godište: 1987   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1987 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 10-12
     
 
UVODNI ČLANAK
     
50-godišnjica dolaska Josipa Broza — TITA za generalnog sekretara KP Jugoslavije i osnivanja KP Hrvatske     PDF     HR 573
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Pezdirc, N. UDK 630*414.23.001
Koncentracija sumpora u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju     PDF 5
Mayer, B. UDK 630*414.27.001
Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora i fluora u tlu nizinskih šuma, bazena Kupčina     PDF 19
Golubović, U. UDK (630*451.2:330.133) 001
Utvrđivanje novčanih iznosa šteta od divljači u šumskim kulturama i plantažama na Baranjskom dijelu Lovno-šumskog gospodarstva »Jelen«     PDF 29
broj: 3-4
     
Golubović, U. UDK (630*88:674:330.14) 001
Da li se zaista dio akumulacije prelijeva iz šumarstva u drvnu industriju ili obrnuto?     PDF 105
Lovrić, N. UDK (630*:711.7) 001
Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima     PDF 125
broj: 5-6
     
Sabadi, R. UDK 630*652 (Quercus sp.)
Gospodarsko značenje hrastovine u Jugoslaviji     PDF 197
Kraljić, B., Mikloš, I. UDK 630*414.23
Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom     PDF 209
Orlić, S. UDK 630*232.19 (Picea abies Karst)
Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja     PDF 221
broj: 10-12
     
Komlenović, N. i Krstinić, A. UDK 630*232.1 + 631.452
Međupopulacijska varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa L. Gaertn.) u produkciji biomase i akumulacije hraniva     PDF 577
broj: 1-2
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prpić, B. UDK 630*2:581.5 (497.1) (Quercus robur L.)
Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji     PDF 41
Prpić, B. UDK 630*425.1
Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima     PDF 53
Kalafadžić, Z. UDK (630*95:528.7) 002
Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu     PDF 61
broj: 3-4
     
Prpić, B. UDK 630*99
Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja     PDF 135
Matić, S. UDK 630*226
Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti     PDF 143
Lukić, N. UDK 630 :930.8
Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj     PDF 149
broj: 5-6
     
Kovačić, Đ. UDK 630*682
Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj     PDF 249
Tomanić , S. UDK 630*061.3 (047) IUFRO
Aktivnosti šumarstva i prerade drva SR Hrvatske u povodu XVIII. Svjetskog kongresa IUFRO     PDF 259
broj: 10-12
     
Gračan, J. UDK 630 232.1 (Picea abies L. Karst)
Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja     PDF 623
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Segedi, N. UDK 630 88:930.24
Šume izdvojene za sredstva Krajiške investicione zaklade     PDF 613
broj: 7-9
     
 
PRIRODA I ŠUMARSTVO OGULINSKOG KRAJA
     
Grba, Lj.
PREDGOVOR     PDF 313
Nežić, P. UDK 630*930.8
Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja     PDF 316
Velić, I. UDK 551.1 + 552.3./4
Geološke značajke     PDF 349
Božičević, S. UDK 911.2:551.44 (349)
Hidrološke i speleološke značajke     PDF 360
Bertović. S. UDK 551.58:512.994:581.9
Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov     PDF 366
Martinović, J. UDK 630*114.39
Šumska tla     PDF 391
Komlenović, N. UDK 630*114.59
Proizvodne mogućnosti glavnih staništa i ishrana šumskog drveća     PDF 403
Vucelić, N. UDK 630*187
Tipološka istraživanja i ekološko-gospodarski tipovi šuma     PDF 414
Vucelić, N. UDK 502.7
Zaštićeni objekti prirode     PDF 425
Tironi, I. UDK 725.9
Spomenici kulture iz starije i novije prošlosti     PDF 429
Tironi, I. UDK 630*:341.31
Šume u narodnooslobođilačkom ratu 1941—1945.     PDF 435
Milković, S. UDK 630*29
Razvitak šumskouzgojnih misli     PDF 441
Nežić, P. UDK 630*29
Načela gospodarenja šumama     PDF 446
Cazin, J. UDK 630*232.321
Rasadnička proizvodnja     PDF 457
Nežić, P. UDK 630*41
Zaštita šuma     PDF 462
Nežić, P. UDK 630*95
Uređivanje šuma     PDF 470
Nežić, P. i Rožan, J. UDK 630*8
Iskorišćivanje šuma     PDF 493
Luketić, S., Nežić, P. UDK 630*383
Gradnja šumskih prometnica     PDF 508
Tomičić, V. UDK 674.06
Drvna industrija od 1945. godine do danas     PDF 517
Pešut, B. UDK 676.1./6
Proizvodnja sulfatne celuloze i krep-papira u Plaškom     PDF 524
Nežić, P., Salopek, M. UDK 639.1
Lovstvo     PDF 532
Zrnić, N. UDK 379.8 + 796.9
BJELOLASICA sportski i rekreacijski centar SR Hrvatske     PDF 545
Piškorić, O.
POGOVOR     PDF 552
LITERATURA     PDF 554
broj: 10-12
     
 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Krznar, A. UDK 630*653
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine     PDF 631
Martinić, I. UDK 630*96.002
KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?     PDF 645
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Molnar, L. UDK 630*96:616—001
Djelovanje povreda na radu u šumskom gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar od 1972. do 1984. godine     PDF 69
 
