godište: 2000   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2000 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
PROMJENE     PDF     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
NA POMOLU JE DOBRA SURADNJA IZMEĐU SLUŽBENIH ZAŠTITARA PRIRODE I OKOLIŠA I ŠUMARA     PDF     HR 121
broj: 5-6
     
B. Prpić
HORTIKULTURA     PDF     HR 260
broj: 7-8
     
B. Prpić
PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA     PDF     HR 360
broj: 9-10
     
B. Prpić
PLITVICE     PDF     HR 492
broj: 11-12
     
B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE     PDF     HR 624
broj: 3-4
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šalek-Grginčić, J. UDK 630* 622 + 624 (Quercus petraea Liebl.)
Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac     pdf     HR     EN 123
Pintarić, K. UDK 630* 232.1 (Larix europaea) 001.
30 godina istraživanja na arišu različitih provenijencija u Bosni     pdf     HR     EN 143
broj: 5-6
     
Idžojtić, M. UDK 630* 160 (Pinus sp.) 001.
Sastav eteričnih ulja iz iglica Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco     pdf     HR     EN 263
Ballian, D. UDK 630* 165 + 232.3 (Prunus avium L.) 001.
Početna istraživanja varijabilnosti morfoloških svojstava sjemena divlje trešnje (Prunus avium L.)     pdf     HR     EN 271
Cvjetan, S., Kajba, D., Pavičić, N., Pejić, I. UDK 630* 165 (Cupressus sempervirens L.) 001.
Genetska analiza starog hvarskog čempresa (Cupressus sempervirens var. horizontalis (Mill.) Gord.     pdf     HR     EN 279
Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M. UDK 630* 451 + 156 (001)
Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu     pdf     HR     EN 285
broj: 7-8
     
Rubin, G. UDK 630* 453 + 450
Parazitski kompleks borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) na području Uprave šuma Split     pdf     HR     EN 363
broj: 9-10
     
Gubka, K. UDK 630* 226 + 232 (Qercus petraea Liebl.) 001.
Dinamika razvoja mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj     pdf     HR     EN 495
broj: 11-12
     
Pintarić, K. UDK 630* 236 (Fagus sylvatica L.) 001.
Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini     pdf     HR     EN 627
Popijač, M. UDK 630* 561 + 188 (Quercus robur L. i Fraxinus angustifolia Vahl) 001.
Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme     pdf     HR     EN 637
Ballian, D. UDK 630* 232.3 + 165 (Abies alba Mill.) 001.
Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva     pdf     HR     EN 649
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 377 + 461
Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?     pdf     HR     EN 3
Starčević, M. UDK 630* 116 + 469
Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga     pdf     HR     EN 15
Domac, J. UDK 630* 161
Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s CO2 u gustom sklopu listopadne šume     pdf     HR     EN 27
Sabadi, R. UDK 630* 791 + 799
Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine     pdf     HR     EN 33
Zelić, J. UDK 630* 181.1 (Taxus baccata L.)
Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja     pdf     HR     EN 41
broj: 3-4
     
Molak, B. UDK 621.31
Nepotrebno zagađenje okoliša i osiromašenje stanovništva u proizvodnji električne energije     pdf     HR     EN 157
Sabadi, R. UDK 630* 904
Francuska: Šume prekomorskih departmana     pdf     HR     EN 171
broj: 5-6
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Francuska: Šume prekomorskih departmana     pdf     HR     EN 293
Gračan, J. UDK 630* 425
Trendovi djelovanja dugutrajnog prekograničnog onečišćenja zraka     pdf     HR     EN 303
broj: 7-8
     
Popijač, M., Vrebčević, M. UDK 630* 165 + 188 + 232.3
Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice     pdf     HR     EN 373
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 903
Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza     pdf     HR     EN 385
broj: 9-10
     
Gračan, J. UDK 630* 165
Očuvanje šumskih genetskih resursa u Hrvatskoj – faza I i II     pdf     HR     EN 503
Zelić, J. UDK 630* 569 + 611
Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja     pdf     HR     EN 515
broj: 11-12
     
Pentek, T., Poršinsky, T. UDK 630* 904
Šumarstvo Turske     pdf     HR     EN 669
broj: 7-8
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Domac, J. UDK 630* 238 + 831
Prvi rezultati međunarodnog projekta “Socio-Economic Aspects of Bioenergy Systems”     pdf     HR     EN 413
broj: 11-12
     
