godište: 1919   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1919 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
Članci
     
Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog društva     PDF 1
Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m.
O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.     PDF 18
Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar. nadpovjerenika
Reorganizacija šumarstva.     PDF 26
Napisao prof. Dr. Andrija Petračić
Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim, bukovini i borovim sastojinama.     PDF 35
Napisao : Zlatko Turkalj, kot. šumar
Na Bjelolasici     PDF 40
Priopćio S. Majer
Agrarna reforma i naše šume     PDF 44
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umrli.     PDF 54
 
Društvene vijesti:
     
Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918     PDF 56
Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 28. prosinca 1918.     PDF 60
Šumarska nastava.     PDF 63
Šumarsko-lovački kalendar 1919.     PDF 63
broj: 3-4
     
 
Članci
     
Sastavio Josip Heckner
Šumsko gospodarstveni program župne nadarbine Kravarsko.     PDF 64
Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer
Evolucija našeg šumarstva.     PDF 89
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar za šumarstvo i rudarstvo. — Povratili se iz šumarske službe u Ugarskoj. — Šumarsko osoblje kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Umro     PDF 116
 
Društvene vijesti:
     
Darovi literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šum. društva.     PDF 116
 
Stališke vijesti:
     
Organizacija šumarske službe u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pravilnik o službenom djelokrugu državne šumarske direkcije.     PDF 117
 
Naredbe :
     
Predhodne odredbe ministarskog savjeta za pripremu agrarne reforme. — Naredba o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika     PDF 131
Oglasi.     PDF 143
broj: 5-6
     
 
Članci
     
† Ante Kern, kr. zem. šumarski nadzornik I. razreda (Sa slikom)     PDF 145
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — Umro.     PDF 187
 
Društvene i stališke vijesti:
     
Predsjedništvo društva kod ministra. — Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskoga društva, koja je obdržavana dne 8. veljače 1919 — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.     PDF 188
 
Razne vijesti:
     
Srpsko šumarsko udruženje. — Organizacija šumara i šumarskih inženjera Bosne i Hercegovine. — Delegati hrvatskog šumarskog društva na konferenciji o agrarnoj reformi u Beogradu. — Predloži za uređenje šumarstva u kraljevstvu S. H S.     PDF 193
 
Prosvjeta.
     
Prosvjeta.     PDF 205
 
Natječaji i oglasi.
     
Natječaji i oglasi.     PDF 206
broj: 7-8
     
 
Članci
     
Piše Miško Markić, nadšumar šumske imovne općine
Agrarna reforma obzirom na prilike gornje krajine.     PDF 217
 
Osobne vijesti :
     
Novi ministar za šume i rude. - Imenovanja. — Premještenja. — Iz bos. herc. šumarske službe. — Umrli     PDF 245
 
Društvene vijesti :
     
Darovi Literarnoj zakladi do 31./VII. 1919. — Prinosi i darovi unišli od l./I.—31./VII. 1919. Köröskenyevoj pripomoćnoj zakladi. — Zapisnik odborske sjednice hrv.-slav. šum. društva, koja je održana dne 3. svibnja 1919.     PDF 245
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: Nova država i naše šume. — Valuta i šume. — Organizacija šumarske službe u kraljevstvu SHS.     PDF 250
Proglas za ujedinjenje i rad šumara, šumovlastnika, šumskih trgovaca i industrijalaca, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF 259
Izkaz učenika, koji su dobili potporu iz zaklade za uzgoj djeca šumarskih činovnika u školskoj godini 1919./20.     PDF 264
 
Iz drvne trgovine:
     
Cijena drvne robe. - Uspjeh dražbe. — Uspjeh drvoprodaje.     PDF 264
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF 265
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Napisao: Z. Turkalj, kot. šum.
Pitanje šumarske terminologije.     PDF 277
Uređenje vlasništva, gospodarstva i uprave sa šumama na području kraljevstva SHS.     PDF 282
Napisao šum. Inž. Dr. Zubović
Privredni problem Bosne i Hercegovine.     PDF 293
 
Osobne vijesti :
     
Promjene u šumarskoj struci. — Osobne promjene u bivšem profesorskom zboru kr. šumarske akademije     PDF 314
Prvi nastavnici na gospod. šum. fakultetu sveučilištu SHS. u Zagrebu     PDF 315
Školske vijesti. — Naredba Ministra Prosvete o ustroju fakulteta za gospodarstvo i šumarstvo.     PDF 315
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik odborske sjednice od 3. kolovoza     PDF 317
 
Iz šumske trgovine.
     
Uspjeh dražba.     PDF 321
 
Različite vijesti :
     
Popis darovatelja na odar vijenca gosp. Gj. Cesarića.     PDF 321
Udruženju Jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu.— Zamolba na veče šumske urede.     PDF 322
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: — Kako da se izvede agrarna reforma u našim šumama. — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi     PDF 323
broj: 11-12
     
Obavijest.     PDF 339
Napisao prof. Dr. A. Petračić.
Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga.     PDF 339
Napisao profesor dr. Antun Levaković
Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine.     PDF 343
Iz Mayrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma malih sastojina.     PDF 350
 
Osobne vijesti:
     
Promjene u šumarskoj struci. — Premještenija. — Novi nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu sveučilišta SHS u Zagrebu.     PDF 357
 
Društvene vijesti:
     
Uplata pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar. — Darovi literarnoj Borošićevoj zakladi. — Novi utemeljiteljni članovi. — Društveni oglasi     PDF 358
 
Stališke vijesti :
     
Važniji članci o našem šumarstvu n drugim časopisima : — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi. — Otvorenje gospodarsko-šumarskog fakulteta. — Nacionalizacija bosanske šumske industrije i članak Šumske industrije. — Štete Jugoslavije u šumarstvu u vreme austrougarske uprave. — Šumska politika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF 366
 
Iz šumske trgovine:
     
Uspjeh dražbe. — Carina na drvo. — Novi propisi o izvoznoj trgovini drvom     PDF 386
 
Prosvjeta:
     
Šumarska škola u Sarajevu. — Novije stručne knjige     PDF 390
 
Različito :
     
Nagrade za pošumljenje Krasa. — Šumarsko-lovački kalendar za godinu 1920.     PDF 391
 
Oproštaj.
     
Oproštaj.     PDF 391
 
Naredbe.
     
Oglas.     PDF 392
 
Oglas.
     
Naredbe.     PDF 392

                UNDER CONSTRUCTION