godište: 2011    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2011 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I KONCESIJI     pdf    TXT     HR     EN 1
broj: 3-4
     
Uredništvo
NEŠTO O KLASIČNO-GOSPODARSKOJ VRIJEDNOSTI ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 97
broj: 5-6
     
Uredništvo
STRATEGIJA (STRATEGIJE) RAZVOJA     pdf    TXT     HR     EN 213
broj: 7-8
     
OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE     pdf    TXT     HR     EN 341
broj: 9-10
     
Uredništvo
DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2010. GOD., Nagrada za životno djelo prof. em. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIRU PRPIĆU     pdf    TXT     HR     EN 421
broj: 11-12
     
Uredništvo
NA KRAJU 2011. GODINE – MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 541
broj: 13
     
Boris Vrbek
MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE     pdf    TXT     HR     EN 5000
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović UDK 630* 156 (001)
Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi     pdf    TXT     HR     EN 7
Kobal, M., M. Urbančič, N. Potočić, B. De Vos, P. Simončič UDK 630* 114.2 (001)
Pedotransfer funkcije za procjenu gustoće šumskih tala     pdf    TXT     HR     EN 19
Pekeč, S., B. Vrbek, S. Orlović, B. Kovačević UDK 630* 232.3 + 114.2 (001)
Proizvodni potencijal crne topole (Sekcija Aigeiros Duby) na eugleju     pdf    TXT     HR     EN 29
broj: 3-4
     
Ugarković, D., I. Tikvić, Z. Seletković, M. Oršanić, I. Seletković, M. Blažinkov, M. Mrkonjić Fuka, S. Redžepović UDK 630* 114.2 + 231 (Abies alba Mill.) (001)
Neke mikrobiološke značajke tala i prirodno pomlađivanje šumskih otvora oštećenih šumskih ekosustava obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 99
Kutnar, L., A. Kobler UDK 630* 188 + 111.8 (001)
Prognoza promjena šumske vegetacije zbog različitih scenarija klimatskih promjena u Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 113
Buzjak, N., S. Buzjak, D. Orešić UDK 630* 111 +120 : 164 (001)
Florističke, mikroklimatske i geomorfološke značajke ponikve Japage na Žumberku (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 127
Sedlar, Z., V. Hršak, R. Šoštarić UDK 630* 187 (001)
Numerička i fitosociološka analiza zajednice Junipero sibiricae -pinetum dalmaticae Domac (1956) 1965 te usporedba s mediteranskim šumama s dominantnom vrstom Pinus nigra Arn. s.l.     pdf    TXT     HR     EN 139
broj: 5-6
     
Kutnar,L., D. Matijašić, R. Pisek UDK 630* 907 : 629 + 114.4 (001)
Status zaštite i potencijalne ugroženosti šumskih staništa na području ekološke mreže Natura 2000 u Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 215
Lubojacký,J., J. Holuša UDK 630* 453 (001)
Usporedba ulova smrekinog pisara (Ips typographus) na kemijski tretiranim lovnim trupčićima i feromonskim klopkama     pdf    TXT     HR     EN 233
broj: 7-8
     
Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)
Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
broj: 9-10
     
Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković UDK 630* 622 + 653: 231 (Quercus roburL.)(001)
Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”     pdf    TXT     HR     EN 423
Račko,V., M. Saniga, I. Čunderlík UDK 630* 811 + 48: 249 (001)
Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 437
Stevanov,M., M. Böcher, M. Krott, S. Orlović, D. Vuletić, S. Krajter UDK 630* 945.4 + 935 (001)
Analitički model resornoga istraživanja kao znanstveno utemeljenoga savjetovanja sudionika u političkom procesu - Analiza znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta za nizinsko šumarstvo i okoliš iz Novog Sada     pdf    TXT     HR     EN 449
Kirin,T., J. Kralj, D. Ćiković, Z. Dolenec UDK 630* 152 + 907 (001)
Izbor staništa i sličnosti zajednica ptica pjevica u šumama parkova prirode Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje     pdf    TXT     HR     EN 467
Uhlíková,H., O. Nakládal, P. Jakubcová, M.Turčáni UDK 630* 453 (Lymantria monacha) (001)
Gradacije smrekovog prelca (Lymantria monacha) i područja njegove učestale pojave u Češkoj     pdf    TXT     HR     EN 477
broj: 11-12
     
