godište: 2009    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2009 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
PRIRODNO GOSPODARENA ŠUMA ZNATNO JE KORISNIJA OD PRAŠUME     pdf    TXT     HR     EN 1
broj: 3-4
     
Branimir Prpić
O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE     pdf    TXT     HR     EN 120
broj: 5-6
     
Branimir Prpić
KAKO U PRILIKAMA RECESIJE OSIGURATI BUDUĆNOST NAŠIH MLADIH PRIRODNO GOSPODARENIH ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 236
broj: 7-8
     
Branimir Prpić
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 368
broj: 9-10
     
Branimir Prpić
O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 468
broj: 11-12
     
Branimir Prpić
UOČI JUBILEJA     pdf    TXT     HR     EN 568
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V., L. Butorac, G. Jelić UDK 630* 222 + 539 Arbutus unedo L. (001)
Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču     pdf    TXT     HR     EN 5
Prka, M., T. Poršinsky UDK 630* 525 + 526 (001)
Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999     pdf    TXT     HR     EN 15
Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić UDK 630* 48 + 737 (001)
Iskorištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 27
Horvat, Gabrijel UDK 630* 689 (001)
Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja     pdf    TXT     HR     EN 39
broj: 3-4
     
Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić UDK 630* 232.3 (001) Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman
Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi     pdf    TXT     HR     EN 121
Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković UDK 630* 181.2 (001) Abies alba Mill.
Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 135
Klobučar,D., R. Pernar UDK 630* 585 (001)
Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka     pdf    TXT     HR     EN 145
Pernek,M., D. Matošević UDK 630* 453 (001) Obolodiplosis robiniae
Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 157
Butorac,L., V. Topić, G. Jelić UDK 630* 116 + 434 (001) Pinus halepensis Mill.
Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju     pdf    TXT     HR     EN 165
Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić UDK 630* 652 + 289 (001)
Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?     pdf    TXT     HR     EN 173
Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka UDK 630* 812 + 813 (001) Fraxinus excelsior L.
Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.)     pdf    TXT     HR     EN 185
broj: 5-6
     
Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić UDK 630* 429 + 851 (001)
Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području     pdf    TXT     HR     EN 237
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Asocijacija Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 249
Roth, V., T. Dubravac, I. Pilaš, S. Dekanić, Z. Brekalo UDK 630* 232.3 (001)
Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica     pdf    TXT     HR     EN 257
Jakovljević, T., K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač UDK 630* 425 (001)
Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa     pdf    TXT     HR     EN 267
Degmečić, D., K. Krapinec, T. Florijančić UDK 630* 156 (001)
Čimbenici koji utječu na spol teladi jelena običnog (Cervus elaphus L.): verifikacija dosadašnjih spoznaja     pdf    TXT     HR     EN 279
Potočić, N., I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš UDK 630* 232.3 + 422
Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe     pdf    TXT     HR     EN 289
Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo UDK 630* 432.1 (001)
Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu     pdf    TXT     HR     EN 301
broj: 7-8
     
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić UDK 630* 529 (001)
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha     pdf    TXT     HR     EN 369
Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić UDK 630* 453 (001)
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 381
Dubravac,T., S.Dekanić UDK 630* 423 (001)
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 391
Godina, K. UDK 630* 569 (001)
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica     pdf    TXT     HR     EN 407
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 (001)
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 417
broj: 9-10
     
Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević UDK 630* 232.2 + 232.3 (001)
Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje     pdf    TXT     HR     EN 469
Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković UDK 630* 333 + 83 (001)
Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete     pdf    TXT     HR     EN 483
Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger UDK 630* 383 + 432 (001)
Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša     pdf    TXT     HR     EN 493
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Genetičke strukture obične jele (Abies alba Mill.) iz zapadne i istočne Bosne     pdf    TXT     HR     EN 501
Bobinac, M., S.Andrašev UDK 630* 25 (001)
Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini     pdf    TXT     HR     EN 513
Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić UDK 630* 156 (001)
Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 527
broj: 11-12
     
Čater,M., P. Simončič UDK 630* 243 (001)
Fotosintetski odziv mladih stabala bukve (Fagus sylvatica L.) na odabranim plohama u različitim svjetlosnim uvjetima     pdf    TXT     HR     EN 569
Ballian, D., E. Mujanović, A. Čabaravdić UDK 630* 165 (001)
Varijabilnosti običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija Glasinac – Sokolac (Bosna i Hercegovina)     pdf    TXT     HR     EN 577
Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović UDK 630* 165 + 561 (001)
Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom     pdf    TXT     HR     EN 589
Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar UDK 630* 891 (001)
Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 605
Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić UDK 630* 111 (001)
Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja     pdf    TXT     HR     EN 613
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dakskobler, Igor UDK 630* 188
Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 53
Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković UDK 630* 439
Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007)     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 5-6
     
