godište: 1935   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1935 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Dr. P. Gjorgjević
Picea omorica Panč. i njena nalazišta.     PDF 13
broj: 2
     
Ing. Evgenije Antonijević
Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.     PDF 33
broj: 3
     
Ing. A. Kauders
Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrv. Primorju.     PDF 95
broj: 4
     
Dr. Josip Balen
Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.     PDF 125
broj: 7
     
Prof. Ing. A. Kauders
Bilješke iz područja Inspektorata u Senju. (Pitomi kesten).     PDF 322
broj: 11
     
P. Fukarek
Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje njenog areala.     PDF 493
broj: 1
     
 
BOTANIKA.
     
Vojtjeh Lindtner
Podzemne gljive u Srbiji.     PDF 15
broj: 2
     
Dr. Fran Kušan
Epifiti šumskog drveća i njihova vegetacija u Jugoslaviji.     PDF 47
broj: 6
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Ing. S. Tregubov
Reljefni krstovi na deblima četinjara.     PDF 259
broj: 9-10
     
Dr. Nikola Neidhardt
Nomografija i prizmiranje trupaca.     PDF 438
broj: 12
     
Ing. I. D. Isajev
Eksport ruskog drveta i njegov uticaj na evropsko tržište 1920—1930.     PDF 554
broj: 7
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Pojam šume i šumskog zemljišta.     PDF 298
broj: 5
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Rudolf Pipan
Izračunavanje šumske takse.     PDF 191
broj: 4
     
 
OGRANIČAVANJE I UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. Vlad. Zjuzin
Ograničavanje državnih šuma u Južnoj Srbiji.     PDF 143
broj: 8
     
Ing. Jovan Stanimirović
Uređivanje šuma u srbijanskom delu naše države.     PDF 373
broj: 12
     
 
ZAŠTITA ŠUMA.
     
Ing. Vl. Beltram
Pojava gubara na primorskoj makiji.     PDF 547
broj: 1
     
 
LOVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Randa i lovno pravo.     PDF 1
broj: 5
     
 
RAZNO.
     
Naši jubilarci: Lj. Brosig, V. Dojković, J. Jekić, I. Troper, D. Trotzer .     PDF 173
Na Jadran! Poziv na ovogodišnju glavnu skupštinu u Splitu i boravak u Jelsi na Hvaru     PDF 175
broj: 11
     
Dr. N. Neidhardt
Sa puta kroz Bugarsku.     PDF 483
Ing. M. Anić
Zaslužni pokojnici (Dr. A. Cieslar, Dr. H. Weber, Ing. W. Jedlinski, Dr. J. Klimesch i Ing. R. Hickel).     PDF 492
broj: 7
     
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. O. Piškorić
Šuma kao prirodni i gospodarski objekat. Predavanje na zagrebačkoj Radio-stanici 5 XII 1934.     PDF 328
broj: 8
     
Dragoljub S. Petrović
Površine šuma Južne Srbije.     PDF 379
broj: 12
     
Ing. J. Marčić
Bivše, sadanje i buduće šume na dalmatinskom kršu.     PDF 564
broj: 7
     
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA.
     
D. Veseli
Naš goli krš i njegovo pošumljavanje. Okosnica za pučka predavanja.     PDF 331
broj: 12
     
Ing. Vl. Beltram
Krš i njegovo pošumljavanje.     PDF 591
broj: 2
     
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF 60
broj: 3
     
D. Veseli
Stručna sprema šum. zaštitnog i tehn. pomoćnog osoblja.     PDF 101
broj: 4
     
Ing. Vl. Beltram
Planinarstvo i šuma. Rad H. P. D. »Mosor« u Splitu na podizanju šuma.     PDF 154
broj: 7
     
Rješidba Držav. savjeta o uračunavanju vremena provedenog kod Krajiških imovnih općina u drž. službu. (Povodom slučaja šum. savj. M. Kreča).     PDF 346
broj: 8
     
