godište: 1897   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1897 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Razpravlja J. Kozarac.
O uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.     PDF 1
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
Zemljištne zajednice.     pdf 15
Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. ug. nadsavjetnik. Preveo Dianovski.
O preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke.     PDF 22
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni. — Umirovljenje.     PDF 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF 37
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 40
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF 41
 
Sitnice:
     
Unovčenje nekojih použitaka u području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih za godinu 1897. Podizanje voćarstva u Magjarskoj. — Konzerviranje drva. — Schückeov zubčasti klin. — Pogibelj od dima. — Tvrdoća raznoga drveća.     PDF 43
 
Oglasi:
     
Oglas dražbene prodaje hrastovih stabala     PDF 45
Hrv. šum. koledar za god. 1897     PDF 46
broj: 2
     
 
Članci
     
Piše J. Partaš
O t. zv. „razšestarenju na periodički jednake sječivne površine" kao vrlo ugodnoj i jednostavnoj metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i oplodnom sječom sjeku.     PDF 49
Piše Julijo Vraničar, kr. županijski šumarski nadzornik.
„Zaštitna šuma" i „zabrana".     PDF 56
Piše J. Kozarac.
Kratki dodatak razpravi g. profesora Partaša, o postotku, kojim se ukamaćuju glavnice, uložene u šumi.     PDF 59
 
Osobne viesti
     
Osobne viesti     PDF 78
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 80
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje. — Hrvatsko-slavonski paviljon na milenijskoj izložbi, opisan u stranim novinama.     PDF 81
 
Sitnice:
     
Velikodušne podpore i zaklade. — Privatni šumski činovnici u Njemačkoj. — Šuma i ženitba. — Izdašan ribnjak. — Izvoz drva iz Austrije. — Kameni ugljen kao surogat ogrievnog drva. — Prodaja puščanoga praha bez dima. — Ulovljena dva vepra.     PDF 83
Pitanja iz godine 1896. sa odgovorom     PDF 86
Pitanja sa odgovorom     PDF 88
Skromni upit sa odgovorom.     PDF 89
Natječaji     PDF 90
Poziv na predplatu     PDF 91
broj: 3
     
 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar upr. tax. odiela.
Kubične skrižaljke na stojeću prodaju jelovih stabala.     PDF 93
Piše V. Benak
Okresivanje listače, sa naročitim obzirom na hrast.     PDF 110
Piše M. Drnić
Uredjenje ribarstva.     PDF 113
 
Osobne viesti:
     
Odlikovanje. — Imenovanje.     PDF 128
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane dne 2. prosinca 1896.     PDF 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 131
 
Različite viesti:
     
Poljodjelska i šumarska izložba u Beču. — Praktični tečaj za gospodare i šumare na visokoj školi za zemljoteštvo u Beču     PDF 133
 
Sitnice:
     
Nova treslovina. — Pošumljenje goljetina u Ugarskoj. — Tamanjenje kunića sa sumpornim ugljikom. — Šumarski činovnici imovne obćine Novo-Gradiške. — Riedka lovina. — Divlji kraci. — Nesreća od hrasta. — Liep dar zooložkom muzeju.     PDF 133
Pitanja     PDF 136
Oglasi.     PDF 137
Poziv na predplatu.     PDF 140
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše prof. Drag. pl. Šram u Vukovaru
Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.     PDF 141
Piše B. Hajek
Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške     PDF 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF 176
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, držane dne 2. veljače 1897     PDF 178
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv. slav. dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 27. veljače 18977. br. 73972 ex 1896. glede zamjeničkih pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških imovnih obćinah. — Načelna rješitba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. br. 46401. ex 1896., kojom se razjašnjuje naredba od 23. srpnja 1896. br. 24461. glede zaračunavanja dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških imovnih obćina za obavljena vanredna službovanja. — Predbilježba prava zaloga na temelju izkazâ izdanih po kr. kot. oblasti o dosudjenih odšteta za šumske štete     PDF 181
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 183
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Nova zgrada visoke škole za kulturu tla u Beču.     PDF 183
 
Sitnice:
     
Amerikanski divlji puran. — Umjetno gojenje smrčaka i vrganja. — Nješto o lisici. — Hajka na vukove. — Samoubojsto. — Velika šumska kradja. — Nesreća usljed neopreznog baratanja s puškom. — Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Fizioložka razmatranja     PDF 185
Natječaj i oglasi     PDF 193
Okružnica.     PDF 195
Dopisnica uredničtva     PDF 196
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar i upravitelj taxacije,
Način uredjenja redovitog prebornog gospodarenja osobitim pogledom na gorski kotar.     PDF 197
Priobćio Dianovszky, kr. šumar u Nemcih
O ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja.     PDF 207
Piše Stankovečki.
Šumski vrt.     PDF 212
Priobćio J. Partaš.
Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske nastave i njezino sadanje stanje.     PDF 218
Raspravlja Gašo Vac, krapinski šumar
Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.     PDF 226
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli.     PDF 232
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne 25. ožujka 1897. u zgradi Markov trg br. 3. — Potvrda o uplaćenih prinosih podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini.     PDF 234
 
