godište: 1892   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1892 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Obznana štovanim društvenim članovom     PDF 1
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević. (Nastavak. Vidi Šum. 1. br. 12. od god. 1891.)
Pabirci za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih šuma.     PDF 3
Piše Robert Fischbach, kr. šumarski povjerenik.
I. Razvoj šumskog zakonarstvu.     PDF 24
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Prvi hrv.-slav.-dalm. „Lovački list". — Poljska privreda. — Zakon o šumama.     PDF 48
 
Lovstvo:
     
Osnova zakona o lovu. — Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada plaćena.     PDF 49
 
Osobne viesti:
     
Imovanja.     PDF 51
 
Sitnice:
     
Najnovija uporaba jelovine. — Nove nasade oraha i kestena u Hrvatskoj. — Nova uporaba hrastovine. — Kako asimilira drveće sa crvenim lišćem?     PDF 51
Dopisnica uredničtva     PDF 52
broj: 2
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF 53
Piše Ivan Partaš
II. O razvitku i stanju šumarske nauke i literature u Hrvatskoj.     PDF 59
Piše prof. Milan D. Obradović-Ličanin.
Šumarstvo u Srbiji.     PDF 71
Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.     PDF 73
Piše prof. M. D. O.-Ličanin
Važnost pokrova tla za šumu i rast drveća.     PDF 77
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. pros. 1891. br. 44978. o kriomčarenju šumskih proizvoda, upravljena svim kr. županijskim oblastmi. — Odredba kr. župan. oblasti u Osieku od 1. rujna 1891. br. 6628. glede razdieljenja kamata od šumskih glavnica na pojedine ovlaštenike     PDF 80
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala kod otočke imovne obćine.     PDF 86
 
Lovstvo:
     
Poziv     PDF 87
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF 87
 
Sitnice:
     
Plemićko dobro Pleternica Velika. — Služenje breze i grabra. — Spada li bagrem u šumu? — Hajka na vukove. — Crveni mravi. — Otomanske šume u Europi. — Švedsko drvno tiesto. — „Le Bois" — Propadanje njemačkih šuma. — Internacionalni statistički kongres u Beču. — Divljač iz vlastelinstva grofa Bombellesa. — Kalifornijski šumski gorostasi. — Pantobiblion. — Drva iz englezke Kine. — Drvna trgovina u Belgiji. — Šumski požari u Rusiji i Francezkoj. — Zaštita ptica. — Austrijsko šumarstvo 1848.—1888. — Svietska izložba u Chicagu. — Visoka starost jednoga psa. — U zaštitu golubova listonoša. — Jato orlova. — Destrukcija guttapercha-stabala. — Kontrolni sati ili dobnjaci za lugare. — Nagrada za podignute gajića kraškog područja.     PDF 87
Dopisnica uredničtva:     PDF 96
broj: 3
     
 
Članci
     
Piše Mijo Krišković.
Trigonometrička kružna mjerača za visine kao najpraktičniji stroj ga mjerenje visina od stabala, obretena po kot. šumaru Miji Kriškoviću,     PDF 97
Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik.
III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.     PDF 104
HAJEK, Bogoslav ml.
Praktično ustanovljenje vrsti i sustava tla     PDF 124
Piše M. D. O. Ličanin
Posljedice, koje nastaju sgrtanjem i odnašanjem šušnja iz šume.     PDF 128
 
Družtvene viesti.
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF 131
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala — Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF 133
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Lehrbuch der Forsteinrichtung. — Forstliche Botanik     PDF 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovanja. — Umrli     PDF 137
 
Sitnice:
     
