godište: 1889   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1889 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF 1
Pismo is Slavonije.     PDF 2
Stanje šumarskog osoblja kod otočke imovne obćine     PDF 10
piše Vatr. Rački
Tobolac za lugare.     PDF 18
Šume u Švedskoj     PDF 26
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom šumarskoga družtva znanja radi.     PDF 35
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 1. listopada 1888. broj 35.650 ex 1888.     PDF 35
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh prodaje drva u državnih šumah. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah brodske i petrovaradinske imovne obćine     PDF 37
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF 39
 
Sitnice:
     
Luka Kadič. — Nov lies „xylolit". — Pomelar (listvenica, ariž). — Iztrusivanje perutaka (krilašca) od četinjačkih sjemenka. — Po čem se pozna zec mladić. — Okamenjene šume u Tunisu. — Pečenje pekmeza i sušenje šljiva. — Čoban ubio ogromna medjeda 41 Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF 44
broj: 2
     
 
Članci
     
Piše šum. taksator Dušan Ilijć
Memorandum, upravljen na kr. velikoga župana županije ličko-krbavske, u pogledu unapredjivanja šuma otočke imovne obćine.     PDF 45
Pošumljivanje Alpa i Pireneja u Francuskoj     PDF 68
Državne šume u Norveškoj     PDF 77
Kava od žira     PDF 79
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Novi član utemeljitelj, — Stanje zaklada hrv.-slav. šumarskoga družtva koncem godine 1888. — Sudruzi ! Stvarajmo si jur zasnovanu pripomoćnu zakladu.     PDF 81
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Lovostaja u branjevinah.     PDF 83
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica na Trst i Rieku. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah II. banske imovne obćine     PDF 83
 
Lovstvo:
     
Uspjeh lova u vlastelinstvu presvjetle gospodje grofice Norman-Ehrenfels u Valpovu tečajem godine 1888.     PDF 84
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF 84
 
Sitnice:
     
Zanimiv zakup bukovog žira. — Zanimivo za lovce. — Kako se tvore račve ili rašlje na stabalju. — Polazak u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i u ratarnici u Križevcih tečajem školske godine 1888/9. — Boj s medvedom. — Ubio medjeda. — Gorostasna stabla u Francuzkoj. — Ubijanje životinja u Sibiriji. — Šumske reforme u Rusiji. — Pokušaj umorstva na lugaru. — Uredniku „Šumarskoga lista".     PDF 84
Dražba hrastovih stabala. — Oglas dražbe. — Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Izkaz članova družtva, koji članarinu za god. 1888. još duguju. — Dopisnica uredničtva.     PDF 89
broj: 3
     
 
Članci
     
† Prestolonasljednik Rudolf.     PDF 93
Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske im. obć.
Premjerba drva za gorivo.     PDF 94
Piše Josip Ettinger
Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, koje raste u perivoju Maksimiru.     PDF 112
Šumsko-trgovački odnošaji naših gorskih krajeva.     PDF 119
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gosp. članovi družtva. — Podpora našemu družtvu.     PDF 127
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844 na kr. kot. oblast na Sušaku.     PDF 127
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Ponovna prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine. — Uspjeh dražbene prodaje hrastova iz šuma gradiške imovne obćine. — Drva na tržištu. — Dužice dobivaju cienu. — Uspjeh dražbenih prodaja drva u šumah nekih moralnih korporacija.     PDF 132
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Na njemačkom jeziku izašle najnovije stručne knjige.     PDF 134
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada izplaćena.     PDF 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Petar Milovanović     PDF 135
 
Sitnice:
     
Uztuk proti borovoj osipači (Kiefernschütte). — Razmatranje živica od patrlja (čapura, štrklja, hreka). — Gojenje trešanja na vapnenastom tlu.     PDF 136
Obaviest. — Visoki zemaljski odbore. — Dopisnica uredničtva.     PDF 138
broj: 4
     
 
Članci
     
BIŠKUP, Ferdo
Izviešće o rukovodjenju šumske uprave i gospodarstva u području kralj. županije varaždinske u godini 1889.     PDF 141
Važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih.     PDF 148
Piše M. R.
Lovstvo u kutjevačkomu vlastelinstvu.     PDF 157
priredjen po dr. Jos. Chavanne.
Opis šumovida Austro-Ugarske, priredjen po Jos. Chavanne     PDF 161
Piše M. pl. B.
Radnje oko pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na trošak autonom. budgeta u području riečko-modruške županije.     PDF 165
Piše Jos. Ettinger.
Upliv imele na prirast drva.     pdf 169
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF 172
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora.     PDF 175
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala.     PDF 176
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Buhač. — Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva, god. III. br. 6     PDF 176
 
