godište: 1891   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1891 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hirc, D.
Pogled u floru hrvatskoga Primorja s osobitim obzirom na     pdf 107
broj: 1
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF 1
Koje puteve valja udariti, da dokažemo, da šuma na blagostanje upliva?     PDF 2
Šumsko-gospodarska važnost gajenja sadjenjem i uticaj neprikladna podizanja takih sadnja na razvoj šuma (s osobitim osvrtom na omoriku).     PDF 16
Šta je do sada od strane europejskih država učinjeno, za da se istraživanje u šumskom pogledu važnih bolesti biljka pospieši i da se stegne uništujući uspieh istih, ter što se može i što se mora još u tom smjeru učiniti?     PDF 25
Šumar i lovac.     PDF 32
Više šumarsko obrazovanje     PDF 35
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Pristup šumarskom družtvu. — Pripomoćna zaklada šumarskoga družtva.     PDF 37
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Kako stoji s prodajom drva od prošle jeseni?     PDF 40
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi i za nju izplaćena novčana nagrada.     PDF 44
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF 44
 
Sitnice:
     
Kako nam je prošle godine šuma urodila? — Domaće pasmine vukova i ježa. — Šumske štete     PDF 44
II. Izkaz i potvrda. — Dopisnica uredničtva     PDF 48
broj: 2
     
 
Članci
     
U koliko se ima kod današnjega stanja gospodarstva i obzirom na potonje kod odredjene prakse uredjenja šuma zahtjev najstrožijeg potrajnog uživanja u obće još pridržati ?     PDF 49
Kojim načinom imalo bi se dosadanje ustrojenje šumsko-gospodarstvenih pokušišta nadopuniti, da se tim osigura jedinstveno postupanje pokusa i jedinstvena uporaba dobivenih podataka u onih državah i pojedinih zemaljah, koje prema svojim klimatičkim i kulturnim odnošajima dopuštaju zajednički postupak, koji se osniva na istih načelih glede riešit se imajućih pitanja, nu bez uštrba samostalnosti pojedinih zemalja ?     PDF 62
Izbor ogoja u šumskom gospodarstvu     PDF 73
Trgovina bačvarskom robom u Austro-Ugarskoj tečajem godine 1889.     PDF 82
 
Družtvene viesti:
     
Utemeljitelji šumarskoga družtva postali su. — Skupna izložba šumarskoga družtva. — Trgovačko-obrtnička komora u Senju.     PDF 86
 
Lovstvo:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — U lovištih grofa Josipa Draškovića u Bisaga.     PDF 87
broj: 3
     
 
Članci
     
Zadaća i važnost uredjenja šuma za sadanje šumsko gospodarenje.     PDF 97
Šumska presadnja i njene posljedice     PDF 119
DOJKOVIĆ, Vilim
Ingenieur — šumar.     PDF 130
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF 137
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 139
 
Sitnice:
     
Hajdmo tražiti brlog ! — Više šumarsko obrazovanje. — Tvornica za proizvadjanje tanina u Slavoniji.     PDF 139
Dopisnica uredničtva.     PDF 144
broj: 4
     
 
Članci
     
Priobćio kot. šumar Ljud. pl. Szentgyörgyi
Ugljen.     PDF 166
Nalom od bure na omoriki i jeli     PDF 173
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Prinos hrv.-slav. šumar. družtvu u izložbene svrhe i sudjelovanje držav. šum. uprave kod jubilarne gosp.-šum. izložbe god. 1891.     PDF 177
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 2. ožujka 1891. br. 30.551. ex 1890. u pogledu izpita kandidata za lugarsku, odnosno šumsko-tehničkn pomoćnu službu. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. ožujka 1891. br. 35.236. ex 1890. glede naknade troškova za plienitbu i obskrbu marve, zatečene u nedozvoljenoj paši u šumi. — Okružnica o škodljivosti bagremova crvca (Lecanium robiniarum)     PDF 180
 
Lovstvo:
     
