godište: 1961   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1961 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. Josip Šafar
Rasprostranjenost i proširivanje četinjača u arealu bukovih šuma Hrvatske     PDF 1
Dr Ivo Dekanić
Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama     PDF 11
broj: 3-4
     
Ing. Ilija Knežević
Izbor zemljišta i lokacija rasadnika topola     PDF 105
Ing. Dragutin Hanzl
Povećanje proizvodnje uzgojem bagrema     PDF 125
Ing. Halid Sarajlić
Prilog pošumljivanju kontinentalnih kršnih terena izloženih uticaju ekstremne bure     PDF 135
Ing. Edmund Modun
Utjecaj pokrivanja sadnog mjesta kamenom i razvoj sadnica oleastera i pitome masline na Kršu     PDF 142
broj: 5-6
     
Ing. August Horvat
Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.     PDF 192
broj: 9-10
     
Ing. V. Glavač
O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba     PDF 342
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr Dušan Klepac
O nekim normalama u jelovim prebornim šumama     PDF 85
broj: 9-10
     
Dr D. Klepac
Normalne frekvencijske krivulje broja stabala u prebornoj šumi     PDF 333
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Roko Benić
Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.)     PDF 18
broj: 3-4
     
Dr Milan Androić
Pokusno suzbijanje četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis)     PDF 108
broj: 7-8
     
Ing. I. Oštrić
Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo     PDF 279
broj: 9-10
     
Ing. B. Marinković
Zaraženost borovih stabala na Marjanu sa Trametes pini (Broh) Fr.     PDF 371
 
FITOCENOLOGIJA
     
Ing. St. Bertović
Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa     PDF 374
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
B. Bevilacqua
Značenje citoloških istraživanja u sadašnjoj fazi razvoja šumarske genetike kod nas     PDF 390
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Dr Z. Potočić
Priroda i funkcija rente u šumskoj privredi     PDF 348
broj: 7-8
     
 
DENDROMETRIJA
     
Dr Z. Tomašegović
Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.     PDF 254
broj: 9-10
     
Ing. M. Špiranec
Prilog poznavanju obličnog broja graba     PDF 357
broj: 7-8
     
 
ŠUMARSKO ŠKOLSTVO
     
Prof. ing. I. Klemenčič
Ko gradi šumske saobraćajnice i kako da se školuje?     PDF 262
broj: 3-4
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Ing. Dimitrije Bura
Mogućnost povećanja proizvodnje (prirasta) i obima sječa u prirodnim ekonomskim šumama.     PDF 90
broj: 5-6
     
Ing. Bogomil Čop
Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u izvršenju petogodišnjeg plana i sprovođenja novih privrednih mjera.     PDF 180
Ing. Branko Bićanić
O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju     PDF 205
broj: 11-12
     
 
SMOLARENJE
     
Ing. B. Bićanić
O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja     PDF 425
broj: 1-2
     
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Dr Zdenko Tomašegović
Stereofotogrametrijska linearna taksacija     PDF 36
broj: 7-8
     
Ing. M. Kalinić
Primjena fotogrametrije u pedološkim istraživanjima.     PDF 270
broj: 9-10
     
Dr Z. Tomašegović
Značenje aerosnimaka za uređenje bujica     PDF 368
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Govor izaslanika Maršala Tita, predsjednika Sabora NRH dr Vladimira Bakarića na proslavi 100-godišnjice šumarske nastave, 21. XI 1960.     PDF 81
broj: 5-6
     
Dr Slavko Komar
Novi zakon o šumama     PDF 169
Dr ing. Ivo Opačić
Prilog poznavanju dušika u drvetu     PDF 221
broj: 7-8
     
Ing R. Đekić
Referat povodom 20-godišniice Narodne revolucije     PDF 249
broj: 1-2
     
 
SAOPĆENJA
     
Perušić A.
Šuma u pčelarskoj privredi     PDF 46
Klepac D.
Peti svjetski šumarski kongres     PDF 50
Jedlovski D.
Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica     PDF 58
Piškorić O.
Splitski normativi za radove pošumljavanja u Kršu     PDF 60
Petrović Lj.
Zasjedanje studijske grupe mešovitog komiteta ECE i FAO od 7—12 novembra 1960 g. u Ženevi     PDF 62
broj: 3-4
     
Neidhardt N.
Stogodišnjica šumarske nastave     PDF 150
Dekanić I.
Tjedan šumarstva u Mündenu     PDF 155
Vukelić B.
Aktivnost studenata u rješavanju problema u vezi sa studijem     PDF 158
broj: 7-8
     
Androić M.
O šumama i šumarstvu Meksika     PDF 283
Kauders A.
Jedan od prvih istraživača hrv. primorskog krša     PDF 291
broj: 9-10
     
Kovačević J.
Drijenak kao voćka     PDF 400
Perc Z.
Tvornica ploča iverica u Srp. Moravicama     PDF 401
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Petrović Lj.
Zaključci sa savjetovanja o mehanizaciji radova u šumarskoj privredi     PDF 73
Sjednica UO saveza Š. D. Hrvatske     PDF 76
Petrović Lj.
Zaključci sa 18. Plenuma C. O. Saveza ITŠIDIJ     PDF 77
broj: 3-4
     