Sitnice:
     
Proizvodnja odnosno izvoz šumaha iz Crnegore. — Upliv Röntgenovih zraka na drvo. — Karte dopisnice iz drveta. — Uspjeh pašarinske dražbe     PDF 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Mijo Krišković, kot. šumar
Oblični brojevi ga rastuća stabla i prostorni metar.     PDF 241
Piše Vilim Perc, kr. drž. šumar
Spomen-knjiga u šumarskoj službi.     PDF 249
Piše Dragutin Hirc
Kakova bijaše šuma u našoj domovini za pradobe.     PDF 273
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja. — Umirovljenje. — Umro.     PDF 285
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 286
Okružnica kr. ugarskog ministarstva za poljodjelstvo.     PDF 286
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke.     PDF 288
 
Sitnice:
     
Klimatički upliv šuma. — Nove šumske štete, prouzročene po pticama. — Upliv groma na borove šume. — Uporaba ruskog zakona za zaštitu šuma. — Trošenje srnećih i jelenjih parožaka po puževima, lisicama i t. d.     PDF 289
Upit.     PDF 293
Izpravak.     PDF 294
broj: 7
     
 
Članci
     
Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar.
Šumogojstveni i drvotržni aforizmi, crpljeni na temelju prodaja posavskih hrastovih šuma u zadnjem desetgodištu 1887.—1896.     PDF 297
 
Osobne viesti:
     
Premještenje     PDF 344
 
Različite viesti:
     
Ograda za kulture (Kulturgatter).     PDF 344
 
Sitnice:
     
Hrastova šuma u Danskoj. — Prevrat u proizvodnji žigica.     PDF 346
Mjesto šumara (Natječaj). Na omotu.     PDF 349
broj: 8
     
 
Članci
     
Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama Petrovaradinske imov. obćine.     PDF 351
Odgovor na takovu razpravu krapinskog šumara gosp. Gaše Vaca.
Procjena šumskih šteta u privatnih šuma.     PDF 357
Izvadak iz izvješća kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa. u Senju vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja     PDF 371
Katekizam za lugare i one, koji se žele lugarskom izpitu podvrći     PDF 387
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Odlikovanje. — † Grofica Marija Bombelles     PDF 389
 
Različite viesti:
     
Obćinska i privatna lovišta.     PDF 390
 
Sitnice:
     
Ciena željezničkim podvlakama u Hrvatskoj, Slavoniji i Bosni. — Bukove podvlake. — Boj izmedju žabe i gujavice.     PDF 393
Oglas     PDF 396
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Priobćuje profesor Fran Ž. Kesterčanek
Kroz Bosnu i Hercegovinu.     PDF 399
Piše J. Ettinger
Kulture na Grobničkom polju.     PDF 448
Piše Jul. Vraničar, kr. žup. šum. nadzornik.
§. 4. pril. D. šumskoga zakona.     PDF 452
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja     PDF 455
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice hrv.-slav. šumarskog društva.     PDF 455
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 457
 
Različite viesti:
     
Kaukazka konkurencija     PDF 458
 
Sitnice:
     
Ebanovina. — Da nam divlja perad ne odleti iz dvorišta. — Zmija savladala orla. — Izum, risa uhvatiti. — Šumski šancevi.     PDF 458
Oglasi.     PDF 461
broj: 11
     
 
Članci
     
Piše J. Z
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF 467
 
Družtvene viesti:
     
XXI. glavna skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik, sastavljen n Zagrebu dne 26. rujna 1897. prigodom obdržavanja XXI. glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavanoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu.     PDF 503
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelne riešitbe     PDF 530
 
Različite viesti:
     
Dražba stabala     PDF 533
Pismo Josipu Ettingeru, umir. kr. kot. šumar, nadzorniku u Zagrebu     PDF 534
 
Sitnice:
     
Vepar u virjanskoj šumi.     PDF 536
Na uvaženje     PDF 536
Oglas.     PDF 537
broj: 12
     
 
Članci
     
Priobćio S. Partaš
Organisacija šumarske nastave na sveučilištu u Giessenu i pruskih šumarskih akademija u Eberswaldu i Mündenu.     PDF 539
Piše V. Benak
Okresivanje.     PDF 549
Piše Dragutin Hirc
Hrast.     PDF 563
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 568
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelne riešitbe.     PDF 569
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 570
 
Različiti viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke. — Šumske dražbe. — Da li ovlaštenica imovno-obćinske šume pridržaje pravoužitničtvo, ako priženi neovlaštenika? — Prodaja hrastovih šuma krajiške investicijonalne zaklade. — Prodaja tako zvane biele šume iz krajiških investicijonalnih šuma. — Uspjeh dražbe obdržavane na 15. studenoga t. g. kod gospod. ureda brodske imovne obćine. — Dražba hrastovih stabala. — Uspjeh pašarinske i sirovinske dražbe.     PDF 570
Molba.     PDF 580
Izkaz članova hrvatsko-slavonakoga šumar. družtva godine 1897. i doba njihova članovanja     PDF 581
Hrvatski šumarski koledar za godinu 1898 Na Omotu     PDF 601

                UNDER CONSTRUCTION