godište: 1955   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1955 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Marčić ing. Josip
Sredozemna makija na dalmatinskom kršu     PDF 118
broj: 5-6
     
Bura ing. Dimitrije
Prebirni način gospodarenja u niskim privatnim šumama crnike (Querceus ilex) na otoku Olibu     PDF 156
broj: 7-8
     
Piškorić ing. O.
Zelena duglazija na kršu     PDF 260
broj: 9-10
     
Podhorski ing. Ivo
O razmnažanju topola motkama     PDF 281
Stanimirović ing. Jovan
»Ekspresnost« u podizanju šuma     PDF 347
broj: 11-12
     
Špiranec ing. Mirko
Sjemenarstvo     PDF 367
Dragišić ing. Petar
Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj     PDF 374
Podhorski ing. Ivo
Razvoj uzgoja topola u NRH     PDF 396
Horvat dr. Ivo
Osam godina istraživanja i kartiranja vegetacije Gorskog Kotara i Hrv. Primorja     PDF 412
Ziani ing. P.
Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva     PDF 422
Vajda dr. Z.
Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj     PDF 436
Šafar Josip
Srašćivanje korijenja     PDF 563
Vajda dr. Zlatko
Stanje bukovih sastojina na Učki     PDF 579
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Frekvencija vremena prijelaza     PDF 3
broj: 5-6
     
Đukić ing. Dušan
Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja šuma     PDF 176
broj: 7-8
     
Bojanin ing. Stevan
Točnost određivanja drvnih masa sastojina polaganjem primjernih pruga     PDF 221
Klepac dr. Dušan
Utjecaj imele na prirast jelovih šuma     PDF 231
broj: 9-10
     
Špiranec ing. M.
Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH     PDF 346
broj: 11-12
     
Smilaj ing. Ivan
Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj     PDF 469
Klepac dr. Dušan
Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka     PDF 603
broj: 3-4
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Bićanić ing. B.
Prirodne snage i realizacija cilja šumskog gospodarstva     PDF 85
broj: 9-10
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Krpan dr. Juraj
Sušenje drveta kod visoke temperature     PDF 292
Marinković ing. Branimir
Da li je ispravno određeno vrijeme sječa u mediteranskoj oblasti Dalmacije     PDF 308
broj: 11-12
     
Frančišković ing. Stjepan
Drvna industrija u NR Hrvatskoj     PDF 491
Kišpatić dr. J.
Otpornost smeđe srži poljskog jasena prema gljivama     PDF 587
Benić dr. Roko
Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova     PDF 621
broj: 1-2
     
 
DENDROLOGIJA
     
Fukarek dr. Pavle
Dodatak članku »Poljski jasen«     PDF 16
Maričić ing. Josip
Sredozemni četinjari na Dalmatinskom kršu     PDF 30
Marinković ing. B.
Prilog poznavanju biljke Opuntia ficus indica Mill.     PDF 42
Glavač ing. M. V.
Nekoliko riječi o izumiranju tise     PDF 47
broj: 7-8
     
Vidaković dr. M.
Značenje anatomske građe iglica kod svojta crnog bora u Jugoslaviji     PDF 244
broj: 1-2
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Pejovski dr. Branimir
O nekimi osnovnim fiziko-kemijskim karakteristikama smole vrsti Pinus Strobus L. i Pinus peuce Gris.     PDF 28
broj: 3-4
     
Radimir ing. Drago
O značenju uzgoja šumsko-voćnog drveća i grmlja na području NR Hrvatske     PDF 94
broj: 5-6
     
Bićanić ing. Branko
Korisnost smolarenja u Dalmaciji     PDF 184
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić dr. Milan
O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma     PDF 22
Androić dr. Milan
Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pitypcampa Schiff.) patogenim bakterijama i virusima     PDF 37
broj: 3-4
     
Kišpatić dr. Josip
Pokusi zaštite bukovih trupaca od »prešlosti« (crvenila, zagušenosti, piravosti)     PDF 69
broj: 11-12
     
Spaić ing. Ivan
Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj     PDF 440
Androić dr. Milan
Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata     PDF 635
broj: 3-4
     
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Radimir ing. D.
Proizvodnja borove smole u Francuskoj god. 1952/53     PDF 130
broj: 7-8
     