Uspieh lova u lovištih vlastelinstva Našice. — Uspieh lova god. 1890. u lovištih gradske obćine Sriemski Karlovci. — Jarebice nastradale.     PDF 186
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Položio izpit za profesora iz šumarstva     PDF 187
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje izpražnjenih šumarskih mjesta. — Zaključni račun krajiške investicionalne zaklade za god. 1889. — Viši državni šumarski izpiti. — Za izložbenu sbirku. — Inžinir-šumar. — Svašta po nešto iz lovačkoga svieta iz okolice Zrinjske. — Fenomenalno stablo. — Topola kanadska (Populus monilifera). — Osvrt na prošlu zimu. — Podpora za oskudne slušatelje šumarstva     PDF 187
Dopisnica urednišitva     PDF 192
broj: 5
     
 
Članci
     
Ovogodišnja jubilarna gospodarsko-šumarska izložba     PDF 193
§ 9. priloga D. šum. zakona.     PDF 208
Izvjestio B. Gairarda sin, Marseille, 1891.
Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.     PDF 212
 
Družtvene viesti:
     
Prinos u družtvene svrhe za gradnju šumarskog doma     PDF 227
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemaljske vlade od 12. ožujka 1891. br. 9.026 o konačnom izpitu na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Naredba kr. zem. vlade od 25. ožujka 1891. br. 36.676 ex 1890. glede zaračunanja selitbenih pristojba     PDF 228
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh prodaje drva u državnih šumama. — Izviešće o trgovini drvom na Rieci mjeseca travnja 1891.     PDF 236
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena. — Trovanje grabežljivaca.     PDF 238
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovan je     PDF 239
 
Sitnice:
     
Državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumarske iskrice. — Hrast ubio čovjeka.     PDF 239
Dopisnica uredničtva     PDF 240
broj: 6
     
 
Članci
     
Piše Milan Obradović-Ličanin, izp. profesor za šumarstvo.
Lovstvo na medjunarodnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u Beču g. 1890.     PDF 254
Još njekoliko primjetaba na § 9. priloga D) Šumarskoga zakona     PDF 261
Piše M. I. Dudan
O gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin),     PDF 263
Trgovačko gibanje sa šumskimi proizvodi na Rieci g. 1890.     PDF 274
Nancy-sko šumarsko učilište.     PDF 276
 
Družtvene viesti:
     
Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba.     PDF 278
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvješće o trgovini drvom na Rieci mjeseca svibnja 1891.     PDF 279
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 280
 
Sitnice:
     
Šumar na likvidaciji šumskih šteta i gorskoga poreza. — Nije Jägerlatein ! — Glas šumara iz Banovine. — Izvanredni proračun krajiške investicionalne zaklade. — Tkanina od drva. — Šumarska misija u Rusiji. — Antediluvialno stablo. — Šumarski muzej grada Pariza. — Šumarstvo u okružju Varna u Bugarskoj. — Keyaki. — Kanal Onega. — Trgovina liesom u Rusiji     PDF 280
Dopisnica uredničtva.     PDF 288
broj: 7
     
 
Članci
     
Starodavno pitanje — "je li u historičko doba u južnoj stepnoj Rusiji bilo šume" te novije riešenje toga pitanja.     PDF 301
Piše kot. šumar Josip Majnarić
Osvrt na Kras Grobnika.     PDF 307
Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević
Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko - srbskih šuma.     PDF 324
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta. — Prodaja hrastova. — Šumska dobra na prodaju     PDF 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 328
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 329
 
Sitnice:
     
Medena rosa i liek proti bacanju krvi. — Nješto o djetelju. — Organizacija šumarstva i I. banska imovna obćina. — Zanimiv pojav sloge grabežljivaca. — Hrastova kora. — Stabla, koja proizvode gutta-perchu. — Sa izložišta     PDF 329
Dopisnica uredničtva.     PDF 336
broj: 8
     
 
Članci
     
Poziv i program ga XIV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga društva     PDF 337
Njekoliko crtica iz prakse.     PDF 352
Piše Julijo Vraničar, kot. šumar
Šumsko-ogojni rad kod imovnih obćina.     PDF 373
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF 377
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Die Nonne     PDF 378
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF 378
 
Sitnice:
     
Poziv. — Poziv i program češkog šumarskog družtva. — Prijateljevanje odnosno mržnja medju životinjama. — Kako da se oporave i pomlade platane. — Carinsko pitanje pogledom na drvno tjestivo za fabrikaciju papira. — Razprava o rastlinskih bolestih i o uzrocih     PDF 378
broj: 9-10
     
