godište: 1893   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1893 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
RAČKI, Vatroslav
Veteran hrvatskih šumara.     PDF 2
Piše G. B—v.
Prilozi za systematiku Conifera na temelju anatomske structure listova.     PDF 4
Piše Vladislav Kiseljak
Poučno putovanje slušatelja križevačkog učilišta.     PDF 18
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumske glavnice. — Voćari. - Podieljivanje dozvola za sječenje starijih dudovih stabala. — Priepori o prava suuživanja segregiranih urbarskih pašnjaka i šuma spadaju na nadležnost sudbenih oblasti. — Šumsko orudje za lugarsko osoblje. — Cjenici za obračunavanje naknade šumskih šteta     PDF 28
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada plaćena     PDF 31
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 32
 
Sitnice:
     
Daščice za krov. — Upliv šume na broj stanovničtva. — Svila iz jelovine. - Tri hrvatska izuma. — O kuni. — Starost životinja     PDF 32
Dopisnica uredničtva     PDF 36
broj: 2
     
 
Članci
     
KRIŠKOVIĆ, Mijo
I. Fotografički dendrometer ili fotografički stroj za mjerenje zapremine stojećih stabala.     PDF 37
KRIŠKOVIĆ, Mijo
II. Spružive ili izvlačive skele (grušt).     PDF 43
RADOŠEVIĆ, Mijo
V. Razvitak drvarskog obrta, trgovine i industrije     PDF 47
Piše I. E.
O jagnjedu (topoli) u drvoredih uz ceste.     PDF 63
Piše Sz.
Biljke i smrzavica.     PDF 66
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva. — Jeftimba.     PDF 69
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF 70
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 70
 
Sitnice:
     
Natječaj. — Traži se mjernik. — Smrtni strah kod životinja (Kataplexia). — Kameni ugalj kao neprijatelj drveća. — Izkaz.     PDF 70
Očitovanje.     PDF 74
broj: 3
     
 
Članci
     
Zakonska osnova o lovu za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju     PDF 77
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 115
 
Sitnice:
     
Električna biljka. — Zimotren. — Kompas-biljke. — Daždeće drvo. — Nagrade za pošumljenje krasa. — Bjelokori bor. — Prinosi za pogorelca kr. lugara Nikolu Crnić     PDF 115
Izpravak.     PDF 119
Dopisnica uredničtva     PDF 119
broj: 4
     
 
Članci
     
Piše Aleksa Ugrenović
Pismo iz Banovine.     PDF 148
Piše Kuzma
Proslava dvadesetpet-godišnjice ug. zem. nadšumarnika Alberta pl. Bedö-a.     PDF 152
Osnova zakona sa zaštitu životinja     PDF 157
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF 159
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kvalifikacija gospodarstvenih ureda krajiških imovnih obćina. — O predlaganju blagajničkih dnevnika kod imovnih obćina krajiškog područja. — Pravo na izvršivanje mjerničkih poslova po šumarih. — Službena putovanja kr. žup. nadšumara na račun uredskog paušala.     PDF 160
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužice iz Austro-Ugarske.     PDF 163
 
Sitnice:
     
Željezni podsjedci za tračnice ne traju dugo. — Ubijen ogroman medjed. — Obranbena sličnost kod životinja. — Škodljivost tise (Taxus baccata). — Ogroman jasen. — Riedke lovine. — Lov na medjede i divokoze u Hercegovini. — »Ski" sport u Hrvatskoj. — Vuci u Boki Kotorskoj     PDF 163
Natječaj. — Zaključni račun mirovinske zaklade.     PDF 167
Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade činovnika. - Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.     PDF 168
broj: 5
     
 
Članci
     
Piše Josip Majnarić, kotarski šumar
Kulturno-historički odnošaji, te nacrt ekonomičke osnove grobničkog Krasa.     PDF 169
Osnova zakona za zaštitu ptica     PDF 178
Obreten po Josipu Majnariću, kot. šumaru
Distancijalni hypsometar.     PDF 180
Sastavio Bogomir Karakaš
Podkornjaci (Scolytidae).     PDF 185
K preustrojstvu šumarske nastave.     PDF 191
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF 197
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Djelovanje županijskih nadšumara. — Pošumljenje krasa. — Rukovanje nepotrošivih šumskih glavnica.     PDF 199
 
