godište: 1894   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1894 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Osnova zakona, kojim se uredjuje Šumarsko-tehničku služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji sa obrazloženjem     PDF 1
Osnova zakona, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom sa obrazloženjem     PDF 14
A) Stenografski zapisnik XLI. sjednice sabora.     PDF 28
B) Stenografski zapisnik XLII. sjednice sabora.     PDF 62
C) Stenografski zapisnik XLI11. sjednice sabora     PDF 73
Gospodarstvene i upravne prilike u brodskoj imovnoj obćini     PDF 74
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF 79
 
Sitnice:
     
Šumska uprava kod kr. hrv.-slav.—dalm. zemaljske vlade. — Izbor predsjednika i članova upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Natječaj. — Izkaz o rukovanju i računski zaključak o prihodu i razhodu mirovinske zaklade.     PDF 79
Dopisnica uredničtva     PDF 80
broj: 2-3
     
 
Članci
     
P. n- gg. čitateljem. Urednik.     PDF 81
Preuzvišeni grof Dragutin Khuen-Hédervary, ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, kao družtveni pokrovitelj.     PDF 84
K organizaciji šumarske službe     PDF 85
Kako ćemo procieniti štete počinjene po divljači gulenjem kore?     PDF 112
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje — † Ante Tomić     PDF 116
 
Družtvene viesti.
     
Družtvene viesti.     PDF 117
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U pogledu sastavka šumskih procienah. — Glede ustanovljenja kilometričnih odaljenostih. — Prepor ob ovlaštenju prava na pašnjak spada pred sudbenu oblast. — Plenarne riešitbe kr. hrv.-slav.-dalm. stola sedmorice     PDF 118
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 123
 
Lovstvo
     
Lovstvo     PDF 124
 
Sa drvarskog tržišta
     
Sa drvarskog tržišta     PDF 124
 
Različite viesti:
     
Umorstvo lugara Papca     PDF 125
 
Sitnice:
     
Braća Dittmar. — Dragutin Schleicher i Schüll. — Pilar, Mally i Bauda. — Nadnice šumskih radnikah. — Drvena predja. — Tko imade prosudjivati štete počinjene otudjenjem stelje u Austriji ? — Mora li sukromui šumoposjednik predložiti gospodarstvenu osnovu? — Troškovi oko sastavka šumsko-gospodarstvene osnove     PDF 125
Zaključni računi: Mirovinske zaklade sbora službenikah imov. obćine križevačke. — Imov. obćine drugo-banske. — Imov. obćine slunjske. — Imov. obć. otočke.     PDF 127
Natječaj. — Oglas     PDF 129
Dopisnica predsjedničtva.     PDF 130
Dopisnica uredničtva.     PDF 130
broj: 4
     
 
Članci
     
Zakon od 22. siečnja 1894. kojim se uredjuje Šumarsko-tehničku služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF 131
Osnova zakona ob uredjenju zemljištnik zajednicah     PDF 136
Stenografski zapisnik LXX. sjednice sabora u kojoj je gornja zakonska osnova raspravljena     PDF 169
Probitak suzdržanja vegetacije kod šumskih biljka, opredieljenih za proljetnu sadnju     PDF 179
RADOŠEVIĆ, Mijo
Prometna sredstva. M. M. R.     PDF 181
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Wessely. — † Furlan     PDF 185
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Umirovljenje lugarskog i službenog osoblja krajiških imovnih obćina. — Kaznena odredba smije se izdati samo onda, kada je u prijavi potvrdjeno, da je prijavitelj zaprisežen.     PDF 185
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo :
     
Beiträge zu den Wuchsgesetzen des Hochwaldes od Dr. E Speidela. — Službeni naputak za nadzirače lova od F. X. Kesterčanka     PDF 186
 
Lovstvo:
     
Prve šljuke. — U nedjelju poslje podne 4. ožujka. — Jaska 1. ožujka. — Lov na medvjeda. — Kurjak u Kranjskoj. — Borba sa zvjerokradicama. — Plastomenit. — Pasjak . 187—190 Sa drvarskog tržišta: Uvoz amerikanskih drvah. Izkaz o posljedku dražbe hrastovah kod g. u. II. b, i. o. — Nove uzance za trgovinu na bečkoj burzi. — Tvornica bačava za kameno ulje     PDF 190
 
Različito viesti:
     