Konjević, D., U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin UDK 630* 132
Patologija kljova vepra: pregled dosadašnjih spoznaja i modela reparacije     pdf    TXT     HR     EN 319
broj: 11-12
     
Glavaš,M., S. Glavaš, M. Budinšćak,A. Vukadin UDK 630* 443 + 453 + 414
Štetočinje i zaštita biljaka u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007. godine     pdf    TXT     HR     EN 623
broj: 5-6
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović UDK 630* 413 + 232
Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja     pdf    TXT     HR     EN 309
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 327
broj: 7-8
     
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac UDK 630* 425 (biomasa–Biomass)
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija     pdf    TXT     HR     EN 425
Grgurević, D. UDK 630* 272 (Cactaceae)
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima     pdf    TXT     HR     EN 439
broj: 11-12
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156 + 945.1
Vaclav Leo Anderle (1859. – 1944.), šumar i ilustrator – utemeljitelj češke lovačke ilustracije     pdf    TXT     HR     EN 629
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Velika bijela čaplja (Egretta alba L.)     PDF    TXT 73
Cerovečki, Zdravko
Primula auricula L. - Alpski jaglac, (P. lutea Vill., P. alpina Salisb., P. crenata Fuss.)     PDF    TXT 74
Kranjčev, Radovan
Medvjeđi luk     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Arač, Krunoslav
Kulik sljepčić (Charadrius dubius Scop.)     PDF    TXT 192
Frković, Alojzije
Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama     PDF    TXT 193
Kranjčev, Radovan
Osoršćica; S božurima na zelenoj Žbevnici; Gromotulja u Lubenicama     PDF    TXT 194
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Kleopatra     PDF    TXT 219
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Kukmasta ševa (Galerida cristata L.)     PDF    TXT 332
broj: 7-8
     
Arač, Krunoslav
Češljugar(Carduelis carduelis L.)     PDF    TXT 447
Kranjčev,R.
Uz korito Bijele rijeke     PDF    TXT 448
broj: 9-10
     
Arač, Krunoslav
Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus L.)     PDF    TXT 538
Kranjčev,Radovan
Crni kozlac,Alpski likovac, Sastavci, Srebroliki slak     PDF    TXT 539
broj: 11-12
     
Arač, Krunoslav
Mali vranac(Halietor pygmaeus Pall.)     PDF    TXT 637
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, Hranislav
Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 202
broj: 5-6
     
Harapin, Miroslav
53. seminar biljne zaštite, Opatija 10. – 13. veljače 2009. godine     PDF    TXT 357
broj: 9-10
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI – SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
     
Tijardović, Martina
Radionica o prilagodbi šumarske politike i gospodarenja šumama u Europi s ciljem ublažavanja klimatskih promjena     PDF    TXT 541
Dundović,Josip
Međunarodna suradnja – 4. Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase regija 2009.     PDF    TXT 548
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Getz, Darko
Kamo to ide Kopački rit? - Sveopća nebriga za "Dravski ugao" u Baranji     PDF    TXT 75
broj: 5-6
     
Knepr, Josip
Razmišljanja, nedoumice, pitanja i kritike u svezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu RH     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
Fliszar, Ivica
Struka ili politika? – Struka, naravno!     PDF    TXT 540
broj: 11-12
     
Perković, Milan
Primjedbe na prijedlog restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. - Zagreb – Lovstvo     PDF    TXT 638
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Franjić, J., Ž. Škvorc
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske     PDF    TXT 88
Frković, Alojzije
Prva generacija šumarskih tehničara u Hrvatskoj     PDF    TXT 89
Gračan, Joso
Journal of Forestry     PDF    TXT 90
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 93
Gračan, Joso
Silvae Genetica     PDF    TXT 97
broj: 3-4
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 208
Gračan, Joso
Bioenergy – International     PDF    TXT 210
Frković, Alojzije
Vesna Tutiš: Kućice za ptice     PDF    TXT 212
broj: 5-6
     
Prić, Branimir
Joso V u k e l i ć , Stjepan Mikac, Dario B a r i č e v i ć , Darko B a k š i ć , Roman Rosavec: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj     PDF    TXT 350
Grospić, Frane
Alojzije F r k o v i ć : Divokoza u Gorskom kotaru, s posebnim osvrtom na Nacionalni park Risnjak     PDF    TXT 351
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 353
Jakovac, Hranislav
Marija N o d i l o : Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta     PDF    TXT 355
broj: 7-8
     
Frković,A
Lovačka iskaznica Davora Martića     PDF    TXT 450
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 451
Gračan,J.
HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 454
broj: 9-10
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 551
Frković,Alojzije
Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine     PDF    TXT 553
broj: 11-12
     
