godište: 2005    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2005 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Treba li promjeniti kategoriju zaštite Kopačkoga rita?     pdf    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
Još o kanalu Dunav Sava     pdf    TXT     HR 134
broj: 5-6
     
 
RIJEE GLAVNOGA UREDNIKA
     
Naše šumarsko školstvo i Europska unija     PDF    TXT     HR 242
broj: 7-8
     
 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Zašto treba hitno kartirati opće koristi šuma     PDF    TXT     HR 374
broj: 9-10
     
Šume i šumarstvo u Hrvatskoj i Europska unija     PDF    TXT     HR 462
broj: 11-12
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 558
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić UDK 630* 442 (001)
Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega     pdf    TXT     HR     EN 3
Martinić, I., M. Šporčić UDK 630* 307 + 120 (001)
Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 19
Beuk, D. UDK 630* 156 (001)
Učinci agresije na Republiku Hrvatsku na divljač i lovno gospodarenje ograđenim uzgajalištem Kunjevci     pdf    TXT     HR     EN 29
broj: 3-4
     
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 135
broj: 5-6
     
Orlić, S., S. Perić UDK 630* 232.1 (001)
Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji     pdf    TXT     HR     EN 243
Križanec, R. UDK 630* 228 + 561 (001)
Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 251
Pernek, M., I. Pilaš UDK 630* 453 (001)
Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
broj: 7-8
     
Mario Šporčić, Ivan Martinić UDK 630* 302 + 961 + 303 (001)
Model licenciranja izvoditelja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 375
Ivo Trinajstić, Zvonimir Pelcer UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As.     pdf    TXT     HR     EN 385
Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić UDK 630* 304 (001)
Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva     pdf    TXT     HR     EN 393
broj: 9-10
     
Zelić, J. UDK 630* 242 (Fagus sylvatica L.) 001.
Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 463
Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić UDK 630* 165 + 181.8 (001)
Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala     pdf    TXT     HR     EN 475
Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel UDK 630* 560 (001)
Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 481
broj: 11-12
     
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus UDK 630* 442 (001)
Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 575
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ballian, D. UDK 630* 165
Novi prilog poznavanju obične jele (Abies alba Mill.) s Biokova     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 3-4
     
Štilinović, L. UDK 630* 628.19 + 614.7
Onečišćenost voda Save i Drave – uzroci i zdravstvene posljedice     pdf    TXT     HR     EN 151
broj: 5-6
     
Meštrić, B. UDK 630* 945.1
Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija     pdf    TXT     HR     EN 279
Šporčić, M. UDK 630* 641
Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe     pdf    TXT     HR     EN 287
broj: 7-8
     
Boris Vrbek UDK 630* 114.2 + 116
Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 397
broj: 9-10
     
Sabadi, R. UDK 630* 722
Trgovina šumskim proizvodima na prijelazu u treće tisućljeće     pdf    TXT     HR     EN 489
Tucak, Z., V. Kosovel UDK 630* 156
Miniranost, čimbenik biološke i gospodarske depresije u lovištima hrvatskih šuma d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 501
broj: 11-12
     
Vuletić, D., R. Sabadi UDK 630* 311 + 714
Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?     pdf    TXT     HR     EN 597
Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec UDK 630* 469
Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 611
broj: 13
     