Ettinger ing. Zvonimir
POSJET DRVNOJ INDUSTRIJI SAD     PDF 262
broj: 9-10
     
Dekanić ing. Ivo
Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj     PDF 315
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Pozdravni govor druga Ljupča Arsova, predsjednika Izvršnog vijeća NR Makedonije na drugom kongresu Saveza šumarskih društava 6. X. 1954.     PDF 1
Piškorić ing. O.
Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije     PDF 39
Žukina ing. Ivan
Fitocenološko-instruktiona ekskurzija na području Like     PDF 44
Dobrinčić Veljko
Primjena Zakona o taksama u Šumariji     PDF 45
ing. R. B.
Jubilej Ivana Draščića     PDF 50
Drugi kongres Saveza šumarskih društava FNRJ i Savjetovanje šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka FNRJ u Ohridu (3.—7. X. 1954)     PDF 51
broj: 3-4
     
Brajković Z. šum. teh.
Nova preša za pakovanje sadnica     PDF 123
Špoljarić ing. V.
Ekskurzija članova šumarskog kluba u Novoj Gradiški u Osijek i Baranju     PDF 125
Sćetinec i Jakšić
Neke bilješke s ekskurzije po šumama Papuka     PDF 126
Godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske.     PDF 131
broj: 5-6
     
Lovrić ing. Ninoslav
Šumarski inženjeri i tehničari kao projektanti i izvađači građevinskih objekata     PDF 191
Tomac ing. Zvonimir
Specijalizirani pogoni u šumarstvu     PDF 194
Oštrić ing. Ivan
Nagrađivanje radnika i službenika u šumarstvu     PDF 196
Dobrinčić Veljko
Naknada putnih troškova službenicima šumarije i svjedočenje u postupku protiv počinitelja šumskih šteta     PDF 198
Dobrinčić Veljko
Jedno tumačenje čl. 246. Krivičnog zakonika i čl. 42. Općeg zakona o šumama     PDF 200
Statut Saveza šumarskih društava     PDF 201
broj: 7-8
     
Jovanović ing. J.
Međunarodni odnosi šumarstva i drvne industrije     PDF 254
Jedlovski ing. Dušan
Upotreba krovne ljepenke za izradu tuljaka     PDF 258
Dobrinčić Veljko
Uputstvo o honorarnim službenicima     PDF 264
Dobrinčić Veljko
Neka pitanja o izostajanju službenika iz službe, odsustvu i premještaju     PDF 265
broj: 9-10
     
Lupert ing. Marija
Prilog izučavanja aerobnih bakterija u biljnim asocijacijama Fagetum abietetosum i Bleehno-abietum Gorskog Kotara     PDF 333
Strineka ing. M.
Tečaj za primjenu fotogrametrije u šumarstvu     PDF 340
Andrašić ing. Drago
O nekim lovištima zap. Evrope     PDF 341
Dobrinčić V.
Šumarija i plaćanje administrativnih i sudskih taksa     PDF 345
Maričić ing. Josip
Lazine u juž. Dalmaciji     PDF 348
broj: 11-12
     
Ugrenović Aleksandar
Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955)     pdf 361
Peternel ing. Josip
Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj     PDF 428
Cvitovac ing. V.
Organizacija upravljanja šumama u Hrvatskoj     pdf 503
Horvat dr. Ivo
Radovi šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu 1945, do 1955.     PDF 517
Horvat ing. August
Institut za eksperimentalno šumarstvo     PDF 526
Šafar ing. Josip
Osvrt na desegodišnji razvitak i rad Instituta za šumanskn i lovna istraživanja NR Hrvatske     PDF 532
Frančišković ing. S.
Institut za drvno-industrijska istraživanja     PDF 539
Neidhardt dr. Nikola
Apsolventi šumarstva u Hrvatskoj 1860—1955     PDF 541
Ružić Josip
Udruženje studenata šumarstva zagrebačkog sveučilišta u deeetgodištu 1945-1955     PDF 549
Srdić ing. Dušan
Osvrt na stanje i rad na polju lovne privrede od oslobođenja pa nadalje     PDF 552
broj: 5-6
     
 
KOMEMORACIJE
     
dr. N. N.
Dr. Antun Levaković     PDF 153
broj: 9-10
     
Anić M.
U spomen prof. dr. L. Piccioli-u     PDF 349

                UNDER CONSTRUCTION