Šumarsko i gospodasko knjižtvo :
     
„Mittheilungen aus dem.Forstlichen Versuchswesen Österreichs".     PDF 203
 
Sitnice:
     
Lugarski izpit. — Râd gospodarske podružnice u Gospiću oko pošumljenja. — Obaranje stabala sa munjevinom. — Kakovih ima sredstva, da se zaprieči izpucanje bukovih gradljika. — Lugari samouci i pisarničko poslovanje lugara. — Norvežke krplje. — Pitanja. — Parenje vučice i psa. — Parenje gnjetela sa domaćim pjetlom (orosom). — Uspjeh proljetnog lova god. 1893. na šljuke na dobru preuz. gdje. Štefanije Mailâth pi. Székely u Dolj. Miholjcu. — Šumski kvar godine 1892     PDF 205
Šumski požari. Odpis kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. ožujka 1893. br. 2296., upravljen svim kralj. županijskim oblastim .     PDF 210
broj: 6
     
Meteorologijski opservatorij u Zagrebu.     PDF 217
 
Članci
     
Program XVII. glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF 217
Quercus pedunculata croatica     PDF 219
Quercus pedunculata croatica     PDF 219
Piše Josip Ettinger.
Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.     pdf 227
Pauk. Prirodopisna crtica     PDF 230
Pismo iz stubičkog kotara     PDF 235
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF 238
 
Različite viesti:
     
Šumarska akademija u Križevcih. — Razdioba kamata od šumskih glavnica.     PDF 239
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je plaćena novčana nagrada.     PDF 243
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarenja. — Napadaj šumskih štetočinitelja na lugare u Modrušah. — Nadlugar kažnjen radi primanja mita i zloporabe uredovne vlasti. — Šumski požari u šumah imovne obćine ogulinske. — Civilizacija životinja. — Potvrda.     PDF 243
Dopisnica uredničtva     PDF 248
Izkaz članova Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva godine 1893. i doba njihova članovanja.     PDF 249
Dodatak k programu XVII. ovogodišnje glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF 265
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše Basara
Ciklon u Banovini.     PDF 276
Piše Gaso Vac, kot. šumar
Zastupstvo urbarskih obćina.     PDF 280
M. I. Dudan
I. Ribolov i rakolov     PDF 284
M. Radošević
II. Lovstvo     pdf 293
M. Radošević
III. Nekoji važniji šumski nuzužitci.     PDF 302
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Uplata mirovinskog prinosa ili jamčevina po činovnicih imovnih obćina.     PDF 304
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 305
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi odnosno koristne divljači godine 1892.     PDF 306
broj: 5
     
 
Sitnice:
     
Izpravak     PDF 207
broj: 7
     
Kako ćeš odstraniti pliesan od pastrva. — Korist neroda. — Majčina ljubav kod životinja. — San ili spavanje riba. I ptice govore. — Biline od 6000 godina. Škodljivost kobca. — Zahvalnost životinja kad su bolestne. — Zareznike ubijajuće emulzije     PDF 307
broj: 8-9
     
 
Članci
     
Ličanin
I. Omorika Picea, omorica Pančić     PDF 311
Ličanin
Šume i šumarstvo u Srbiji     PDF 316
Naravoslovna crtica od prof. Dr. W. Sessa.
Opasni tat riba.     PDF 328
Predavanje Dr. N. A. Holodovskog, profesora šumarskog zavoda u Petrogradu
Značaj zareznika u šumarstvu.     PDF 333
Naredba bana kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 10. lipnja 1893. br. 28.626. o provedbi zakona od 27. travnja 1893. o lovu ga kraljevine Hrvatsku i Slavoniju (Sbornika br. 36. god. 1893.).     PDF 341
Zakon o lovu od 27. travnja 1893. za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju.     PDF 354
„Die Motive des Waldschutges".     PDF 363
VAC, Gašpar Gašo
Komasacija zemljišta     PDF 365
Piše S. S—ac
Crtice iz moje prakse.     PDF 370
RAČKI, Vatroslav
Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF 382
Čuvajmo posavske šume.     PDF 389
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik odborske sjednice držane dne 29. travnja 1893.     PDF 391
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF 393
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja jelovih, bukovih i javorovih stabala     PDF 393
 