Slike originalne iz lovskih prilika. — Po čemu ćeš razpoznati dubov ili lužnjakov žir od kitnjakovog žira? — Domišljatost štetočinitelja. — Sredstvo proti cjepotini bukovog drva. — Koje drveće najradje osine munja? — Izviešće o urodu šumskoga sjemena od Julija Stainera, vlastnika sušarne i sjemenjare u Bečkom Novomjestu. — Žepni sat mjesto sjevernice. — Pošto je bosanska duga u Bordo-u? — Koliko je vriedio servitut krajišnika bivše brodske pukovnije? — Koliko će se izraditi duge tečajem 1891./2. god. — Izvoz dužice 1891. godine. — Divlji kesten kao hranivo za kokoši. — Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade imovne obćine križevačke u Belovaru. — Nagrada za podignuće gajića kraškoga područja.     PDF 137
Prodaja voćaka i šumskih biljka.     PDF 143
Upomoć! — Dopisnica uredničtva.     PDF 144
broj: 4
     
 
Članci
     
Obdržavanje višeg državnog izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja.     PDF 145
Naputak o sastavku gospodarskih osnova, koji valja sa kraljevinu Ugarsku.     PDF 146
Piše prof. Vlad. Kiseljak.
IV. Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj.     PDF 163
 
Družtvene viesti:
     
Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupio. — Novom godinom 1892. pristupiše šumarskomu družtvu. — Izkaz dugovine na članirini za god. 1890./91.     PDF 183
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica.     PDF 184
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja hrastova, bukova i drugih inih stabala     PDF 185
 
Lovstvo:
     
Novi strukovni lovački list. — II. Glavna skupština družtva za gojenje lova i ribarstva. — Razjašnjenja radi. — Lovske prilike u vlastelinstvu Kutjevo god. 1891. — Lovački doživljaji i neprilike kod lovnje.     PDF 186
 
Osobne viesti:
     
Promaknuća i imenovanja.     PDF 189
 
Sitnice:
     
Šteta u šumah uslied poledice. — Uspjeh trovanja grabežljive zvjeradi. — Hrvatski „lovačli list". — O kontrolnom satu 189 Natječaj. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva.     PDF 192
broj: 5
     
 
Članci
     
MALBOHAN, Eduard
V. Hrvatsko-primorski kras i pošumljenje istoga u području bivše vojne Krajine. Piše Malbohan, kr. šumarnik i nadzornik za pošumljenje primorskog krasa     PDF 211
Piše M. Dj. Pančić, kralj. srp. držav. šumar u ostavci
Trgovina sa drvi u Srbiji.     PDF 220
Piše I. E.
Bukov i cerov trud i bukova guba.     pdf 224
Piše A. K.
Šumarski vježbenik kod imovnih obćina.     PDF 227
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade priposlao je.     PDF 233
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje     PDF 235
 
Sitnice:
     
Drvoredi uz ceste i sadnja šumskog drveća na privatnom zemljištu. — Ugarsko šumarsko družtvo imalo je glavnu skupštinu; — Šumarski kvar kod I. banske imovne obćine. — Umjetno ribogojstvo u brodskoj imovnoj obćini. — Prodaja šumskih biljka. — Hrušteva gljiva-nametnica. — O uplivu vugljivosti uzduha i svjetla na postanak bodljika i trnja. — Šibom oslobodio zečica. — Pilotina ili piljevina kao jeftino i izvrstno gorivo     PDF 235
Izpravak     PDF 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Milan D. Obradović-Ličanin, kr. srp. minist. činovnik
Koji je uzrok kolanju vode i penjanju mezgre u transpirajućih (izhlapljujućih) bilina?     PDF 241
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumar. nadzornik u miru
VI. Zemljarinski katastar.     PDF 250
Pismo iz Banovine.     PDF 272
Kako se može dobiti vjeran otisak odreska njekog stabla?     PDF 274
 
Družtvene viesti:
     
Upravni odbor hrvatsko-slavonskog šumarskoga družtva držao je odborsku sjednicu     PDF 277
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kralj. zemaljske vlade. — Način utjerivanja odšteta, dopitanih po sudovih imovnim obćinam i kr. šumskom eraru sbog kradja. — Izborno pravo činovnika imovnih obćina     PDF 277
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF 279
 
