godište: 2003    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2003 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
1-2(Financiranje obnove šuma oštećenih propadanjem)     PDF    TXT 1
broj: 3-4
     
urednik
3–4(Certifikat o kakvoći proizvodnje električne energije na osnovi zaštićenog okoliša)     PDF    TXT 97
broj: 5-6
     
urednik
5–6(Voda i šuma u godini vode)     PDF    TXT 209
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima (iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji)     PDF    TXT 211
Matić, S.
Uvod u temu Savjetovanja: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda     PDF    TXT     HR     EN 217
broj: 7-8
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
7–8(Što poslije požara naših sredozemnih šuma)     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
urednik
9–10(O hrvatskom Nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma)     PDF    TXT 437
broj: 11-12
     
urednik
O hrvatskome nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma     PDF    TXT 529
broj: 13
     
 
     
Prpić, Branimir
Uvod     PDF    TXT     HR     EN 5001
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 188 (001)
Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 3
Zelić, J. UDK 630* 226 (001)
Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku     pdf    TXT     HR     EN 11
broj: 3-4
     
Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K. UDK 630* 451 (001)
Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”     pdf    TXT     HR     EN 99
Križanec, R. UDK 630* 612 + 613 (001)
Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 109
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 135
broj: 5-6
     
Šugar, I. UDK 630* 17 (001)
Prinosi hrvatskom nazivlju iz biljne sistematike     pdf    TXT     HR     EN 237
broj: 7-8
     
Sabo, A. UDK 630* 462 (001)
Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 335
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 347
broj: 9-10
     
Idžojtić, M. UDK 630* 442 (001)
Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (001)
Mogućnost i opravdanost oplodnih sječa u bukovim šumama Gorskog kotara, Like i Hrvatskog primorja     pdf    TXT     HR     EN 449
Klobučar, D. UDK 630* 583 + 585 (001)
Ocjena točnosti geokodiranja osnovne državne karte i digitalnog ortofota     pdf    TXT     HR     EN 457
broj: 11-12
     
Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju     pdf    TXT     HR     EN 531
Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M. UDK 630* 442 + 582 (001)
Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice     pdf    TXT     HR     EN 545
Starčević, M. UDK 630* 423 + 181.3 + 188 (001)
Utjecaj oborinske, poplavne i podzemne vode na razvoj sastojina šumskog kompleksa “Česma”     pdf    TXT     HR     EN 561
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Franjić, J., Pandža, M., Škvorc, Ž. UDK 630* 181.1 (Anthyllis barba-jovis L.)
Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 45
broj: 3-4
     
Vojniković, S. UDK 630* 188
Povijest i postojeći problemi fitocenološke nomenklature i klasifikacije     pdf    TXT     HR     EN 153
broj: 5-6
     
Glavaš, M. UDK 630* 232.3 + 449 + 453 + 413 + 414
Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini     pdf    TXT     HR     EN 257
Oluić, M., Oluić, D. UDK 630* 582 + 583
Kartiranje korištenja zemljišta i vegetacije istre po Corine programu     pdf    TXT     HR     EN 269
broj: 7-8
     
Ištvanić, J. UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)
Pilanska obradba bukve (fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 373
Zelić, J., Pauča, B. UDK 630* 569
Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele     pdf    TXT     HR     EN 389
broj: 5-6
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M. UDK 630* 611 + 116
Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 219
Prpić, B. UDK 630* 263 + 181.3 + 48
Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume     pdf    TXT     HR     EN 230
Starčević, T.
Prilog raspravi na temu: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     PDF    TXT 235
broj: 13
     
 
     
Ivančević, V. UDK 630* 902 - 232.4
125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 5003
Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković UDK 630* 114
Značajke tla na eruptivu Senjske Drage     pdf    TXT     HR     EN 5023
Tikvić, I., Z. Seletković UDK 630* 232.4 - 116
Utjecaj pošumljavanja krša na hidrološku funkciju šuma     pdf    TXT     HR     EN 5031
Oršanić, M. UDK 630* 232.4 - 972
Pošumljavanja. sadašnje stanje i perpektive u globalnom razvoju     pdf    TXT     HR     EN 5035
Anić, I. UDK 630* 226
Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) U Senjskoj Dragi     pdf    TXT     HR     EN 5041
Topić, V. UDK 630* 188 - 116
Šumska vegetacija na kršu kao značajan čimbenik zaštite tla od erozije     pdf    TXT     HR     EN 5051
Pentek, T., D. Pičman UDK 630* 383
Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu     pdf    TXT     HR     EN 5065
Glavaš, M. UDK 630* 432
Šumski požari i protupožarna zaštita na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994 - 2003.     pdf    TXT     HR     EN 5079
Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec UDK 630* 907 - 934
Zaštićeni dijelovi prirode na Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 5093
Prpić, B., H. Jakovac UDK 630* 902
Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista"     pdf    TXT     HR     EN 5107
Matić. S. UDK 630* 902 - 903
Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878. godine     pdf    TXT     HR     EN 5111
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Štete na divljači i štete od divljači na području krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 27
Prka, M. UDK 630* 325 + 851
Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore     pdf    TXT     HR     EN 35
broj: 5-6
     
Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A. UDK 630* 181.2 + 114
Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 249
broj: 7-8
     
Vučetić, V., Vučetić, M. UDK 630* 111 + 181.8
Fenološke značajke na području Zavižana     pdf    TXT     HR     EN 359
broj: 9-10
     
Prka, M. UDK 630* 443 + 323 + 325
Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore     pdf    TXT     HR     EN 467
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Farkaš-Topolnik, N., Krauthacker, H., Trenc, N. UDK 630* 907.1
Međunarodna konferencija "Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska     pdf    TXT     HR     EN 51
broj: 3-4
     
Margaletić, M. UDK 630* 931 + 891
Iskorištavanje mineralnih sirovina u odnosu na šumu i šumsko zemljište     pdf    TXT     HR     EN 161
Nodilo, J. UDK 630* 432
Požari otvorenog prostora otoka i priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?     pdf    TXT     HR     EN 171
broj: 9-10
     
Margaletić, J., Margaletić, M. UDK 630* 435 + 432
Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa     pdf    TXT     HR     EN 475
Sabadi, R. UDK 630* 904
Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 483
Tolić, I. UDK 630* 164 + 160 + 261
Gospodarske i druge vrijednosti vrsta roda pistacija     pdf    TXT     HR     EN 501
broj: 11-12
     
Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T. UDK 630* 232.4 + 234 + 524
Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 579
Božičević, I., Radočaj, M. UDK 630* 902
Šumarstvo Slunjskog kraja     pdf    TXT     HR     EN 597
Domac, J. UDK 630* 931 + 238
Energetsko zakonodavstvo za korištenje šumske biomase i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 609
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sljepić (Anguis fragilis L.)     PDF    TXT 70
Nodilo, M.
Nekoliko vrsta iz porodice Orchidaceae s otoka Mljeta     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Arač, K.
Kasni noćnjak (Eptesicus serotinus Schreber)     PDF    TXT 134
broj: 5-6
     
Arač, K.
Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius Scop.)     PDF    TXT 310
broj: 7-8
     
Arač, K.
Livadna gušterica (Lacerta agilis L.)     PDF    TXT 406
Frković, A.
Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama     PDF    TXT 407
Timarac, Z.
Tajne kukavice     PDF    TXT 410
broj: 9-10
     
Arač, K.
Kos (Turdus merula L.)     PDF    TXT 508
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D., Gračan, J.
Izvješće s konferencije DYGEN (dinamika i očuvanje genetičkog diverziteta u šumskim ekosustavima) – Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5. 12. 2002. god.     PDF    TXT 81
broj: 3-4
     
Frković, A.
Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj     PDF    TXT 200
broj: 5-6
     
Ivanović, Ž.
Četvrti Europski sastanak FSC nacionalnih inicijativa, Zagreb, 14-16. svibnja 2003.     PDF    TXT 309
broj: 11-12
     
Idžojtić, M.
Četvrti sastanak EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača     PDF    TXT 638
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Državo, vrijeme je da mjerodavno posreduješ!!     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Neodrživi razvoj     PDF    TXT 177
Milošević, A.
Procjena od požara po novom pravilniku i osvrt na zaštitu šuma od požara     PDF    TXT 181
broj: 5-6
     
Starčević, T.
Ima li nade za naše stvarno restrukturiranje?     PDF    TXT 283
broj: 7-8
     
Starčević, T.
Što nam se to događa?     PDF    TXT 404
broj: 11-12
     
Lisjak, Z.
Ugroženi dignitet šumarske struke, ili kako se zaštititi od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja     PDF    TXT 617
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Štahan, Ž.
Alojzije Frković: Smeđi medvjed u primorsko-goranskoj županiji     PDF    TXT 183
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 184
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 189
Timarac, Z.
Vodič kroz biološku raznolikost Kopačkog rita, Ptice – knjiga I     PDF    TXT 191
broj: 5-6
     
Frković, A.
Sisavci riječkog područja     PDF    TXT 298
Tolić, I.
Monografija, Sveti Eustahije mučenik, nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara     PDF    TXT 300
Timarac, Z.
Alojzije Frković: Ris u Hrvatskoj     PDF    TXT 301
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 302
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 306
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 412
Šugar, I.
Veliki atlas Hrvatske     PDF    TXT 413
Šugar, I.
Naša posla     PDF    TXT 416
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 422
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 425
Timarac, Z.
B. Kryštufek, B. Flajšman, H. I. Griffiths: Living with bears     PDF    TXT 427
Beus, V.
Dr. sc. Č. Šilić: Endemične i rijetke biljke parka prirode Blidinje     PDF    TXT 429
broj: 9-10
     
Prpić, B.
Dr. sc. S. Božičević: Plitvička jezera     PDF    TXT 516
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 517
Grospić, F.
Monti e boschi, L’italia forestale e montana     PDF    TXT 521
Ištvanić, J.
Alati i strojevi u obradbi drva 1 i 2     PDF    TXT 523
broj: 11-12
     
