godište: 2012    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2012 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILO TRAJAN I NEIZBRISIV TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU     pdf    TXT     HR     EN 1
broj: 3-4
     
Uredništvo
HRVATSKO ŠUMARSTVO NA RASKRIŽJU     pdf    TXT     HR     EN 117
broj: 5-6
     
Uredništvo
ODNOS ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA     pdf    TXT 233
broj: 7-8
     
Uredništvo
NEŠTO O RESTRUKTURIRANJU     pdf    TXT     HR     EN 329
broj: 9-10
     
Uredništvo
ZAPOŠLJAVANJE U ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 429
broj: 11-12
     
Uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak UDK 630* 114.2 + 561 - 562 (Quercus roburL.) (001)
Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu     pdf    TXT     HR     EN 7
Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković UDK 630* 232 + 443 (Pinus nigra Arnold) (001)
Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri     pdf    TXT     HR     EN 19
Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina UDK 630* 232.5 + 242 (001)
Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje     pdf    TXT     HR     EN 37
broj: 3-4
     
Maja Jurc UDK 630*453 (Phyllonorycter issikii) (001)
Lipin moljac miner (Phyllonorycter issikii) u Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 119
Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR, Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Anamarija JAZBEC UDK 630*521+522+531 (001)
Regresijski modeli procjene prsnih promjera za potrebe fotogrametrijske izmjere     pdf    TXT     HR     EN 129
Győző F. HORVÁTH, Dávid SCHÄFFER, Ákos POGÁNY, Dániel TÓTH UDK 630*451+411 (001)
Prostorna distribucija populacija sitnih sisavaca u poplavnoj šumi uz Dravu     pdf    TXT     HR     EN 141
Tzvetan ZLATANOV, Ivaylo VELICHKOV, Georgi HINKOV, Margarita GEORGIEVA, Olafur EGGERTSSON, Saevar HREIDARSSON, Magdalena ZLATANOVA, Georgi GEORGIEV UDK 630*561+114 (Castanea sativa Mill.) (001)
Krivulje indeksa staništa za pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) na planini Belasici     pdf    TXT     HR     EN 153
Bojana KLAŠNJA, Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ UDK 630*232:232.4+238 (001)
Energetski potencijal nasada topola sa dva razmaka sadnje i dvije dužine ophodnje     pdf    TXT     HR     EN 161
broj: 5-6
     
Davorin Kajba, Ivan Andrić UDK 630* 165 (001)
Procjena genetske dobiti, produktivnosti i fenotipske stabilnosti klonova topola na području istočne Hrvatske     pdf    TXT 235
Aleksandar Mešić, Tihomir Miličević, Dinka Grubišić, Boris Duralija, Ante Marić, Anamarija Popović UDK 630*453 (Cameraria ohridella) (001)
Suzbijanje kestenovog moljca minera (Cameraria ohridella) tretiranjem lišća     pdf    TXT 245
Ljiljana Šestan UDK 630*181.1 + 111 (Quercus pubescens Willd.) (001)
Simulacijski model utjecaja temperature zraka na lisne fenofaze hrasta medunca na otoku Pagu     pdf    TXT 253
Marjana Westergren, Kristjan Jarni, Robert Brus, Hojka Kraigher UDK 630*165 (Fraxinus excelsior L.) (001)
Prijedlozi za upotrebu šumskog reprodukcijskog materijala običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u Sloveniji na bazi analize jezgrinih mikrosatelita     pdf    TXT 263
Andrej Pilipović, Saša Orlović, Nataša Nikolić, Milan Borišev, Borivoj Krstić, Srđan Rončević UDK 630*561 +161 (001)
Rast i fiziološki parametri kao markeri pri selekciji klonova topola za fitoremedijaciju nafte     pdf    TXT 273
broj: 7-8
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić UDK 630*624+653 (Pedunculate oak) (001)
SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena     pdf    TXT     HR     EN 331
Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth UDK 630* 165 (001)
Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije     pdf    TXT     HR     EN 343
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman UDK 630*233+232.3 (Pyrus pyraster Burgsd.) (001)
Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.)     pdf    TXT     HR     EN 355
Dinka Matošević, George Melika UDK 630*442 (001)
Raznolikost parazitoidskih kompleksa domaćih i stranih vrsta lisnih minera u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 367
broj: 9-10
     
Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC UDK 630*114.2 (001)
Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini     pdf    TXT     HR     EN 431
Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ UDK 630*188 (001)
Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 445
Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ UDK 630*443 (001)
Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.)     pdf    TXT     HR     EN 461
Vlado GOGLIA, Jozef SUCHOMEL, Josip ŽGELA, Igor ĐUKIĆ UDK 630*302 + 384 (001)
Učinkovitost uzgojnih radova u svjetlu Directive 2002/44/EC     pdf    TXT     HR     EN 471
Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ UDK 630*164 (Castanea sativa Mill.) (001)
Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova     pdf    TXT     HR     EN 479
Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ UDK 630*569 (001)
Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije     pdf    TXT     HR     EN 491
broj: 11-12
     
Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ UDK 630*165+187 (001)
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA     pdf    TXT     HR     EN 559
Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER UDK 630*165 (Castanea sativa Mill.) (001)
ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA     pdf    TXT     HR     EN 579
Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA UDK 630*165 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 589
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matošević, Dinka UDK 630* 453 (Aproceros leucopoda)
Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
broj: 3-4
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ UDK 630*902
Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 169
broj: 5-6
     
Vlado Goglia, Josef Suchomel, Josip Žgela, Ivan Đukić UDK 630*304 + 964
Izloženost vibracijama šumarskih radnika u svjetlu Directive 2002/44/EC     pdf    TXT 283
broj: 7-8
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marija Nodilo UDK 630*165+907
Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma     pdf    TXT     HR     EN 377
broj: 9-10
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC UDK 630*453
Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje     pdf    TXT     HR     EN 501
broj: 11-12
     
Stefan WIRTH Milan PERNEK UDK 630*443
PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus     pdf    TXT     HR     EN 599
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga UDK 630* 527 + 521
Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Močvarna smeđa žaba (Rana arvalis Nilsson)     PDF    TXT 178
Jozo Franjić, Gabrijel Horvat
Kalničke proljetnice     PDF    TXT 179
Alojzije Frković
Cvatuće proljetnice u našim šumama     PDF    TXT 186
Tijana Grgurić
Zemlja risova     PDF    TXT 188
broj: 5-6
     
Krunoslav Arač
Crveni mukač (Bombina bombina L.)     PDF    TXT 290
broj: 7-8
     
Krunoslav Arač
Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall)     PDF    TXT 386
broj: 9-10
     
Krunoslav Arač
Trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobaenus L.)     PDF    TXT 508
Marilena Idžojtić
Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu     PDF    TXT 509
Alojzije Frković
Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat     PDF    TXT 513
Petra Boić Petrač
EU kritizira okolišnu politiku Republike Hrvatske     PDF    TXT 515
broj: 11-12
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damira TAFRA, Marija PANDŽA, Milenko MILOVIĆ UDK 630*174
DENDROFLORA OMIŠA     pdf    TXT     HR     EN 607
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Živorodna gušterica (Zootoca vivipara Von Jacquin)     PDF    TXT 70
Frković, Alojzije
Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula)     PDF    TXT 71
Cerovečki, Zdravko
Campanula carnica Schiede. – Lanolisni zvončić     PDF    TXT 73
Boić Petrač, Petra
Čuvari rijeka pomoći će zaštiti Muru, Dravu i Dunav od uništenja, kaže WWF     PDF    TXT 73
broj: 3-4
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Ivan Tarnaj
Opet Kroje Funkcioniranje Šumarstva (OKFŠ)     PDF    TXT 189
broj: 5-6
     
Damir Delač
"Najezda parazita u Hrvatskim šumama"     PDF    TXT 291
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Stručna tema 116. sjednice Skupštine HŠD-a, Hrvatsko šumarstvo na pragu Europske unije – izlagač mr. sc. Ivan Pavelić     PDF    TXT 387
broj: 9-10
     
