godište: 1962   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1962 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Problem proizvodnosti kultura crnog bora u submediteranskoj zoni. Prilog proučavanju introdukcije Crne topole i drugih vrsta dendroflore     PDF 32
broj: 3-4
     
J. Šafar
Problem proizvodnosti panjača u euimediteranskoj zoni Hrvatskog Primorja. (Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu)     PDF 100
broj: 5-6
     
P. Ziani
Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja     PDF 156
F. Kušan
Crni bor u flori i vegetaciji Grčke     PDF 193
broj: 8
     
J. Šafar
Problem i pojam skupinastog gospodarenja. Mogućnosti za primjenu u našoj praksi     PDF 257
broj: 9-10
     
D. Bura
Plantaže topola sa poljoprivrednim kulturama     PDF 297
J. Šafar
»Oplodna ili preborna sječa« u bukovim šumama. Osvrt i razmatranja o načinu uzgajanja na Dinarskom području.     PDF 340
broj: 11-12
     
P. Dragišić
Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske     PDF 369
T. Špalj
Problemi njege prebornih šuma     PDF 391
V. Hren
Stanje šuma sjeverne Hrvatske     PDF 394
I. Dekanić
Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina     PDF 398
V. Glavač
O podizanju proizvodnje unošenjem eurameričkih topola u pojedine tipove crnojohovih panjača     PDF 415
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Prilog poznavanju rasta i prirasta zelene duglazije i američkog borovca     PDF 10
broj: 9-10
     
D. Klepac
Izračunavanje maksimalne produkcije u prirodnim šumama     PDF 330
broj: 11-12
     
D. Klepac
Anučinova metoda utvrđivanja sastojinskog prirasta pomoću lateralne površine stabla     PDF 403
V. Glavač
O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 god.     PDF 408
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ž. Kovačević
Kemijsko-biološka metoda suzbijanja gubara     PDF 41
Dr J. Kišpatić
Palež lišća divljeg kestena     PDF 45
broj: 3-4
     
Đ. Kovačić
Čišćenje guštika herbicidom 2, 4, 5, T     PDF 109
V. Seiwerth i I. Milatović
Rezultati pokusa tretiranja tla dezinfekcionim sredstvom »Vapam« u šumskom rasadniku     PDF 114
broj: 9-10
     
 
FITOCENOLOGIJA
     
V. Glavač
Osnovno fitocenološko raščlanjenje šuma u Posavini     PDF 317
broj: 11-12
     
I. Matoničkin i Z. Pavletić
Utjecaj šume na biocenoze opskrbnih voda Plitvičkih jezera     PDF 425
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
M. Vidaković
Novi prilog oplemenjivanju ariša     PDF 47
broj: 7
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Neke tendencije ekonomskog kretanja na području Krša Jugoslavije     PDF 217
 
DENDROLOGIJA
     
J. Karavla
Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova     PDF 224
broj: 3-4
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
A. Krivec
Traktori Fergusoni u iskorišćavanju šuma.     PDF 87
D. Klepac
Smanjivanje šteta koje nastaju bušenjem stabala Presslerovim svrdlom     PDF 120
broj: 5-6
     
D. Galić
Osvrt na neke ekonomske probleme     PDF 153
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
N. Vučković
Povodom objave republičkog Zakona o šumama     PDF 3
Zakoni o šumama iz 1961. godine     PDF 63
broj: 5-6
     
Z. Kalafadžić
Reambulacija međa šuma općenarodne imovine u NR Hrvatskoj     PDF 185
broj: 11-12
     
V. Glavač
Prilog definiciji niske šume i tumačenje njenog postanka u našoj zemlji     PDF 406
broj: 1-2
     
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Baranovski J.
Mehanizacija je dobra ako se njom dobro radi     PDF 78
broj: 3-4
     
Eić N.
Ekonomske prednosti primjernih pruga nad punom klupažom     PDF 126
Vajda Z.
Sprečavanje unošenja i širenja novih štetnika po našim šumama     PDF 129
Petrović Lj.
Privredni i društveni značaj mehanizacije šum. privrede     PDF 133
Piškorić O.
Posljedice sušnog ljeta 1961. god. na dendroflori u Splitu i okolici     PDF 134
Knežević Đ.
Nobelova nagrada za fotosintezu     PDF 137
broj: 5-6
     
Zmijanac Đ.
Privatne šume na području grada Zagreba     PDF 203
Piškorić O.
Podaci za normiranje radova mjerenja i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa     PDF 206
Anić M.
O javoru gluhaću     PDF 207
broj: 7
     