Zebec, Marko
Marilena Idžojtić: “Dendrologija-list”     PDF    TXT 645
Jakovac, Hranislav
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 646
Randić, Marko
Sandra Nikolich i Nikolina Ribarić: Miomirisni otok – otok vitalnosti     PDF    TXT 648
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 650
Gračan, Joso
Austrian Journal of Forest Science     PDF    TXT 653
Harapin, Miroslav
Rudolf Wittmann: Veličanstveni svijet drveća     PDF    TXT 654
broj: 3-4
     
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Kakvo je stanje švicarskih šuma     PDF    TXT 214
broj: 7-8
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović,J.
Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga     PDF    TXT 455
Posavec,S.
Europske inovacijske nagrade     PDF    TXT 458
broj: 11-12
     
Dundović, Josip
5. Međunarodni sajam za obnovljive sirovine i sunčevu energiju “Biomasa 2009” i “Oživjeti drvo 09”     PDF    TXT 656
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Obnovljena stara zgrada Šumarske škole u Karlovcu     PDF    TXT 98
broj: 3-4
     
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić, Frane
Sjećanja iz 1956. g.     PDF    TXT 213
broj: 5-6
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
O šumarskom stručnjaku Tomi Bikčeviću i Bikčevićevoj stazi na Medvednici     PDF    TXT 362
broj: 11-12
     
Glavaš, Milan
Rasadničar Andrija Samaržija     PDF    TXT 665
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Glavaš, Milan
60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu     PDF    TXT 100
broj: 11-12
     
Schreiber, Porin
100 godina Zajednice udruga inženjera Splita     PDF    TXT 659
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Tarnaj, Ivan
Moderni menadžeri i visoka učinkovitost     PDF    TXT 77
Tarnaj, Ivan
Kako do rezultata?     PDF    TXT 82
Frković, Alojzije
Vodomar, dragulj riječne obale - ptica 2009. godine     PDF    TXT 85
Mlivić, Rahman
Kako smanjiti rizik od nastanka šumskog požara     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
Tarnaj, Ivan
Mito i korupcija kroz povijest     PDF    TXT 196
broj: 5-6
     
Dani hrvatskoga šumarstva u Koprivnici 2009. godine     PDF    TXT 335
Delač, Damir
Zapisnik sa 113. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 335
Jakovac, Hranislav
Stručna tema 113. skupštine HŠD-a, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.     PDF    TXT 345
Jakovac, Hranislav
Božica J e l u š i ć : Pogled stablu     PDF    TXT 347
Mrkobrad, Miroslav
Državno natjecanje sjekača     PDF    TXT 348
Mrkobrad, Miroslav
Gađanje na glinene golubove     PDF    TXT 350
broj: 11-12
     
Cvitić, Marko
Do danas neobjavljeno o kanalu Dunav-Sava     PDF    TXT 640
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Schreiber, Porin
Posjet HŠD Ogranak Dalmacija-Split Udruženju šumarskih inženjera i tehničara F BiH i HŠD Mostar     PDF    TXT 101
Jakovac, Hranislav
Alpe Adrija 2009., 14. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 107
Jakovac, H., J. Dundović
41. EFNS (Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.)     PDF    TXT 107
Upravni odbor
Iz HŠD-a Ogranka Zagreb     PDF    TXT 112
broj: 3-4
     
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 220
broj: 9-10
     
Grospić, Frane
HŠD Ogranak Zagreb u posjetu Ličkom kraju     PDF    TXT 555
Delač,Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 559
broj: 11-12
     
Vlainić, Oliver
Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a u Varaždin i Trakošćan     PDF    TXT 667
Vlainić, Oliver
Ekskurzija karlovačkog ogranka HŠD-a u Bosnu i Hercegovinu     PDF    TXT 671
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
broj: 7-8
     
 
IZ ŠUMARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
     
Rezo,L.
Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 459
Upravni odbor HŠD Mostar
Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvenskoj županiji     PDF    TXT 459
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vicko
Samojlo Kosanović (1932 - 2007)     PDF    TXT 113
Milinović, Ivica
Teodor Puba Tranger (1914 - 2008)     PDF    TXT 115
Tomić, Ivica
Krešimir Međugorac (1941 - 2008)     PDF    TXT 116
broj: 3-4
     
Tomić,Ivica
Zlatko Lisjak (1948 – 2009)     PDF    TXT 230
Biljak, Roman
Ivica (Mišo) Cirkveni (1919 – 2009)     PDF    TXT 232
broj: 5-6
     
Harapin, Miroslav
Stjepan Opalički (1934 – 2009)     PDF    TXT 364
broj: 7-8
     
Filipović,J.
Đurađ Babogredac(1922 – 2009)     PDF    TXT 462
Schreiber,P.
Duško Grgičević(1933 – 2009)     PDF    TXT 463
broj: 11-12
     
Varda,M., F.Grospić
Todor Tošo Radaković(1930 – 2009)     PDF    TXT 684

                UNDER CONSTRUCTION