godište: 1977   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1977 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNICI
     
B. Prpić
NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA     PDF     HR 3
broj: 5-7
     
TITOVA MISAO — NAŠA STVARNOST.     PDF 221
ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE     PDF 223
broj: 8-9
     
B. Prpić
Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.     PDF 357
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Izetbegović UDK 634.0.56:634.0.174.7 Pinus nigra Arn., P. sylvestris L.
Rast i prirast stabla bijelog i crnog bora     PDF 29
broj: 3-4
     
A. Tomašević UDK 634.0.232:634.0.114.465/.466:634.0.176.1 Pinus halepensis Mill.
Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala     PDF 131
Lj. Marković i M. Vasić UDK 634.0.416.2:634.0.453:634.0.175.2 Pinus nigra Arn.
Intenzitet oštećenja semena od insekata i zastupljenost šturog semena crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u zavisnosti od morfofizioloških karakteristika češera     PDF 153
broj: 10-12
     
S. Orlić UDK 634.0.236:634.0.561.1:634.0.174.7 Pinus silvestris
Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različitih starosti     PDF 436
K. Pintarić UDK 634.0.651.73:634.0.174.7 Pinus silvestris
Da li rezanje grana kao dodatna mjera u poboljšanju kvalitete proizvodnje drvne mase ima svoje ekonomsko opravdanje     PDF 441
S. Izetbegović UDK 634.0.221.21:634.0.241:634.0.176.1 Quercus petraea
Istraživanje utjecaja njege sastojina na proizvodnju i kvalitet šuma panjača hrasta kitnjaka     PDF 449
broj: 5-7
     
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
K. Hruška - Dell´Uomo UDK 634.0.182.3 (497.13—191.2)
Prilog poznavanju vegetacije Moslavačke gore     PDF 271
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 634.0.414.23:595.787
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) s jednom novom vrstom insekticida     PDF 21
broj: 3-4
     
I. Mikloš UDK 001.4:595.7:577,95
O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata     PDF 145
broj: 10-12
     
I. Spaić UDK 595.787:634.0.414.11
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) uz pomoć seksualnog atraktanta Disparlure     PDF 461
Z. Kalafadžić UDK 634.Q.432.29
Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara     PDF 467
A. Biščević UDK 634.0.43
Požar, najveći neprijatelj šume     PDF 479
broj: 5-7
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac UDK 634.0.561/.562.001:634.2212:634.0.176.1 Quercus
Primjena Patroneova principa dualiteta na hrastove šume     PDF 293
broj: 10-12
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
N. Lovrić UDK 634.0.383.4:691.51
Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava     PDF 488
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
S. Galović UDK 632.0.8/.9.002/.003
Aktualna problematika u šumarstvu, preradi drva i u prometu drvnim proizvodima i papirom     PDF 7
broj: 5-7
     
R. Sabadi UDK 674.002/.003 (457.1) »1962/1974«
Proizvodne funkcije drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974     PDF 259
U. Golubović UDK 634.0.653.003:634.0.913
Usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom tlu     PDF 298
 
LOVSTVO
     
Z. Turkalj UDK 598.619 (497.13): 591.5
Prilog poznavanju biologije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) u Hrvatskoj     PDF 306
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
I. Munjko, B. Meštrović UDK 634.0.114.61766.543.9:547.562.1
Ispitivanje aktivnosti mikroflore šumskih tala na biooksidaciju fenola     PDF 41
broj: 3-4
     
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
M. Androić UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti     PDF 115
D. Klepac
Prijedlog 5-godišnjeg plana (1976—1980) znanstvenih šumarskih istraživanja na Kršu.     PDF 161
D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer
Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja     PDF 168
broj: 5-7
     
S. Vučijak i Ž. Radovanović
Samoupravni sporazumi i društveni dogovori osnovni elementi organiziranja i radnog potencijala na pošumljivanju Jadranskog područja.     PDF 320
broj: 8-9
     
A. Šobat UDK 502.7.001 (497.1—14:262.3)
Osnovne koncepcije zaštite prirode u jadranskoj regiji     PDF 359
Z. Pavletić UDK 634.0.4 (491.1—14:262.3):507.2.001.5/.6 (262)
Važnost zaštite šuma u jadranskoj regiji i njihovo uklapanje u program »Čovjek i biosfera« za područje Mediterana     PDF 365
Zl. Vajda UDK 634.0.116:634.0.181.312
Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova     PDF 370
I. Mikloš
Zaštita šuma i zaštita prirode.     PDF 377
S. Meštrović
Značaj šumskih kultura u primorskom području Krša .     PDF 382
K. Pintarić
Utjecaj šume na zdravlje čovjeka.     PDF 386
Z. Tomac
Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi.     PDF 391
broj: 10-12
     
P. Fukarek UDK 634.0.114.465/.466 (497.1—14:234.422):634.0.182.3
Granice i podjela Jadranskog kraškog područja na osnovu prirodne vegetacije     PDF 417
Č. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović UDK 634.0.18:634.0.624.3:634.0.907
Značaj poznavanja ekološkoh-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline     PDF 497
D. Jedlowski
Principi planiranja namjene prostora u jadranskoj regiji     PDF 507
N. Eić
Šuma i turizam     PDF 509
broj: 5-7
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić
Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .     PDF 312
Šumarski institut Jastrebarsko
Zaključci o suradnji SAP Vojvodine i SR Hrvatske na programu znanstveno istraživačkog rada iz oblasti šumarstva .     PDF 318
broj: 8-9
     