Uredništvo
Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske     PDF    TXT 516
Alojzije Frković
Hrvatska golupka – kolibrić među noćnim leptirima     PDF    TXT 517
broj: 11-12
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
TRSTENJAK CVRKUTIĆ (Acrocephalus scirpaceus Hermann)     PDF    TXT 620
Marilena IDŽOJTIĆ
VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA)     PDF    TXT 621
Dragan Prlić
PLUĆASTI REŽNJAŠ (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) U SLATINSKIM LUŽNJAKOVIM ŠUMAMA     PDF    TXT 623
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Šalek Grginčić, Jadranka
Šume i potraga za profitom     PDF    TXT 75
broj: 3-4
     
 
AKTUALNO
     
Branko Meštrić
Knjižnica HŠD-a opet dostupna – virtualno     pdf    TXT 190
broj: 5-6
     
Milan Glavaš
Prof. dr. sc. Igor Anić – novi redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti     PDF    TXT 293
broj: 7-8
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa     pdf    TXT 391
broj: 9-10
     
Josip Dundović
7. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 519
Miroslav Harapin
6. Međunarodni simpozij o dabru     PDF    TXT 523
broj: 11-12
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Drago Biondić
O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM     PDF    TXT 625
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, Hranislav
Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja     PDF    TXT 77
Jakovac, Hranislav
Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi     PDF    TXT 80
Frković, Alojzije
Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića     PDF    TXT 82
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 83
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
56. Seminar biljne zaštite, Opatija 7.–12. veljače 2012. godine     PDF    TXT 193
Ante P. B. Krpan
World Bioenergy 2012, Jönköping, Sweden - Konferencija i izložba o biomasi za energiju, 29–31. svibnja 2012. g.     PDF    TXT 196
Ante P. B. Krpan
16. Dani kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku     PDF    TXT 197
broj: 5-6
     
 
ZNANSTVENI I STRUčNI SKUPOVI
     
Josip Franjić, Daniel Krstonošić
Zanimljivosti s Prespanskoga jezera     PDF    TXT 296
broj: 7-8
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 396
broj: 9-10
     
Vladimir Beus
Joso Vukelić – Šumska vegetacija Hrvatske     PDF    TXT 525
Marilena Idžojtić
Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske     PDF    TXT 526
Milan Glavaš
Atlas karantenskih štetnih organizama     PDF    TXT 527
broj: 11-12
     
 
AKTUALNO
     
Marko Lovrić
SVEČANO OTVOREN EFISEE URED ZA JUGOISTOČNU EUROPU U SKLOPU EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA     PDF    TXT 626
Alojzije Frković
PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF    TXT 628
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Šume – zelena pluća Zagorja / Šuma na dlanu – Kamenjak     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
Brončana plaketa Mandici Dasović     PDF    TXT 199
broj: 5-6
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Alojzije Frković
Davor Martić – Lov poljskih koka     PDF    TXT 302
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 304
broj: 7-8
     
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
Natjecanje u šlajsu na Baškim Oštarijama     PDF    TXT 398
broj: 9-10
     
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
Šloserov dom na Risnjaku 1932–2012.     PDF    TXT 531
broj: 11-12
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marijan Grubešić
PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 629
Milan Glavaš
MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES     PDF    TXT 632
Milan Glavaš
TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA     PDF    TXT 634
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 637
broj: 1-2
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija u Austriju od 23. 11.–25. 11. 2011.     PDF    TXT 89
broj: 3-4
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Josip Malnar     PDF    TXT 200
broj: 5-6
     