Lovstvo:
     
Lov na divokoze u gornjoj dolini Neretve.     PDF 177
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje kod autonomne šumarske uprave. — Imenovanje kod državne šumarske uprave.     PDF 178
 
Sitnice:
     
Puh. — Zaključni račun mirovinske zaklade sbora službenika križevačke imovne obćine u Belovaru. — Poslovanje gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine u godini 1888. — Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1888. — Ubijen divlji vepar. — Iz života tigara. — Strahotan prizor u zvjerinjaku. — Izkaz u području kr. županijske oblasti zagrebačke tečajem II. polugodišta 1888. prijavljenih i razpravljenih šumskih prekršaja. — Izkaz o na dugu stojećoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćine. — Doznačivanje, izradba i izvoz stabala. — Izkaz u godini 1888. prijavljenih i dosudjenih šum. šteta kod imovne obćine križevačke. — Poziv predsjedničtva „Šum. lista´´ glede uplate članarine. — Novom godinom 1889. pristupiše družtvu. — Stanje društvene blagajne.     PDF 179
Obaviest: Prodaje se „Brockhaus Conversations-Lexikon     PDF 188
Dopisnica uredničtva.     PDF 188
broj: 5
     
 
Članci
     
Priobćio V. Rački
O nekoj raznoj skladnosti obličnika s postotkom prirasta.     PDF 189
Podizanje vrbe, topole i bora na pješčanicama.     PDF 192
Piše R. F.
Nagrada za gajenje šume u kraških krajevih.     PDF 195
Piše Jos. Ettinger.
Dvie osobite vrsti hrastova iz sjeverne Amerike : crveni hrast (quercus rubra) i kermešasti hrast (qucreus coccinea), koji su prvim plodom rodili u Hrvatskoj.     PDF 208
Raspravlja Velimir Stanković
O obuki lovačkog psa (ptičara)     PDF 211
 
Šumsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel".     PDF 215
 
Lovstvo.
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.     PDF 215
 
Sitnice
     
Miš (Mus). — Globe iz narušaja zakona o porezu na lov i puške. — Izpit za računarsku struku kod gospodar. ureda imovnih obćina. — Kako je bilo prije, a kako je danas? — Hrastići i divljač. — Prva šljuka. — Disciplinarni postupak proti činovnikom srbsko-banatske krajiške pukovnije. — Opet jedna tvornica tanina. Divlji vepar ubijen. — Lov na medjede.     PDF 216
Članovi hrvatsko-slav. šumar. družtva god. 1889.     PDF 221
Poziv predsjedničtva hrv.-slav. šumarskog družtva sbog uplate članarine.     PDF 235
Oglas dražbe. — Dopisnica uredničtva.     PDF 236
broj: 6
     
 
Članci
     
Poziv slavonsko-gospodarskoga družtva.     PDF 237
Da li je moguće Kras šumom zasaditi ?.     PDF 244
Šumske kradje u brodskoj imovnoj obćini.     PDF 257
Piše Dragutin Mauka, kr. nadšumar
Nješto o gubaru (Ocneria H. S. dispar}.     PDF 260
Inozemni zakoni o čuvanju privatnih i držanih šuma.     PDF 262
Kritično razmatranje o djelu »Handhuch der Forstwissenschaft« od dr. Tuisko Lorey-a. Svršetak.     PDF 266
Još jednu na članak »važnost šuma u obće i rieč o tako zvanih privatnih grmovih«,     PDF 268
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Družtvene diplome.     PDF 272
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 4. svibnja t g. broj 12.166. izdana na kr. župan. oblast u Gospiću glede prepriečenja kriomčarenja sa šumskimi proizvodi na pilanah u obće.     PDF 272
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF 273
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe stabala.     PDF 273
 
Osobne viesti:
     
Promjene kod uprave imovnih obćina     PDF 274
 
Sitnice:
     
