godište: 1912   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1912 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Veleštovani čitaoci!     PDF 1
Piše M. Marinović
Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom gorju.     PDF 2
Šumarstvo i industrija drva.     PDF 19
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanje — Nostrifikacija doktorata — Sa kr. šumar. akademije — † Božo Kranjc. — † Dr. H. Stötzer     PDF 34
 
Društvene vijesti :
     
Sjednica povjerenstva zaklade za uzgoj djece šum. činovnika. — Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šum. društva.     PDF 36
 
Različite vijesti:
     
Molba.     PDF 40
broj: 2
     
 
     
Piše V. Č. (prevod)
O uzgoju hrastovine u Češkoj.     PDF 51
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja — Umro.     PDF 69
 
Društvene vijesti :
     
Zakladi u spomen Andrije Borošića. — Pripomoćnoj zakladi (Köröskeny). - Izkaz uplaćene članarine I. razreda u razdobju od 26. rujna 1911. do 31. prosinca 1911.     PDF 69
 
Knjištvo.
     
Knjištvo.     PDF 70
 
Različite vijesti :
     
Ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Šumarski državni izpit u Budimpešti. — Dvije zakonske osnove — Reorganizacija šumske uprave u Bosni i Hercegovini. — Šumarska akademija u Zagrebu i bosanska vlada — Projekti ugarske vlade za unapredjenje gospodarstva. — Prodaja vlastelinstva kneza Schaumburg-Lippe u Virovitici. — Dobro Stražeman prodano. — Tvornica tanina u Županji. — »Drina« d. d. za eksploitaciju šuma u Bosni i Hercegovini. — F. Jergitsch & Söhne.     PDF 73
 
K pitanju šum. terminologije :
     
1. Izvadak iz dopisa kr. zem. šum. nadz. u m. Vatroslava Račkog. — 2. Dopis g. dr. Ugrenovića Aleks ml. - Objava uredničtva     PDF 77
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF 79
broj: 3
     
 
     
Piše I. Z.
Šumarski grijesi.     PDF 81
Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi za trgovinu sa svima vrstima drva     PDF 87
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje.     PDF 112
 
Društvene vijesti:
     
Zakladi u spomen "A. Borošića". — Pripomoćnoj zakladi.     PDF 112
 
Različite vijesti:
     
Reorganizacija bujičnih tehničara u Austriji. Božično drvce, kao uzgredni šumski užitak. — Željezne i drvene podvlake na željeznicama. — Zavod za iztraživanje tla. — Osiguranje šuma proti požaru. — Množina radnje, koju drveće za doba vegetacije obavlja.     PDF 112
K pitanju šum. terminologije - Dopis G. Petroffa, šefa sekcije za uredjenje šuma i urednik »Gorskog Pregleda«.     PDF 117
Dopisi uredničtva.     PDF 117
Oglasi.     PDF 117
broj: 4
     
 
     
Pismo iz Draganićkog luga.     PDF 121
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Sa kr. šumarske akademije.— Četrdesetgodišnjica šumarnika Pavla Wittmanna. — † Wenzel Goll     PDF 156
 
Društvene vijesti :
     
Pristupio Köreskenyjevoj pripom. zakladi     PDF 158
 
Različite vijesti :
     
Nova pilana. — Nove knjige. — Vrlo dobro šumsko sjemenje.     PDF 158
Oglasi.     PDF 159
broj: 5
     
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF 193
 
Društvene vijesti :
     
Naučno putovanje — Zapisnik sjednice upravlj. odbora, hrv.-slav. šumar, društva držane 10. prosinca 1912.     PDF 194
 
Različite vijesti :
     
Sa šumarske akademije — Zavod za oglašivanje — Nagrada.     PDF 199
Dopisi uredničtva.     PDF 200
broj: 6
     
 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak)
Gospodarska osnova za šumu z. z Draganić.     PDF 201
Piše B. Kosović
Stručna kritika i osobnosti.     PDF 237
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanja i premještenja. — † Mihajlo Brateljević.     PDF 241
Nove knjige.     PDF 241
 
Društvene vijesti:
     