Stabla za saone. — Šume i šumsko gospodarstvo u Ugarskoj. — Guba (trud). — Zima i inozemno drveće. — Izsušenje drva. — Kongres austrijskih šumarah ove godine. — Promjena u uredničtvu švicarskog šumarskog lista. — Postupa li lugar izpravno, kad nastoji nepovlastno prisvojene predmete šumoštetniku oduzeti i iste pohraniti ? — Lugar u pogibelji života.     PDF 192
S. Bellamarić
Gradnja šumarskoga doma:     PDF 196
 
Sitnice:
     
BELLAMARIĆ, Šimun
Erzeugung der Taschen-Apotheken. — Josef Jennewein´s Samenhandlung.     PDF 197
Dopisnica uredničtva.     PDF 198
broj: 5
     
 
Članci
     
Osnova zakona o uredjivanju bujicah (vododerinah)     PDF 199
Odnošaji anatomičkog sastava drva prama stvaranju godovah i tehničkim svojstvima drva     PDF 211
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Uspjeh višjega državnoga šumarskoga izpita     PDF 218
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upr. odbora sazvana na 6. svibnja     PDF 218
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Zakon, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko-gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom zadobio je previšnjim riešenjem od 26. ožujka o. g. previšnju sankciju. — Glede preinačenja glavnih uporabnih osnovah u šumah imovnih obćinah izdala je kr. zem. vlada pod 7. ožujka o. g. br. 1529. normat. naredbu. — Krajišnici, kojim pripada pravo drvarije u državnih šumah, gdje još nije provedena dioba šume izmedju države i krajiških obćinah, nepočinjaju uzimanjem drva bez doznake ili sa mjesta, gdje im nije drvo doznačeno, kradje, već šumski prekršaj, koj spada pod nadležnost političkih oblastih. (Žalba ništovna na obranu zakona)     PDF 218
 
Lovstvo:
     
Nedjelni lovci u Češkoj. — Gojenje kunićah. — Ubijen vuk. — Kako pobijam lisice. — O padavici lovačkih pasah. — Oblik i smještaj ptičjih jaja u gniezdih. — Nješto o lovu u karlovačkom kotaru. — Šumska grahorica. — Izkapanje jazavacah u Križevcih (g. prof. P.) — Uspjeh lova na šljuke u D. Miholjcu s proljeća 1894. — Nj. ces. i kr. Visost Nadvojvoda Franjo Ferdinand u Opeki     PDF 222
 
Različite viesti.
     
Stari hrast. — Kako se razpoznaje ljetno i zimsko drvo? — Štetnost uporabe lišća za stelju. — Kako da se očuva drvo od crvotoči ? — O uplivu šume na odticanje vode. — Razkužujuća moć luga. — Tati provalili u ured imovne obćine brodske. — Krmljenje sa granjem. — O uzgajanju inozemnih četinjačah. — Pošumljuj planine sjetvom. — Prof. dr. Schmoller svojim djakom     PDF 228
 
Sitnice:
     
Šumski požari     PDF 234
Zaključni računi: Stanje mirovinske zaklade činovnikah krajiških imovnih obćinah koncem god. 1893. — Zaključni račun mirovinske zadruge lugaru I. banske imovne obćine za godinu 1893.     PDF 234
Natječaji.     PDF 235
Oglasi.     PDF 236
Najvećoj sirotinji u prilog (sljepcem).     PDF 237
Dražbeni oglas o zakupu lova (Na omotu).     PDF 238
broj: 6
     
 
Članci
     
Zakon od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom     PDF 239
Piše P. Agjić, šumar
Pošumljivanje kod I. banske imovne obćine.     PDF 245
Proračun kr.württemb. šumarske uprave za godine 1893. i 1894.     PDF 256
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — P. n. g. J. Novaković. — † Dr. Frid. Judeich. — † Jakob Furlan.     PDF 265
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šum. družtva od 21. siečnja 1894. — Sjednica upravlj. odbora šum. družtva obdržavana dne 6. svibnja 1894. — Poklonstvo kod svietloga bana. — Hrv. planinsko družtvo u Zagrebu     PDF 267
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U zaštitu ribo- i rakolova.     PDF 271
 
Lovstvo:
     
Ubijen vuk. — Lov na izložbi u Chicagu. — Izkaz divljači postrieljane u lovištih dobra "Zelendvor". — Obuka psa na čovjeka i apportiranje. — Biba (morska kokoš) — Ponovno uvedenje lova sa sokoli     PDF 273
 