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 226 (Quercus ilex L.)
Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom     pdf     HR     EN 661
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 48 (Abies alba. Quercus robur, Fagus sylvatica)
Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine     pdf     HR     EN 51
Tuškan, S. UDK 630* 242
Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).     pdf     HR     EN 57
broj: 3-4
     
Božić, M. UDK 630* 524 (Abies alba Mill.)
Kolika je stvarna zaliha jele u našim šumama?     pdf     HR     EN 185
Böhm, D. UDK 630* 907.1 + UDK 551.48
Regresije u akvatoriju nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf     HR     EN 197
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje     pdf     HR     EN 203
broj: 9-10
     
Vukelić, M. UDK 630* 902
Otočka imovna općina     pdf     HR     EN 533
Vučetić, M., Dimitrov, T. UDK 630* 431 + 432.1
Vremenske prilike i šumski požari u priobalju Republike Hrvatske u 1999. g.     pdf     HR     EN 549
broj: 11-12
     
Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z. UDK 630* 233 + 116
Zaštita sadnica kod pošumljavanja     pdf     HR     EN 687
Frković, A. UDK 591.5 (Herpestes javanicus auropunctatus)
Mungos na otoku Mljetu     pdf     HR     EN 693
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Škanjac i jastreb     PDF 94
broj: 5-6
     
Arač, K.
Etnomofauna naših krajeva - uskršnji leptir     PDF 329
Ivančević, V.
Značajno otkriće - Velebitska degenija pronađena i na Velikoj Kapeli     PDF 330
broj: 7-8
     
Arač, K.
Mala ušara (Asio otus L.)     PDF 420
broj: 9-10
     
Arač, K.
Bjelouška (Natrix natrix Z.)     PDF 604
Nodilo, M.
Nacionalni park “Mljet”     PDF 605
Ivančević, V.
Ekološka akcija “Zeleno srce Renaulta”     PDF 606
broj: 11-12
     
Arač, K.
Gatalinka (Hyla arborea L.)     PDF 648
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, Dušan
Uređivanje šuma u Nac. parku Plitvička jezera od prvih početaka do današnjega dana     PDF 231
Frković, A.
O zaštiti balkanskog risa     PDF 234
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka euforgen Populus nigra mrežnog plana     PDF 236
Anić, I.
Međunarodni Kongres Oak 2000 (Hrast 2000)     PDF 238
Harapin, M.
12. Skupština Hrvatskog entomološkog društva     PDF 239
Harapin, M.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF 241
broj: 5-6
     
Anić, I.
U Zagrebu održan Međunarodni kongres Oak 2000     PDF 341
Idžojtić, M.
Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu     PDF 347
Pernar, N.
XXI Iufro svjetski kongres 7. - 12. kolovoz 2000. Kuala Lumpur, Malezija     PDF 348
Žgela, M.
Zlatni stručak šumarskoj struci     PDF 349
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
“Agrimar-Florest 2000”     PDF 481
Grubešić, M.
U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”     PDF 482
Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B.
Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica)     PDF 484
Farkaš-Topolnik, N.
Ekološka problematika šume Žutica     PDF 486
broj: 9-10
     
Seletković, I., Potočić, N.
Međunarodni interkalibracijski tečaj za procjenu oštećenosti šuma – središnja i istočna Europa     PDF 608
Frković, A.
5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam     PDF 609
Franjić, J.
Sedmi Hrvatski biološki kongres     PDF 612
broj: 11-12
     
Vratarić, P., Kajba, D.
Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO     PDF 739
Ivančević, V., Gračan, J.
13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF 741
Šimić, I.
Međunarodni skup o požarima u Euromediteranskoj regiji     PDF 745
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
HŠD
Stav šumarske struke glede zaštite prirode ... (pismo upućeno 18. veljače 2000. godine. gospodinu ministru Boži Kovačeviću)     PDF 61
Starčević, T.
Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna odrednica šumarstva Hrvatske?     PDF 63
Križanec, R.
Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika     PDF 67
broj: 3-4
     