Tančeva Crmarić, O., S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba UDK 630* 165 (Prunus avium L.) (001)
Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 543
Pezdevšek Malovrh, Š., D. G. Hodges, B. Marić, M. Avdibegović UDK 630* 923 + 946 (001)
Očekivanja privatnih šumoposjednika od interesnih udruženja: komparativna analiza između Slovenije i Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 557
broj: 13
     
Medak, Jasnica UDK 630* 188 (001)
Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5005
Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan UDK 630* 165 (001)
Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 5025
Littvay, Tibor UDK 630* 165 (001)
Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima potomstava     pdf    TXT     HR     EN 5038
Ivanković,M., M. Popović, S. Bogdan UDK 630* 232.3 (001)
Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5046
Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić UDK 630* 120 + 114.2 (001)
Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije     pdf    TXT     HR     EN 5059
Dubravac,T., S. Dekanić,V. Roth UDK 630* 425 + 531 (001)
Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama     pdf    TXT     HR     EN 5074
Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec UDK 630* 232.3 Pinus nigra Arn. (001)
Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.)     pdf    TXT     HR     EN 5090
Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković UDK 630* 537 + 562 (001)
Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 5103
Pernek,M., N. Lacković UDK 630* 453 (001)
Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring     pdf    TXT     HR     EN 5114
Liović, Boris UDK 630* 443 (001)
Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika     pdf    TXT     HR     EN 5122
Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech UDK 630* 443 (001)
Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5130
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Mamut, Marica UDK 630* 431
Veza prirodnogeografske i sociogeografske osnove Dalmacije s ugroženošću otvorenog prostora požarom     pdf    TXT     HR     EN 37
broj: 3-4
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nodilo, Marija UDK 630* 272
Vrt u Benediktinskom samostanu Sv. Marije na Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 153
Puača, B., Ž. Najvirt, A. Miličević UDK 630* 188 + 114
Neke pedološko-florističke i gospodarske značajke šumskih sastojina na lokalitetu Otmanov Vis (Slavonija)     pdf    TXT     HR     EN 161
broj: 5-6
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan UDK 630* 649
Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 243
Planinšek,Š., A. Ferreira, A.Japelj UDK 630* 116 + 907
Model za vrednovanje hidroloških značajki šume     pdf    TXT     HR     EN 257
broj: 7-8
     
Mihoci, I., M. Franjević UDK 630* 453
Rijetka i ugrožena grbica Hrvatske Erannis ankeraria – povijesni pregled, analiza i perspektive     pdf    TXT     HR     EN 353
Kajba,D., J. Domac, V. Šegon UDK 630* 537 + 238
Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe     pdf    TXT     HR     EN 361
Kličić,H., S. Govorčin,T. Sinković, S. Gurda,T. Sedlar UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)
Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 371
broj: 9-10
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hodić,I., Z. Jurušić UDK 630* 630 383
Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 487
broj: 11-12
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac UDK 630* 156
Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 567
Šprem, N., M. Piria, H. Novosel,T. Florijančić, B.Antunović,T.Treer UDK 630* 156 + 134
Morfološka varijabilnost populacije divlje svinje u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 575
Stojanović,D., S.Ćurčić, S.Orlović, Z.Galić UDK 630* 453
Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka “Fruška gora”     pdf    TXT     HR     EN 585
broj: 13
     