Rajčić M.
Što će pridonijeti obnovi šuma na kršu?     PDF 243
broj: 8
     
Drndelić M.
Osvrt na završen prvi ciklus uređivanja šuma na području Bjelovarske šumsko privredne oblasti     PDF 270
Radovanović Z.
Neka zapažanja sa studijskog putovanja po Austriji, Švajcarskoj i Z. Njemačkoj     PDF 275
broj: 9-10
     
Rajčić M.
Jedan svjetao lik iz prošlosti šumarstva Dalmacije     PDF 348
Frančišković S.
Šumarska ekonomika u svjetlu američke nauke     PDF 350
broj: 11-12
     
Cvitovac V.
Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici     PDF 433
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. godine     PDF 436
Piškorić O.
Javor gluhać u Maloj kosi kod Otočca     PDF 439
Oštrić I.
Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja     PDF 441
Anić M.
Kuningamija kod nas     PDF 445
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Hruška B.
Seminar rasadničke proizvodnje četinjača.     PDF 83
broj: 3-4
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana     PDF 139
Tošić M.
Zaključci V Interfakultetske konferencije Društva studenata šumarstva Jugoslavije     PDF 141
Mott R.
IV i V sjednica U. O. Saveza Š. D. Hrvatske .     PDF 143
Tomašegović Z.
Simpozij u Delftu     PDF 146
Knežević Đ.
Ekskurzija fitobiologa Finskom i Norveškom     PDF 146
broj: 5-6
     
Žunko O.
VIII Zasjedanje Potkomisije FAO za koordinaciju šumarskih pitanja Mediterana (Zaključci)     PDF 210
Mott R.
VI Sjednica U. O. Saveza Šumarskih Društava Hrvatske     PDF 212
II Plenum Saveza Šumarskih društava Hrvatske     PDF 213
broj: 7
     
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu     PDF 245
Savjetovanje na II Plenumu SŠDH u Zagrebu 19. V 1962.     PDF 247
Mott R.
VII Sjednica U. O. SŠDH     PDF 250
broj: 8
     
Rezolucija IV Kongresa ITŠIDIJ     PDF 282
Hruška B.
XI Zasjedanje međunarodne komisije za topolu FAO     PDF 285
broj: 9-10
     
Mott R.
VIII Sjednica U. O. SŠDH     PDF 352
Kovačević J.
Povodom 120-godišnjice Gospodarskog lista     PDF 354
broj: 11-12
     
Anić M.
Savjetovanje profesora uzgajanja šuma prialpskih zemalja u Sloveniji     PDF 447
Bertović S.
Međunarodni Simpozij za fotointerpretaciju u Delftu     PDF 448
Mott R.
IX i X sjednica U. O. SlŠDH     PDF 452
broj: 3-4
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Simeunović D.
Glasnik muzeja šumarstva i lova. Beograd 1961.     PDF 148
broj: 8
     
Vajda Z.
Prof. dr J. Kišpatić i ing. A. Böhm: Primjena herbicida u šumarstvu     PDF 288
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Klepac D.
Pardé — Dendrometrie     PDF 84
broj: 3-4
     
Emrović B.
Dr Michail Prodan — Forstliche Biometrie     PDF 149
Knežević Đ.
Büsgen M. — Bau und Leben unserer Waldbäume     PDF 150
Kovačević J.,
Tüxen R.: Sistematika zapadno- i srednjoevropskih bukovih šuma     PDF 151
Podzorov N. V.
Uzroci sušenja borovih sastojina.     PDF 151
Brown J. B.
Ekološki pregled s obzirom na regeneraciju britskih bukovih šuma     PDF 151
broj: 7
     
Anić M.
Mađarski stručnjak A. Majer o srašćivanju korijena šum. drveća     PDF 253
Anić M.
Pokusi u Mađarskoj o utjecaju auksina na zakorjenjivanje reznica topola iz sekcije Leuce     PDF 254
Anić M.
Jubilej jedne prastare ali vrlo interesantne botanike     PDF 254
Pelišek J
Atlas glavnih tipova tala ČSSR     PDF 255
broj: 8
     
Kalinić M.
Buringh: Razvoj metoda aerofotointerpretacije     PDF 294
Androić M.
Schwerdtfeger — Das Eichenwickler — Problem .     PDF 295
broj: 9-10
     
Vidaković
Vincent G.—Selekcija i oplemenjivanje u šumarstvu     PDF 354
Kovačević J.
Eisele — Travne tratine i zelene površine     PDF 356
broj: 11-12
     
Klepac D.
J. Pardé — Prirasno-prihodna tablica     PDF 457
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Šerbetić A.
Dr Ivo Čvoriščec     PDF 80
broj: 8
     
Đ. B.
Ing. Tugomil Rogina     PDF 287

                UNDER CONSTRUCTION