Starčević, M.
Značaj šuma u konceptu “održivog” gospodarenja vodama     PDF 210
Krajina, M.
Visinske krivulje i tarifni nizovi u jednodobnim šumama     PDF 212
Šimić, I.
Biološke mjere u zaštiti šuma od pošara     PDF 214
broj: 5-6
     
Lukačić, R.
Još jedan način oduzimanja šuma!?     PDF 313
Starčević, T.
Što mislimo o budućnosti šumarstva Hrvatske?     PDF 316
broj: 7-8
     
Križanec, R.
Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost     PDF 457
Krajina, M.
Vrste prihoda u jednodobnim šumama     PDF 462
Šimić, I.
Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja     PDF 463
broj: 9-10
     
Križanec, R.
Zašto obrast kao jedinstveni posvudašnje rasprostranjeni uređajni pokazatelj određujemo primjenom dvaju različitih taksacijskih elemenata     PDF 573
broj: 11-12
     
Getz, D.
Komentar na zadnji pravilnik o unutarnjem redu parka prirode “Kopački rit”     PDF 718
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Lovas, O.
Konkretizacija državne šumarske politike po usvajanju programskog proglasa vlade r. Slovačke     PDF 78
Lovas, O.
Šume Slovačke     PDF 79
Lovas, O.
Program 2000 – Osiguranje općekorisnih funcija šuma Češke republike     PDF 83
Lovas, O.
Uzgoj bijelih jelena u Republici Češkoj     PDF 85
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”     PDF 86
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.     PDF 88
Frković, A.
Kako se ponašati pri susretu s medvjedom     PDF 89
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF 91
broj: 3-4
     
Prpić, B.
Akademik Dušan Klepac: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj – Spačva     PDF 242
Grospić, F.
Monti e Boschi 2; Italia Forestale e Montana     PDF 243
Grospić, F.
Monti e Boschi 2; Italia Forestale e Montana     PDF 246
Harapin, M.
Vignjević-Halambek-Harapin-Stipić: Rječnik zaštite bilja     PDF 247
broj: 5-6
     
Bertović, S.
Prof. dr. sc. V. Glavač: Uvod u globalnu ekologiju     PDF 332
Frković, A.
Iz slovenskog “Loveca”     PDF 335
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF 336
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF 337
uredništvo
Zatna plaketa dr. sc. Juraju Medvedoviću     PDF 340
broj: 7-8
     
Dundović, J.
Forstinfo (prilog tematskoj raspravi “Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće”)     PDF 471
Mikloš, I.
Chile Forestal     PDF 474
Frković, A.
Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke     PDF 477
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF 479
broj: 9-10
     
Skoko, M.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF 587
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF 599
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana     PDF 600
Sabadi, R.
Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja     PDF 602
Sabadi, R.
Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadataka)     PDF 603
broj: 11-12
     
Bertović, S.
Iz područja hrvatskog tloznanstva – Dr. sc. Jakob Martinović i suradnici     PDF 729
Prpić, B.
Dr. Srećko Božičević: Kamen i voda     PDF 732
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF 733
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF 734
broj: 9-10
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Kajba, D., Žgela, M.
U posjeti šumarskim institutima SR Njemačke     PDF 613
broj: 11-12
     
Dundović, J., Jakovac, H.
Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”     PDF 725
broj: 1-2
     
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Andrija Kristić, dipl. ing. šum.     PDF 99
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Anton Sabo, dipl. ing. šum.     PDF 727
broj: 1-2
     
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar     PDF 95
broj: 7-8
     
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM ZNANSTVENICIMA
     
Matić, S.
Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF 421
Anić, I., Oršanić, M.
Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa)     PDF 425
Vukelić, J.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću     PDF 428
Ljuljka, B.
Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku     PDF 430
broj: 9-10
     
Klepac, Dušan
Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421)     PDF 561
Lukić, N.
Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka     PDF 563
broj: 7-8
     
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza     PDF 465
broj: 9-10
     
Frković, A.
75. Obljetnica prve opće lovačke izložbe u Zagrebu     PDF 581
broj: 11-12
     
Frković, A.
Čovjek i krupna zvjerad     PDF 736
broj: 3-4
     
 
OBLJETNICE
     
Horvatinović, S.
125 god. Brodske imovne općine i organiziranoga šumarstva jugoistočne Slavonije     PDF 248
broj: 9-10
     