AKTUALNO
     
Marinković, B.
Dosadašnji rad na selekciji i priznavanju novostvorenih sorti i klonova šumskog drveća     PDF 77
broj: 5-6
     
III knjiga Šumarske enciklopedije — svečanost predstavljanja     PDF 265
 
IZ ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA
     
Cvitić, M.
Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u Spačvanskom bazenu     PDF 273
broj: 10-12
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma     PDF 656
 
OBLJETNICE - 80-GODIŠNJICA PRVIH DOKTORA ŠUMSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
80-godina prvih doktora šumarskih znanosti     PDF 668
Klepac, D.
Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA     PDF 669
Matić, S.
Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ     PDF 673
Bađun, S.
Prof dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ     PDF 675
broj: 3-4
     
 
PORTRETI
     
Bađun, S.
Prof. dr. IVO HORVAT — 75 godišnjica života i 50 godina rada na području drvnotehnoloških znanosti     PDF 159
Piškorić, O.
ARPAD KAROLYI, 1875—1929     PDF 162
broj: 5-6
     
Klepac, D.
U povodu 80-godišnjice rođenja Prof. dra REINHARDA SCHOBERA     PDF 276
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Kalafadžić, Z.
Sastanak šumara i istraživača vegetacije — fotointerpretatora u Jugoslavenskoj Akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb 26 01 1986     PDF 84
broj: 3-4
     
Lukić, N.
»Lipovljanski susreti« ´86     PDF 167
broj: 10-12
     
Glavaš, M.
Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine     PDF 686
Piškorić, O.
Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU     PDF 687
broj: 5-6
     
 
ODJECI IUFRO KONGRESA
     
Kalafadžić, Z.
Indijanci i čovjekov okoliš     PDF 277
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić J.
Istraživanja o uzrocima smanjenja brojnog stanja zečeva u SR Njemačkoj     PDF 86
Piškorić, O.
Cijene na talijanskom drvnom tržištu     PDF 88
broj: 5-6
     
Klepac, D.
Internacionalni centar za postdiplomske poljoprivredne studije u Parizu     PDF 280
Piškorić, O.
O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj     PDF 283
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
Publikacije povodom XVIII-IUFRO Kongres (2)     PDF 89
broj: 3-4
     
Lukić, N.
Prof. dr, ANA PRANJIĆ: Šumarska biometrika     PDF 171
Piškorić, O.
JOŽEF KONOPKA a kol. : Koncentrâcia Präc v lesnom hospodarstve, Bratislava, 1985.     PDF 172
broj: 5-6
     
Oskar Piškorić
Glasnik za šumske pokuse (Posebno izdanje 2 Zagreb, 1986.)     PDF 284
Piškorić, O.
SPAČVA 30, (1956/1986.)     PDF 286
broj: 10-12
     
Rauš, Đ.
VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.     PDF 679
Mikloš, I.
Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga     PDF 680
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
revue forestiere française numéro special 1986: AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS     PDF 172
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 29, Madrid, 1986.     PDF 175
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 30, Madrid, 1986.     PDF 287
broj: 10-12
     
Hruška, B.
LESNIČKA PRACE LXIV godište, 1985.     PDF 681
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Ekskurzija Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb u Istri rujna 1986. godine     PDF 92
broj: 3-4
     
Zapisnik 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DITŠDIH održane 24. veljače 1987. g.     PDF 178
broj: 5-6
     
Zapisnik 92. Skupštine društava ITŠDI Hrvatske održane 7. svibnja 1987. g. u Umagu     PDF 290
Zapisnik 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF 302
ZAKLJUČCI 92. skupštine SAVEZA DITŠDI Hrvatske     PDF 304
broj: 10-12
     
ZAPISNIK 12. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske održane 7. srpnja 1987. godine     PDF 688
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
NIKOLA CVEJIĆ, dipl. inž. šum     PDF 99
Društvo ITŠDI Zagreb
TOMISLAV BIKČEVIĆ, dipl. inž.     PDF 100
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Đuro BODJANEC, dipl. inž.     PDF 191
broj: 5-6
     
Prof. dr. Ivan SPAIĆ     PDF 306
broj: 10-12
     
Glavaš, H.
Prof. dr. ZLATKO VAJDA     PDF 691
Ilić, A.
NIKOLA GOGER, dipl. inž.     PDF 694
Milinović, I., Bađun, S.
Dr. mr. MARKO GREGIĆ, dipl. inž.     PDF 696
Piškorić, O.
DIMITRIJE BURA, dipl. inž.     PDF 698
Kalajdžić, E.
MIRKO MUŽINIĆ, dipl. inž.     PDF 700
broj: 1-2
     
 
PRENIJETO IZ ŠTAMPE
     
"Vjesnik"
Treća mogućnost     PDF 68
broj: 3-4
     
"Vjesnik"
Besplatne sadnice     PDF 190
 
U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 100 GODINA
     
Iz Šumarskog lista od 1887.     PDF 166
 
NAGRADE I PRIZNANJA
     
Prvomajsko priznanje za S. Cuculić i D. Kabalin     PDF 190
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF 76
broj: 10-12
     
U nekoliko redaka     PDF 588

                UNDER CONSTRUCTION