 
ULOGA ŠUME U SPRJEČAVANJU EROZIJE TLA
     
Zdenek Vicha UDK630*116
Pedeset godina šumarskog hidro-pedološkog istraživanja u šumskim bazenima planinskih vodotoka     pdf    TXT     HR     EN 5007
Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić UDK 630* 228+516
Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma     pdf    TXT     HR     EN 5017
Petr Kantor UDK 630* 116
Uloga planinskih šuma u redukciji visokih voda i poplava     pdf    TXT     HR     EN 5031
Vlado Topić, Lukrecija Butorac UDK 630* 116
Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5040
Vaclav Tlapak, Jakub Caska, Jaroslav Herynek UDK 630* 116
Utjecaj šume i vegetacije na sprječavanje erozije i zaštitu prirode od poplava     pdf    TXT     HR     EN 5051
Karol Gubka UDK 630* 116 + 228
Struktura šuma s funkcijom zaštite tla na lokalitetu Pusty hrad - Zvolen     pdf    TXT     HR     EN 5061
Stjepan Husnjak, Nikola Pernar, Renata Pernar, Ivica Kisić UDK 630* 116+514.7
Rizik od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 5069
Premysl Horek, Pavel Mauer, Lubomir Novak UDK 630* 372+ 377+516
Šumska žičara Larix - njena uloga u prirodi bliskom gospodarenju šumama i posebice u sprječavanju erozije tla     pdf    TXT     HR     EN 5078
 
BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE TLA
     
Vice Ivančević UDK 630* 116 + 384 + 232.4
Biološko-tehnički radovi na sanaciji senjske bujice "Torrente" i povećanje vodnog kapaciteta     pdf    TXT     HR     EN 5091
Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović UDK 630* 232+516+ 165
Biološka sanacija erozije na području Like i Istre     pdf    TXT     HR     EN 5117
Sanja Perić, Vlado Topić, Željko Orešković, Romana Maradin UDK 630* 232.5
Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom izgradnje autocesta u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5120
Anamarija Durbešić, Ivica Milković UDK 630* 116 + 233 + 241
Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta na jušnim padinama Svilaje - Muć s ciljem protuerozijskog djelovanja     pdf    TXT     HR     EN 5133
Stanislav Kucbel UDK 630* 907+ 231+524
Struktura i prirodna obnova predplaninske šume obične smreke sa zaštitnom funkcijom u Niskim Tatrama (Slovačka)     pdf    TXT     HR     EN 5144
 
VODOZAŠTITA - URAVNOTEŽENJE VODNIH ODNOSA U PROSTORU I PROČIŠĆAVANJE IZVOR. VODA
     
Emil Klimo, Jiri Kulhavy UDK 630* 116+514.2 + 425
Uloga šume u zaštiti kvalitete vodnih resursa     pdf    TXT     HR     EN 5155
Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Tomislav Dubravac UDK 630* 425+ 114.2+ 116
Praćenje kvalitete vode u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba protočnim lizimetrima     pdf    TXT     HR     EN 5165
Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac UDK 630* 116 + 907
Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume     pdf    TXT     HR     EN 5186
Miloslav Janeček UDK 630* 116
Uporaba metode CN-krivulja za procjenu utjecaja šuma na površinsko otjecanje     pdf    TXT     HR     EN 5195
Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, Željko Zečić, Damir Ugarković, Zvonko Seletković UDK 630* 116-907.1-113
Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima     pdf    TXT     HR     EN 5202
Pavel Kovar UDK 630* 181.3
Procjena rizika kod ekstremnih hidroloških stanja slučaj slivova Vseminke i Drevnice. Republika Češka.     pdf    TXT     HR     EN 5219
Peter Jaloviar UDK630* 181.3
Raspodjela sitnog korijenja u čistoj sastojini obične smreke u stadiju letvika.     pdf    TXT     HR     EN 5229
Nikola Pernar, Danko Holjević, Josip Petraš, Darko Bakšić
Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje erozije u Abramima     pdf    TXT     HR     EN 5238
Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković
Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane     pdf    TXT     HR     EN 5240
Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić
Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.     pdf    TXT     HR     EN 5242
Dušan Huska, Luboš Jurik, L. Tatošova
Šuma kao važan dio zdravog krajobraza.     pdf    TXT     HR     EN 5244
Ivan Pilaš, Tihomira Gojmerac, Boris Vrbek, Tomislav Dubravac
Unaprjeđenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem GIS-a i geostatistike.     pdf    TXT     HR     EN 5245
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Nikola Magdić, Višnja Šojat
Stanje i odnosi oborinskih voda u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 5247
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 611 + 521
Prilog modeliranju normaliteta regularnih srednjodobnih bukovih sastojina (EGT–II–D–10)     pdf    TXT     HR     EN 51
broj: 3-4
     