Ž. Vrdoljak
Bolji dani za šume na Kršu.     PDF 394
broj: 1-2
     
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
D. Jedlowski
Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog krša«     PDF 55
broj: 10-12
     
R. Ćurić
Simpozij o suvremenom uređivanju šuma u uslovima mehanizacije svih faza šumskih radova     PDF 514
broj: 3-4
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
D. Bartovčak
Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.     PDF 171
broj: 1-2
     
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
D. Crnković
Pojava, suzbijanje i štete od šumskih požara na području ŠPP »Slavonska šuma« Vinkovci u periodu od 1971. do 1975. godine . .     PDF 66
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Lj. Štromar
Ekološka vrijednost naše zemlje u odnosu na kretanje evropskih ptica     PDF 48
broj: 3-4
     
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
M. Strineka
Utvrđivanje katastarskog prihoda za šume individualnih vlasnika     PDF 176
broj: 5-7
     
T. Krnjak
Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona     PDF 223
broj: 8-9
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF 339
broj: 3-4
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
A. Selmanović
U posjetu OOUR-u »Industrijske plantaže« INCEL-a u Banja Luci     PDF 192
broj: 10-12
     
O. Piškorić
Skupština SITŠD Makedonije     PDF 552
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
IZ »POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF 112
broj: 10-12
     
N. Simić
O početku Pančićeva službovanja u Srbiji     PDF 519
broj: 1-2
     
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
S. Tomanić
Otvorenost šumskog područja i njezin utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj     PDF 80
broj: 3-4
     
8. Međunarodni simpozij na Celovačkom sajmu drva 1977     PDF 160
Poziv na zasjedanje Odjela za uzgoj šuma i okoliš IUFRO-a.     PDF 191
broj: 8-9
     
Znanost i tehnika, čovjekova okolina i unapređenje turizma u Završnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji Evrope održane u Helsinkiju 1975. godine     PDF 404
broj: 10-12
     
Pripreme za VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA     PDF 559
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
O. Piškorić
»RADOVI« Šumarskog instituta u Jastrebarskom     PDF 73
O. Piškorić
BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.     PDF 76
O. Piškorić
HORTIKULTURA god. XLII i XLIII     PDF 77
broj: 3-4
     
S. Frančišković
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.     PDF 195
M. Kalinić
LAZAREVIĆ, R.: Geomorfologija     PDF 196
O. Piškorić
BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.     PDF 198
broj: 5-7
     
Đ. Rauš
STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije     PDF 324
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Mali botanički rječnik talijansko-srpsko-hrvatski     PDF 325
broj: 8-9
     
S. Bertović
KUŠAN, F.: Velebitski botanički vrt     PDF 411
O. Piškorić
RAUŠ, Đ.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji     PDF 412
O. Piškorić
RADIĆ, J.: Bilje Biokova     PDF 413
broj: 10-12
     
LIJEČNIČKI VIJESNIK — stogodišnjak     PDF 521
O. Piškorić
ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«     PDF 523
O. Piškorić
POTOČIĆ, Z.: Ekonomika šumske privrede     PDF 526
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka     PDF 527
O. Piškorić
PREGLED Jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. god.     PDF 529
O. Piškorić
DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.     PDF 540
I. Mikloš
PRIRODA, god. 1976.     PDF 543
broj: 3-4
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Z. Kalafadžić
FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT 1975     PDF 199
Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1975.     PDF 201
I. Mikloš.
BOLETIN de la Estacion central de ecologia     PDF 201
broj: 5-7
     
S. Opalički
Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, fitofarmacije i za zaštitu drva, I i II dio     PDF 325
broj: 10-12
     
Vl. Hren
GREGUŠ, C.: Hospodarska uprava maloplošneho rubanoveho lesa     PDF 545
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 87. redovne SKUPŠTINE SITŠD Hrvatske održane 16. XII 1976.     PDF 83
ZAPISNICI SJEDNICA Upravnog odbora SITŠD Hrvatske     PDF 107
B. Prpić
Osobito priznanje rada dra Đure Rauša.     PDF 109
broj: 3-4
     
Z. Kalafadžić
Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije     PDF 211
broj: 8-9
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF 339
broj: 10-12
     
O. Piškorić
SKUPŠTINA SITŠD Makedonije.     PDF 552
broj: 3-4
     
 
IN MEMORIAM
     
M. Strineka
Zvonimir Perc, dipl. inž. šum.     PDF 213
T. Lucarić
Vladimir Res-Koretić, dipl. inž. šum.     PDF 215
broj: 5-7
     
I. Mikloš
Vladimir Budaj     PDF 333
L. Molnar
Đuro Šooš, dipl. inž. šum.     PDF 334
broj: 10-12
     
S. Frančišković i E. Antonijević
Nikola Šepić, dipl. inž. šum.     PDF 554
E. Vilček
Josip Arpaš, dipl. inž. šum.     PDF 556
Vl. Babić
Andrija Kap, šum. tehničar i ekonomista     PDF 557
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
A. Krstinić
Osvrt na članak J. Vasiljevića »Kalemljenje običnog oraha (Juglans regia) metodom kopulacije«     PDF 111
K prikazu knjige »ŠUMARSKA DEDROLOGIJA« J. Hermana.     PDF 111
broj: 3-4
     
Natječaj Savjeta Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu za upis postdiplomskog studija iz oblasti nauke o korovima i njihovom suzbijanju .     PDF 194
Koze u programu Radio Zagreba     PDF 205
broj: 8-9
     
Prvo šire savjetovanje o obnovi šuma na Kršu     PDF 393
broj: 10-12
     
U NEKOLIKO REDAKA.     PDF 563

                UNDER CONSTRUCTION