Različite viesti:
     
Visina mora i temperatura tla. — Uspjeh višega drž. šum. izpita. — Klimatski učinci šumah na okoliš. — Zločinstvo umorstva na lugaru. — Hranitbeni odnošaji vladajućih, suraslih i podtištenih stabala. — O pokrivanju razsadnika vegetabilnim materialom. — Udaranje munje u drveće — Uzrast hrasta i bukve u mješovitih sastojinah. — Ustrojenje novih šumskih upravah u Srbiji     PDF 276
 
Sitnice:
     
Kritični dani godine 1894.— Najstariji herbarium na svietu. — Gorostasi bilinskoga svieta     PDF 286
Dopisnica predsjedničtva šumar. družtva: Poziv. — Objava o kongresu za zdravstvo i demografiju.     PDF 287
Natječaji. — Oglas.     PDF 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Zakon od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnik zajednica.     PDF 291
Piše Prokop Agjić, šumar I. ban. imov. obćine
Štap i štaparenje.     PDF 309
Udova šumara urbar. obćina     PDF 312
Skrižaljke za kubiciranje domaćih bukovih sastojina     PDF 318
I. E.
Matuzalemski hrast.     PDF 322
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 323
 
Družtvene viesti:
     
† Angelica grofica Khuen Belasi     PDF 323
 
Lovstvo:
     
Parenje tetrieba. — Uzgajanje i njegovanje kunića. — Popis lovišta zlatarskoga. — Izkaz ustrielene divljači u lovištu vlast. Kutjevo. — Nova divljač. — Trovanje grabežljivaca. — Za uzdržavanje i obranu trčkah. — Čišćenje kovnih nabojnih cievih. — Umoren upravitelj lova. — Čuvaj ptice koje sjede na jajih. — Nješto k §§. 14. 25. i 52. 1. z.     PDF 323
 
Različite viesti:
     
Čuvanje četinjače za zime. — Razbojstvo na stanu šum. upravitelja. — O uzgoju porastlina. — Zašto ostaje osušeno lišće na drvu preko zime? — Razdielenje podporah iz pripomoćne zaklade drž. šum. činovnika. — Douglas-omorika. — Očuvanje šumskih razsadnika od grčica. — Obrezivanje živica i grmlja. — Crna breza u Ameriki. — Računanje prirasta. — Čuvajmo mlade smrekove nasade     PDF 329
 
Sitnice:
     
Quercus rubra. — Izradba umjetnih gnjezda. — Očuvanje ljeha u šumskih sjemeništih. — Kako se jača vid. — Sredstvo proti otrovanju.     PDF 334
Priposlano.     PDF 335
U predmetu zaštite životinjah.     PDF 336
Bečki drvotržni izvještaj     PDF 338
Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.     PDF 338
Dopisnica uredničtva     PDF 338
broj: 8
     
 
Članci
     
J. K—c.
Die Holzzucht. Ein Grundriss für Unterricht und Wirthschaft. Von Dr. Borggreve.     PDF 339
M. M. K.
Izbojna snaga listačah.     PDF 349
M. Gj.
K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislajtaniji.     PDF 351
J. K—c.
Lovačko pismo.     PDF 361
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — † Dušan Ilijić     PDF 364
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 366
 
Lovstvo:
     
Sukob šumara Reissa iz Champenaya sa francezkimi zvierokradicami (slučaj ovlaštene samoobrane). — Žuč srne. — Nješto o bjalovičkih bisonih. — Hubertova zelina. — Porez na puške.     PDF 367
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Španjolski trgovački ugovor. — Grosp. Turrel i njegov predlog za uvedenje carine na duge.     PDF 370
 
Različite viesti:
     
Nesreća na šumskoj željeznici. — Šumski požari u Americi. — Bolest četinjah na borovih mladicah. — Nova šumska uprava. — Naredba poglavice kubanskih kozakah o pošumljenju i podizanju ribnjakah. — Cynips calicis u Njemačkoj. — Kako da se zaprieči pucanje rezane bukovine. — Vrlo važan izum o pretvorbi morske vode u pitku.     PDF 371
 
Sitnice:
     
