godište: 1979   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1979 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UVODNICI
     
Komlenović, N.
Edvard Kardelj — velikan naše epohe     PDF 3
broj: 7-8
     
Andrašić, D.
Sjećanja na neke lovove druga Tita u lovištima SR Hrvatske     PDF 271
Andrašić, D.
Drug Edvard Kardelj — Bevc u lovovima na području SR Hrvatske     PDF 289
broj: 4-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lipovšek, M. UDK 634.058.1 (497.1)
Problematika proizvodnje šumskog sjemena u SFRJ     PDF 151
broj: 7-8
     
Dekanić, L. UDK 634.02.002.582.6 Quercus robur L., Populus cv. euroamericana
Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja     PDF 299
Karavla, J. UDK 634.02.002.582.62 Tilia cordata Mill.
Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tillia cordata Mill.) na području Šumarije Otok     PDF 333
broj: 9-10
     
Orlić, S. UDK 634.02.12:582.475+001.891 Pinaceae
Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača     PDF 433
broj: 4-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić, J., Glavaš, M., Cvjetković, B. UDK 634.04:576.88:582.28 (487/13)
Opasna bolest čempresa u Dalmaciji     PDF 131
Mikloš, I. UDK 634.04:595.782
Mogućnosti kratkoročnog prognoziranja pojave jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) u nizinskim šumama hrasta lužnjaka     PDF 139
broj: 9-10
     
Glavaš, M. UDK 634.04.632.7/89:
O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci     PDF 429
Kranjčev, R. UDK 595.75
Polunametnici Loranthus europaeus Jack. i Viscum album L. (Fam. Loranthaceae) kao domaćini gusjenica staklorilaca Aegeriidae Sesiidae, Lepid     PDF 445
broj: 7-8
     
 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić, A.
Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka     PDF 349
broj: 4-6
     
 
LOVSTVO
     
Kaić, M. i Markić, S. UDK 639.121:636.085.2 (Castanea sativa — Aesculus sp.)
Dodatna prehrana divljači kestenom     PDF 177
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Golubović, B. UDK 634.06
Efikasnost i ciljevi gospodarenja u šumskom gospodarstvu     PDF 145
broj: 9-10
     
Kraljić, B.
Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva     PDF 411
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Bertović, S. UDK 502.7.001:58.006 (497.13)
Velebitski botanički vrt i rezervat     PDF 65
Bertović, S. UDK 551.50.002:(234.422.1)
Uloga meteorološke stanice »Zavižan« u istraživanju i zaštiti prirode Velebita     PDF 71
broj: 7-8
     
Knebl, F UDK 634.0:502.7
Rezervati biosfere i njihov odnos prema šumarstvu     PDF 345
Klepac, D. UDK 502.7(047) (73)
Višeregionalni projekt o zaštiti čovjekove okoline u SAD     PDF 356
broj: 9-10
     
Munjko, I., Mikličan, R., Pavletić, Z., Tomac, M.
Preliminarna ispitivanja biološke razgradnje fenola i acetona mikroflorom koji raste na lišajima     PDF 455
Đekić, Đ.
Uloga šume u zaštiti životne sredine     PDF 468
Tkalčić, B.
Problem zaštite šumske vegetacije, posebno na zadarskom arhipelagu .     PDF 475
Žukina, I.
Smijemo li dopustiti propast parka i dvorca Opeka?     PDF 483
broj: 1-3
     
 
STOTA GODIŠNJICA OSNIVANJA I RADA NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE PRIMORSKOG KRASA
     
Prpić, B. UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju     PDF 7
Tomašević, A. UDK 634.0.914:634.925.14 (497.13)
Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša     PDF 11
Krnjak, T. UDK 634.0.008 (497.13)
Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima kraškog područja u svjetlu primjene Zakona o šumama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj     PDF 25
Prgin, D. UDK 634.0.008 (497.13)
Osnivanje i zadaci Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju     PDF 29
Ivančević, V. UDK 634.0.930.24 »1878/1978« (497.13)
Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa     PDF 31
Skorup, V. UDK 634.0.338.6.339.2/.3930.24 »1960/1978« (497.13)
Šumsko gospodarstvo Senj od osnivanja do danas     PDF 47
broj: 11-12
     
 
SAVJETOVANJE O GOSPODARENJU S PREBORNIM ŠUMAMA
     
Rožan, J.
Otvaranje Savjetovanja o gospodarenju prebornim šumama     PDF 523
Klepac, D.
Preborno gospodarenje šumama u našoj zemlji i u svijetu     PDF 529
Nežić, P.
Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske     PDF 553
Milković, S.
Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja     PDF 561
Momčilović, B.
Gospodarenje prebornim šumama na ogulinskom području jučer i danas     PDF 569
Jugović, N.
Dosadašnja iskustva u primjeni tipoloških istraživanja na području Šumskog gospodarstva Delnice     PDF 573
Petrović, G.
Ekonomski učinci prebomo-grupimičnog gospodarenja šumama Šumarije Novi Vinodolski     PDF 579
Hren, V.
Pomlađivanje raznorodnih šuma sa stanovišta tipoloških istraživanja     PDF 585
Cestar, D.
Potencijalne mogućnosti Šumskog Gospodarstva Ogulin     PDF 589
Böhm, D.
Stav zaštite prirode u pogledu načina gospodarenja prebornim šumama     PDF 599
Nežić, P.
Rasprava i izbor komisije za zaključke.     PDF 603
Nežić, P.
Zaglavak     PDF 606
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Piškorić, O.
Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.     PDF 375
broj: 11-12
     