Vrbek, B. UDK 630* 114.2 + 425
Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule     pdf    TXT     HR     EN 143
broj: 5-6
     
Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
broj: 11-12
     
Šajković, A. UDK 630* 907
Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima     pdf    TXT     HR     EN 583
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Prgin, D. UDK 630* 114.3 + 432 + 241
Alepski bor (Pinus halepensis Mill.) prvorazredna vrsta za podizanje šuma na mediteranskom kršu     pdf    TXT     HR     EN 71
broj: 3-4
     
Zelić, J., M. Stojić
Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju     pdf    TXT     HR     EN 157
Puljak, S. UDK 630* 831
Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije     pdf    TXT     HR     EN 169
Tolić, I. UDK 630* 156
Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine     pdf    TXT     HR     EN 177
broj: 7-8
     
Viktor Šegrt, Marijan Grubešić UDK 630* 156
Sokolarska oprema     pdf    TXT     HR     EN 409
Dražen Grgurević
Park Garanjin u Trogiru – najstariji botanički vrt u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 415
broj: 9-10
     
Vodolšak, M., D. Križaj UDK 630* 156
Analiza financijskih pokazatelja pri korištenju prava lova u “nekomercijalnom” lovištu     pdf    TXT     HR     EN 505
Videc, G. UDK 630* 440 + 450
Primjena novih fitosanitarnih mjera u međunarodnom prometu drvenom ambalažom     pdf    TXT     HR     EN 511
broj: 11-12
     
Božičević, I. UDK 630* 902
Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice     pdf    TXT     HR     EN 623
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Pčelarica (Merops apiaster L.)     PDF    TXT 83
Kranjčev, R.
O nekim kaćunovicama šumskih staništa Medvednice     PDF    TXT 84
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Piljak (Delichon urbica L.)     PDF    TXT 182
Kranjčev, R.
Crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis L) Miller ssp nigricans (Störck) Zam. u Hrvatskoj     PDF    TXT 183
 
RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH ŠUMA
     
Idžojtić, M., D. Drvodelić
Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica     PDF    TXT 212
 
IZ EKOLOGIJE
     
Vizentaner, J.
Šteta od hladnoće     PDF    TXT 217
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Žličarka (Platalea leucorodia L.)     PDF    TXT 355
Kranjčev, R.
Žućkasta dalmatinska kokica (OphrysflavicansVis.)     PDF    TXT 356
Kranjčev, R.
Kamenjak     PDF    TXT 359
Radosavljević,D.
Europsko takmičenje u žabicama Varaždin - Beli Kipi     PDF    TXT 361
 
IZ EKOLOGIJE:
     
Vizentaner, J.
Mikrobiološka gnojiva     PDF    TXT 365
broj: 7-8
     
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor Martin)     pdf    TXT 424
Kranjčev, R.
Orhideje (Orchidaceae) šumskih staništa     pdf    TXT 424
broj: 9-10
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična čigra (Sterna hirundo L.)     PDF    TXT 519
Kranjčev, R.
Čarolija javora     PDF    TXT 519
Kranjčev, R.
Na cretu uz Dretulju     PDF    TXT 521
Timarac, Z.
Vodeni kos – majušni gnjurac     PDF    TXT 523
broj: 11-12
     
