godište: 1968   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1968 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Krstinić A.
Varijabilnost i nasljednost visina i boja grana kod bijele vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani     PDF 27
Popnikola N.
Biologija klijanja polena Pinus peuce Griseb. u laboratorijskim uvjetima (»in vitro«)     PDF 60
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Komlenović N., Vanjković S., Martinović J.
Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca     PDF 85
Soljanik I.
Neki podaci o otpornosti na hladnoću duglazije (Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch. et Gr.) na Kosmetu     PDF 112
Šafar J.
Aktualnost i problemi pošumljavanja primorskog krša     PDF 147
Šafar J.
Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača     PDF 154
broj: 5-6
     
Hren V.
Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama zapadne Hrvatske     PDF 189
Šafar J.
Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi     PDF 215
broj: 7-8
     
Cestar D. i Hren V.
Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača sa stablima iz sjemena i šibljaka     PDF 279
broj: 11-12
     
Šafar J.
Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Historijski profil antropogenih utjecaja.     PDF 439
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Stipančić A.
Utjecaj broja izmjera visina na sastojinsku visinsku krivulju     PDF 223
broj: 7-8
     
Emrović B.
Vrijeme prijelaza     PDF 253
broj: 9-10
     
Horvat S.
Istraživanja prirasta jele po biološkim slojevima u zajednici jele s rebračom (Blechno-abietetum Horv.)     PDF 333
broj: 11-12
     
 
DENDROMETRIJA — DENDROMETRY — HOLZMESSKUNDE
     
Emrović B.
Modificirana formula Lachaussée-a     PDF 429
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda Z.
Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika     PDF 122
broj: 5-6
     
Spaić I.
Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.)     PDF 165
Živanov N., Marković J.
Pojava oštećenja sadnica topola od niskih temperatura. (Osvrt na članak dra M. Vasića)     PDF 199
broj: 9-10
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Bernetič Z.
Financiranje jednostavne i proširene reprodukcije u šumarstvu     PDF 400
broj: 7-8
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin S.
Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora o uvjetima rada     PDF 264
broj: 9-10
     
Bojanin S.
Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente)     PDF 373
Horvat I.
Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj pilani na svijetu     PDF 393
broj: 5-6
     
 
DENDROLOGIJA
     
Ćurić R.
Rasprostranjenje zanovijeti (Petteria ramentacea (Sieber) Pressl.) u Hercegovini     PDF 230
broj: 9-10
     
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice     PDF 357
broj: 11-12
     
Martinović J.
Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske     PDF 452
broj: 1-2
     
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Tomašegović Z.
O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu     PDF 1
 
RAZNO
     
Kolić B.
O pluviometrijskoj i erozijskoj ugroženosti sliva     PDF 18
Lovrić N.
O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva     PDF 50
broj: 3-4
     
Lujić R.
Režim vodotoka kao funkcija načina iskorišćivanja zemljišta u slivu     PDF 101
Kovačević Ž.
Važnost istraživanja faune u šumskom tlu     PDF 143
broj: 5-6
     
Horvat I.
Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine).     PDF 247
broj: 7-8
     
Golubović U.
Obavijest (Odgovor I. Horvatu)     PDF 320
broj: 9-10
     
Mutibarić J.
Sila otpora drva nekih evroameričkih topola i bele vrbe pri čupanju eksera     PDF 345
Maričić N.
Izvještaj o poslovanju Šumskog gospodarstva Gospić     PDF 409
Mutibarić J.
Na marginama naše historije uzgoja mekih lišćara     PDF 422
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
VI. Redovna skupština Saveza inž. i teh. Hrvatske     PDF 69
Žukina I.
Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu     PDF 73
broj: 3-4
     
Zaključci sa savetovanja privr. org. drv. ind., obraz. instit. i dr. org. o pitanju kadrova u drv. ind. održanog 12. i 13. 10. 1967. u Beogradu     PDF 156
broj: 5-6
     
Predlog zaključaka II. Skupštine Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije u Tuzli 15. X 1967.     PDF 241
Plenum Sav. ITŠIDI Hrvatske u Jastrebarskom 18. XI 1967     PDF 242
Sjednica U. O. Sav. ITŠIDI Hrvatske od 15. I 1968.     PDF 242
Sjednica k. g. od 25. I 196S.     PDF 243
Sjednica k. g. od 1. II 1968.     PDF 244
broj: 7-8
     