Pilaš,I., Š.Planinšek UDK 630* 116 + 114
Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju     pdf    TXT     HR     EN 5138
Potočić,N., I. Seletković UDK 630* 533 + 425
Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine     pdf    TXT     HR     EN 5149
Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla     pdf    TXT     HR     EN 5159
Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić UDK 630* 232.3
Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima     pdf    TXT     HR     EN 5169
Topić,V., L. Butorac, G. Jelić UDK 630* 539 (Arbutus unedo L.)
Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca     pdf    TXT     HR     EN 5182
Perić,S., M. Tijardović, A. Jazbec UDK 630* 232:233 + 120
Rezultati istraživanja provenijencija zelene duglazije u ekološki različitim područjima kontinentalne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 5190
Novak Agbaba,S., N. Ćelepirović, M. Ćurković Perica UDK 630* 442
Zaštita šuma pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 5202
Indir,K., V. Novotny UDK 630* 55 : 565
Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 5211
Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić UDK 630* 907 + 907.2
Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma     pdf    TXT     HR     EN 5222
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić UDK 630* 907
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 51
Sindičić, M., D. Zec, Đ. Huber UDK 630* 450
Analiza šteta od smeđih medvjeda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2009. godine     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crvendać (Erithacus rubeculaL.)     PDF    TXT 168
broj: 5-6
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec UDK 630* 174 + 652
Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba     pdf    TXT     HR     EN 269
Domac, J., Z. Benković, V. Šegon, I. Ištok UDK 630* 537 + 741
Kritični čimbenici u razvoju domaćeg tržišta peleta     pdf    TXT     HR     EN 281
broj: 7-8
     
Barčić, D., N. Panić UDK 630* 907
Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit     pdf    TXT     HR     EN 379
Mayer, Željko UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)
Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom     pdf    TXT     HR     EN 391
broj: 9-10
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češnjača(Pelobates fuscusLaurenti)     PDF    TXT 500
Tomić, Ivica
Poučna staza u okrilju šuma Dilj-gore     PDF    TXT 501
broj: 11-12
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić UDK 630* 327 + 362
Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe     pdf    TXT     HR     EN 595
broj: 13
     
Vrbek, B., I. Pilaš UDK 630* 114.4 + 232.4
Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka     pdf    TXT     HR     EN 5230
Seletković,I., N. Potočić, M. Šango UDK 630* 232.3 (Fagus sylvatica,Quercus robur)
Primjenjivost preparata za folijarnu primjenu Hungavit u svrhu povećanja kvalitete sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) u rasadničkoj proizvodnji     pdf    TXT     HR     EN 5239
Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović UDK 630* 49 : 562 (Abies alba Mill.)
Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 5248
Matošević,D., M. Pernek UDK 630* 453
Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti     pdf    TXT     HR     EN 5264
Benko,M., I. Balenović UDK 630* 587
Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5272
Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta UDK 630* 569
Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”     pdf    TXT     HR     EN 5282
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Velika žutonoga prutka(Tringa melanoleucaGmelin) – nova vrsta u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
 
OBLJETNICE
     
Harapin, Miroslav
50. Oblijetnica zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku     PDF    TXT 169
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Gak(Nycticorax nycticoraxL.)     PDF    TXT 290
broj: 7-8
     
Arač, Krunoslav
Muharica(Muscicapa striata Pall.)     PDF    TXT 398
Cerovečki,Zdravko
Stabljikava petoprsta(Potentilla caulescens L.)     PDF    TXT 399
Kranjčev, Radovan
Lokva na Diviski / Rt Kamenjak     PDF    TXT 399
broj: 9-10
     
 
PRIZNANJA
     
Jakovac,H., Z. Seletković
Državna nagrada za znanost za 2010. god. Nagrada za životno djelo, Prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću     PDF    TXT 503
broj: 11-12
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Šumska smeđa žaba (Rana dalmatina Bonaparte)     PDF    TXT 604
Cerovečki,Zdravko
Rubus saxatilis L. – Stijenska kupina     PDF    TXT 604
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Tarnaj,Ivan
20 godina od Zakona o šumama     PDF    TXT 70
Frković,Alojzije
Šumska crvenrepka – ptica 2011. godine     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović,Josip
Srednjeeuropska konferencija o biomasi 2011. (26–29. 1. 2011. Graz, Austrija) i Gradečka deklaracija     PDF    TXT 173
Harapin, Miroslav
55. Seminarbiljne zaštite (Opatija 8 – 11. veljače 2011.)     PDF    TXT 174
broj: 5-6
     
