godište: 2006   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2006 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA     PDF     HR 1
broj: 3-4
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Neutemeljen napad na šumarstvo     PDF     HR 86
broj: 5-6
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF     HR 174
broj: 7-8
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu     PDF     HR 294
broj: 9-10
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI     PDF     HR 386
broj: 11-12
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     PDF     HR 476
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni UDK 630* 181.1 + 188 (001)
Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova     pdf     HR     EN 3
Juraj Zelić UDK 630* 242 + 651 (001)
Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini     pdf     HR     EN 9
Sandra Golubić UDK 630* 233 + 114.5 (001)
Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”     pdf     HR     EN 21
broj: 3-4
     
PETREŠ, Stjepan UDK 630* 461 + 375 (001)
Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka     pdf     HR     EN 87
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak UDK 630* 442 (001)
Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar     pdf     HR     EN 101
broj: 5-6
     
CEROVEČKI, Zdravko UDK 630* 188 (001)
Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) u gorju sjeverozapadne Hrvatske     pdf     HR     EN 175
Bobinac, Martin UDK 630* 242 (001)
Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve     pdf     HR     EN 183
broj: 7-8
     
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega     pdf     HR     EN 295
Kremer, Dario UDK 630* 164 + 233 (001)
Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku     pdf     HR     EN 305
Prka, Marinko UDK 630* 321 + 325 (001)
Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata     pdf     HR     EN 319
broj: 9-10
     
Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu     pdf     HR     EN 387
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić UDK 630* 442 (001)
Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška     pdf     HR     EN 399
broj: 11-12
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     pdf     HR     EN 479
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     pdf     HR     EN 493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     pdf     HR     EN 511
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     pdf     HR     EN 523
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Josip Karavla UDK 630* 272
Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela     pdf     HR     EN 31
Dalibor Ballian UDK 630* 165
Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima     pdf     HR     EN 41
Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec UDK 630* 164
Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 47
broj: 3-4
     
Krznar, Tomislav, Josip Čulig, Krunoslav Pintur, Nina Popović, Luka Štilinović UDK 630* 156
Je li lovstvo u suprotnosti sa zaštitom prirode     pdf     HR     EN 125
broj: 5-6
     
Schneider-Jacoby, Martin UDK 630* 263 + 148.2 + 907.1
Poplavna područja Save i Drave: Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja     pdf     HR     EN 193
broj: 7-8
     
Zelić, Juraj UDK 630* 521 + 522 + 531
Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?     pdf     HR     EN 331
broj: 9-10
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović UDK 630* 812
Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva     pdf     HR     EN 411
broj: 11-12
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     pdf     HR     EN 533
broj: 3-4
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, Juraj UDK 630* 652
Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka     pdf     HR     EN 113
broj: 5-6
     
Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek UDK 630* 231 + 181 + 114.3
Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture     pdf     HR     EN 219
broj: 7-8
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rosavec, Roman UDK 630* 272
Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija     pdf     HR     EN 345
Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 151
Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu     pdf     HR     EN 353
broj: 9-10
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188
FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj     pdf     HR     EN 421
Kapec, D. UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)
Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”     pdf     HR     EN 425
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.)     PDF 55
Kranjčev, R.
Sungerski lug     PDF 56
Kranjčev, R.
Šuma Borovača     PDF 58
Kranjčev, R.
Leptir staklokrilac trušljike (Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)     PDF 59
broj: 3-4
     
Arač, Krunoslav
Planinski jaglac (Primula auricula L.)     PDF 131
Kranjčev, Radovan
Gorska sasa (Pulsatilla montana /Hoppe/ Reichenb)     PDF 132
Kranjčev, Radovan
Kaštelansko primorje kao orhidejski vrt     PDF 133
Timarac, Zoran
Zaštita genofonda divljači     PDF 135
broj: 5-6
     
Arač, Krunoslav
Galeb klaukavac (Larus cacchinans L)     PDF 258
Lisjak, Zlatko
Eminovačka šuma – požeški maksimir!?     PDF 259
Kranjčev, Radovan
Proljeće u samoborskom gorju i Žumberku     PDF 263
Kranjčev, Radovan
Bosanski ljiljan (Lilium bosniacum /Beck/ Beck ex Fritsch)     PDF 266
Kranjčev, Radovan
Robertijev kaćun     PDF 267
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, Radovan
Vrbotočac     PDF 269
broj: 7-8
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin)     PDF 360
Kranjčev, Radovan
Naši sunovrati     PDF 360
Kranjčev, Radovan
Regensburška tila     PDF 362
Kranjčev, Radovan
Bijela planinska sasa (Pulsatilla alpina /L./ Delarb.)     PDF 363
Kranjčev, Radovan
Prizidnice na otoku Čiovu     PDF 363
Cerovečki, Zdravko
Alpska paprat (Athyrium distentifolium Tausch)     PDF 364
broj: 9-10
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.)     PDF 444
Kranjčev, Radovan
Gospina papučica     PDF 445
Kranjčev, Radovan
Orhidejski noviteti u Istri     PDF 446
Kranjčev, Radovan
Drežnički lug i Drežnica     PDF 448
Kranjčev, Radovan
Stajničko i Crnač polje     PDF 450
Kranjčev, Radovan
Oko Pridvorja u Konavlima     PDF 452
broj: 11-12
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)     PDF 545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu     PDF 546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima     PDF 547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša     PDF 548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela     PDF 550
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.)     PDF 70
Videc, G.
IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine     PDF 72
Harapin, M.
50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006.     PDF 76
broj: 3-4
     
