broj: 3-4/1971        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=197103 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Mikloš
Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L.) u nasadima euroameričkih topola     PDF    TXT 53
I. Spaić, B. Britvec
Laboratorijska ispitivanja efikasnosti nekih sekticida protiv gusjenica gubara (Lymantria dispar L.)     PDF    TXT 84
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Benić, R.
Neka mišljenja o položaju šumarstva, njegovom dohotku i organizaciji     PDF    TXT 98
Radovčić, A.
Sve veće značenje rekreativne vrijednosti šuma     PDF    TXT 100
 
VISOKOŠKOLSKA NASTAVA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI
     
Bađun, S.
Pedesetogodišnjica rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1920. do 1970.     PDF    TXT 105
Bađun, S.
Proslava 50 godina rada šumarskog fakulteta u Beogradu     PDF    TXT 109
 
DJELATNOST ŠUMARSKIH INSTITUTA
     
Šafar, J.
Izvještaj o radu za godinu 1970. Instituta za šumsko i drvno gospodarstvo Biotehničkog fakulteta u Ljubljani     PDF    TXT 113
 
ŠUMARSKA SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI
     
Bađun, B.
O pitanjima mehaniziranog koranja jele i smreke u ovisnosti o koncentraciji trupaca na stovarištima     PDF    TXT 114
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Panov, A.
»Revue forestiere française«, 1970, 5 i 6, prikazi članaka     PDF    TXT 117
Panov, A.
»Lesnoj žurnal«, 1970, 516, prikaz članaka     PDF    TXT 118
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
14. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 18. 3. 1971.     PDF    TXT 122
 
OBAVIJESTI
     
Simpozij : »Značaj šumarstva i prerade drveta za razvoj nerazvijenih područja Jugoslavije«     PDF    TXT 123

                UNDER CONSTRUCTION