Izkaz uplaćene članarine.     PDF 241
Dopisi uredničtva.     PDF 243
Oglasi.     PDF 243
broj: 7
     
 
     
Napisao za »Š. L.« A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u Dol. Austriji
Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.     PDF 259
Piše A. Kauders
Nješto o prirastu u visinu crnog bora u kraškim kulturama našeg Primorja.     PDF 269
Piše G. Petroff
Šumarstvo u Bugarskoj.     PDF 273
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — † Dr. Ludwig Dimitz.     PDF 276
 
Društvene vijesti:
     
Glavna skupština hrv.-slav. šum. društva. — Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim prostorijam šumar, doma u Zagrebu. — Uplata članarine. — Knjižnica hrv.-slav. šumar, društva u Zagrebu. — Nacrt proračuna za godinu 1913. predložen XXXVI. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav. šum. društva koncem g. 1911. — Zaključni račun pripomoćne zaklade koncem g. 1911. — Bilanca. — Zaključni račun zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića.     PDF 277
 
Različite vijesti :
     
Radni program kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade. — F. Jergitsch i Sinovi.     PDF 286
Natječaj. — Uspjesi dražbe stabala. — Oglasi.     PDF 289
broj: 8-9
     
 
     
Na znanje p. n. gg. čitaocima Šumarskoga lista.     PDF 293
Piše Ivan Z. Galić
Pravoužitništvo crkvenih obćina u imovnim obćinama bivše hrv.-slav. vojne Krajine.     PDF 294
Piše šumar K.
Zaštita naslova »šumar".     PDF 313
Piše P.
Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.     PDF 316
Piše M. K.
Shodan način obračunavanja predujmova po kotarskim šumarijama.     PDF 320
Po L. Hufnagl. Kaufmännische Holz Verwertung
Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u trgovini.     PDF 328
Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffela priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena obća i naposebna pravila proredjivanja.     PDF 335
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja.     PDF 346
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 15. travnja 1912. — Zapisnik sjednice upr. odbora od 2. srpnja 1912 — Zapisnik XXXVI. redovite glavne skupštine, držane 5. kolovoza 1912. — Izvještaj o redovitoj XXXVI. glavnoj skupštini, držanoj 5. kolovoza 1912.     PDF 347
 
Različite vijesti :
     
Pošumljivanje goljeti. — Pripomoćnoj zakladi V. Köröskenyi-a. — Literarnoj zakladi osnovanoj u spomen A. Borošića. — Trgovačke usance. — V. J Havliček.     PDF 366
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum proizvoda na veliko     PDF 368
Oglasi.     PDF 368
broj: 10
     
 
     
† Marko grof Bombelles.     PDF 373
Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffel-a priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena opća i naposebna pravila proredjivanja.     PDF 378
Nacrti novih zakona tičućih se šumarstva u Dalmaciji.     PDF 394
 
Osobne vijesti:
     
Osobne vijesti:     PDF 409
 
Različite vijesti :
     
30-godišnjica službe. — Izložba peradi, golubova i kunića u Osijeku. — Trgovačke usance. — Cijena šum. proizvoda — P. n. šumskim uredima na znanje. — Puškama. — Stručna skripta za šumare. — Brdske šume u području željeznica.     PDF 410
Uspjesi dražba stabala.     PDF 412
broj: 11
     
 
     
Piše B. Kosović. kr. zem. šum. nadzornik
Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici.     PDF 413
Poučni izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u šume gradiške imovne obćine i cerničkoga vlastelinstva.     PDF 428
Piše Z. Turkalj
Njekoliko o imenima šumskih predjela.     PDF 449
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje.     PDF 451
 
Društvene vijesti:
     
Dar.     PDF 452
 
Različite vijesti :
     
Skupa brjestovina.     PDF 452
broj: 12
     
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanje.     PDF 489
 
Sa šumarske akademije :
     
Naredba kr. hrv slav. dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa«.     PDF 489
 
Različite vijesti:
     
Zaraza jelovih šuma. Podjeljenje podpora.     PDF 490
Oglasi. — Uspjesi dražbe stabala.     PDF 490

                UNDER CONSTRUCTION