Inž. Slobodan Baranac
O unapređenju šumarstva. Projekt pravilnika o unapređenju šumarstva.     PDF 383
Akcija za upotrebu domaćeg drveta     PDF 413
broj: 9-10
     
Ing. O. Piškorić
Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici     PDF 458
Za usavršavanje i unifikaciju šumarske statistike     PDF 461
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF 474
broj: 12
     
Ing. J. Zaluški
Problemi šumarstva otoka Hvara.     PDF 572
Ing. VI. Beltram
Potrebe šumarstva u dalmatinskom dijelu primorske banovine.     PDF 585
broj: 3
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. O. Piškorić
Upotreba drveta u najnovije vrijeme.     PDF 99
broj: 6
     
Ing. Ivan Žukina
Britansko drvno tržište.     PDF 272
broj: 8
     
Akcija za upotrebu domaćeg drveta     PDF 413
broj: 1
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. Rud. Pipan
Računanje vrijednosti šumskog zemljišta. Povodom članaka Ing. L. Petrovića u Šum. listu od 1933 br. 11 i 1934 br. 11.     PDF 18
broj: 6
     
Ing. Jovan Stanimirović
Analiza troškova za radove u šumama.     PDF 271
broj: 2
     
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom, za 1935 g.     PDF 70
broj: 3
     
Rezultat držav. stručnog ispita šumar. pripravnika sa fakultetskom spremom održavanog u novembru 1934     PDF 112
broj: 8
     
Stručni ispit šumarskih činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom kod Kr. banske uprave u Zagrebu.     PDF 411
broj: 3
     
 
IZLOŽBE.
     
Geodetska izložba 3 do 10 III 1935 u Zagrebu     PDF 112
broj: 4
     
Ljubljanski velesajam 1 do 11 VI 1935.     PDF 156
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Ispravak pogreške u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF 26
Ing. Jovo Metlaš
Ispravak pisarskih pogrešaka u recenziji knjige Prof. Dr. Ugrenović a »Tehnologija trgovine drvetom«, u Šum. listu od 1934 br. 12.     PDF 26
Pri prelazu u novu godinu.     PDF 26
broj: 2
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF 60
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF 72
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF 72
Objava licitacije za šumu Gjurgj. imov. općine »Čevizovo«.     PDF 73
broj: 3
     
Oglas ekonomije »Ovčara« u Čepinu o prodaji reznica kanadske topole     PDF 122
broj: 4
     
Nikola Šalajev
K zapisniku konferencije u Skoplju.     PDF 156
Konkurs za izradu privr. programa za Vrbaske gradske općine u Novom Sadu     PDF 156
Društvo za Štrosmajerovo sveučilište u Zagrebu. Pravila.     PDF 163
broj: 5
     
Oglas o prodaji starijih godišta Šum. lista i Lov. ribar. glasnika     PDF 234
broj: 6
     
M. D.
Ribarske konferencije u Zagrebu, 13 do 15 V 1935.     PDF 285
M. D.
Jasenovo lišće kao lijek.     PDF 285
Raspis Min. šuma i rudnika o knjizi prof. Ugrenovića »Iskorišćivanje šuma     PDF 285
Konkurs Skopske podružnice J. Š. U. za izradu studije o čuvanji i držanju koza .     PDF 286
Stečaj za popunjenje šum. referenta pri Patrijaršijskom upravnom odboru u Srem Karlovcima     PDF 286
broj: 9-10
     
Proslava 75 obljetnice Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF 474
broj: 11
     
Svetozar Šolc
Britanski prestolonasljednik o šumarstvu.     PDF 512
broj: 12
     
Skijaški tečaj za članove J. Š. U. u Delnicama     PDF 623
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na uplatu članarine.     PDF 22
Upozorenje članovima o prijavi promjene adresa.     PDF 22
Iskazi uplate članarine     PDF 25
broj: 2
     
Poziv članovima na saradnju kod izgradnje osnovice za 5-godišnji program rada u našem šumarstvu     PDF 68
broj: 4
     