Plenum Centr. odb. Sav. inž. i teh. šum. i ind. za prer. drva Jugoslavije, održanog 25. i 26. maja 1968. u Oteševu (Makedonija).     PDF 299
Dodatak zapisniku sa II. plenuma SITŠIDI Jugoslavije     PDF 300
15. sjed. U. O. Sav. ITŠIDI Hrv. odr. 29. II 1968.     PDF 301
16. sjed. U. O. k. g. 4. IV 1968.     PDF 302
Plenum Sav. ITŠIDIH u Kutini 8. VI 1968. .     PDF 302
broj: 9-10
     
17. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. V 1968     PDF 420
18. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 16. V 1968     PDF 420
19. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. VI 1968     PDF 421
20. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. VII 1968     PDF 421
broj: 11-12
     
21. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 17. X 1968     PDF 466
22. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 24. X 1968     PDF 466
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat A.
Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović     PDF 80
broj: 3-4
     
Kovačević J.
Povodom dviju 90-godišnjica naših pedologija     PDF 159
Plavšić-Gojković, N.
Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).     PDF 159
broj: 7-8
     
Kalinić M.
Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte Hrvatske     PDF 314
broj: 9-10
     
Kovačević J.
Ilijanić — Potreba osnivanja trajnih ploha i njihovo značenje za proučavanje biljnog pokrova naše Zemlje     PDF 426
Kovačević J.
Trinajstić — Istraživanja zimzelene šumske vegetacije sjevernog Cresa.     PDF 426
broj: 1-2
     
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Bajin I.
Iskustva i pouke posle Međunarodne lovačke izložbe XX. veka u Novom Sadu, od 22. IX do 5. X 1967.     PDF 81
broj: 7-8
     
Ćurić R.
Diskusioni sastanak sa temom: istraživanje tipova čistih bukovih šuma i mješovitih šuma bukve jele i smrče u Bosni     PDF 315
broj: 3-4
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kišpatić J.
Zycha i Weisberger — Otpornost različitih vrsta hibrida Leuce-topola prema Pollacia radiosa     PDF 162
Kišpatić J.
Zycha — Gubici od bolesti šumskog drveća; situacija u Evropi     PDF 162
broj: 5-6
     
Kovačević P.
Zl. Gračanin — Rasprostranjenost i djelovanje erozije tla u Hrvatskoj. Giesen, 1962.     PDF 247
Em H.
S. Paškovski-N. Donica: Drvna vegetacija Rumunjske šumostepe .     PDF 248
broj: 7-8
     
Klepac D.
Formiranje šumarskih kadrova u Meksiku — Training of forest staffs in Mexico — Formation du personnel forestier au Mexique — Forstpersonalausbildung in Mexiko.     PDF 285
Klepac D.
Prodan — Holzmesslehre.     PDF 321
Hren V.
Wenk — Kontrola rasta u okviru uređivanja šuma     PDF 323
Hren V.
Kreibig — Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka stabala pomoću točkasto-brojčane metode.     PDF 324
Hren V.
Wolf— Boja, novi elemenat kod dešifriranja snimaka intenzivno gospodarenih šuma .     PDF 324
Hren V.
Wolf — Zračna snimka, diagnostičko pomoćno sredstvo za operativne radove kod zaštite šuma     PDF 325
Hren V.
Wolf — Racionalizacija procjene stanja šuma     PDF 325
broj: 9-10
     
M. J.
K. Mazek-Fiala — Deset god. službe za zaštitu zemlj. u D. Austriji . .     PDF 424
broj: 11-12
     
Knežević Đ.
Šum. fond Sovj. saveza.     PDF 468
Popnikola N.
Dokučajeva — Vegetativnoe namnoženie hvojnyh porod     PDF 475
Popnikola N.
Kraevoj — Vozmožna li vegetativnaja gibridizacija     PDF 476
Popnikola N.
Robertis — Nowinski - Saez — Cell biology     PDF 476
broj: 5-6
     
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
V. N. Sukačev     PDF 251
broj: 7-8
     
Dekanić I.
Milan Anić     PDF 326
broj: 9-10
     
Kovačević Ž.
Petar Novak     PDF 427
broj: 11-12
     
Špoljarić V. i Petrović F.
Lavoslav Loger     PDF 478
Dimitrijević Ž.
Čedomir Oklobdžija     PDF 478

                UNDER CONSTRUCTION