godište: 1975   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1975 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Đ. Kovačić, A. Krstinić UDK 634.0.232.1:634.0.176.1 Salix spp.
Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja     PDF 23
broj: 4-6
     
I. Dekanić UDK 634.0.232.1:634.0.235:634.0.48:634.0.176.1 Quercus robur
Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF 119
N. Komlenović, J. Gračan i F. Mrva UDK 634.0.232.332:634.0.232.311:634.0.174.7 Pinus strobus
Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na urod sjemena američkog borovca u kulturi Zelendvor     PDF 149
S. Orlić UDK 634.0.236.4:634.0.561.1:634.0.174.7 Pinus silvestris
Preživljenje i razvoj biljaka običnog bora različitih visinskih klasa     PDF 161
K. Poštenjak UDK 634.0.56:634.0.174.7 Abies alba
Rast i prirast jelovih kultura u gosp. j. Čedanj     PDF 174
broj: 7-10
     
I. Dekanić UDK 634.0.114.129:634.0.424.2:634.0.176.1 Quercus robur L.)
Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF 267
K. Pintarić i S. Izetbegović UDK 634.0.56:634.0.174.7(497.15) Pinus
Usporedna istraživanja prirašćivanja bijeloga i crnog bora u arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu     PDF 281
F. Mrva et al. UDK 634.0.181:634.0.165.6:634.0.232.1
Prilog rješavanju nekih uzgojnih i selekcijskih pitanja na osnovi stanišnih uvjeta u gospodarskoj jedinici »Bosiljevo     PDF 289
V. Stamenković et. al. UDK 634.0.56:634.0.176.1 Quercus robur L.
Prirast i proizvodnost stabala i sastojina ranolistajućeg i kasnolistajućeg hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u gospodarskoj jedinici »Rogot«     PDF 304
broj: 11-12
     
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
Đ. Rauš UDK 634.0.182:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve     PDF 431
broj: 1-3
     
 
PEDOLOGIJA
     
M. Kalinić UDK 634.0.114.4(497.13)
Prilog klasifikaciji tala pod šumom bukve i jele na Medvednici     PDF 3
broj: 4-6
     
B. Meštrović i I. Munjko UDK 581.148.2:551.482.2137.215
Preliminarna ispitivanja utjecaja suhoga otpalog lišća na kvalitetu površinskih voda kod slabog protoka     PDF 169
broj: 11-12
     
M. Kalinić UDK 634.0.114:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Osobine tala šume crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva     PDF 447
broj: 4-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
N. Zekić UDK 634.0.232 325.24
Kemijsko suzbijanje korova u šumskim rasadnicima     PDF 128
broj: 7-10
     
Z. Vajda UDK 634.0.232.32"1972/1974"(497.13)
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.     PDF 332
broj: 11-12
     
D. Crnković UDK 634.0.411/.415:634.0.453 (497.13-11)
Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije     PDF 474
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
S. Benković UDK 634.0.522.31:634.0.221.4
Prilog istraživanju pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve u neizgrađenim prebirnim šumama na Goču     PDF 455
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Tomičić UDK 634.0.831.1+634.0.861.0.002.71
Traženje povoljnih načina manipulacije prostornim drvom     PDF 408
broj: 1-3
     
 
ORGANIZACIJA RADA
     
S. Tomanić UDK 634.0.352:658.542.1
Komparativna studija vremena kronografskom i multimomentnom metodom pri sječi i izradi drva     PDF 9
 
NAŠI SLAVNI PRECI
     
Tomo LUCARIĆ
USPOMENI ŠUMARA - UČENJAKA!     PDF 75
Š. Borković
SJEĆANJE NA STEVANA LAKIĆA, LUGARA (1867—1949)     PDF 77
 
IZ NAŠE POVIJESTI
     
Oskar Piškorić
»OPĆE ŠUMARSTVO ZA SAMOUKE I PRIJATELJE ŠUMARSTVA« IZ 1873. GODINE     PDF 80
broj: 7-10
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić UDK 634.0.651.2:342.4(094)
Šumska renta i ustavne odredbe     PDF 244
K. Kožul UDK 634.0.641/.642
Ujednačivanje uvjeta privređivanja organizacije udruženog rada unutar šumsko-privrednog poduzeća     PDF 255
A. Bišćević UDK 634.0.654+634.0.627:628.13
Gospodarenje šumama u slivovima rezerviranima za akumuliranje površinske pitke vode     PDF 320
broj: 11-12
     
B. Kraljić
Pojednostavnjena stimulativna raspodjela u šumskoprivrednoj organizaciji na temelju izjednačenja uvjeta privređivanja     PDF 421
broj: 1-3
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Štanfelj, C.
Kraj »Kraljice šuma«     PDF 54
Piškorić, O.
Dereta Bogdan: Stanje i razvoj mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske .     PDF 57
Komlenović, N., Pezdirc, N.
Novi aparat za određivanje biogenih elemenata — atomsko-absorpcioni spektrometar     PDF 64
Vanjković, S.
Savezu inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb     PDF 67
Samarđija, M.
O upotrebi tabela suhe drvne tvari za običnu smreku     PDF 69
broj: 4-6
     