Frković, A.
Medvjedi u Hrvatskoj – Bears in Croatia     PDF    TXT 632
Grospić, F.
L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 634
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Čamba, V.
Oluja izvalila 4 milijuna m3 drva – tržište drva ipak ostaje stabilno     PDF    TXT 80
broj: 9-10
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 526
broj: 1-2
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Tomislav Dubravac     PDF    TXT 67
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Harapin, M.
Zlatno odličje za dr. sc. Mariju Halambek     PDF    TXT 192
broj: 9-10
     
Tolić, I.
Priznanja na 8. međunarodnom sajmu lova i ribolova u Varaždinu     PDF    TXT 525
broj: 11-12
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Prgin, D.
Kako su pošumljeni otoci Obonjan i Velika sestrica     PDF    TXT 637
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek zakoračila u drugo stoljeće života     PDF    TXT 73
broj: 5-6
     
Franjić, J.
Akademik Ivo Pevalek (110 godina od rođenja)     PDF    TXT 289
Ivančević, V.
Krš nije samo uspomena, nego i opomena     PDF    TXT 292
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 296
broj: 9-10
     
Frković, A.
50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.     PDF    TXT 509
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar     PDF    TXT 513
uredništvo
125-ta obljetnica Nadzorništva – Inspektorata za pošumljavanje krša ...     PDF    TXT 515
broj: 11-12
     
Mrkobrad, M.
125. oljetnica osnutka “Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica” u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT 626
Skoko, M.
Šumarska i drvodjelska škola Karlovac – dvije obljetnice mature i priznanja     PDF    TXT 629
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Čiopa (Apus apus) – ptica 2003. godine     PDF    TXT 63
Ivanović, Ž.
Hoće li gorska Hrvatska postati gorka Hrvatska?     PDF    TXT 66
broj: 3-4
     
Papac, J.
Lička zima s mirisom lavande     PDF    TXT 182
broj: 5-6
     
Lončarić, A. Z.
Otkrivena spomen ploča akademiku Mirku Vidakoviću     PDF    TXT 284
Mrkobrad, M.
Svečana akademija     PDF    TXT 286
Peičević, Z.
10 godina umjetničke kolonije RABRA     PDF    TXT 286
Mrkobrad, M.
Natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 287
broj: 7-8
     
HŠD
Dopis upućen Predsjedniku RH S. Mesiću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Z. Tomčiću, Predsjedniku Vlade RH I. Račanu i ministrima B. Pankretiću i I. Bancu     PDF    TXT 403
broj: 11-12
     
Pleše, V.
Korištenje nedrvnih proizvoda i usluga u šumarstvu     PDF    TXT 623
Mrvoš, N.
O sušenju jele u Gorskom kotaru i uporabi jelovih trupaca/piljene građe iz sanitarne sječe     PDF    TXT 624
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
HŠD i HŠ d.o.o.
Ponovni poziv na suradnju     PDF    TXT 84
Jakovac, H.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
Papac, J.
Iz života Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić     PDF    TXT 202
Jakovac, H.
35. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 203
Juričić, A.
Natjecanja šumara skijaša regije ALPE-ADRIA     PDF    TXT 205
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 311
Jakovac, H.
Zapisnik 107. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT     HR 319
Grospić, F.
Baranji ususret (stručno rekreativna ekskurzija HŠD – Ogranak Zagreb)     PDF    TXT 323
Tomek, R.
Sastanak šumara diplomanata 1949/1950. godine     PDF    TXT 326
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 640
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Vlahinja, J.
Zvonimir Kučić (1939 – 2002)     PDF    TXT 94
Knepr, J.
Mirko Babić (1937 – 2002)     PDF    TXT 95
Knepr, J.
Ladislav Molnar – Laci (1922 – 2002)     PDF    TXT 96
broj: 3-4
     
Skoko, M.
Ivan – Juco Rukavina (1923 – 2001)     PDF    TXT 206
Pavelić, J., Skoko, M.
Branislav Brkić (1947 – 2001)     PDF    TXT 207
broj: 5-6
     
Ivančević, V.
Branko Vukelić (1936 – 2002)     PDF    TXT 327
Starčević, T.
Martin Sučić-Marca (1928 – 2003)     PDF    TXT 328
Starčević, T.
Stjepan Tomljanović (1938 – 2003)     PDF    TXT 329
HŠD – ogranak Karlovac
Andrija Kusanić (1940 – 2003)     PDF    TXT 330
broj: 7-8
     
Skoko, M.
Petar Ivanić (1956 – 2001)     PDF    TXT 431
Skoko, M.
Pavel (Pavle) Šinka (1913 – 2002)     PDF    TXT 433
Stojković, M.
Antun Tiljak (1914 – 2003)     PDF    TXT 435
Perak, I.
Stjepan Perak (1925 – 2003)     PDF    TXT 436
broj: 11-12
     
Skoko, M.
Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek (1902 – 2003)     PDF    TXT 643
Ivančić, V.
Nadia Pavlek rođ. Peterković (1928 – 2003)     PDF    TXT 644

                UNDER CONSTRUCTION