godište: 2004    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2004 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
urednik
O paneuropskoj ekološkoj mreži u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 101
broj: 5-6
     
urednik
Održanje šumskih ekosustava u današnjem dobrom stanju nije moguće bez funkcioniranja pravne države     PDF    TXT     HR 221
broj: 7-8
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
broj: 9-10
     
urednik
Utjecaj šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika     PDF    TXT     HR 493
broj: 11-12
     
urednik
Može li šuma zaustaviti bujice i poplave?     PDF    TXT     HR 597
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
broj: 3-4
     
Belčić, B. UDK 630* 263 (001)
Strukturne osobine i prirodna sukcesija ritskih šuma na ušću Mure u Dravu     pdf    TXT     HR     EN 103
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 236.1 (001)
Problemi obnove šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog tipa tijekom oplodnih siječa     pdf    TXT     HR     EN 119
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 323 + 362 : 30 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva     pdf    TXT     HR     EN 127
broj: 5-6
     
Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D. UDK 630* 114.4 + 188
Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje     pdf    TXT     HR     EN 223
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 363
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača     pdf    TXT     HR     EN 233
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 375
Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja     pdf    TXT     HR     EN 245
Pilaš, I., Potočić, N. UDK 630* 561 + 116
Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 255
Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N. UDK 630* 160 + 161
Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu     pdf    TXT     HR     EN 269
Posavec, S. UDK 630* 652
Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem     pdf    TXT     HR     EN 279
Štorga, D. UDK 630* 582 + 525
Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima     pdf    TXT     HR     EN 287
broj: 7-8
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
broj: 9-10
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača     pdf    TXT     HR     EN 495
Kajba, D., Bogdan, S., Katičić-Trupčević, I. UDK 630* 165 + 238 001. (Salix alba)
Produkcija biomase klonova bijele vrbe u pokusnoj kulturi kratkih ophodnji Dravica     pdf    TXT     HR     EN 509
Kremer, D. UDK 630* 174 + 532 (001)
Morfometrijska istraživanja značajki lista “američkoga jasena” udomaćenog u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 517
Posavec, S., Žgela, T. UDK 630* 232.3 + 765 (001)
Izrada cijene koštanja šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur, l.)     pdf    TXT     HR     EN 529
broj: 11-12
     
Margaletić, J. UDK 630* 451 + 136 (001)
Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 599
Beuk, D. UDK 630* 156 + 903 (001)
Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 609
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 627
Šporčić, M., Martinić, I. UDK 630* 303 + 308 (001)
Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 633
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne     pdf    TXT     HR     EN 649
Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 655
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B. UDK 630* 375 (001)
Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica     pdf    TXT     HR     EN 671
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
broj: 3-4
     
Seletković, I., Potočić, N. UDK 630* 425
Oštećenost šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 137
Vizentaner, J. UDK 630* 272
Inventarizacija drveća i grmlja u Parku oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju     pdf    TXT     HR     EN 149
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 163
broj: 9-10
     
Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H. UDK 630* 684
Srednja udaljenost privlačenja drva     pdf    TXT     HR     EN 545
broj: 11-12
     
Rubin, G. UDK 630* 652
Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup     pdf    TXT     HR     EN 679
Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H. UDK 630* 165
Program europski šumski genetski resursi (Euforgen)     pdf    TXT     HR     EN 689
broj: 7-8
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
broj: 9-10
     
Šušnjar, M., Lukić, N. UDK 630* 524
Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar     pdf    TXT     HR     EN 537
Frković, A. UDK 630* 156
Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”     pdf    TXT     HR     EN 559
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 3-4
     
Konjević, D., Janicki, Z. UDK 630* 156 + 132
Bolesti divljači, zoonoze i mogući načini provedbe profilaktičnih mjera     pdf    TXT     HR     EN 173
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Smeđa krastača (Bufo bufo L.)     PDF    TXT 180
 
VRSTE DRVEĆA
     
Idžojtić, M.
Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma     PDF    TXT 181
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastavica (Hirundo rustics L.)     PDF    TXT     HR 300
Getz, D.
Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka     PDF    TXT     HR 335
broj: 7-8
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
broj: 9-10
     
Arač, K.
Velika sjenica (Parus major L.)     PDF    TXT 573
Kranjčev, R.
Priča o bezliski (Epipogium aphyllum SWARTZ), Porodica Orchidaceae     PDF    TXT 574
broj: 11-12
     
Arač, K.
Žutokljuni labud (Cygnus cygnus L.)     PDF    TXT 701
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
broj: 3-4
     
Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D.
Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003)     PDF    TXT 187
Harapin, M.
48.Seminar biljne zaštite (Opatija 10 – 13. 2. 2004)     PDF    TXT 189
broj: 5-6
     
Kajba, D.
Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 338
Grubešić, M.
U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani     PDF    TXT 339
broj: 7-8
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
broj: 9-10
     
Anić, I.
Zagrebačka škola uzgajanja šuma – u korak s prirodom     PDF    TXT 570
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT 704
Dundović, J.
8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma     PDF    TXT 707
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
broj: 5-6
     
Starčević, T.
U prirodnom šumskom ekosustavu, divljač mora biti uravnotežena sastavnica     PDF    TXT     HR 329
broj: 9-10
     