Kajba, Davorin
Klimatske promjene i genetska raznolikost šumskog drveća: utjecaj na održivo gospodarenje europskih šuma     PDF 149
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
IV Generalna skupština innovawood-a     PDF 150
broj: 5-6
     
Dundović, Josip
13. C.A.R.M.E.N. – Forum (Straubing, 2. do 4. travnja 2006. godine)     PDF 275
broj: 9-10
     
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
Međunarodna konferencija o nanotehnologiji     PDF 461
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama     PDF 555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije     PDF 566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase     PDF 571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija     PDF 575
broj: 5-6
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Molak, Branimir
Zar i zbog vjetra treba poskupjeti električna energija?     PDF 257
broj: 7-8
     
Puljak, Stjepan
Neke dvojbe i zablude oko kamionskih skupova     PDF 357
broj: 11-12
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj     PDF 553
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Zebec, M.
Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”     PDF 65
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF 67
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vratarić, Pavle
Znanstvena monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj” – Floodplain Forests in Croatia     PDF 141
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF 146
broj: 5-6
     
Frković, Alojzije
O “našem zecu” iz pera Davora Martića     PDF 270
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF 272
broj: 7-8
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF 377
Raguž, Dominik
Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja     PDF 379
broj: 9-10
     
Frković, Alojzije
Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije     PDF 457
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF 459
broj: 11-12
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF 578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske     PDF 581
broj: 9-10
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Josip
Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum.     PDF 454
broj: 11-12
     
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”     PDF 577
broj: 5-6
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu     PDF 277
broj: 7-8
     
 
POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Vukelić, Joso
Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu     PDF 365
Skoko, Mladen
Prilog životopisu Ivana Grigorijeviča Jakovljeva     PDF 366
broj: 9-10
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vlainić, Oliver
Ivo Franjković     PDF 464
broj: 11-12
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume     PDF 583
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005)     PDF 63
broj: 3-4
     
Frković, Alojzije
Vitez prirode – Josip Kozarac (1858–1906)     PDF 138
broj: 7-8
     
Skoko, Mladen
Proslava 55. obljetnice mature generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac     PDF 381
broj: 11-12
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina     PDF 587
broj: 7-8
     
 
IZLOŽBE
     
Frković, Alojzije
Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.     PDF 370
Frković, Alojzije
Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom     PDF 376
broj: 9-10
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – 8. tradicionalna izložba     PDF 465
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Grospić, F.
Uprava šuma podružnica Gospić u novoj zgradi     PDF 62
broj: 3-4
     
Frković, Alojzije
Brgljez (Sitta europaea) – ptica 2006. godine     PDF 137
broj: 5-6
     
Delač, Damir
160 god. od osnutka HŠD-a i 130 god. neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, Svečana akademija povodom obilježavanja     PDF 230
Delač, Damir
Zapisnik s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF 239
Gubijan, Željko
“Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem     PDF 252
Frković, Alojzije
Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama     PDF 254
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF     HR 79
broj: 3-4
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
38. EFNS Sarajevo – Igman 26. 2. – 4. 3. 2006.     PDF 155
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF     HR 158
broj: 5-6
     
Delač, Damir
Jadran i kras – 13. dani poljoprivrede, ribolova i šumarstva     PDF 284
Delač, Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF 285
broj: 9-10
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip, Damir Delač
Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće     PDF 467
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF     HR 472
broj: 11-12
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina     PDF 588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice     PDF 590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF     HR 593
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Vilim Živković (1916 – 2005)     PDF 82
Tomić, I.
Branko Smojvir (1934 – 2005)     PDF 83
broj: 3-4
     
Rajković, Vladimir, Josip Tomašević
Franjo Knebl (1915–2006)     PDF 167
Kuzmanić, Ivan
Josip Crvenković (1931–2006)     PDF 168
Kapec, Davorin
Matija Mlinac (1932–2006)     PDF 169
broj: 5-6
     
Matić, Slavko
Akademik Dušan Klepac (1917–2006)     pdf 288
Tomić, Ivica
Lazar Vujić (1932–2006)     pdf 290
Gregorović, Ilija
Slavko Šarčević, (1929–2006)     pdf 291
broj: 7-8
     
Dr. sc. Joso GRAČAN
Dr. sc. FRANC MRVA, dipl. ing. šum., viši znanstveni suradnik (18. 1. 1929 - 7. 5. 2006)     PDF 383
broj: 9-10
     
Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković
Aleksandar Vernak, (1921–2006)     PDF 475

                UNDER CONSTRUCTION