Šumarstvo u Bosni i Hercegovini. — Biesni slon.     PDF 379
Uplaćena članarina za god. 1894     PDF 380
Natječaji:     PDF 383
Oglas:     PDF 384
Pretvaranje morske vode u pitku vodu     PDF 385
Drvotržni izvještaj iz Sanskog dola u Štajerskoj.     PDF 385
Dopisnica predsjedništva šum. družtva.     PDF 386
broj: 9
     
 
Članci
     
Osnova zakona, kojim se preinačuje §. 9. zakona od 21. siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodar. i šumar. učilišta u Križevcih zajedno s obrazloženjem i saborskom razpravom.     PDF 387
Osnova zakona ob uredjenju berivah zemaljskih urednikah i službenikah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, zajedno s obrazloženjem     PDF 393
D. K.
Praktična uporaba trigonometrije.     PDF 409
J. E
Querem rubra (amerikanski crveni hrast).     PDF 427
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 430
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Predradnje za popunje mjestah kr. kot. šumarah.     PDF 430
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 431
PAUSA (PAUZA), Gustav
Skrižaljke rastenja i prihoda šuma II. banske imovne obćine     PDF 432
 
Lovstvo:
     
Silan medvjed     PDF 436
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Francuzka trgovina drva i predlog gosp. Turrela.     PDF 437
 
Natječaji.
     
Dražbe.     PDF 442
Proglas     PDF 443
Oglas.     PDF 444
Dopisnica uredničtva: Na omotu.     PDF 444
broj: 10-11
     
 
Članci
     
Redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva po broju XVIII. u gradu Zagrebu 24. rujna 1894. V. R.     PDF 445
Njekolike o našem višjem šumarskom državnom izpitu     PDF 454
Piše Franjo Čordašić
Nješto o onih vrstih američkoga drveća, kojih gojitba bi i u nas koristna bila.     PDF 474
O kultiviranju krasa u Bosni i Hercegovini.     PDF 478
Piše Aleksander Ugrenović
Prilog za uredjenje knjigovodstva i blagajničkoga rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina bivšeg krajiškog područja i kontrole kod kr. zemaljske vlade.     PDF 486
A. K
Pabirci.     PDF 491
G—ć.
Sadnja jednogodišnjih borovih biljaka     PDF 497
Proračun     PDF 498
Zaključni račun.     PDF 500
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF 502
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XVIII. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavane 1. rujna 1894     PDF 502
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U zaštitu šuma zagrebačkog gorja     PDF 508
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 511
 
Lovstvo:
     
Liepa ali riedka lovina u našem kraju     PDF 511
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja šuma investicionalne zaklade     PDF 512
 
Različite viesti:
     
Odlazak šum. nadsavjetnika viteza Fiscalia iz Bjelevode.     PDF 512
 
Sitnice:
     
Uništenje omorikovog prelca. — Živi dobnjak ili sat. - Uništenje šumskih požara. — Proizvadjanje staničevine (cellulose) u Austriji. — Sgrtanje šušnja u šumah. — Umorio lugara kod vršenja službe. — Red y Naredba     PDF 513
Poziv — Opazka     PDF 520
broj: 12
     
 
Članci
     
Razpravlja šum savjetnik Drag. Hofman u Sarajevu
Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog zauzeća do g. 1893.     PDF 521
Prevod članka šumarnika M. Kožešnika
Iz azbuke o sadjenju šuma.     PDF 540
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 543
 
Lovstvo:
     
Hajka na divlje svinje     PDF 543
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja. — Lugarski izpiti     PDF 543
 
Sitnice:
     
Nauka o lovstvu. — Uvoz divljačine u Prancezku u godinah 1892. i 1893. — Trgovina s divljačinom i krznom u području senjske trg.-obrt. komore u god. 1893. — Sadimo lipe. — Gojenje kunića. — Sačuvanje suhih drva od vlage i gnjiloće. — Jeli dobro, da sadimo voćke pokraj šume? — Bagremovo sjeme. — Kako se najuspješnije vrbe sade. — Što sve biti može iz jednoga stabla za jedan dan. — Zlostavili lugara. — Trajnost drva. — Postupak kod sušenja drva po H. C. Zappertu     PDF 545
Izpravak. Oglas     PDF 548
Izkaz članova hrv.-slav. šum. družtva g. 1894.     PDF 550
Zahvalnost. — Dopisnica uredničtva     PDF 564

                UNDER CONSTRUCTION