Golubović, U.
»Ni carska ni spahijska«.     PDF     HR 609
broj: 1-3
     
 
OSVRTI
     
Vanjković, S.
Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.     PDF 77
Piškorić, O.
Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.     PDF 83
Jedlowski, D. i Piškorić, O.
Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.     PDF 89
broj: 4-6
     
 
PRIJEVODI
     
Marinković, B.
BAULE — FRICKER: Đubrenje šumskog drveća     PDF 224
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Ostojić, Ž.
Rad VIII svjetskog šumarskog kongresa održanog u Džakarti krajem oktobra 1978. godine     PDF 181
Kornjača, V.
»Kombinat Belišće« kao činilac privrednog razvoja 193 Lipovšek, M.: Savezno savjetovanje o šumskom sjemenarstvu . .     PDF 188
Komlenović, N.
Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka .     PDF 197
Benić, R.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma     PDF 201
Komlenović, N.
Šumarstvo i energija     PDF 205
broj: 9-10
     
Kalinić, M.
Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite na III jugoslavenskom simpoziju     PDF 479
Zekić, N.
I jugoslavensko savjetovanje o suzbijanju korova     PDF 481
broj: 11-12
     
Matić, S.
Drugi KONGRES ekologa Jugoslavije     PDF 620
broj: 9-10
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Slijepčević, R.
O mogućnosti brže, jeftinije i kvalitetnije izrade osnova gospodarenja .     PDF 484
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.     PDF 615
broj: 9-10
     
 
IZ NAŠE ŠUMARSKE PROŠLOSTI
     
Eić, N.
Sjećanje na prof. dr Andriju Petračića     PDF 491
broj: 4-6
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
Nurković, S.
Šumarstvo i njegovo mjesto u privrednoj strukturi Rožaja     PDF 208
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.     PDF 379
Piškorić, O.
Pošumljavanje degradiranih šuma i krša te proizvodnja iverica — teme savjetovanja SITŠDI BiH 1979.     PDF 381
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
Šumarstvo Švedske.     PDF 387
 
ZAŠTITA ZDRAVLJA
     
Kišpatić, J.
Povišenje maksimalno dopuštene količine 2, 3, 4-T u gljivama u SR Njemačkoj.     PDF 397
Piškorić, O.
O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća     PDF 398
broj: 4-6
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka     PDF 220
Piškorić, O.
BOGDAN DERETA: Motorne pile.     PDF 221
Piškorić, O.
DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977     PDF 222
Orlić, S.
Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.     PDF 223
broj: 9-10
     
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Botanički riječnik hrvatskih ili srpskih i latinskih naziva korovskih vrsta     PDF 493
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija literature o korovima za vremensko razdoblje 1958—1973. godine     PDF 493
Piškorić, O.
GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu     PDF 493
Piškorić, O.
Jubieen godišen ZBORNIK po povod 30-godišninanta na Šumarskiot fakultet na Univerzitetom — Skopje     PDF 495
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta u Jastrebarskom, br. 34. i 35/1978     PDF 496
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa     PDF 626
broj: 4-6
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion central de Ecologia., br. 11/1977     PDF 226
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 49/1976.     PDF 227
broj: 9-10
     
Mikloš, I,.
Boletin de la Estacion central de Ecologia, Madrid, br. 12     PDF 499
Piškorić, O.
Revue forestiere française, br. 1. i 2/1979     PDF 501
Hruška, B.
Lesnicka prace, br. 7—12/1977.     PDF 503
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavo lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 50—1977.     PDF 510
Opalički, S.
O ariševom moljcu i nekim štetnicima borova prema najnovijim istraživanjima     PDF 514
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik Plenuma SITŠDIH održanog u studenome 1978. godine u Senju     PDF 116
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF 127
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF 127
broj: 4-6
     
Antoljak, R.
Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.     PDF 230
Antoljak, R.
Društveno veće Saveza IT ŠDI Hrvatske, održano 28.XII 1978     PDF 250
Vanjković, S.
Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme)     PDF 253
Strineka, M.
Ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb u Varaždin     PDF 255
Strineka, M.
»877« Šumarski četvrtak u robnoj kući UPIN-a . . .     PDF 256
Zapisnik 9. sjednice U.O. SITŠDH održane 30. siječnja 1979.     PDF 259
Zapisnik 10. sjednice U. O. SITŠDIH održane 28. ožujka 1979.     PDF 262
broj: 11-12
     
Tkalčić, B.
85-godišnjica ing. Ante DOBRIĆA.     PDF 635
broj: 4-6
     
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
RENE SUŠANJ     PDF 266
Hren, D.
PETAR MILIĆ     PDF 267
broj: 7-8
     
Vrdoljak, Ž.
ANTE RADOVČIĆ     PDF 399
V.H.
IVAN PAVŠA     PDF 403
Molnar, L.
VLADIMIR FERENZFFY     PDF 404
Biščević, A. i Šehović, S.
RADOSLAV ĆURIĆ     PDF 405
broj: 11-12
     
Vidaković, M.
SYRACH LARSEN     PDF 637
Vasilić, V.
SLAVKO JOVANOVIĆ     PDF 638
broj: 1-3
     
 
RAZNO
     
OBAVIJESTI     PDF 76
broj: 4-6
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF 138
broj: 7-8
     
Iz starijeg godišta ŠUMARSKOG LISTA     PDF 298
Iz POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF 344

                UNDER CONSTRUCTION