Milan Glavaš
Dr. sc. Andrija Vukadin     PDF    TXT 307
broj: 7-8
     
Nikola Pernar
Dr. sc. Zoran Šikić     PDF    TXT 401
Nikola Pernar
Dr. sc. Lukrecija Butorac     PDF    TXT 403
Miroslav Harapin
Dr. sc. Milivoj Franjević     PDF    TXT 404
broj: 9-10
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Darko Beuk     PDF    TXT 536
Matija Landekić
Dr. sc. Jadranko Vlahinja     PDF    TXT 538
broj: 11-12
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Miroslav Harapin
IUFRO SAVJETOVANJE: ŠUME ZA GRADOVE, ŠUME ZA LJUDE PERSPEKTIVE GOSPODARENJA URBANIM ŠUMAMA     PDF    TXT 639
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Grospić, Frane
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 94
broj: 3-4
     
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Josip Margaletić
Mr. sc. Željko Kauzlarić     PDF    TXT 202
broj: 5-6
     
Marijan Grubešić
Mr. sc. Damir Matošević     PDF    TXT 310
broj: 7-8
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja     PDF    TXT 409
broj: 9-10
     
 
IZLOŽBE
     
Frane Grospić
Jesen u Lici     PDF    TXT 541
broj: 11-12
     
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Alojzije Frković
STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 641
broj: 1-2
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Franjić, Jozo
Gabrijel Horvat     PDF    TXT 95
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jozo Franjić
Šume Kalnika     PDF    TXT 204
Alojzije Frković
Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima     PDF    TXT 204
Frane Grospić
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 207
broj: 5-6
     
 
Međunarodna suradnja
     
Josip Dundović
Austrijski dani šumarstva – 2012.     PDF    TXT 312
broj: 7-8
     
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
Zapisnik 116. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 414
broj: 9-10
     
Branko Meštrić
Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD     pdf    TXT 543
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice UO HŠD-a     PDF    TXT 546
broj: 11-12
     
Porin Schreiber
POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA SPLIT HŠD OGRANKU ZAGREB     PDF    TXT 647
Josip Dundović
STRUČNA EKSKURZIJA ŠUMARA NOVA GRADIŠKA I SLAVONSKI BROD U AUSTRIJU     PDF    TXT 653
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić, Oliver
Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju     PDF    TXT 97
Vargović, Lucija
Četvrti foto izlet karlovačkog ogranka “Pokupski bazen 2011”     PDF    TXT 100
broj: 3-4
     
 
IZLOŽBE
     
Hranislav Jakovac
Kralj europskog neba – izložba Željka Gubijana     PDF    TXT 210
broj: 5-6
     
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Alojzije Frković
U znaku sjećanja na preminule članove     PDF    TXT 316
broj: 7-8
     
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
Vladimir Pfeifer (1937–2012)     PDF    TXT 421
Zvonimir Ištvan
Branko Petrović, dipl. ing. šum. (1950–2012)     PDF    TXT 423
broj: 9-10
     
Roman Biljak, Frane Grospić
Ivan Oštrić (1915–2012)     PDF    TXT 550
broj: 11-12
     
Alojzije Frković
IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010)     PDF    TXT 657
Darko Bakarić
DRAGO MIHIĆ (1932–2012)     PDF    TXT 659
Karmelo Poštenjak
VILKO – VILIM UDVARDI (1918–2012)     PDF    TXT 660
broj: 1-2
     
Seletković, Zvonko
Prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, dipl. ing. šum. (1927–2012)     pdf    TXT     HR 104
Skoko, Mladen
Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011)     PDF    TXT 110
broj: 3-4
     
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Hranislav Jakovac, Josip Dundović
44. EFNS Todtnau, Schwarzwald (Njemačka) – 27.02. do 4.03.2012.     PDF    TXT 211
Damir Delač
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 22. ožujka 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 218
broj: 5-6
     
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
Kruno Vrgoč, dipl. ing. Šum. (1934–2011)     PDF    TXT 319
Ivica Tomić
Ivan Đukić, dipl. ing. Šum. (1946–2012)     PDF    TXT 320
Alojzije Frković
Nikola Spudić, dipl. ing. Šum. (1928–2012)     PDF    TXT 321
Marin Hasan
Prof. dr. sc. Radovan Despot (1955–2012)     PDF    TXT 322

                UNDER CONSTRUCTION