godište: 1959   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1959 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Milas B.
Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi     PDF 1
Glavač V.
O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae, ass. nov.)     PDF 39
broj: 6-7
     
Špiranec M.
Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima     PDF 182
broj: 8-9
     
Lončar I.
Predrast i njega sastojina     PDF 271
broj: 10-11
     
Vidaković M.
Oplemenjivanje ariša     PDF 347
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić J.
Pojava rđe na alepskom boru u Istri     PDF 26
Böhm A.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, uzročnik sušenja sadnica bora     PDF 48
Androić M.
Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.     PDF 50
broj: 4-5
     
Spajić I.
Prilog poznavanju larvalnog stadija gubara     PDF 129
broj: 6-7
     
Sarajlić H.
Veliki pokreti zemljanih masa kod Zalesine na željezničkoj pruzi Zagreb-Rijeka     PDF 169
Mikloš I.
Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. Primorju i Dalmaciji     PDF 195
broj: 8-9
     
Vasić M.
Ogledi hemiske zaštite kultura topole i vrbe od štetnog djelovanja visoke divljači     PDF 326
broj: 10-11
     
Kevo R.
Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode     PDF 355
broj: 12
     
Androić M.
Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara     PDF 437
broj: 1-3
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomaševski S.
Prirast rakavih jelovih stabala     PDF 46
broj: 4-5
     
Drndelić M.
Uređivanje šuma na području bjelovarske šumsko-privredne oblasti     PDF 106
Kolomijcev L.
Taksaciona karakteristika i sastav tipova baranjskih šuma     PDF 118
Tomaševski S.
Prilog određivanju minimalnih masa poslije sječe u perebirnoj šumi     PDF 124
broj: 6-7
     
Tomaševski S.
Debljinski prirast i vrijeme prijelaza jelovih stabala u fitocenozi bukve s jelom u gospodarskoj jedinici Ravna Gora     PDF 176
Bićanić B.
Potrajnost smolarenja u Dalmaciji (Uređenje borovih šuma)     PDF 204
broj: 8-9
     
Plavšić M., Klepac D.
Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gosp. jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani     PDF 257
Klepac D.
Izračunavanje gubitka na prirastu u sastojinama koje je napao gubar (Lymantria dispar)     PDF 280
broj: 10-11
     
Tomaševski S.
Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«     PDF 364
broj: 12
     
Klepac D.
Nekoliko metoda za određivanje etata u jelovim prebornim šumama     PDF 426
broj: 4-5
     
 
DENDROMETRIJA
     
Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B.
Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu     PDF 91
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Giordano Guglielmo
Teleferometar i skretne upore     PDF 81
broj: 8-9
     
Frančišković S. i Gjaić M.
Razvoj i uloga željezničkog praga     PDF 313
 
PLANIRANJE
     
Lovrić N.
Vremenski plan rada     PDF 291
broj: 4-5
     
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Knežević Đ.
Smreka, šmrca ili omorika?     PDF 134
broj: 10-11
     
 
RAZNO
     
Đekić R.
Govor na plenumu Sav. inž. i teh. u Mostaru     PDF 345
broj: 12
     
Androić M.
Povodom četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a     PDF 409
Simeunović D.
Osnove pravnog regulisanja odnosa u šumarstvu     PDF 412
broj: 1-3
     
 
SAOPĆENJA
     
Špiranec M.
Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrcima     PDF 52
Benić J.
Određivanje tečajnog prirasta u visokim regularnim (jednodobnim) šumama.     PDF 54
broj: 4-5
     
Simeunović D.
Obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka za šumarstvo i drvarsku industriju u Francuskoj.     PDF 142
Ježić M.
O Plitvičkim jezerima.     PDF 150
broj: 6-7
     
Anić M.
Dva stoljeća stara akcija na uzgoju vrba i drugih vrsta drveća brzog rasta u našim krajevima .     PDF 229
Vajić B.
V-55 avion za tretiranje šuma     PDF 229
Šafar J.
Nacionalni parkovi Poljske     PDF 231
broj: 10-11
     
Knežević Ilija
Pokušaj mehaničkog suzbijanja Dothichiza populea na eurameričkim topolama     PDF 370
Bertović S.
Međunarodni simpozij za Vegetacijsko kartiranje u Stolzenau     PDF 372
Šafar J.
Primjeri i značenje toponimije na području naših šuma . . .     PDF 375
Klepac D.
Deseto zasjedanje Evropske komisije za šume FAO . . .     PDF 376
Simeunović D.
Obrazovanje kvalifikovanih šumskih radnika u Švicarskoj     PDF 383
Afanasijev D
Plantažna proizvodnja drveta.     PDF 386
Piškorić O.
O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu     PDF 390
broj: 12
     
Hanzl D.
Tečaj o selekcionim sječama i proredama     PDF 465
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
O. Piškorić
Savezno savjetovanje o kršu     PDF 57
I. Žukina
Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.     PDF 61
Osnovano je Udruženje šumsko-privrednih organizacija Jugoslavije     PDF 62
broj: 4-5
     
M. Androić
Prvo savjetovanje o zaštiti šuma saveznog značaja     PDF 156
M. Androić
XV. Plenum Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije     PDF 161
broj: 6-7
     
Zaključci I. Saveznog savjetovanja za zaštitu šuma održanog 24—26 marta 1959 u Zagrebu     PDF 241
Zaključci 80-te godišnje skupštine Šumarskog društva Hrvatske     PDF 244
M. Špiranec
II. sjednica Upravnog odbora Šumarskog društva Hrvatske održane 28. VIII. 1959.     PDF 245
M. Androić
Osamdeseta godišnja skupština Šumarskog društva Hrvatske     PDF 246
Z. Perc
Stručni izlet u slavonske hrastove šume u Spačvi     PDF 249
broj: 10-11
     