Program V redovne glavne skupštine Beogradske podružnice J. Š. U. koja će se držati 14 IV 1935 u Beogradu     PDF 160
broj: 7
     
Upravni odbor J. Š. U. na grobu blagopoč. uzvišenog pokrovitelja Nj. Vel. Kralja Aleksandra     PDF 338
broj: 9-10
     
Izvještaj nadzornog odbora J. Š. U. za glavnu skupštinu 1935 g.     PDF 472
Saopćenja uprave J. Š. U. u vezi sa ovogod. skupštinom u Splitu i Jelsi     PDF 474
broj: 11
     
g. Gjura Janković
Prvi šumar — Ministar šuma i rudnika.     PDF 513
broj: 1
     
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
a) Zapisnik II. sjednice održane 8 XII 1934 u Beogradu     PDF 22
broj: 4
     
b) Zapisnik III. sjednice održane 17 II 1935 u Zagrebu.     PDF 157
b) Zapisnik III. sjednice održane 17 II 1935 u Zagrebu.     PDF 157
broj: 7
     
c) Zapisnik IV. sjednice održane 2 VI 1935 u Beogradu     PDF 338
Pretstavka J. Š. U. g. Ministru šuma i rudnika u predmetu sanacije imovnih općina.     PDF 342
broj: 8
     
Bugarski šumari u Jugoslaviji     PDF 406
broj: 9-10
     
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF 469
d) Zapisnik V sjednice održane 10 i 11 VIII 1935 u Zagrebu     PDF 469
broj: 11
     
f) Zapisnik 59 (XIV) glavne red. god. skupštine održane 15 IX 1935 i nar. dana u Splitu i Jelsi na Hvaru     PDF 514
Rezolucija J. Š. U. u pitanju amandmana financ. zakona za 1935/36 god     PDF 521
Pretstavka J. Š. U. o regulisanju pitanja apsolvenata šum. škole u Sarajevu     PDF 523
Zaključak J. S. U. u pitanju pravilnika o upravi i gospodarenju sa lovištima državnim i lovištima imovnih općina     PDF 529
e) Zapisnik VI sjednice održane 14 IX 1935 u Splitu.     PDF 530
g) Zapisnik I sjednice održane 19 IX 1935 u Jelsi na Hvaru.     PDF 530
broj: 7
     
 
ZAKLADE.
     
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF 345
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF 345
Zaklada za uzgoj šumar. čuvarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 g.     PDF 345
broj: 8
     
Mirovinska činovnička zaklada Kraj. im. općina. Zaklj. račun za 1934 g.     PDF 410
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika. Zaključni račun za 1934 g.     PDF 411
broj: 9-10
     
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF 473
Stanje zaklada na 30 VII 1935.     PDF 473
broj: 12
     
Potpore iz Kereškenjieve zaklade     PDF 590
broj: 1
     
 
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA.
     
Objava »Šum. plesne večeri«     PDF 26
broj: 3
     
R. Antoljak
»Šumarsko plesno veče« 1935.     PDF 108
Iskaz priloga za »Šum. plesno veče«     PDF 110
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
M. Drnić.
† Elzear Mlinarić.     PDF 30
† Althaler Franjo     PDF 30
† Ing. Ivan Schierer.     PDF 31
broj: 6
     
O. Agić
† Ilija Vlahović.     PDF 275
Jov. M Jekić
† Milutin M. Savić.     PDF 277
Jov. M. Jekić
† Zvezdan M. Čebinac.     PDF 278
Z. Bunevčević.
† Ing. Vid Kalčić.     PDF 279
broj: 8
     
B. J.
† Finke ing. Mihajlo     PDF 413
Ing. Z. Turkalj
Ing. Mihajlu Finkeu in memoriam.     PDF 414
broj: 12
     
Dr. M. Marinović
† Ing. Josip Schreiber.     PDF 597
broj: 1
     
 
Promjene u službi:
     
a) Unapređenja     PDF 31
b) Postavljanja     PDF 31
c) Premještenja     PDF 31
d) Umirovljenja     PDF 32
Odlikovanja     PDF 32
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Đ. Nenadić: Šum.- lovački kalendar za g. 1935.     PDF 28
broj: 2
     