Arač, K.
Crna čigra (Chlidonias niger L.)     PDF    TXT 633
Kranjčev, R.
Japanski hrastov prelac (Antheraea yamamai Guer.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 634
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Prvi međunarodni sastanak direktora europskih šumarskih instituta     PDF    TXT 108
Vratarić, P., D. Kajba
22. sjednica međunarodne komisije za topolu IPC/FAO i stručni posjet šumarskim organizacijama Čilea i Argentine     PDF    TXT 113
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Prilog porukama prvog susreta udruga privatnih šumovlasnika Republike Hrvatske     PDF    TXT 193
Harapin, M.
49. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 195
broj: 7-8
     
Dundović, J.
12. C.A.R.M.E.N. forum 2005.     PDF    TXT 444
Dundović, J.
13. C.A.R.M.E.N. simpozij     PDF    TXT 445
broj: 9-10
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
IX. Konferenciji generalnih direktora srednjeeuropskih državnih šuma     PDF    TXT 528
Grbac, I., R. Ojurović
Međunarodni kongres “XXII IUFRO World congress 2005”     PDF    TXT 531
broj: 11-12
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar     PDF    TXT 649
Kajba, D.
Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska     PDF    TXT 651
Dundović, J., H. Jakovac
Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 652
Šegrt, V.
Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno     PDF    TXT 656
broj: 13
     
 
RIJEČ UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT     HR     EN 5001
 
ZAKLJUČCI
     
Zaključci     PDF    TXT     HR     EN 5249
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li biološka reprodukcija šuma čvrstu ili upitnu sigurnost?     PDF    TXT 81
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Kopački rit; lovina ili nacionalni interes?     PDF    TXT 186
Vukelić, J.
Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 187
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Moja istina, zavjet i isprika     pdf    TXT     HR 430
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 116
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 119
broj: 3-4
     
Škvorc, Ž.
Mirko Vidaković, Josip Franjić,Golosjemenjače     PDF    TXT 199
Grospić, F.
Alojzije Frković, Vuk u Hrvatskoj     PDF    TXT 201
Frković, A.
Šišmiši u šumama     PDF    TXT 203
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 204
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 206
Meštrić, B.
Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva     pdf    TXT 208
broj: 5-6
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     PDF    TXT 366
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 368
broj: 7-8
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     PDF    TXT 440
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 441
broj: 9-10
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
J. Malnar: Povijest lovstva čabarskog kraja     PDF    TXT 524
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 525
broj: 11-12
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Prikaz dvije izuzetno značajne knjige     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva     PDF    TXT 646
Grospić, F.
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 647
broj: 5-6
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     PDF    TXT 362
Anić, I.
Pro Silva Europa u Hrvatskoj     pdf    TXT 364
broj: 7-8
     
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Dario Majnarić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 438
broj: 1-2
     
 
UMIROVLJENI ŠUMARI
     
Dubravac, T.
Mr. sc. Vlado Krejči, Šumarski institut, Jastrebarsko     PDF    TXT 101
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću     PDF    TXT 211
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
Šumarski stručnjak Albert Rosmanith sa svojom obitelji zauzima značajno mjesto u našem športu     PDF    TXT 97
broj: 7-8
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine     PDF    TXT 447
broj: 9-10
     
 
IZ POVJESTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA
     
Ivančević, V.
Velika žega 1887. godine povezana s groznom zimom 1888. godine dovela je većinu stanovništva do donje granice preživljavanja     PDF    TXT 538
Ivančević, V.
Denuncijacijom do lugarskog mjesta     PDF    TXT 540
Grospić, F.
Jesen u Lici – 7. tradicionalna izložba     PDF    TXT 541
broj: 1-2
     
 
IZ LOVSTVA
     
Šegrt, V., M, Grubešić
Sokolarenje – tradicionalni način lova     PDF    TXT 103
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004)     pdf    TXT 87
Frković, A.
Nacionalni park Risnjak – 50 godina     PDF    TXT 95
Harapin, M.
30. Obljetnica Šumarskog instituta     PDF    TXT 96
broj: 5-6
     
Klepac, D.
120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika     PDF    TXT 351
Mrkobrad, M.
Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj     PDF    TXT 353
broj: 9-10
     
Tolić, I.
Obnovljena crkva sv. Eustahija     PDF    TXT 536
Stojković, M.
Sastanak prve poslijeratne generacije šumara (1945)     PDF    TXT 537
broj: 11-12
     
 
OBLJETNICE:
     
Frković, A.
Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova     PDF    TXT 639
Frković, A.
Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.)     PDF    TXT 641
broj: 5-6
     
 
Dani hrvatskoga šumarstva, Karlovac 11.-18. lipnja 2005.
     