 
AKTUALNO
     
Frković,Alojzije
Odnos Europe i šuma danas oslikan kistom i riječju umjetnika     PDF    TXT 291
broj: 7-8
     
Hrašovec,Boris
Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 400
Frković,Alojzije
Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta     PDF    TXT 403
broj: 9-10
     
Frković, Alojzije
Stanje populacije vuka u Hrvatskoj, s prijedlogom zahvata u populaciju u 2011/12. godini     PDF    TXT 506
broj: 11-12
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Gallo, Christian
Maslinari šumom, šumari drumom     PDF    TXT 605
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš,Milan
Dr. sc. Marinko Prka: Bukove šume i bukovina Bjelovarskog područja     PDF    TXT 72
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 75
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA
     
Harapin, Miroslav
Zlatno odličje za prof. dr. sc. Borisa Hrašovca     PDF    TXT 178
broj: 5-6
     
 
OBLJETNICE
     
Anić, Igor
Prigodom 90. obljetnice utemeljenja Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 293
Boić Petrač, Petra
50 godina WWF-a – od predanih prirodoslovaca do vodeće globalne udruge za zaštitu prirode     PDF    TXT 298
broj: 7-8
     
Skoko,Mladen
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, dvije obljetnice mature     PDF    TXT 407
broj: 9-10
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, Igor
Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije     PDF    TXT 510
Harapin, Miroslav
22. međunarodno znanstveno savjetovanje entomologa Srednje Europe     PDF    TXT 513
broj: 11-12
     
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, Hranislav
Profesoru Anti P. B. Krpanu dodijeljeno visoko priznanje Zapadnomađarskog sveučilišta     PDF    TXT 608
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Tomljanović,Kristijan
125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković,Alojzije
Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj 2010–2015.     PDF    TXT 179
Gračan, Joso
Šumarstvo jugoistočne Europe     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 184
broj: 5-6
     
Grubešić, Marijan
Lovstvo, velika ilustrirana enciklopedija lovstva     PDF    TXT 300
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 303
Gračan, Joso
Časopis za međunarodnu bioraznolikost u Europi     PDF    TXT 305
broj: 7-8
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić,M., M.Harapin
Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine     PDF    TXT 410
broj: 9-10
     
 
OBLJETNICE
     
Harapin, Miroslav
65. obljetnica Hrvatskoga šumarskoga instituta 1945–2010. g.     PDF    TXT 515
broj: 11-12
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Krapinec, Krešimir
Dario Majnarić     PDF    TXT 612
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić,Oliver
Zajedničke aktivnosti ogranaka Gospića i Karlovca u 2010. godini     PDF    TXT 80
Roša,Jadranka
Koncert gitarista     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
Vargović, Lucija
Foto izlet “Slunj 2010.”     PDF    TXT 186
Jakovac,H., J.Dundović
43. EFNS (6–12. 3. 2011. g., Östersund, Švedska)     PDF    TXT 188
Delač, Damir
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,     PDF    TXT 194
broj: 5-6
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tomljanović, Kristijan
Simpozij: Populacijska ekologija dlakavih predatora     PDF    TXT 308
Jakovac,Hranislav
Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske     PDF    TXT 309
broj: 7-8
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, Joso
Dalibor Ballian i Davorin Kajba: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti     PDF    TXT 413
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 413
broj: 9-10
     
Oršanić, Milan
Martin Bobinac:Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma ravnog Srema     PDF    TXT 516
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 517
broj: 11-12
     
 
OBLJETNICE
     
Meštrić, Branko
60 godina Šumarije Vrbovec     pdf    TXT 614
Grospić, Frane
50. obljetnica apsolvenata 1960/1961.     PDF    TXT 617
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Trinajstić,Ivo
Čedomil Šilić (1937–2010)     PDF    TXT 88
Djelatnici šumarije Tomislavgrad
Biljana Zorić(1963–2011)     PDF    TXT 90
broj: 3-4
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA MOSTAR
     
