godište: 1989   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1989 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 6-8
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Međunarodni SIMPOZIJ o propadanju šuma     PDF     HR 233
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630*174/175
Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova     PDF 5
Orlić, S. UDK 630*232 (Picea abies Karst)
Rezultati o visinskom i debljinskom rastu obične smreke (P. abies Karst) u pokusima različitih razmaka sadnje na području Slavonije     PDF 17
Brna, J., Pasa, E. i Urošević, B. UDK 639.1 + 799.2 (C. elaphus L)
Poremećaji dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih jelena u lovištu LŠG »Jelen« pod pritiskom visoke lovnoturističke potražnje i realizacije     PDF 27
broj: 3-5
     
Biškup, J. UDK 630*215.001
Stupanj religiozne svijesti zaposlenih u šumarstvu Hrvatske     PDF 101
Kadović, R. UDK 630*22:631.415.3.001 (Fraxinus angustifolia Vahl)
Tolerantnost poljskog jasena (Fraxinus angustifo-1 i a Vahl.) prema solima i mogućnost njegove primjene u šumarskim zasadima na zaslanjenim zemljištima     PDF 111
broj: 6-8
     
Mikloš, I. UDK 630*4 + 800.61
Da li šume »umiru«?     PDF 345
broj: 9-10
     
Pintarić, K. UDK 630*232.001/2 (497.15)
Proučavanje prirašćivanja lUFRO-duglazije različitih provenijencija na oglednoj plohi »Crna lokva« (Bosanska Gradiška) —     PDF 397
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*56:425 (497,13) Abies alba L.
Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru     PDF 415
broj: 11-12
     
Borzan, Ž., Littvay, T. UDK 630*232. 325.22 (Quercus robur L.)
Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem     PDF 557
Fukarek, P., Fukarek, Đ. UDK 630*231
Sukcesivni niz subasocijacija unutar zajednica omorike (Piceetum omorikae Tregubov, emend. P. Fukarek) u njenim sastojinama u istočnoj Bosni     PDF 567
Kramarić, Ž., Iuculano, T. UDK 630*56
O strukturi i normalitetu šume bukve i jele (Abieti — Fagetum illyricum Horv. 1938) na primjeru prašume Čorkove uvale     PDF 581
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.4.001/2 (Q. robur L. + A. glutinosa Gaertn.)
Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe     PDF 591
Vondra, V. UDK 630*323 + 65.015
Utjecaj metode rada i ekološko-gospodarskog tipa šume na strukturi radnog vremena i proizvodnost rada pri sječi i izradi jelovine     PDF 603
broj: 3-5
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tomanić, S., Novak, N. UDK 630*68:681.14
Razvoj informacijskog sistema u šumarstvu     PDF 119
Vondra, V. UDK 331.021:630*323
Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi i izradi drva     PDF 133
broj: 6-8
     
Prpić, B. UDK 630*49 (497.13)
Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji     PDF 235
Komlenović, N. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku     PDF 243
Kreutzar, K. UDK 630*425 + 631.41 (430.1)
Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla u novim šumskim štetama     PDF 261
Hildebrandt, G. i Gross, K. P. UDK 630*425 + 630*85 (430.1)
Inventarizacija i opažanje sadašnjih oštećenja šuma u SR Njemačkoj     PDF 279
Mayer, R. UDK 630* + 631.42 (430.1)
Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu     PDF 299
Glavač, V. UDK 630*425
Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću     PDF 315
Schutt, P. UDK 630*425 (4/9)
Međunarodni aspekti problematike umiranja šuma     PDF 329
Schulz, H. UDK 630*425: (674 + 676 + 662.63)
Oštećenje šume - Kvalitet drveta     PDF 335
broj: 9-10
     
Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S. UDK 630*338.6008 (497.13)
Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF 423
Kovačić, Đ. UDK 630*5/6
Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj     PDF 445
Prka, T. UDK 674.06:630*5/6
Problematika razvoja mehaničke prerade drva     PDF 463
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matić, S. UDK 630*232.5
Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog normiranja     PDF 39
Piškorić, O. UDK 630*412.(091)
Nauka za luxke ciuvare u Illirii     PDF 55
broj: 11-12
     
Golubović, U. UDK 630 48(497.13) (Q. robur L.)
Nekoliko usporednih podataka iz zdravih i sušenih sastojina hrasta lužnjaka     PDF 631
broj: 6-8
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*425 + 631.4
Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom     PDF 363
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*49 (4)
Propadanje šuma u Evropi     PDF 373
broj: 11-12
     
Dimitrov, T., Jurčec, V. UDK 630* 431.45 (497.13)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1988. godini     PDF 617
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bedžula, U. UDK 630*681
Vrijeme za eksperimente organizacije šumarstva je isteklo     PDF 61
broj: 3-5
     
Segedi, N. UDK 630*528.7
Jednostavni stereoskopski aeroprecrtivač za izradu krokija     PDF 143
Šolić, P. UDK 630*272 (Quercus pseudosuber Santi)
Prilog uzgajanju suplutnjaka (Quercus pseudosuber Santi, Q. Cerris X, Q. suber, Q. Xhispanica Lam) u nasadima vinodolskog primorja - Contribute alla cottivazione del cerrp sughera (Quercus pseudosuber,.) sulle piantaggioni della riviere di Vinodol     PDF 153
Dimitrov, B. UDK 630*29 (497.17)
Stanje šuma i problem reprodukcije s posebnim osvrtom na regeneraciju šuma u SR Makedoniji     PDF 161
Šoštarić, V. UDK 630*432.9
Požari šuma     PDF 168
Mikloš, I. UDK 630*91 (458.2)
Šumarska razglednica sa Malte     PDF 173
 