Vlainić, O.
Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.     pdf    TXT 299
Jakovac, H.
Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a     pdf    TXT     HR 301
Mrkobrad, M.
6. državno natjecanje šumarskih radnika     pdf    TXT 335
Gubijan, Ž.
2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara"     pdf    TXT 338
broj: 3-4
     
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine     PDF    TXT 191
broj: 5-6
     
 
OSTALO
     
Popijač, M.
Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene     PDF    TXT 340
Frković, A.
Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci     PDF    TXT 348
Frković, A.
Kornjaši na poštanskim markama     PDF    TXT 350
 
IN MEMIORIAM:
     
Bevanda, P., B. Prpić
Stjepan Ljevak, (1927-2005)     pdf    TXT 371
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO:
     
Frković, A.
Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju     PDF    TXT 433
Lisjak, Z.
Suradnja šumara i vatrogasaca     PDF    TXT 435
broj: 11-12
     
 
AKTUALNO
     
Meštrić, B.
www.sumari.hr     pdf    TXT 636
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Prpić, B.
Sastanak generacije šumara upisanih 1947. godine     PDF    TXT 121
Pavlović, A.
Poslije 55 godina! Sastanak studenata šumarstva, generacija 1949. godine     PDF    TXT 122
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 123
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči     PDF    TXT 227
Vlainić, O.
Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku     PDF    TXT 229
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 233
broj: 7-8
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD-a – ogranak Zagreb u Uprave šuma Gospić i Senj     PDF    TXT 449
broj: 9-10
     
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
HŠD – Ogranak Bjelovar
Natječaj za sudjelovanje na žiriranoj izložbi “Šuma okom šumara”     PDF    TXT 543
Glavaš, M.
Stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić u Bosanski Petrovac i Bihać 30. 6. i 1. 7. 2005.     PDF    TXT 544
Gregorović, I.
Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Vinkovci – Vinkovački šumari u Slovačkoj     PDF    TXT 547
broj: 11-12
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu     PDF    TXT 661
Grospić, F.
Jesenske aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     PDF    TXT 663
Jakovac, H.
Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 666
broj: 1-2
     
 
IN MEMIORIAM
     
Topić, V.
Žarko Vrdoljak, (1924 – 2004)     pdf    TXT 128
HŠD - ogranak Bjelovar
Božidar Bačak, (1930 – 2004)     pdf    TXT 130
Kuštreba, V.
Eduard Gradečki, (1924 – 2005)     pdf    TXT     HR 132
broj: 3-4
     
Arvay, M. P.
Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god.     PDF    TXT 240
broj: 7-8
     
 
IN MEMIORIAM:
     
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005), najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj     pdf    TXT 453
Ivančević, V.
Franjo Rogić (1905 – 2004)     PDF    TXT 456
Arvay, M.P.
Vilim Drašner (1945 – 2004)     PDF    TXT 458
Stojković, M.
Zdravko Rokoš (1924 – 2004)     PDF    TXT 460
broj: 9-10
     
 
IN MEMIORIAM
     
Čavlović, J.
Nikola Lukić (1948–1995)     PDF    TXT 549
Skoko, M.
Drago Martinović (1931–2004)     PDF    TXT 554
Pelcer, Z.
Ljubomir Nežić (1913–2005)     PDF    TXT 556

                UNDER CONSTRUCTION