Živojinović S.
Osvrt na Savjetovanje o pesticidima     PDF 159
broj: 5-6
     
Peternel J.
Završni račun Saveza Š. D. H. za 1960 g.     PDF 225
Petrović Lj.
Savjetovanje o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarskoj privredi     PDF 232
broj: 7-8
     
Petrović Lj.
19. Plenum C. O. Saveza IITŠIDIJ i preporuke     PDF 297
Zapisnik I Plenuma Saveza ŠDH od 25. IV 1961.     PDF 304
Zapisnik 13. sjednice U. O. Saveza ŠDH od 31. V 1961.     PDF 307
Redovna 82. godišnja skupština S. Š. D. H. od 20. VI 1961.     PDF 308
Đ. K.
13. IUFRO-kongres u Beču 1961.     PDF 319
broj: 9-10
     
M. A.
13. IUFRO-kongres     PDF 403
Kalinić M.
Simpozion o problemima pedologije i đubrenja u intenzivnoj šum. proizvodnji, Maglaj, juna 1961.     PDF 403
M. A.
Godišnja skupština šum. fakulteta     PDF 405
M. A.
Interfakultetska konferencija u Ljubljani     PDF 405
Formiranje komisija u Sav. Š. D. H.     PDF 405
Petrović Lj.
Zaključci 20. Plenuma Centr. S. IITŠIDIJ     PDF 406
broj: 11-12
     
Zapisnik 1. sjednice U. O. Saveza S. D. H.     PDF 474
broj: 5-6
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Stefanović V.: Zajednica bijelog bora     PDF 238
Kovačević J.
Stefanović V.: Areal prirodnog rasprostranjenja bijelog bora     PDF 238
broj: 7-8
     
Perc Z.
Markić, Špiranec, Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NRH     PDF 324
Bel-tram V.
Ivkov R.: Vreme sadnje kao činilac u veštačkom podizanju šuma     PDF 325
Kevo R.
Zaštita prirode u Hrvatskoj     PDF 326
broj: 9-10
     
Domaći stručni časopisi     PDF 409
Anić M.
Marković Lj. i Petrović D.: Nega šuma u Srbiji     PDF 410
broj: 11-12
     
Domaći stručni časopisi     PDF 476
Perc Z.
Brezinščak M.: Mjere i sistemi jedinica     PDF 478
Kalinić M.
Kovačević J.: Pregled travnjaka durmitorsko-sinjajevinske i Centralne oblasti Crne Gore     PDF 479
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević J.
Karpati Z.: Sorbus vrste Mađarske i susjednih područja     PDF 65
Fukarek P.
Prilozi diskusiji o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarstvu     PDF 65
broj: 3-4
     
Spečić B.
Šumarstvo u Vel. Britaniji     PDF 161
Kovačević J.
Kemijsko suzbijanje korova u rasadnicima     PDF 166
Knežević Đ.
Šume Mongolije     PDF 167
broj: 5-6
     
Ržehak V.
Zaštita prirode u Poljskoj     PDF 233
Knežević Đ.
Novi Zeland     PDF 236
Knežević D.
Šumarstvo Bugarske     PDF 237
Knežević Đ.
Buchholz: Šumarstvo i drvna industrija u Sovj. Savezu     PDF 239
Knežević Đ.
Weck i Wiebecke: Svjetska šumoprivreda i njemačko šumsko gospodarenje i drvarska industrija     PDF 240
Vidaković M.
Dimpfmeier: Hibridizacija roda Larix     PDF 240
Fukarek P.
Geobotaničko kartiranje Sovj. Saveza     PDF 242
broj: 7-8
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Maroka     PDF 326
Knežević Đ.
Rasadnici u SAD     PDF 328
Knežević Đ.
Šume Finske     PDF 329
Knežević Đ.
Da li šuma daje ili oduzima vodu?     PDF 330
Špoljarić Z.
Pal: Anatomija evr. lišćara i grmlja     PDF 331
broj: 9-10
     
Knežević D.
Održavanje je šuma životno pitanje Evrope     PDF 411
broj: 11-12
     
Kovačević J.
Kondražov V.: Poljoprivredni efekt šumsko-zaštitnih pojasa u području Tambova     PDF 479
Brežnjak M.
Godišnja skupština norveških organizacija šumarstva i drvarske industrije     PDF 480
broj: 7-8
     
 
NEKROLOZI
     
Kišpatić J.
Ing. Aleksandar Böhm     PDF 320
Lampi F.
Hugo Kellner     PDF 321
broj: 9-10
     
Perušić A.
Ing. Mihovil Markić     PDF 402
broj: 11-12
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Branko Milas
Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj     PDF 413
Ing. Vladislav Beltram
Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasadničarstva     PDF 437
Prof. Dr. J. Kišpatić
Pojava rđe Melampsora pinitorqua (A. Br.) Rostr. na borovima na području NR Hrvatske     PDF 447
Ing. Živko Grujić
Potreba za podizanjem jednog jakog drvnog kombinata na području uže Srbije     PDF 459
Dr. Roko Benić
Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma     PDF 470

                UNDER CONSTRUCTION