godište: 1911   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1911 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Sretnu novu godinu !     PDF 1
Piše B.
Križevačka imovna općina u slovu i broju. (Socijalno-ekonomska monografija).     PDF 3
Napisao Dr. Gj. Nenadić
Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi.     PDF 19
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Odlikovanje.     PDF 30
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik spisan dne 24. rujna 1910. u Šumarskom domu prigodom održanja sjednice upravljajućeg odbora.     PDF 31
 
Različite vijesti:
     
Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. višeg gospodarskog učilišta u Križevcima. — Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Trokuti za nanašanje kratkih abscisa i ordinata. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.     PDF 34
Trgovina drvom.     PDF 37
Oglasi i natječaji.     PDF 39
Gospodi članovom.     PDF 40
broj: 2
     
 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanja — Imenovanja.     PDF 68
 
Zakoni i naredbe:
     
Instruiranje spisa o diobi nekretnina zemljištnih zajednica bivših urbarskih općina. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7 prosinca 1910. broj III. A. 1370 , kojom se izdaju ustrojne ustanove za kr. hrv.-slav, zemaljski zavod za iztraživanje tla u Zagrebu.     PDF 68
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF 73
 
Različite vijesti:
     
Bavarska šumarska akademija u Aschaffen burgu. — C. kr. visoka škola za kulturu tla u Beču — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji — Osnivanje šumskog i livadnog pojasa oko grada Berlina. — Prisilno pošumljenje. — Gradnja žičare u Slavoniji. — VI kongres međun. saveza šumskih pokusnih postaja. — Glavna skupština ugar. zem. šum. društva.     PDF 74
broj: 3
     
 
     
Marko grof Bombelles (Sa slikom)     PDF 81
Gradnja šumarskih kuća (šumarija)     PDF 84
Složio Dr. Aug. Langhoffer
Neke izumrle životinje, te takove, koje izumiru.     PDF 90
Napisao Dr. August Langhoffer
Zaštita prirode.     PDF 113
 
Osobne viesti:
     
Premještenja — Umro.     PDF 116
 
Različite vijesti :
     
Zakladi u spomen Andrije Borošića. — Društvu gospodarskih šumarskih činovnika — Sadnja i njega šume u Bosni i Hercegovini.     PDF 118
broj: 4
     
 
     
Piše B. K.
Podizanje šuma iz nova u Engleskoj.     PDF 136
Piše Gj. Cesarić
Pravo na oprost ili popust poreza od šuma. koje su nastradale od elementarnih nepogoda.     PDF 142
Piše K. M.
Na obranu časti.     PDF 146
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umro     PDF 147
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik spisan dne 11. XII. 1910. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upr. odbora     PDF 148
 
Različite vijesti :
     
Skupština zastupstva i proračun gradiške imovne općine za g. 1911. — Šandrovac naselbina. — Šumarsko ravnateljstvo kod zemaljske vlade u Sarajevu. — Bosansko društvo za eksploataciju šuma. — Nostrifikacija doktorata naših šumara po c kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine u razdoblju od 15. studenoga do 31. prosinca 1910.     PDF 151
broj: 5
     
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Premještenja - Umro     PDF 197
 
Različite vijesti :
     
Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF 200
broj: 6
     
 
     
Piše M. Marinović, Maramarossziget (Nastaviti će se)
Šumski pokusi u Ugarskoj.     PDF 226
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja     PDF 234
 
Društvene vijesti :
     
Kao novi članovi I. r. pristupili su hrv.-slav, šumar, društvu.     PDF 234
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 27. siečnja 1911. br. 61 615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 9. svibnja 1911, broj 19.514, glede pojednostavnjenja postupka kod izdanja dozvola za palenje vapnenica.     PDF 234
 
Različite vijesti :
     
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF 236
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF 236
broj: 7-8
     
 
     
Piše D. Polaček
Držanje i paša koza u području županije ličko-krbavske.     PDF 273
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — Umrli.     PDF 294
 
Društvene vijesti.
     
Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav, šumar, društva. — Zapisnik spisan dne 12. veljače 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šum. društva. — Nacrt proračuna za godinu 1912. predložen XXXV. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav, šumarskog društva koncem god. 1910. — Zaključni račun pripomoćne zaklade hrv.-slav, šumar. društva (u spomen nadšum. V. Köröskenyi-a) koncem g. 19l0. — Zaključni račun zaklade utemeljene na spomen pok. Andrije Borošića, tajnika hrv.-slav, šumar, društva, te kr zemalj. šumar, nadzornika, koncem god. 1910. — Zapisnik od 20. svibnja 1911. spisan u društvenim prostorijama Šumarskoga doma u Zagrebu. — Honoriranje članaka.     PDF 296
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11 349. o priznanju ravnopravnosti izmedju šumar.-mjernič. tečaja kr ug. rudar, i šumar, visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije u Zagrebu — Naredba glede sakupljanja statističkih podataka o pošumljenjima, koja su izvedena na temelju šumsko-gospodarstvenih osnova, izdana je po kr. hrv.-slav.-dalm. zem vladi, odjelu za unut. poslove dne 27. III. 1911. broj 18.539.     PDF 307
 
Različite vijesti :
     
Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — „Zakladi na uspomenu nadšumara Vladoja pl. Köröskenyi-a«. — Stanje zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih općina bivše hrv.-slav, vojne Krajine koncem godine 1910. — Ug. zem. šumarsko društvo.     PDF 310
Upiti i odgovori.     PDF 315
broj: 9
     
 
     
Redovita XXXV. glavna skupština hrv. slav. šum. društva, obdržavana dne 10. kolovoza 1911. u Zagrebu.     PDF 337
Napisao B. Kosović
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav šum. društva u šumu »Draganički lug« zem. zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.     PDF 342
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — Premještenja. — Umro. — † Teodor Basara.     PDF 350
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik spisan 3. lipnja 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šumarskog društva. — Zapisnik XXXV. redovite glavne skupštine hrv.-slav šumarskog društva, obdržavane u Šum. domu, dne 10. kolovoza 1911.     PDF 353
 
Zakoni i naredbe :
     
Državni ispiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, položeni kod kr. hrv. slav.-dalm. zem. vlade u Zagrebu, priznati su u Bosni i Hercegovini, a apsolventi kr. šumarske akademije u Zagrebu primaju se u bosansko-hercegovačku zemaljsku šumarsku službu.     PDF 359
 
Različite vijesti:
     
Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. — Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i šumarske škole u Selmeczbanyi — Biljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem — Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. — Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.     PDF 363
broj: 10-11
     
 
     
Piše Ivo König, kr. kotarski šumar
Sušenje hrastika.     PDF 385
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum nadzornik
Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice Draganić.     PDF 422
Izvješće tajnika hrv.-slav šumarskoga društva o djelovanju društvenog upravljajućeg odbora u g. 1910/11.     PDF 430
 
Osobne vjesti :
     
Imenovanje     PDF 438
 
Iz upravne prakse.
     
Nudioc za kup stabala ne može naknadno odustati od stavljene svoje ponude.     PDF 438
 
Različite vijesti:
     
Izložba peradi, golubova i kunića. — Nadopuni. — Šume u Dilj-gorju i njihovo haračenje. — Izkaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina u razdoblju od 16. svibnja do 26 rujna 1911.     PDF 440
broj: 12
     
 
     
Oproštaj.     PDF 449
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja. — Premještaji. — † Mile Drenovac     PDF 487
 
Knjižtvo :
     
Borošićev »Hrv. šumarsko-lovački koledar« za g. 1912.     PDF 489
 
Različite vijesti:
     
Dar »Zakladi u spomen Andrije Borošića«. — Glede podjelenja potpora po hrv.-slav, šumarskom društvu. — Posjet austrijskog šumarskog društva. — Izpravak k razpravi »Sušenje hrašća«     PDF 489

                UNDER CONSTRUCTION