Pavle
Dodatak članku »Poljski jasen«     PDF    TXT 16
Maričić ing. Josip
Sredozemni četinjari na Dalmatinskom kršu     PDF    TXT 30
Marinković ing. B.
Prilog poznavanju biljke Opuntia ficus indica Mill.     PDF    TXT 42
Glavač ing. M. V.
Nekoliko riječi o izumiranju tise     PDF    TXT 47
broj: 7-8
     
Vidaković dr. M.
Značenje anatomske građe iglica kod svojta crnog bora u Jugoslaviji     PDF    TXT 244
broj: 1-2
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Pejovski dr. Branimir
O nekimi osnovnim fiziko-kemijskim karakteristikama smole vrsti Pinus Strobus L. i Pinus peuce Gris.     PDF    TXT 28
broj: 3-4
     
Radimir ing. Drago
O značenju uzgoja šumsko-voćnog drveća i grmlja na području NR Hrvatske     PDF    TXT 94
broj: 5-6
     
Bićanić ing. Branko
Korisnost smolarenja u Dalmaciji     PDF    TXT 184
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić dr. Milan
O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma     PDF    TXT 22
Androić dr. Milan
Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pitypcampa Schiff.) patogenim bakterijama i virusima     PDF    TXT 37
broj: 3-4
     
Kišpatić dr. Josip
Pokusi zaštite bukovih trupaca od »prešlosti« (crvenila, zagušenosti, piravosti)     PDF    TXT 69
broj: 11-12
     
Spaić ing. Ivan
Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 440
Androić dr. Milan
Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata     PDF    TXT 635
broj: 3-4
     
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Radimir ing. D.
Proizvodnja borove smole u Francuskoj god. 1952/53     PDF    TXT 130
broj: 7-8
     
Ettinger ing. Zvonimir
POSJET DRVNOJ INDUSTRIJI SAD     PDF    TXT 262
broj: 9-10
     
Dekanić ing. Ivo
Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj     PDF    TXT 315
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Pozdravni govor druga Ljupča Arsova, predsjednika Izvršnog vijeća NR Makedonije na drugom kongresu Saveza šumarskih društava 6. X. 1954.     PDF    TXT 1
Piškorić ing. O.
Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije     PDF    TXT 39
Žukina ing. Ivan
Fitocenološko-instruktiona ekskurzija na području Like     PDF    TXT 44
Dobrinčić Veljko
Primjena Zakona o taksama u Šumariji     PDF    TXT 45
ing. R. B.
Jubilej Ivana Draščića     PDF    TXT 50
Drugi kongres Saveza šumarskih društava FNRJ i Savjetovanje šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka FNRJ u Ohridu (3.—7. X. 1954)     PDF    TXT 51
broj: 3-4
     
Brajković Z. šum. teh.
Nova preša za pakovanje sadnica     PDF    TXT 123
Špoljarić ing. V.
Ekskurzija članova šumarskog kluba u Novoj Gradiški u Osijek i Baranju     PDF    TXT 125
Sćetinec i Jakšić
Neke bilješke s ekskurzije po šumama Papuka     PDF    TXT 126
Godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske.     PDF    TXT 131
broj: 5-6
     
Lovrić ing. Ninoslav
Šumarski inženjeri i tehničari kao projektanti i izvađači građevinskih objekata     PDF    TXT 191
Tomac ing. Zvonimir
Specijalizirani pogoni u šumarstvu     PDF    TXT 194
Oštrić ing. Ivan
Nagrađivanje radnika i službenika u šumarstvu     PDF    TXT 196
Dobrinčić Veljko
Naknada putnih troškova službenicima šumarije i svjedočenje u postupku protiv počinitelja šumskih šteta     PDF    TXT 198
Dobrinčić Veljko
Jedno tumačenje čl. 246. Krivičnog zakonika i čl. 42. Općeg zakona o šumama     PDF    TXT 200
Statut Saveza šumarskih društava     PDF    TXT 201
broj: 7-8
     
Jovanović ing. J.
Međunarodni odnosi šumarstva i drvne industrije     PDF    TXT 254
Jedlovski ing. Dušan
Upotreba krovne ljepenke za izradu tuljaka     PDF    TXT 258
Dobrinčić Veljko
Uputstvo o honorarnim službenicima     PDF    TXT 264
Dobrinčić Veljko
Neka pitanja o izostajanju službenika iz službe, odsustvu i premještaju     PDF    TXT 265
broj: 9-10
     
Lupert ing. Marija
Prilog izučavanja aerobnih bakterija u biljnim asocijacijama Fagetum abietetosum i Bleehno-abietum Gorskog Kotara     PDF    TXT 333
Strineka ing. M.
Tečaj za primjenu fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 340
Andrašić ing. Drago
O nekim lovištima zap. Evrope     PDF    TXT 341
Dobrinčić V.
Šumarija i plaćanje administrativnih i sudskih taksa     PDF    TXT 345
Maričić ing. Josip
Lazine u juž. Dalmaciji     PDF    TXT 348
broj: 11-12
     
Ugrenović Aleksandar
Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955)     pdf    TXT 361
Peternel ing. Josip
Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 428
Cvitovac ing. V.
Organizacija upravljanja šumama u Hrvatskoj     pdf    TXT 503
Horvat dr. Ivo
Radovi šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu 1945, do 1955.     PDF    TXT 517
Horvat ing. August
Institut za eksperimentalno šumarstvo     PDF    TXT 526
Šafar ing. Josip
Osvrt na desegodišnji razvitak i rad Instituta za šumanskn i lovna istraživanja NR Hrvatske     PDF    TXT 532
Frančišković ing. S.
Institut za drvno-industrijska istraživanja     PDF    TXT 539
Neidhardt dr. Nikola
Apsolventi šumarstva u Hrvatskoj 1860—1955     PDF    TXT 541
Ružić Josip
Udruženje studenata šumarstva zagrebačkog sveučilišta u deeetgodištu 1945-1955     PDF    TXT 549
Srdić ing. Dušan
Osvrt na stanje i rad na polju lovne privrede od oslobođenja pa nadalje     PDF    TXT 552
broj: 5-6
     
 
KOMEMORACIJE
     
dr. N. N.
Dr. Antun Levaković     PDF    TXT 153
broj: 9-10
     
Anić M.
U spomen prof. dr. L. Piccioli-u     PDF    TXT 349

                UNDER CONSTRUCTION