Kožul, K.
Kakovi su uvjeti razvoja šumarstva kao sirovinske osnove danas     PDF 182
Kožul, K.
Odnosi nivoa osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva     PDF 184
broj: 7-10
     
Privredna komora Split
Informacija o problemima šumarstva na kraškom području SRH s prijedlogom njihova rješenja     PDF 236
Cvitić, M.
Što (ne) znamo o Ceratostomelli merolinensis Georg.     PDF 347
Antoljak, R.
Zašto do sada nije izgrađena tvornica celuloze u Jasenovcu     PDF 350
broj: 11-12
     
Čop, B.
Donošenje JUS-a šumskih proizvoda — sredstvo za sređenje i poboljšanje poslova šumarstva i prerade drveta     PDF 482
Piškorić, O.
Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva     PDF 494
broj: 4-6
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Jediowski, D.
Dokumenti iz XVII i XVIII st. o izvozu hrastovine i zaštiti šuma na Kršu     PDF 190
broj: 7-10
     
Piškorić, O.
Šume i šumska vegetacija u Fortisovu »Putopisu o Dalmaciji«     PDF 353
broj: 4-6
     
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kuzmanić, I.
Mogućnosti tehnološkog razvoja šumarstva Hrvatske     PDF 186
broj: 7-10
     
Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje.     PDF 358
Benić, R.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma     PDF 360
Rizovski, R.
Simpozij za organizaciju mreže trajno zaštićenih površina u Jugoslaviji i njihovo istraživanje . .     PDF 363
broj: 11-12
     
Ćurić, R.
Jugoslavenski simpozijum o racionalnom korišćenju zemljišta — Peć, 9, 10. i 11. 10. 1975. godine.     PDF 497
broj: 4-6
     
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Vajda, Z.
Razarajuće djelovanje herbicida defolijanata na tropske vlažne šume     PDF 195
Hribljan, B.
Prikaz rezultata rada, troškova i organizacije rada u fazi II u Francuskoj i potrebne predradnje za takav rad u Jugoslaviji . .     PDF 200
broj: 7-10
     
I. D.
Mađarska želi utrostručiti proizvodnju drva     PDF 365
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Šafar, J.
Gašperšić Franc: Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na visokem Krasu Snežničko-Javorniškega masiva     PDF 89
Karavla, J.
Emilija Vukičević: Dekorativna dendrologija     PDF 90
broj: 4-6
     
Piškorić, O.
Zbornik radova o 25-oj godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom .     PDF 221
broj: 7-10
     
Piškorić, O.
M. Jovančević: Ekologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju.     PDF 366
Piškorić, O.
Topola — bilten br. 103—106     PDF 367
Mikloš, I.
Priroda — časopis HPD — 1974.     PDF 369
broj: 11-12
     
Cestar, D.
V. Stamenković: Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina     PDF 513
Vidaković, M.
A. Tucović: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF 514
Benić, R.
Gozdovi na Slovenskom — Remic i dr     PDF 515
broj: 1-3
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
Meddelelser fra det Norske skogvorkssvesen.     PDF 91
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 4/1973. i 5/1974     PDF 91
Kalafadžić, Z.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, god. 1973. i 1974     PDF 93
Kalafadžić, Z.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1974. god. br. 1-4.     PDF 96
Kalafadžić, Z.
Forstwirtschaftliches Centralblatt (forw. Cbl.), god. 1974. br. 1-6     PDF 97
broj: 4-6
     
Piškorić, O.
Tri priloga iz šumarstva u časopisu »Priroda u žarištu« br. 19/1974     PDF 224
broj: 7-10
     
Piškorić, O.
A. Bernatzky: Baum und Mensch .     PDF 372
Kalafadžić, Z.
Forstarchiv 1972, 1973. i 1974     PDF 373
broj: 1-3
     
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Sretna nova i uspješnija 1975. godina - Jubilej Instituta za drvo - T. Krnjak glavni šumarski inspektor - Stalni sud PK Hrvatske - Kraj rata - Zakon o vodama - Sjemenarstvo i rasadništvo - Ozakonjen zanstveni rad - Razbojničko privređivanje - Svjetska kulturna i prirodna baština - 3000000 stabala - JNA prednjači u pošumljavanju - Uloga šumarske inspekcije - Zakon o javnim cestama - Iz naše prakse - Ključno pitanje - Zakon o oružju - I drvna industrija lista poteškoćama - Za buduće umirovljenike - Drvotehnika USA - Kadrovi, kadrovi - Pilana u plamenu - U opasnosti pluća Zagreba - Revitalizacija Maksimira - Medvjedi protestiraju! - Danas aktivan, sutra radioaktivan - Tablice za kubiciranje trupaca - Roba za robu, uvoz za izvoz - In memoriam amicis - Jedan čovjek, jedan OOUR - Šumar - nogometni trener - Hortikultura 1/75     PDF 98
broj: 4-6
     
