godište: 1964   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1964 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Hanzl D.
Orijentacija u gospodarenju Šumskog gospodarstva Sl. Požega.     PDF 57
broj: 3-4
     
Šafar J.
Nalazišta i razmnažanje topola na mediteranskom području.     PDF 93
Meštrović Š.
Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma na području Mediterana.     PDF 124
Lneniček Z.
Prva iskustva duboke sadnje topola na pijescima.     PDF 137
broj: 5-6
     
Ziani P.
Uvjeti rentabiliteta rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma na području SR Hrvatske.     PDF 173
Horvat A.
Pošumljavanje degradiranih krških površina sjetvom.     PDF 213
broj: 7-8
     
Šafar J.
Kakvoća bukovog mladika u sastojinama Dinarskih planina.     PDF 307
broj: 9-10
     
Prpić B.
Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).     PDF 426
broj: 11-12
     
Klepac D.
Kako je reagirala 50-godišnja sastojina hrasta lužnjaka nakon jakih proreda?     PDF 469
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju šuma Medvednice.     PDF 1
broj: 3-4
     
Klepac D.
Još jedna mogućnost brzog određivanja drvne mase jednodobnih sastojina.     PDF 106
broj: 11-12
     
Klepac D.
Nova vrsta uređajnih tabela ili tarifa.     PDF 507
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spaić I.
Predispozicija jasenovih stabala za napadaj malog jasenovog potkornjaka (Hylesinus fraxini Panz.).     PDF 10
broj: 5-6
     
Spaić J.
Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom prstenovanje.     PDF 226
broj: 1-2
     
 
ŠUMSKA EKONOMIKA
     
Pecović M.
Potreba i mogućnost intenzivnog iskorištavanja prirodnih šuma na području Šumskog gazdinstva »Kraljevo«.     PDF 43
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Plavšić M. i Golubović U.
Istraživanja postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele (Abies alba Mill.).     PDF 22
broj: 5-6
     
Jung F.
Analiza rada kopača panjeva »Caterpillar D-8« kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja gornjeg Posavlja i usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine.     PDF 165
broj: 9-10
     
Kraljić B.
Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna radnika u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima za preradu drva.     PDF 365
broj: 11-12
     
Bunjevčević Z.
Novi pogledi na problem gospodarenja šumama.     PDF 489
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Oštrić I.
Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.     PDF 37
broj: 3-4
     
Fukarek P.
Sjeverozapadna granica današnje rasprostranjenosti hrasta sladuna (Quercus conferta Kit. = Quercus farneto Ten.).     PDF 109
Kevo R.
Nacionalni parkovi — mogućnosti primjene zaštitnih mjera.     PDF 134
broj: 5-6
     
Hanzl D.
Problem šteta od visoke divljači na šumskim površinama.     PDF 237
broj: 7-8
     
Ziani P.
Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji.     PDF 277
Ćurić R., Vrljičak J.
Nalazišta planinskog javora (Acer Heldreichii Orph.) na sjeveroistočnim padinama Golije (u SR Crnoj Gori).     PDF 316
broj: 9-10
     
Simić N.
Uputstvo za miniranje panjeva u poljoprivredi i šumarstvu.     PDF 419
broj: 11-12
     
Car Z.
Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima šumske proizvodnje u Hrvatskoj.     PDF 476
Lovrić N.
Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja pomoću težišta.     PDF 496
broj: 1-2
     
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Žukina I.
Uloga šumarstva i lovstva u turizmu.     PDF 71
Majer D.
Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum. privr. osnova.     PDF 73
Majer D.
O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu     PDF 76
broj: 3-4
     
Zmijanac Đ.
Mogućnost proizvodnje drveta u šumama Šumskog gospodarstva Zagreb .     PDF 140
Majer D.
Da li revizija ili obnova šumsko-privrednih osnova? . . .     PDF 152
broj: 5-6
     
Šulentić F.
Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog Kotara i Like.     PDF 245
Androić M.
Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija naučnog rada između fakulteta.     PDF 263
Majer D.
Primjena ručne preše kod punjenja stabala.     PDF 269
broj: 7-8
     
Matota I.
Organizacija službe uređivanja šuma u novim uvjetima intenzivne i napredne šumske privrede     PDF 321
Vujović I.
Širenje rđe na alepskom boru u Istri.     PDF 333
Rajčić M.
Integracija u šumarstvu za područje Dalmacije     PDF 333
Rauš Đ.
Takmičenje sjekača jednoručnim motornim lančanim pilama 12-II-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci     PDF 334
broj: 9-10
     