Rezo, Ljubo
Otvoreno pismo     PDF    TXT 205
broj: 5-6
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Tomić,Ivica
Raznolikost šumske vegetacije na poučnoj stazi Hajderovac     PDF    TXT 315
Roša,Jadranka
Koncert u Šumarskom domu     PDF    TXT 318
Frković,Alojzije
Delnički ogranak HŠD-a obogaćen s tridesetak novih članova šumara - umirovljenika     PDF    TXT 319
Dani hrvatskoga šumarstva     PDF    TXT 321
Delač, Damir
Zapisnik 115. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     pdf    TXT 322
Gubijan, Željko
Bjelovarski salon fotografije – 8. put     PDF    TXT 329
Mrkobrad, Miroslav
Natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 331
broj: 9-10
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Hrašovec,Boris
65. godišnji skup Njemačkog šumarskog društva (Deutscher Forstverein) uAachenu 21–25. rujna 2011.     PDF    TXT 520
broj: 11-12
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Krapinec, Krešimir
Mr. Domagoj Križaj: Kako uštedjeti na troškovima šteta od divljači?     PDF    TXT 618
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 620
broj: 3-4
     
 
IN MEMORIAM
     
Horvat,Dubravko
Izv. prof. dr. sc. Ivan Knežević, dipl. ing. šum.(1929–2010)     PDF    TXT 206
Vratarić, Pavle
Dragutin Bedžula, (1931–2011)     PDF    TXT 207
broj: 5-6
     
Vlainić, Oliver
Ilija Bućan (1928–2011)     PDF    TXT 333
Knepr, Josip
Zvonko Podlesak (1931–2011)     PDF    TXT 334
Vlainić, Oliver
Višnja Topolovac (1941–2011)     PDF    TXT 335
Tomić,Ivica
Marko Šušnjar (1937–2011)     PDF    TXT 336
broj: 9-10
     
 
Dundović, Josip
     
Hrašovec,Boris
6. Hrvatski dani biomase, Hrvatsko-austrijski gospodarski skup “Biomasa i bioplin (električna i toplinska energija)”Našice, 2. rujna 2011.     PDF    TXT 524
broj: 11-12
     
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Hrašovec, Boris
Prof. dr. sc. Milan Glavaš     PDF    TXT 622
broj: 9-10
     
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici, XIII. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 527
broj: 11-12
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ostrogović, Maša Zorana
Radionica “Dinamika kruženja ugljika u tlu šumskih ekosustava” Tartu, Estonija, 14. – 21. kolovoza 2011. godine     PDF    TXT 624
broj: 9-10
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Roša, Jadranka
Večer s mješovitom klapom Komin     PDF    TXT 528
Delač, Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. 11. 2011. god. u 11 sati u lovačkoj kući Radinje, UŠP Nova Gradiška     PDF    TXT 529
Uredništvo
Preslik dopisa MRRŠGV - Odjek izložbe Šuma kom šumara u SAD     PDF    TXT 534
broj: 11-12
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Frković, Alojzije
Crnoluška iskustva – iznošenje drveta iz šume ljudskom snagom     PDF    TXT 628
broj: 9-10
     
 
IN MEMORIAM
     
Stojković, Mladen
Dragutin Kiš (1924 – 2010)     PDF    TXT 535
broj: 11-12
     
 
IZLOŽBE
     
Grgurić, Tijana
Drukčiji pogled na šumu     PDF    TXT 630
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Boić Petrač, Petra
WWF: Ujednačena dostupnost vode, hrane i energije najveći je globalni izazov - O svjetskom tjednu voda - Stokholmska Izjava za konferenciju Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u Rio de Janeiru (Rio+20 Summit) 2012 - Službeno započela zaštita “Europske Amazone”     PDF    TXT 631
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 13. prosinca 2011. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 633

                UNDER CONSTRUCTION