AKTUALNO
     
Filipi, M.
Izvoz danas.     PDF 194
broj: 9-10
     
Potočić, Z.
Privredna reforma u šumskoj proizvodnji     PDF 476
Sabadi, R.
Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja o šumskogospodarskim područjima i organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu     PDF 481
Krznar, A.
Primjedbe na prijedlog šumsko-gospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF 484
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N.
Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«     PDF 488
Heski, T.
Zakon o šumama pred izmjenom.     PDF 493
broj: 11-12
     
Kraljić, B.
Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj     PDF 643
broj: 1-2
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije i papira u Hrvatskoj     PDF 69
broj: 9-10
     
 
OBLJETNICE
     
Jurković, M.
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889—1989.     PDF 498
Piškorić, O.
Proslava 40-e godišnjice početka rada savezne srednje Šumarske škola za krš u Splitu     PDF 504
broj: 11-12
     
Obilježavanje 130. godišnjice rođenja Josipa Kozarca     PDF 648
Klepac, D.
Jedna lijepa proslava u Bribiru - 175. godišnjica rođenja Josipa Pančića.     PDF 651
Frković, A.
Devedeset godina PRVE LOVAČKE IZLOŽBE U ZAGREBU (1899—1989)     PDF 653
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Vukelić, J. i Lukić, N.
Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.     PDF 75
broj: 3-5
     
Dimitrov, T.
Seminar u Avignonu, 14—18. ožujka 1988. g     PDF 187
Stojković, M.
Izložba »Drvo u Turopolju«.     PDF 191
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Kostarike     PDF 85
Piškorić, O.
Rezultati dviju inventarizacija šuma u Francuskoj     PDF 86
Piškorić, O.
Dinamika šumskog fonda NR Bugarske 1960—1985.     PDF 87
broj: 9-10
     
Kišpatić, J.
Zdravstveno stanje šumarstva u SR Njemačkoj u 1988. godini     PDF 509
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Godina 1989. godina šumskih požara.     PDF 663
Piškorić, O.
Ugibanje hrasta rašireno je po cijelom svijetu     PDF 664
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Prof. dr. Rudolf Sabadi: OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI     PDF 88
Kraljić, B.
BARANGOLASK A SOPRONI ERDOK BEN (Po šopranjskim šumama), Budapest, 1983.     PDF 89
Mikloš, J.
Elmir Gogola — Dušan Chovanec: PODKÖRNIK DUBOVI A TRACHEMYKÖZA DUBOV.     PDF 90
Vidaković, M.
Antal Majer: FENYVES A BAKONYALJÄN (Četinjače u podnožju Bakonja), Budapest 1988     PDF 91
broj: 3-5
     
Piškorić, O.
Glasnik za šumske pokuse, Volumen 24—1988.     PDF 197
Vidaković, M., Krstinić, A.
Dr Aleksander R. Tucović i dr. Vasilije V. Isajev: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF 200
Kraljić, B.
Jean Michel Pinet: L´ECONOMIE DE LA CHASSE     PDF 201
broj: 6-8
     
Piškorić, O.
Knjige iz šumarstva na izložbi »INTERLIBER« na ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1989. g.     PDF 387
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Dell Istituto di Eçologia attie Selvicoltura — Vol. terzo 1981; Vol quinto — 1983.     PDF 511
broj: 11-12
     
Mr. Juraj Medvedović MOJ SOLARNI UREĐAJ.     PDF 642
Golubović, U.
Prof. dr. Branko Kraljić: EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU.     PDF 657
Piškorić, O.
M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. )     PDF 660
broj: 3-5
     
 
TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI
     
Na listi drvosječa     PDF 141
broj: 9-10
     
Petranović
Prigodne sadnice kao običaj     PDF 462
broj: 11-12
     
Oskar Piškorić
ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU     PDF 661
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 4. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 21. prosinca 1988. godine.     PDF 82
broj: 3-5
     
ZAPISNIK 6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF 205
Tonković, D.
Nakon 50 godina ponovo na okupu.     PDF 215
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 8. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF 388
broj: 9-10
     
ZAPISNIK 94. skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF 513
ZAPISNIK 5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF 528
ZAPISNIK 7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF 534
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 9. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF 665
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
BOGDAN DERETA, dipl. inž šum.     PDF 92
Piškorić, O.
BORISLAV KOVAČIĆ, dipl. inž. šum     PDF 94
broj: 3-5
     
M. B. i S. B.
Prof. dr. IVO HORVAT, dipl. inž     PDF 224
Vladisavljević, S.
ANTE ROSIĆ, dipl. inž.     PDF 227
broj: 9-10
     
Bertović, S.
Prof. dr. BERISLAV MAKJANIĆ (1922—1988)     PDF 540
Piškorić, O.
Prof. PETAR MATKOVIĆ, dipl. ing. šum. (1913—1988)     PDF 544
Vidaković, M.
Prof. dr. MILORAD JOVANČEVIĆ (1921—1988)     PDF 547
Špoljarić, V.
JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988)     PDF 549
Bertović, S.
IVE SAMARŽIJA (1940—1988)     PDF 551
broj: 11-12
     
Petrović, F.
VLADIMIR SUPEK, dipl. inž     PDF 668
Vladimir Babić
ANTUN (TONI) LATAL, dipl. inž     PDF 670
broj: 1-2
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 59
broj: 3-5
     
Iz Šumarskog lista     PDF 132
Piškorić, O.
ČLANSTVO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA 1889. GODINE     PDF 152
Iz Šumarskog lista     PDF 204
broj: 9-10
     
Iz Šumarskog lista     PDF 444
Iz Šumarskog lista     PDF 483
Iz Šumarskog lista     PDF 492
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 552
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 602
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 630

                UNDER CONSTRUCTION