Sitnice:
     
Osvrt na izvješće županije sriemske. — Načelna riešenja. — Ljubav golubova. — Kako ćeš upoznati, koje je najbolje štene ili pašće. — Dobro mazalo za drvo. — Učenjaci kao okrutnici. — Lovački psi u Rusiji. — Starost i veličina raka. — Kola-drvo. — Prokušano sredstvo za uništenje miševa. — Medjusadnja voćaka u šumi. — Proroci vremena u bilinstvu     PDF 394
Dopisnica uredničtva.     PDF 398
broj: 10
     
 
Članci
     
Poziv k XVII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šum. družtva     PDF 399
† Vladimir Kiseljak     PDF 400
Šumska proizvodnja i trgovina     PDF 402
VAC, Gašpar Gašo
Naši državni izpiti     PDF 410
von Alexander von Engel
Ungarns Holzindustrie und Holzhandel     PDF 414
Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina     PDF 416
Od Winterhaltera.
Njuh kod zareznika.     PDF 419
Pletenje vrbovih košara i njihova industrija kod nas     PDF 424
P. n. gospodarima, šumarima i trgovcima sjemenjem na znanje.     PDF 425
Zakon od 2. kolovoza za zaštitu ptica.     PDF 426
Provedbena naredba k ugovoru od 7. prosinca god. 1887     PDF 434
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF 438
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumarski vježbenici i šumarski pristavi nesmiju se bez dozvole oženiti.     PDF 438
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Oglas. — Uvoz dužice u Francesku od siečnja do svibnja 1893. — Izvoz dužice prvog polugodišta g. 1893.     PDF 438
 
Sitnice:
     
Ubijanje bolestne divljači u Ugarskoj. — Škvorac ili brljak i vrabac. — Izmjerivanje šuma u Srbiji. — Načelno riešenje. — Šiškari na dubovih. — Zelen-noga i štuka. — Izumiranje cedrovog drveta. — Lastavice i žabe neprijateljice pčela. — Gljiva champignon. — Uporaba trjeslovine. — Životinje pogadjaju dobu. — Potvrda vrhu podporâ     PDF 440
broj: 11
     
 
Članci
     
LENARČIĆ, Andrija
Pravila postaje za istraživanje sjemenja u kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih     PDF 447
Šumarska nastava u Bosnoj i Hercegovini     PDF 456
Po predavanju sveučilištnog prof. dr. Holodkovakog u Petrogradu
O uvjetih života šumskih zareznika.     PDF 466
Šumske prodaje.     PDF 481
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 485
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja hrastovih stabala.     PDF 485
 
Sitnice:
     
Načelno riešenje. — Carić. — Riedka lovina. — Lov na ptice pjevačice. — Šumarsko-gospodarske izložbe biti će god. 1894. — O lovstvu u Bugarskoj. — Korist šume. — Postupanje sa zecevi. — Jeftin barometar. — Akacije. — Neplodnost oraha. — Bazag, bazgovina. — Kakovo drveće da se uz vodu sadi. — Tisa. — Šume u Americi     PDF 486
Dopisnica uredničtva.     PDF 493
Ispravak na članak: „Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina" .     PDF 493
broj: 12
     
 
Članci
     
Izvanredna glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva po broju XVII. obdržavana u gradu Zagrebu 12. studenoga 1893.     PDF 495
Pripomenak k procienjivanju vriednosti šume     PDF 509
Piše I. E.
Crtice iz moje lovačke prakse     PDF 516
BELLAMARIĆ, Šimun
Riešavanje priepora urbarskog prava ovlaštenosti na šumske užitke     PDF 530
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 534
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh velike dražbe. — Dražba stabala.     PDF 534
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Izašle nove knjige.     PDF 536
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarenja. — Načelno riešenje. — Mjerila za mjerenje stabalja. — Upliv jesenske paše na životinjski ustroj. — Jela. — Sjetva kestenja. — Trajnost bukova drveta. — Zašto psi žderu travu ? — Zec sa dva repa. — Nadzirači lova, njihova prava i uvjeti osposobljenja     PDF 536
O organizaciji našega šumarstva.     PDF 542

                UNDER CONSTRUCTION