Brajković Z.
Ekonomičnost rada motornom pilom u odnosu na ručni rad.     PDF 432
Kalinić M.
Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte SR Hrvatske.     PDF 434
Knežević Đ.
Novost u tehnici određivanja drvne mase sastojina     PDF 436
Meštrović Š.
Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog fakulteta u oblasti primorskih šuma     PDF 439
Piškorić O.
Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana     PDF 446
broj: 11-12
     
Mott R.
Značaj šuma za rekreaciju.     PDF 509
Dereta B.
Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR     PDF 513
Cvitovac V.
Privredna komora SR Hrvatske.     PDF 525
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Peta proširena plenarna sjednica IO Saveza ITŠDIJ.     PDF 80
Knežević Đ.
Naš gost iz SSSR.     PDF 81
broj: 5-6
     
20. sjednica UO Saveza ŠDH     PDF 269
21. sjednica UO Saveza SDH     PDF 269
broj: 7-8
     
VI Plenum Saveza ŠDH.     PDF 343
83. Redovna skupština Saveza ŠDH     PDF 345
broj: 9-10
     
Prvi sastanak UO Saveza ŠDH izabranog na 83. Redovnoj god. skupštini Saveza ŠDH u lipnju 1964     PDF 449
Druga sjednica UO Saveza ŠDH.     PDF 449
Treća sjednica UO Saveza ŠDH.     PDF 450
broj: 11-12
     
Poslovno udruženje     PDF 525
Integracija u šumarstvu.     PDF 533
broj: 5-6
     
 
ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
     
Benić R.
Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa novog standarda JUS D. D1020-XII 1962.).     PDF 205
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić O.
Soljanik I. — Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti     PDF 70
broj: 7-8
     
Kovačević J.
Stefanović V. — Tipologija šuma     PDF 357
broj: 9-10
     
Kovačević J.
Čolić, Mišić, Popović — Fitocenološka analiza visokoplaninske zajednice šleske vrbe i planinske jove     PDF 452
Kovačević J.
Fukarek P. — Prilog poznavanju dendrografskih i fitocenoloških odnosa planina sjeverozapadne Crne Gore. Prilog poznavanju nomenklature i rasprostranjenosti hrasta sladuna     PDF 452
Šafar J.
Kritičan razvitak jelovih sastojina i problem održavanja jele u Sloveniji     PDF 453
broj: 11-12
     
Kovačević J.
Prvi naš pedološki rad     PDF 543
broj: 1-2
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kepac D.
Sa XII Zasjedanja Evropske komisije za šume FAO     PDF 83
Frančišković S.
Racionalizacija šumskog gospodarstva u Švedskoj     PDF 86
Frančišković S.
Sekcija za historiju šuma u međunarodnom savezu šumskoistraživačkih ustanova.     PDF 87
Kalinić M.
Šumakov, V.S.: Tipovi šumskih kultura i plodnost tla     PDF 87
Knežević Đ.
E. i G. Buchholz — Životinjski svijet i lov u Rusiji tokom historije     PDF 89
broj: 3-4
     
Klepac D.
Demonstracija prof. P. Generoso-a.     PDF 157
Knežević D.
Šumarski časopisi u Sovjetskom Savezu.     PDF 157
broj: 5-6
     
Piškorić O.
Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina     PDF 274
Frančišković S.
Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o šumskim štetama od insekata     PDF 275
Frančišković S.
Avion u službi zaštite šuma     PDF 275
Frančišković S.
Napuštanje pile današnjeg tipa     PDF 275
Frančišković S.
Pošumljavanje velikih površina pomoću helikoptera     PDF 276
Frančišković S.
Aerostat u eksploataciji šuma.     PDF 276
broj: 7-8
     
Benić R.
Hafnerov Transport drva — Prorjeđivanje i dr.     PDF 359
broj: 9-10
     
Klepac D.
Moradini — Meksički borovi.     PDF 456
Anić M.
Weymar — knjiga o travama i sitama.     PDF 456
Kovačević J.
Wraber — Šume smrče u Slovenskim istočnim Alpama     PDF 457
broj: 11-12
     
Frančišković S.
Budućnost upotrebe drva     PDF 544
Špoljarić Z
Mnogojezični rječnik.     PDF 548
broj: 7-8
     
 
NEKROLOZI
     
Z. P.
Dipl. inž. M. Radišević     PDF 342
broj: 9-10
     
Anić M.
U spomen prof. dr Rudolfa Haše     PDF 451
broj: 11-12
     
Knežević Đ.
Sjećanja na A. Dumengjića, druga i čovjeka.     PDF 541

                UNDER CONSTRUCTION