Klepac, Dušan
Najstariji taksator Hrvatske, šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić, dipl. ing. šum. navršio je 23. listopada 90 godina     PDF 580
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
235. obljetnica Šumarije Krasno     PDF 702
Ivančević, V.
235 godina Šumarije Krasno (1765-2000) – najstarije šumarije u našoj zemlji     PDF 705
Matić, S.
Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegovog rođenja     PDF 712
Glavaš, M.
Krasnarski šumari     PDF 715
Trohar, J.
190. obljetnica Šumarije Fužine     PDF 717
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Dundović, J.
Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb     PDF 72
Ivančević, V.
Osnovana meteorološka stanica u Krasnu     PDF 76
broj: 3-4
     
Pernek, M.
Prilog poznavanja vrste Anoplophora glabripennis Motschulsky – “Zvijezdano nebo”     PDF 216
Frković, A.
Lunja crvenkasta (Milvus milvus L.) – ptica jubilarne 2000. godine     PDF 218
Getz, D.
Spašavanje ribe ili pučki vašar u posebnom zoološkom rezervatu “Kopački rit”     PDF 219
Vukelić, M.
Osvrt na obnovu prirodnih sastojina     PDF 227
broj: 5-6
     
Gračan, J.
Optimizam na tržištu drvnim proizvodima na početku novog tisućljeća     PDF 319
Bilandžija, J., Ivanović, Ž.
Potvrđivanje (certificiranje) šumskih sastojina i drvnih proizvoda     PDF 323
Frković, A.
Novi hrvatski nacionalni prvaci u rogovima jelena i divokoze     PDF 324
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a)     PDF 432
Getz, D.
Da li Park prirode “Kopački Rit” zadovoljava kriterije za Nacionalni park     PDF 443
Čavlović, J.
Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009)     PDF 450
broj: 9-10
     
Bilandžija, J.
Certifikacija u Europi     PDF 566
Zečić, Ž.
Dobitnici Rektorove nagrade – studenti Šumarskog fakulteta Zagreb     PDF 570
Đuričić-Kuric, T.
“Park prirode hrvatsko zagorje”– da ili ne?     PDF 571
broj: 11-12
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Harapin, M., Krauthacker, H.
Božićne jaslice na Medvednici     PDF 700
 
AKTUALNO
     
Đuričić-Kuric, T.
Prilog raspravi o prostornom planu Zagrebačke Županije     PDF 721
Dundović, J., Jursik, L.
Informacija o organizaciji šumarstva u Republici Češkoj     PDF 723
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?     PDF 102
Ivančević, V.
Senjski šumari se predstavili Zagrebu     PDF 111
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF 115
Krauthacker, H.
Program predavanja     PDF 119
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
Alpe-Adria, 8. zimsko-športski susret šumara     PDF 253
Jakovac, H.
32. EFNS (Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe)     PDF 254
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF 351
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a     PDF 486
broj: 9-10
     
Stojković, M.
Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar     PDF 616
Ivančević, V.
Osječki šumari posjetili senjske kolege     PDF 618
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Šumarsko društvo Gornje Austrije i Salzburga u uzvratnom posjetu senjskim šumarima     PDF 747
Gregorović, I.
Putovanje Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Vinkovci – “Dijon – Paris”     PDF 749
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999)     PDF 120
broj: 3-4
     
Pavlović, A.
Albert Lampe, dipl. ing. šum. (1928 – 1999)     PDF 257
Matota, I.
Milan Crljenica, dipl. ing. šum. (1914 – 2000)     PDF 258
Starčević, T.
Mr. sc. Ondrej Lovas, dipl. ing. šum. (1944 – 2000)     PDF 259
broj: 5-6
     
Ivančević, V.
Živko Franolić, dipl. ing. šum. (1925 – 1999)     PDF 358
broj: 7-8
     
Medvedović, J.
Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000)     PDF 489
Gračan, J.
Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000)     PDF 491
broj: 9-10
     
Tonković, M.
Zdravko Novak, dipl. ing. šum. (1920 – 2000)     PDF 620
Biškup, J.
Dr. sc. Alojz (Lojze) Čampa, znanstveni savjetnik (1935 – 2000)     PDF 620
Krpan, A. P. B.
Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000)     PDF 621
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999)     PDF 751
Stojković, M.
Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000)     PDF 752

                UNDER CONSTRUCTION