Sitnice:
     
Natječaj. — Lugarski izpit. — Viši državni izpiti. — Odlikovanje. — Hrvatski šumari kao ribogoji. — Izvanredna zaslužba za naše šumare. — Šumski kvar kod I. banske imovne obćine. — Stanje mirovinske zaklade lugara I. banske imovne obćine. — Stanje šuma na čitavoj zemlji. — Učuvanje (konserviranje) ptičjih mješina. — Ljuštenje Platana. — Stanje lugarske imovinske zaklade otočke imovne obćine koncem godine 1891. — Živica od bekve. — Kritika o Bedö-ovom procjenbenom načinu prema komorskom procjenbenom načinu. — Odgovor na njeke primjetbe u članku „Lovske prilike u vlastelinstu Kutjevo. — Jablan (Populos piramidalis) ženskoga spola. — Trovanje lisica. — Tamanenje hrušteva. — Jelin ušenac. Lov na šljuke.     PDF 279
Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Piše M. J. Dudan
O gojenju gomoljike ili jelen-gljive.     PDF 289
Piše M. Obradović-Ličanin
Važnost šuma sa zdravstvenog (hygijenskog) gledišta.     PDF 293
Christenova i Rubova mjerača za visine     PDF 303
Izvješće o stanju šumske uprave sa II. polugodište 1891. u području modruško-riečke županije     PDF 309
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade. — U korist zaklade družtvenoga doma.     PDF 321
 
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF 321
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 322
 
Sitnice:
     
Odlomak iz izviešća o stanju uprave županije zagrebačke u II. polugodištu 1881. — Žalostili odnošaji uslied haranja šuma i pašnjaka u okolici Slunjskoj. — Vojvodkinja zvjerokradica. — Doba za obaranje (sječnju) stabala. — Naslov svršenih slušatelja na c. i kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Novi šumarsko-geodetski universalni nastroj (instrumenat). — Barthova sadiljka.— Moda u porabi drva.     PDF 322
Dopisnica uredničtva.     PDF 328
broj: 8
     
 
Članci
     
Program na ovogodišnju po broju XV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga družtva, koja će biti od 11. do 13. rujna t. g. u gradu Varaždinu i okolici.     PDF 329
BONA - BUNIĆ, Marino
Kulturno-geografički opis hrvatsko-primorskoga „Krasa" u području modruško-riečke županije i njegovo pošumljenje iz autonomnoga budgeta     PDF 331
Piše Mat. J. Dudan
O racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.     PDF 353
„Fagus žutija" (zlatica), nova suvrst (varieteta) bukve u Srbiji.     PDF 364
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumski požari. — Zakup obćinskih lovišta.     PDF 367
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba hrastovih stabala.     PDF 369
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
„Forstliche Betriebslehre."     PDF 369
 
Sitnice:
     
Stipendij. — Umirovljen. — Vihar uništio šumu. — Vanredna lovina. — Tragična smrt lugara otočke imovne obćine Matije Špoljarića. — „Nona" (borov prelac). — „Sküs" u šumarstvu. — Kratka crtica o koristi šuma po narodno blagostanje. — Veimutov bor pokazuje kakovo će vrieme biti. — Učuvanje (konserviranje) drva. — Čudnovato ali istinito. — O rak-rani na dubu. — Povišenje plaće državnih šumara.     PDF 371
Dopisnica uredničtva.     PDF 376
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Piše Vatroslav Rački
O uzrocih udaranja munje u šumsko drveće.     PDF 377
Piše Ivan Kolar, kralj. nadšumar
IV. Šume i šumarstvo u bivšoj vojnoj Krajini prije i sada.     PDF 383
Šumska procjena, hrastovine za prodaju.     PDF 393
Piše J. Ettinger.
Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF 409
Piše Mat. J. Dudan.
Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na predstojeći naš zakon o ribarstvu.     PDF 422
Piše Josip Sabljak.
Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.     PDF 429
 