 
Članci
     
Zapisnik XV. redovite glavne skupštine hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva.     PDF 385
Piše Josip Sabljak, šumar
Nadjevanje životinja.     PDF 421
Nekoja opažanja o gubaru godine 1888—1891.     PDF 431
Šuma Bercé u départements Sarthe     PDF 437
MÜLLER, Vilim
Opažaji o nekih šumskih prilikah na gospoštini Virovitica kneza Schaumburg-Lippea     PDF 442
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravnoga odbora hrvatsko-slavon. šumarsk. družtva. — Zapisnik izvanredne sjednice upravnog odbora hrvatsko-slavonskoga šumarskog družtva. — Oglas.     PDF 451
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7. srpnja 1891. br. 35.869. ex 1890. glede tumačenja § 60. st. l- i 4. šum. zakona od 3. prosinca 1852. o nadležnosti sudbenih odnosno polit. oblasti kod razpravljanja šumskih kvarova.     PDF 454
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u I. polugodištu 1891.     PDF 455
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Oglas nekih novih knjiga     PDF 456
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF 457
 
Sitnice:
     
Lugarski izpiti. — Nješto iz lugarske prakse. — Očuvanje drva. — Uspavanje bagrema. — Korist od kućne lastavice. — Kako ćeš novom hrastovom pokućtvu dati tamniju boju? — Fotografičke slike Hinka Krapeka, fotografa u Karlovcu. — Starost ptica. — Hrastov zavijač. — Šumogojstvo u narodnome družtvu za agrikulturu. — Procjena stojećih stabala u Fransezkoj. — Godišnjak ratarskih sindikata i francezke agrikulture. — Šumski požari.     PDF 457
Izkaz članova. — Priznanje domaćemu obrtniku. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak     PDF 465
broj: 11
     
 
Članci
     
Piše kot. šumar Jul. Vraničar
Dra. Karla Gayera : Mješovita šuma, gojitba i uzgoj sa šumarenjem mjestimičnim i u hrpah.     PDF 505
Trgovina i industrija drva u Bosni     PDF 514
Lov na medjede u dalekom svietu     PDF 516
 
Družtvene viesti:
     
Porota za šumarstvo.     PDF 517
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 14. rujna 1891. br. 12.219. glede ujednostručenja vodjenja evidencije o šumskih prestupcih i razprave istih kod nadležnih oblasti, nadalje glede ustanovljenja dnevnica za činovnike imovnih obćina prigodom službenih putovanja     PDF 518
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba.     PDF 523
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Registar „Šumarskoga lista" prvih četrnaest god. 1877.—1890.     PDF 524
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli     PDF 525
 
Sitnice:
     
Uspjeh jesenskih državnih izpita. — Pouka lugarom. — Zanimiva šumarska parnica. — Obćinski pašnjaci i šikare u području I. i II. banske te slunjske imovne obćine. — Katalog izložaka vlastelinstva Kutjeva.     PDF 526
Dopisnica uredničtva.     PDF 528
broj: 12
     
 
Članci
     
Svim p. n. gg. stručarom i prijateljem na znanje     PDF 529
Nješto o uredjenju šuma otočkoga šumskog ureda. Uporaba bavarskih skrižaljka sa vodjenje pregledne knjige (Evidezbuch).     PDF 557
Piše prof. šum. M. D. O. Ličanin
Djelovanje munje na različite vrsti drveća.     PDF 560
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Zahvala     PDF 564
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drva putem javnih dražba     PDF 566
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Hrvat. šumarski koledar za god. 1892. XIII. tečaj.     PDF 568
 
Osobne viesti:
     
Dragutin Ferdinand Hlava. — Imenovanje. — Umrli     PDF 568
 
Sitnice:
     
Šumarstvo na pražkoj zemaljskoj izložbi g. 1891. — Bukavac nebogled. — Nema žira. — Divlji kestenići. — Duge iz polupougljenjenog hrasta. — Požar u šumi „Vrtlište".     PDF 570
Oglas natječaja. — Dopisnica uredničtva.     PDF 576

                UNDER CONSTRUCTION