godište: 1990   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1990 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 6-8
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica     PDF     HR 209
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*22:631.445.1.001/2
Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar     PDF 5
Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D. UDK 630* 233 + 56.001/2 (Salix alba)
Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara     PDF 45
Kružić, T. UDK 630*52.001/2
Otklanjanje pogreške logaritamskog izjednačenja Mihajlove funkcije     PDF 63
Vrdoljak, Ž., Topić, V. UDK 630* 893.001/2
Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva     PDF 71
broj: 3-5
     
Komlenović, N. UDK 630*631.53.03:631.8.001
Utjecaj kalcijskog karbonata na uspijevanje biljaka sedam vrsta drveća     PDF 117
Trinajstić, I. UDK 630*582.4 (497.1) 001 (Cornus sp.)
Cornus hungarica Karpati u dendroflori Hrvatske     PDF 127
Martinić, I. UDK 630*32:338.984 (083.4) 001
Matematički modeli za planiranje činilaca sječe i izrade drva u prebornim šumama     PDF 133
Šajković, A. UDK 630*301.151.001
Dimenzije socioekonomskog statusa šumara     PDF 141
broj: 6-8
     
Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D. UDK 630*232.19
Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU     PDF 213
Krstinić, A. UDK 630*232.12+165.62 (Salix sp.)
Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih klonova stablatih vrba II     PDF 227
Jurković, M. UDK 581.14/5+712
Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota     PDF 237
Mayer, B., Pezdirc, N. UDK 630*631.47 546.4/.5/.8.002
Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske     PDF 251
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.12 (Q. robur L.)
Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka     PDF 261
broj: 9-10
     
Rauš, Đ. UDK 630* 2:581.5 (497.13).001
Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.     PDF 341
Vukelić, J., Španjol, Ž. UDK 630*18 (Betula pendula Roth).001
Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku     PDF 357
Orlić, S. UDK 630* 232.5 (Pinus sp.).001
Njega mlađih borovih sastojina proredom     PDF 369
broj: 11-12
     
Topić, V. UDK 630* 232.(Coniferae sp.)
Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije     PDF 441
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630* 414.23(497.13)001
Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima     PDF 451
Kulušić, B. UDK 630* 373
Karakteristike šumskih terena kao indikatori izbora tehnologije privlačenja drveta     PDF 463
Raguž, D. UDK 639.1 (Capreolus c.)
Odstrelna zrelost srneće divljači     PDF 475
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tkalec, S. UDK 674.06 (Quercus sp.)
Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvaltete     PDF 483
broj: 3-5
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ranogajec, B., Terzin, V. UDK 630*:331.055.001/2
Odmori radnika pri sječi i izradi drva     PDF 151
Kostadinov, S. UDK 627.1. (497.11) 001/2
Analiza poplavnog talasa Prisjanske reke kod Pirota na dan 26. 06. 1988. g.     PDF 159
broj: 6-8
     
Topić, V., Miloš, B. UDK 712 (Pinus pinea L.)
Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita     PDF 273
broj: 9-10
     
Ćukac, N. UDK 001.85 (Šumarski list)
Časopis »Šumarski list« u okviru istraživanja izdavačko oblikovnih karakterstika i strukture referencije članaka     PDF 383
broj: 11-12
     
Golubović, U. UDK 630* 42 + 653(497.13)003
Komparativna istraživanja ekonomskih posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru     PDF 503
broj: 3-5
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Juretić, N. UDK 630*444
Virusi i šumsko drveće     PDF 171
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. UDK 630*432
Sistemi ocjenjivanja opasnosti od šumskih požara - pogled u budućnost     PDF 395
broj: 11-12
     
Kalafadžić, Z. i Kušan, V. UDK 630* 49.001/2.00
Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina     PDF 517
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*92 (945)
Kako se razvija šumarstvo u Italiji     PDF 87
broj: 3-5
     
Bedžula, D. UDK 630*62
Gospodarenje šumama na području R.O.Š. »Slavonske šume« s posebnim osvrtom na šume hrasta lužnjaka     PDF 181
broj: 6-8
     
Sabljak, S. UDK 630*232.5 (Q. robur L.)
Prilog za uvođenje novih metoda na njezi podmlatka hrasta lužnjaka     PDF 284
Heski, T. UDK 630*425 + 56 (Abies alba L.) (497.13)
Dinamika sušenja jelovih stabala u Gorskom kotaru i posljedice na poslovanje     PDF 289
broj: 11-12
     
Ivan Mikloš
Šumarska razglednica sa Kube     PDF 527
Krajina, M.
Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju)     PDF 543
Stojković, M.
Novi tip protupožarnih grablji     PDF 546
broj: 3-5
     
 
OSVRTI
     
Piškorić, O.
O obrazovanosti i uposlenosti visokostručnih stručnjaka na odgovarajućim poslovima     PDF 192
Potočić, Z.
Laudonov Gaj     PDF     HR 195
Ivan Oštrić
Susret generacija apsolvenata šumara 1939. godine     PDF 199
Piškorić, O.
Dipl. inž. Ivo PODHORSKI - devedesetogodišnjak     PDF 202
Antun Vrgoč - ARBORETUM     PDF 204
broj: 6-8
     
Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B.
Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.)     PDF 295
Piškorić, O.
Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko     PDF 307
broj: 9-10
     
Ivančević, V.
Povodom disertacije Milana GLAVAŠA i Jose VUKELIĆA na Šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF 412
 
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
O šumarstvu u knjizi dr FELETARA »PODRAVINA«     PDF 415
Piškorić, O.
Milan DRUST bio je 11 godina predsjednik Hrvatsko - slavonskoga Šumarskog društva     PDF 416
Društveno organiziranje HRVATSKIH ŠUMARA NAJSTARIJE U B. AUSTROUGARSKOJ MONARHIJI     PDF 417
Šumarstvo u Slavoniji (Gosp. list 1899)     PDF 419
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Na tragu jednog rijetkog jubileja — 90 godina Grge MAŽURANA     PDF 548
Golubović, U.
Tri doktora i opus prof. Branka KRALJIĆA, dipl. inž. šum.     PDF 550
broj: 9-10
     
 
ZNANSTVENI I STRUĆNI SKUPOVI
     
Deseti svjetski šumarski kongres — PROGRAM KONGRESA     PDF 405
broj: 11-12
     
Prpić, B.
6. IUFRO simpozij o jeli održan je u Zagrebu od 24. —27. rujna 1990. godine     PDF 552
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
ATLAS SVIJETA     PDF 104
broj: 3-5
     
Klepac, D., Piškorić, O.
Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar     PDF 206
broj: 6-8
     
Raguž, D.
Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE — OBRADA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE, Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. str. 240.     PDF 212
Bertović, S.
Mladen Obad — Šćitaroci: PERIVOJ I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA     PDF 314
Piškorić, O.
Neke teme iz tri inozemne publikacije     PDF 316
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 25, Zagreb 1989.     PDF 418
Cividini, R.
Giordano, G. i suradnici: TECHNOLOGIA DEL LEGNO, II izdanje, Torino 1981—1988     PDF 420
Piškorić, O.
Oesterreichische Forstzeitung Juni 6/1990     PDF 425
Babić, D.
Književno djelo Milana KRMPOTIĆA     PDF 426
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Dvije publikacije JAZU o krpeljnom encefalitisu     PDF 555
broj: 3-5
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić, J.
Uzgoj i korišćenje hrasta plutnjaka za proizvodnju čepova     PDF 170
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o 6. SIMPOZIJU O JELI 1990. godine u Zagrebu     PDF 86
ZAPISNIK 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 27. prosinca 1989. godine     PDF 106
broj: 3-5
     
Obavijest o godišnjoj pretplati na Šumarski list za 1990. g.     PDF 116
Obavijest o znanstvenom savjetovanju 17. i 18. svibnja 1990. g. u Rovinju     PDF 158
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 31. siječnja 1990. godine u Zagrebu     PDF 215
ZAPISNIK 12. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 14. ožujka 1990. godine u Zagrebu     PDF 217
Tomek, R.
Hrast vrijedan pažnje     PDF 223
Obavijest o godišnjoj pretplati na Šumarski list za 1990. g.     PDF 236
Obavijest o 6. SIMPOZIJU o jeli u Zagrebu     PDF 250
Obavijest o MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1990. godine I SAJMU U CELOVCU     PDF 272
ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 29. svibnja 1990. godine     PDF 320
ZAPISNIK 95. Skupštine SAVEZA DRUŠTVA ITŠDI HRVATSKE, održane 28. lipnja 1990. godine u Slavonskom Brodu     PDF 322
broj: 9-10
     
Obavijest o podmirenju obveza na PRETPLATU ŠUMARSKOG LISTA     PDF 382
Obavijest o održavanju VIII Jugoslavenskog SIMPOZIJA O ZAŠTITI BILJA     PDF 382
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 25. srpnja 1990. godine     PDF 429
broj: 11-12
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991 godinu     PDF 474
ZAPISNIK 15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 24. listopada 1990. godine     PDF 557
broj: 3-5
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 132
Iz Šumarskog lista     PDF 140
Iz Šumarskog lista     PDF 150
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Trojica od brojnih zaslužnih lugara     PDF 482
 
IZ DOMAĆIH STRUČNIH ČASOPISA
     
Iz "Zaštite prirode"     PDF 516
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
NIKOLA FIEDLER, dipl. inž     PDF 109
Zahirović, A., Lukić, N.
ZDRAVKO ZORIĆ, dipl. inž     PDF 111
broj: 6-8
     
Tomašević, J.
MATIJA GJAIĆ, dipl. inž. (1912—1989)     PDF 333
Mrđenović, S.
JOVAN RADOJČIĆ, dipl. inž. (1940—1989)     PDF 335
Piškorić, O.
dr. DANILO KLEN (1910—1990)     PDF 336
broj: 9-10
     
Frković, A.
ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990)     PDF 431
Šarčević, S.
IVAN (KUM) MATOŠEVIĆ, dipl. inž. (1933—1990)     PDF 433
Andrašek, M.
TOMO LUCARIĆ, dipl. inž. (1915—1990)     PDF 435
Pleše, B.
VLADIMIR VUKMANIĆ, dipl. inž     PDF 435
broj: 11-12
     
Maurin, Z.
PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum     PDF 560
broj: 6-8
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF 260

                UNDER CONSTRUCTION