Nejednaki pisar (Bostrychus dispar). — Bagude kao neprijatelji češera kod češernjaka (Coniferae). — Zaključni račun mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1888. — Sjevero-američki hrastovi. — Krajiška investicionalna zaklada — Nagradjen lugar. — Ubijen vlastelinski podšumar. — Poučno putovanje slušatelja gospod. šumar. učilišta u Križevcih. — Vuk ubijen u selu. — Živice od trnovke ili gledičije. — Tehnička srednja škola u Sarajevu. — Izkaz o šumskih odštetah, zaostalih na dugu koncem 1888. godine kod I banske imovne obćine u Glini. — Izkaz o šumskih odštetah, stojećih na dugu koncem 1888. godine, koje odštete su po nadležnih mjestnih sudovih dosudjene I. banskoj obćini u Glini.     PDF 274
Natječaj. — Potvrda. — Priposlano. — Dopisnica uredništva .     PDF 281
broj: 7
     
 
Članci
     
Program XIII. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva .     PDF 285
Razpravlja M. Vrbanić
Kojih se načela valja držati pri provedbi radnja oko uredjenja šuma ?     PDF 287
Razpravlja Pavle Barišić.
Bilješke s izložbe.     PDF 294
Le Bois
Šumogojstvo. Predavano u „Ecole nationale forestiere´´.     PDF 302
Razpravlja Gjuro Cesarić
Upliv klimatičkih elemenata na razvoj bilinâ.     PDF 306
Razpravlja Jovan Padežanin
Vom Mittelwald zum Hochwald. Habilitationsschrift von Dr. Ludwig Jaeger.     PDF 318
(Le Bois)
Šumski paviljon na svjetskoj izložbi u Parizu.     PDF 321
 
Družtvene viesti:
     
U oči glavne skupštine.     PDF 326
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba županij. upravnog odbora županije zagrebačke od 4. lipnja t. g. broj 954. upr. odb. glede tamanjenja leptira „gubara" i inih škodljivih gusjenica. — Naredba visoke kr. zemalj. vlade od 5. lipnja t. g. broj 21707 glede tamanjenja gusjenica i leptira.     PDF 327
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbe drva iz državnih šuma.     PDF 328
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Glasnik hrv. naravoslovnoga družtva.     PDF 329
 
Osobne viesti:
     
Promjene.     PDF 330
 
Lovstvo:
     
Lovišta bivšega kralja Milana.     PDF 331
 
Sitnice:
     
Državni izpit za protustavnike. — Podpore votirane u obće koristne svrhe.     PDF 331
Šumarski pristav. — Oglas.     PDF 332
broj: 8
     
 
Članci
     
Preustrojstvo institucije krajiških imovnih obćina.     PDF 333
Piše M. Radošević
Žirovina i prodaja svinja u god. 1889./90.     PDF 349
BONA - BUNIĆ, Marino
Kako da se nabave nova vrela privrede za žiteljstvo hrvatskoga Primorja?     PDF 355
Naše lugarstvo     PDF 357
Moguće je Kras pošumiti     PDF 360
Pismo ispod Velebita     PDF 362
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora našega družtva. — Češko šumarsko družtvo.     PDF 365
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. kotar. oblasti u Jaski od 13. lipnja t. g. broj 3604 glede tamanenja škodljivih zareznika. — Odredba kr. županij. oblasti u Ogulinu od 30. prosinca 1888. broj 4894 glede uredjenja pašarinske pristojbe     PDF 366
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Prodaja drvlja iz državnih šuma.     PDF 371
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljen     PDF 372
 
Sitnice:
     
Materialno stanje lugaru kod državne uprave. — Njeke viesti iz požeške okolice. — Nove žrtve svojega zvanja — Gusjenice u šumah petrovaradinske imovne obćine. — Lugarskoj udovici podieljena milostinja. — Ustrojenje novih šumarija. — Škvrlj kriješvar. — O stanju šuma u sjevero - američkih sjedinjenih državah. — Piscu članka: „Bilježke s izložbe".     PDF 373
Oglas dražbe. — Osiečka okružna izložba. — Šumarski pristav. — Dopisnica uredničtva.     PDF 379
broj: 9-10
     