Promocija I. Dekanića     PDF 400
Zaključci Šumarske konferencije u Skoplju 16—18. IX. 1959     PDF 400
Iz zapisnika druge sjednice U. O. Šum. dr. od 6. XI. 1959     PDF 402
M. A.
16-ti Plenum Sav. inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF 402
M. A.
Povodom otkrivanja biste ing. Mihajla Klajna na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF 406
broj: 12
     
O. Žunko
Referat ing. O. Žunka na svečanom Plenumu Šumarskog društva Hrvatske     PDF 448
M. Androić
Svečani Plenum Šumarskog društva Hrvatske     PDF 451
M. Androić
Uspomena na svijetle primjere naše Narodnooslobodilačke borbe i revolucije     PDF 455
Zaključci 16. Plenume Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije     PDF 456
inž. Stjepan Bertović
Savjetovanje o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske     PDF 461
broj: 1-3
     
 
IZ ŠUMARSKE SEKCIJE POLJ. ŠUM. KOMORE HRVATSKE
     
M. Würth
Sjednica U. O. Polj. šum. komore od 24-XII-1958     PDF 63
broj: 6-7
     
 
NEKROLOZI
     
Z. Perc
Fey ing. Josip — Prigodom godišnjice smrti     PDF 254
broj: 10-11
     
Dodoš Dragan — Nekrolog kolektiva Ogulin     PDF 401
broj: 12
     
R. S.
Ing. Josip Jozić     PDF 464
broj: 1-3
     
 
STRANO ŠUMARSTVO i STRANA STRUČNA LITERATURA
     
D. Knežević
Izgrađivanje šumarstva u Etiopiji     PDF 68
Đ. Knežević
Šume Kanade     PDF 70
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Vjetnama     PDF 74
broj: 4-5
     
Z. Vajda
Uvođenje suvremenih metoda u borbi protiv šumskih požara u SAD     PDF 163
M. Anić
Kameev I. E.: Kultura oranžerejnokomnatnih rastenij     PDF 166
M. Anić
Harlow W. M. and Harrae E. S.: Textbook of Dendrology     PDF 167
M. Anić
Šobek J.: Ofešak a jeho poštovani     PDF 167
broj: 6-7
     
Đ. Knežević
Kuda ide šumarstvo?     PDF 233
Đ. Knežević
Po švedskim šumama     PDF 237
broj: 8-9
     
Kaminski E.: Šume i šumarstvo Poljske     PDF 300
M. Anić
Susaeta i Orensanz: Tehnika pošumljavanja mediteranskog područja i njen razvoj     PDF 333
M. Anić
Vedel H. Lange J.: Traeer og buske     PDF 338
I. Horvat
Kohmeder — Schönbach: Genetik und Züchtung der Waldbäume     PDF 338
I. Horvat
Zycha, Hörig, Rettenbach Knigge: Die Pappel     PDF 340
Đ. Knežević
Šume i šumarstvo Norveške     PDF 342
broj: 10-11
     
Đ. Knežević
Šumarstvo u Turskoj     PDF 393
Đ. Knežević
Šumoprivreda Latinske Amerike     PDF 394
Đ. Knežević
Položaj austrijskog šumarstva s obzirom na evropsku integraciju     PDF 397
broj: 12
     
Đ. Knežević
Evropska šumoprivreda u svijetlu poljoprivredno, političke integracije     PDF 466
J. Kišpatić
Zycha, Röhrig E., Rettenbach B., Knigge W.: Die Pappel: Anbau, Pflege, Werwertung     PDF 469
M. Anić
Svoboda P.: Lesni dfeveni a jejich porosty     PDF 470
M. Anić
Szafer W., Kulczynski S. i Pawlovski B.: Rôsliny polskie     PDF 472
M. Anić
Sbornik prac o Tatranskom Narodnonom parku     PDF 472
M. Anić
Rostrup E. — Jörgensen C. A.: Den danske flora     PDF 472
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kovačević
Wraber M.: Fitocenološka in ekološka analiza dendroflore na Pohorju     PDF 67
Fr. Štajduhar
Krpan dr. J.: Sušenje i parenje drva     PDF 67
broj: 4-5
     
Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 7/8, 9/12 1958. — Narodni šumar 7/9 _10/12 1958. — Gozdarski vestnik 8/9—10 1958. — Les 6/7, 8, 9, 1958. — Drvna industrija 9/10—11/12 1958.     PDF 162
broj: 8-9
     
M. Anić
Alfieri D. i Kevo R.: Mljet     PDF 333
Domaći stručni časopisi 1959.: Šumarstvo 1/2, 3/4, 5/6 — Gozdarski vestnik 1/2, 3, 4/5 — Les l, 2/3, 4, 5, 6 — Narodni šumar 1/4 — Zaštita prirode 15 — Drvna industrija 1/2, 3/4, 5/6 — Šumarski pregled 1 — Topola 9, 10     PDF 340
broj: 10-11
     
J. Kovačević
Anić M.: Šumsko vegetacijski odnosi Istre     PDF 399
broj: 6-7
     
 
OSOBNE VIJESTI
     
Z. Perc
Weiler ing. Adolf — Samostalna izložba slika     PDF 232

                UNDER CONSTRUCTION