Starčević, T.
Stručno i odgovorno utvrđivanje sječne dobi sastojina hrasta lužnjaka zahvaćenih sušenjem, uvjet je njihove opstojnosti     PDF    TXT 568
broj: 11-12
     
Starčević, T.
Jeli farsa naša sudbina?     PDF    TXT     HR 700
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Šumar i pjesnik David Daša Kabalin “Vinodolski”     pdf    TXT 199
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 202
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 205
broj: 5-6
     
Grubešić, M.
Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete)     PDF    TXT 343
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 344
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 349
Vojniković, S.
GIS u gazdovanju prirodnim resursima     PDF    TXT 350
Biškup, J.
Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji     PDF    TXT     HR 351
broj: 7-8
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
broj: 9-10
     
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 581
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 585
Beus, V.
Akademik Midhat Usčuplić: Svijet gljiva     PDF    TXT 586
broj: 11-12
     
Frković, A.
Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije     PDF    TXT 711
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 713
Grubešić, M.
Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva     PDF    TXT 715
Florijančić, T.
Osvrt na djelo g. Mladana Vidovića, dipl. iur.     PDF    TXT 717
broj: 3-4
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Ivančević, V.
Zajednička stručna ekskurzija osječkog i senjskog ogranka prijateljskoj Rumunjskoj     PDF    TXT 195
broj: 5-6
     
Šegon, V.
2. Svjetska konferencija i izložba tehnologije Biomasa za energiju, industriju i zaštitu klime     PDF    TXT 352
broj: 7-8
     
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
broj: 11-12
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Žagar, K.
Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu     PDF    TXT 719
broj: 5-6
     
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 332
Raguž, D.
Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 333
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
broj: 9-10
     
Raguž, D.
Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 579
broj: 3-4
     
 
PRIZNANJA
     
Harapin, M.
Zlatno priznanje profesoru Glavašu     PDF    TXT 193
broj: 9-10
     
Anić, I., Oršanić, M.
Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.)     PDF    TXT 565
broj: 7-8
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
broj: 5-6
     
Skoko, M.
Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan     PDF    TXT     HR 337
broj: 9-10
     
Jakovac, H.
85. obljetnica Mendelovog poljoprivrednog i šumarskog sveučilišta u Brnu     PDF    TXT 576
Klepac, Dušan
Glavni urednik najstarijeg njemačkog šumarskog časopisa Allgemeine Forst und Jagdzeitung profesor em. Dr. Dr. h. c. Horst Kramer navršio je 80 godina života     PDF    TXT 578
broj: 11-12
     
Klepac, Dušan
Vrijednost Susmelovih znanstvenih istraživanja za uređivanje jelovih šuma     PDF    TXT 702
broj: 7-8
     
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
broj: 11-12
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – 6. tradicionalna izložba     PDF    TXT 721
Ivančević, V.
U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu     PDF    TXT 722
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Frković, A.
Čaplja danguba na poštanskim markama     PDF    TXT 186
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 301
Prpić, B.
Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti     PDF    TXT     HR 323
Frković, A.
Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”     PDF    TXT     HR 326
Oštrić, I.
O vatrenoj stihiji na jadranskom području     PDF    TXT     HR 328
broj: 7-8
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
broj: 11-12
     
Heski, T.
Orezivanje grana – isplativ posao     PDF    TXT 708
Ivančević, V.
Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu     PDF    TXT 710
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 208
broj: 5-6
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek     PDF    TXT 354
broj: 7-8
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492
broj: 9-10
     
Polak, M.
Kronologija jednog susreta     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 589
broj: 11-12
     
 
EKSKURZIJE
     
Gregorović, I.
Posjet bavarskim šumarima     pdf    TXT 724
Grospić, F.
Izlet u Istru Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     pdf    TXT 725
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split šumarima Istre     pdf    TXT 728
Harapin, M.
Ekskurzija Hrvatskoga entomološkog društva     pdf    TXT 733
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Vilim Hibler (1918 – 2003)     PDF    TXT 218
kolege i prijatelji
Josip Barulek (1939 – 2003)     PDF    TXT 219
Knepr, J.
Josip Tumbri (1920 – 2003)     PDF    TXT 220
broj: 5-6
     
HŠD – ogranak Delnice
Rade Rajnović (1956 – 2003)     PDF    TXT     HR 359
broj: 7-8
     
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
broj: 9-10
     
 
IN MEMORIAM
     
Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M.
Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića     PDF    TXT     HR 593
Gregurec, J.
Stjepan Horvat (1940 – 2004)     PDF    TXT     HR 595
Husnjak, V.
Franjo Lampl (1955 – 2004)     PDF    TXT     HR 596
broj: 11-12
     
Schreiber, P.
Branimir Marinković (1911 – 2002)     pdf    TXT 734
Ivančević, V.
Luka Dunđer (1943 – 2003)     PDF    TXT 735
Lončarić, A. Z.
Vlado Brezovac (1954 – 2003)     pdf    TXT 737
Ivančević, V.
Antun Dijanić (1944 – 2004)     pdf    TXT 738
Mrzljak, I.
Marijan Kvaternik (1925 – 2004)     pdf    TXT 739
kolegice i kolege
Marina Margaletić rođena Conar (1969 – 2004)     pdf    TXT     HR 740
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20

                UNDER CONSTRUCTION