 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Izviešće o XIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva u Osieku     PDF 381
Der gemischte Wald. Seine Begründung und Pflege insbesondere durch Horst- und Gruppenwirthschttft v. Karl Gayer. Berlin 1886.     PDF 412
Njekoliko rieči o kraškoj branjevini "Lukovo-Gubitnik" u području obćine Hreljin, ter o pogibelji, koja joj prieti     PDF 422
Piše Ivan Stojanović.
O gubaru (liparis dispar).     PDF 424
Važno za lugare     PDF 428
Piše Josip Sabljak
O prepariranju i ispunjavanju ptica     PDF 430
Piše kr. prof. Vladimir Kiseljak
Izviešće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva, kr. gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcih po hrv. gorskom kotaru i Kranjskoj.     PDF 442
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba glede predlaganja podnesaka imovnih obćina. — Naredba glede računanja poštarine za odpravke, upravljene na lugarsko osoblje. — Naredba u predmetu sastavljanja poslovnih dnevnika     PDF 461
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF 462
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premješteni     PDF 462
 
Sitnice:
     
Šumarski viši državni izpit. — Vidra i ribolov. — Mahovina Luisianskih močvarnih šuma. — Stabla koja proizvadjaju pivu. — Pas, koji znade čitati. — Breza i njezina uporaba. — Orijaš predpotopnih vremena. — Kemički sustav čovjeka. — Barometar kao prorok vremena. — Kako dugo živi drveće. — Boja životinja. — O starosti riba. — Bioložko značenje otrova u pčelah. — O klicavosti sjemena. — Životinje u času pogibelji. — Nješto o smolarenju. — Živi sledji (Häring). — O pomnažanju bakterija. — Japanska kukavica. — O starosti drveća. — O 66. elementu. — Toplina matere nam zemlje. — Urania speciosa. — O starosti ptica. — Pohon upas — otrovno drvo na Javi. — Dihanje ribâ i amphibijâ. — Kečiga i nosvica. — Važno za svakoga. — „Gospodar". — Gubar (Ocneria dispar). — Statut za kontrolu šumskoga sjemena.     PDF 462
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Ponuda. — Objava. — Dopisnica uredništva     PDF 475
broj: 11
     
 
Članci
     
Senjsko-bihaćka željeznica     PDF 484
Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar
Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.     PDF 497
Po njemačkom od prof. Weise-a; preveo P. B
Pojam trajnog uživanja kod šumskog gospodarstva.     PDF 503
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelno pitanje u predmetu ovlaštenja u urb. obćinskih šumah. — Lugarski državni izpiti mogu se iznimno i izvan sjedišta nadležne županijske oblasti obdržavati .     PDF 509
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje drva u šumah investicionalne zaklade. — Prodaja drva.     PDF 510
 
Lovstvo:
     
Množina potrovane zvjeradi god. 1889.     PDF 511
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF 512
 
Sitnice:
     
Tamanenje puha i uporaba puhovoga krzna. — Ovogodišnji državni izpit. — Uporaba gulenja hrastovih šuma, treslovina i šumski nuzgredni užitci. — Prinos k tumačenju § 9 do uključivo §11. odnosno § 13. šum. zakona. — Divlje svinje. — Što razumievamo pod drvnom reservom ? — Postupak kod vinkulacije i devinkulacije vriednostih papira te realizovanje izžriebanih zadužnica.     PDF 512
Potvrda. — Ponuda. — Oglas. — Dopisnica uredničtva.     PDF 523
broj: 12
     
 
Članci
     
Koncem godine 1889.     PDF 525
Šta je sve brodska imovna obćina investirala u obće koristne svrhe ?     PDF 526
O ekskurzijah slušatelja šumarstva križevačkog učilišta, te njekoliko rieči o odnošajih šumskoga gospodarenja n Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF 530
Odnošaj šume u obće prema ugljiku i vodi.     PDF 540
XII. glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva u Nassenfussu.     PDF 549
Kako se šumsko pitanje u nas razvijalo.     PDF 554
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumarskoga družtva.     PDF 558
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF 558
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Opis šumskog grmlja i drveća u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF 565
 
Osobne viesti:
     
Karlo Morović.     PDF 566
 
Sitnice:
     
Uspjeh ovogodišnjega držav. šumarskog izpita. — Hrvatsko-slavonske šume. — Filoxera u šumi. — Na šćavničkoj šumarskoj akademiji. — Lov na šljuke. — Izkaz o na dugu stojećih šumskih štetah kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Kako nam je šuma godine 1889. plodom radjala? — Nije Jägerlatein — Iz životinjskoga života.     PDF 566
Dražba hrastovih stabala. — Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF 570

                UNDER CONSTRUCTION