Družtvene viesti:
     
Ovogodišnja petnajsta glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva u Varaždinu. — U korist zaklade za gradnju Šumarskoga doma. — Izkaz članova dugujućih članarinu. — Upravni odbor hrv.-slav. šumarskog družtva držao je svoju sjednicu dne 2. svibnja o. g.     PDF 432
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 16. srp. 1892. br. 10.075. — Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 11. srpnja 1892. br. 4123. — Političke su oblasti nadležne suditi o naknadi štete, nastale s požara šume, koja je prouzrokovana željezničkim prometom i u onom slučaju, ako nije poveden redarstveno-kazneni postupak. — Proti ravnateljstvu željeznice neima mjesta redarstveno-kaznenom postupku     PDF 436
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dužice u Francezkoj. — Francezko tržište     PDF 438
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF 438
 
Sitnice:
     
Svjetlo bez vatre. — Trstenski makljeui (Acer Monspessulanum). — Vilina siga. — Starost kukaca. — Liko. — Velika riedkost. — Opet nova uporaba drveta. — Uporaba kestenovine za pražnice (podvaljke). — Izumiranje jablana populus pyramidalis. — Picea omorica. — Da ptice sjeme ne jedu. — Šumski radnici u stranom svietu. — Hranjenje stoke sa grančicami (brstom). — Šumarske prilike u Rumunjskoj. — Tehnička uporaba bukovine. — Ingenieur — šumar. — Prijateljstvo životinja. — Liečenje znojnih nogu. — Odstranjenje kurjih očiju. — Smrt miševom. — Hrvatskim Šumarom. — Nesreća. — Opet sokol polazi u lov.     PDF 438
Oglas. — Proračun. — Zaključni račun. — Oglas dražbe     PDF 451
broj: 11
     
 
Članci
     
XV. redovita glavna skupština hrvat.- slavon. šumarskog družtva, obdržavana u gradu Varaždinu dne 11. i 12. rujna 1892     PDF 457
Studia B. Kosovića, ab. šum
Prigodom reorganizacije.     PDF 471
Pravo lova.     PDF 495
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, glede umirovljenja i obskrbe činovnika i službenika imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini, njihovih udova i sirota — Naredba kralj. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 25. rujna 1892. br. 44.973. o biljegovanju dražbenih zapisnika i inih šumskih proizvoda.     PDF 498
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja šum. proizvoda u šumah investicionalne zaklade. — Uspjeh dražbe stabala kod imovne obćine križevačke — Prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine na pismene ponude u tekućih sječinah. — Uspjeh dražbene prodaje stabala kod brodske imovne obćine     PDF 499
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom roku god. 1892. — Borba za obstanak. — Čuvanje mlađih nasada proti ogrizanju. — Boj sa zvjerokradicom. — Jedna o pogibeljnosti lasice po divljač     PDF 501
Poziv     PDF 504
broj: 12
     
 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, prof. šumarstva.
Nekoliko najvažnijih bilinskih neprijatelja naših šuma.     PDF 505
Još koju o bukvi „zlati" u Srbiji.     PDF 545
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravnog odbora hrv.- slav. šumarskoga družtva.     PDF 548
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja stabala kod križevačke imovne obćine u Belovaru. — Dražbena prodaja stabala kod gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici. — Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u prvom poljeću.     PDF 549
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvatski šumarski kolendar za god. 1893., XIV. tečaj. — Iz prakse sa kemijskimi gnojivi ili uspjesi polučeni kemijskimi gnojivi kod poglavitih gospodarskih biljkah u kr. sveučilištem botaničkom vrtu u Zagrebu.     PDF 550
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 551
 
Sitnice:
     
Nadzornik lova. — Natječaj.     PDF 552
Izpravak.     PDF 552

                UNDER CONSTRUCTION