Ing. Milan Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Pedološka istraživanja vriština Ličkog Polja.     PDF 70
broj: 3
     
Dr. Ulmanski
Šumsko-privredna geografija od Ing. Dr. M. Marinovića.     PDF 113
Ing. M. Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Die Salzböden des nordöstlichen Adriagebietes als klimatogene Bodentypen.     PDF 114
Šematizam i status osoblja u resoru Min. šuma, II godište, 1934, od Ing. Josipa Borošića     PDF 116
O. P
Izdanja naših šumara u 1934 g.: Ing. J. Miklavžić: Kmetsko gozdarstvo, Ing. V. Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi, Ing. S. Baranac: Pokretna poljoprivredna izložba,     PDF 117
broj: 4
     
Dr. N. Neidhardt
Horvat Stjepan: Geodetski instrumenti i mašine za računanje.     PDF 166
broj: 5
     
Ing. Jovo Metlaš
Prof. Dr. A. Ugrenović: Tehnika trgovine drvetom, II dio, 1935.     PDF 231
broj: 6
     
Ing. Vlad. Bosiljević.
O. Agić — Drag. Tepeš: »60-godina Brodske imovne općine«.     PDF 281
Dr. Milan Marinović
Dr. Milovan Zoričić: Tumač zakona o lovu od 5. XII. 1931.     PDF 282
broj: 7
     
»Kratke pouke za šumarstvo«, izdanje Narodne šumarske knjižnice, pod redakcijom Ing. Sl. Baranca     PDF 350
broj: 11
     
O. P.
Kroz planine Bosne i Hercegovine Redig. Ing. Jovo Popović.     PDF 541
Lj. V. Maletić: Određivanje starosti šuma, Beograd 1935.     PDF 542
Ing. Milan Anić
K. Maly: Beiträge zur Kenntnis der Picea omorica.     PDF 542
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Prof. Dr. Gj. Nenadić: Šum.-lovački kalendar za g. 1936.     PDF 613
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Plavšić
Leopold Hufnagel: Praktische Anleitung zur Waldwertrechnung, 1934.     PDF 27
Ing. M. Anić
Forstarchiv, 1933. Hft 8—24.     PDF 29
broj: 3
     
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF 118
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF 118
broj: 4
     
Ing. 0. Piškorić
Jedna knjiga o međunarodnim kongresima, A. Crespel: »Le Marché du bois et son Organisation Internationale«, Paris 1933.     PDF 167
broj: 5
     
Ing. M. Anić
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1933. No 2—12; 1934. No 1—12.     PDF 231
broj: 7
     
Knjiga u bugarskoj šumi, Sofija 1934. Inž. Orestije Krstić     PDF 305
broj: 8
     
Ing. M. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1933. Hft 11—12; 1934. Hft l—7/8.     PDF 412
broj: 11
     
Prof. Dr. Josip Balen
B. Stefanov: Dendrologija, Sofija 1930,     PDF 535
broj: 12
     
Dr. A. Ugrenović
Gayer-Fabricius: Forstbenutzung,     PDF 602
Dr. J. Balen
Dimitrov: Lesohrana. Prof.     PDF 604
Dr. Nikola Neidhardt
Stojanov: Blgarskite lesovodi v Jugoslavija. Putni beležki.     PDF 611
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft     PDF 614
Zeitschrift für Weltforstwirtschaft     PDF 614
Forstliche Rundschau.     PDF 616
Tharander forstl. Jahrbuch.     PDF 617
Lesnickâ Präce.     PDF 618
Revue des Eaux et Forets.     PDF 620
Allgem. Forst- u. Jagdzeitung     PDF 621

                UNDER CONSTRUCTION