godište: 1915   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1915 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
     
Napisao Dr. A. Levaković, kot. šumar, Pleternica
Ustanovljivanje kockovne sadržina sastojina po t. zv. vinkovačkom načinu.     PDF 1
Piše Zezulka
Proreda posavskih hrastika.     PDF 24
Piše Josip Balen
Pretvaranje čistih bukovih sastojina u mješovite bukove i hrastove sastojine.     PDF 37
Piše A. Kauders
Bilješke iz zem. biljevišta u Crikvenici.     PDF 46
Piše A. Kauders
Prilog historiji hrvatskog šumarstva.     PDF 47
 
Osobne vijesti :
     
† Ivan König — † Otto Jurovich. — † Robert Mattherny     PDF 49
 
Društvene vijesti:
     
Dar pripomoćnoj zakladi — Dar literarnoj zakladi. — Novi utemeljiteljni član. — Zaklada V. Köröskenya. — Premještenje sjedišta državne šumarije.     PDF 49
 
Različite vijesti :
     
Šumarski državni ispit u Budapešti     PDF 50
Nove knjige.     PDF 51
broj: 3-4
     
 
     
Složio prof. dr. Aug. Langhoffer
Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae).     PDF 53
Piše Gašo Vac, kr. kotar. šumar
Provadjanje kulturnih radnja u šumama zemljištnih zajednica.     PDF 76
Napisao Julijo Sztehlo društveni nadmjernik, preveo Dragutin Polaček, kr. šumarski savjetnik
Novije šumarske visokogradnje u Bosni i Hercegovini.     PDF     HR 84
 
Različite vijesti:
     
† Vinko Nagy. — Izpravak.     PDF 112
Dopisi uredničtva.     PDF 112
broj: 5-6
     
 
     
Preveo i popratio Josip Grünwald
Uzgoj bagrema.     PDF 113
Piše D. A. Langhoffer
Bor iz okolice Skrada oštećen po borovom likotoču. Po fotograf. snimci R. Tredla.     PDF 132
Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer
Šiške naših hrastova.     PDF 134
Priopćio B. Kosović
Red i instrukcija kako se imadu u buduće upravljati i uzčuvati šume vojne Krajine u kraljevini Slavoniji, te kako se pri izvršivanju tih svojih dužnosti imadu vladati šumari, koji će se za to postaviti.     PDF 139
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — † Dr. Oskar Simony. — † Robert Bokor. — † Stjepan pl. Litassy.     PDF 151
 
Društvene vijesti :
     
Dar pripomoćnoj (Köröskenyevoj) zakladi hrv.-slav. šum. društva.     PDF 153
Nove knjige.     PDF 153
broj: 7-8
     
 
     
Piše kot. šumar Andrija Perušić
Studija o temeljnim principima uređenja šumskog gospodarstva krajiških imovnih općina s kratkim osvrtom na gradišku imovnu općinu.     PDF 154
Piše Vladimir Skorić, cand. šumarstva
Jedna bolest pitomog kestena.     PDF 188
Piše Dr. Petar Karlić
Statut lige kotara ninskoga uz tumač nekih manje poznatih riječi.     PDF 207
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje. — † Stjepan Dodig. — † Srećko Krejcar.     PDF 221
 
Različite vijesti :
     
Dar literarnoj zakladi. — Izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarstva. — Izkaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina I. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list tečajem vremena od 15. prosinca 1914. do 30. lipnja 1915.     PDF 221
 
Natječaj.
     
Natječaj.     PDF 224
broj: 9-10
     
 
     
Piše M. Marinović, kr. šum. inž.
Ustanovljivanje drvne gromade sastojina.     PDF 225
Piše profesor M. Urbani, Križevci
Šume i oborine.     PDF 252
Ovogodišnja opažanja gubara (Ocneria dispar) i zlatokraja (Porthesia chrysorhoea)     PDF 259
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — † Béia pl. Thurânsszky     PDF 262
 
Društvene vijesti:
     
Dar literarnoj i pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum. društva     PDF 263
 
Različite vijesti :
     
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Zarobljeni, izčezli i ranjeni ratnici.     PDF 263
Oglasi.     PDF 265
broj: 11-12
     
 
     
Upliv odvodnje podzemne vode na šumu i šumsko gospodarstvo     PDF 267
Priobćio B. Kosović
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih. Prilog za povjest hrv. šumarstva.     PDF 279
Priopćuje Dr. Aug. Langhofer
Sredstvo proti gubaru u Americi.     PDF 291
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF 293
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik vanredne sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskog društva, održane 13. prosinca 1914. — Zapisnik konferencijalne sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskog društva, održane dne 19. prosinca 1915.     PDF 293
 
Različite vijesti:
     
Mjesto vijenca na odar. — Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo. — Borošićev „Hrvatski Šumarsko-lovačka kalendar za godinu 1916. — Članovi gospodarskog društva kao zadruge. — Jesenski šumarski državni ispit.     PDF 305
Objava p. n. gg. članovima! — Podmirite članarinu. — Objava uredničtva! — Poziv na suradnju! — Oglasi dražbe stabala.     PDF 307

                UNDER CONSTRUCTION