Antoljak, R.
Tehnološki razvoj Hrvatske - Bankarski potencijal SFRJ - Šumarstvo SFRJ do 1985 - 1974. g. izgorjelo 35415 m3 drva - Na redu Zakon o šumama - Eko-fest 75 - Plitvice - Štete orkanskog vihora - Industrija najveći zagađivač - Kornati nacionalni park? - SIZ Pounje - Crna istina - Tko vlada brdima, vlada rijekama - Šume listaju nevoljama - Zamire cvrkut ptica - Crni dani drvne industrije - Belišće-Bel nove tvornice - Važan nuzproizvod - Ipak je krenulo: Šumarsko društvo Gospić - Šumarsko društvo Sl. Požega - Svovenjgradec: veliki šumski požar - Drvo u tradicionalnoj obradi - Roba razmjena s SSSR-om - Smrt pomoćnika traktoriste - Registracija OOUR-ova - Trebaju li tvornice namještaja tamo gdje god raste bukva? - Čovjek i šuma - Omladina ne zaostaje - Titova pećina - Izložba "Poezija boja" - Republičke inspekcije - Dr. L. Ružička - odlikovanje - Vanja Radauš - In memoriam - Ing. Branislav Marić - Dr. Miran Brinar     PDF 212
broj: 7-10
     
Antoljak, R.
Lignum impex Zagreb na vidiku - Generator inflacije - Starom kolotečinom - Plati pa vozi - Gorka činjenica - Savacel - Dravacel? - Iz temelja mijenjati - Financijske nevolje osiromašene privrede - Prosječni OD u 1974. g. - Šumarska top-lista zarada - Nije tajna a ipak ...- Priča o tebi govori - 20 godišnjica - Nove plantaže - Budva savjetovanje - Krž i goleti - Ipak se kreće - Srdačne čestitke - Turistički vodiči - Zeleni turizam - Zakon o izgradnji objekata - Jack Ford ing. forest - Il tartuffo! - Atomske centrale - Ne! - Sl. Brod požar - Nagrada grada Zagreba - Prva pila svijeta - †akademik Branimir Gušić - †akademik Stjepan Horvatić - In memoriam     PDF 383
broj: 11-12
     
Antoljak, R.
Na kraju 1975. godine! - Oproštaj sa starom 1975. godinom     PDF 501
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Na pragu jubileja     PDF     HR 1
Hajdin, Ž.
Sastanak zagrebačkih studenata šumarstva iz školskih godina 1930/31 — 1933/34     PDF 109
Zapisnik 11. sjednice U.O. održane 24 IX 1974. i proširena s članovima NO Saveza     PDF 110
Zapisnik 13 sjednice U.O. održane 21. I 1975.     PDF 112
broj: 4-6
     
Zapisnik 14. sjednice U. O. proširene s članovima N.O. a održane 14. IV 75.     PDF 226
Plan rada Redakcijskog odbora Šumarskog lista 1975/76.     PDF 228
Zapisnik 15. sjednice U.O. održane 15. V 1975     PDF 229
broj: 7-10
     
Uvodna riječ     PDF     HR 235
Strineka, M.
Ekskurzija Kluba šumarskih umirovljenika SR Srbije u istočno-slavonske šume     PDF 378
Zapisnik 16. sjednice U.O. od 11. IX 1975     PDF 379
broj: 11-12
     
B. Prpić
Da se prisjetimo     PDF     HR 407
Zapisnik 17. sjednice U.O. od 11. XI 1975     PDF 511
broj: 1-3
     
 
IN MEMORIAM
     
Strineka, M.
Ing. Josip Tomaić     PDF 115
broj: 4-6
     
Strineka, M.
Ing. Josip Benić     PDF 230
broj: 7-10
     
Lovrić, N.
Prof. ing. S. Flögl     PDF 395
Prpić, B.
Ing. M. Markanović     PDF 397
Frković, A
Ing. V. Jurdana.     PDF 398
Lucarić, T.
Ing. V. Jelenčić     PDF 399
Golić, Lj.
Ing. J. Čelebić     PDF 401
broj: 1-3
     
 
OBAVIJESTI
     
Bertović, S.
Živko Košir     PDF 86
I. D.
Informacija o cijenama trupaca lišćara u IV kvartalu 1974. u Štajerskoj — Austrija.     PDF 87
Upustva suradnicima Šumarskog lista     PDF 116
broj: 7-10
     
Savjetovanje: Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline . . . koje će se održati od 4—6. ožujka 1976. u Zadru     PDF 234
broj: 11-12
     
Proslava 100-godišnjice . . . Šumarskog lista, 130-godišnjice osnivanja Hrvatskog šumarskog društva i slavljenje 35-godišnjice Narodnog ustanka .     PDF 406
broj: 1-3
     
 
SLIKE NA NASLOVNOJ STRANI
     
Krstinić, A.
Hibridna vrba (S x viridis Fr) — prelomljene sadnice iz kojih tjera više izdanaka u Lonjskom Polju br. 1—3.     PDF
broj: 4-6
     
Zekić, N.
Operativno tretirana parcela s Gesaprimom br. 4—6.     PDF 118
broj: 7-10
     
Stamenković, V.
Kasno listajuća i ranolistajuća forma lužnjaka br. 7—10.     PDF 233

                UNDER CONSTRUCTION