godište: 2001    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=2001 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
DRAVSKA LIGA     PDF    TXT     HR 129
broj: 5-6
     
B. Prpić
OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST     PDF    TXT     HR 240
broj: 7-8
     
B. Prpić
OBNOVA LUŽNJAKOVIH SASTOJINA OŠTEĆENIH PROPADANJEM     PDF    TXT     HR 365
broj: 9-10
     
B. Prpić
O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ     PDF    TXT     HR 472
broj: 11-12
     
B. Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 580
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N. UDK 630* 561 +182.2 (Fagus sylvatica L.)
Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka     pdf    TXT     HR     EN 3
Božić, M., Čavlović, J. UDK 630* 622 + 624 + 522 (001)
Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 9
Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A. UDK 630* 188(001)
Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 19
Šajković, A. UDK 630* 120 +UDK 301.153 (001)
Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije     pdf    TXT     HR     EN 27
broj: 3-4
     
Vlahinja, J. UDK 630* 383+ 663(001)
Istraživanje kriterija raspodjele troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 131
broj: 5-6
     
Šmelkova, Lj. UDK 630* 232.3 (001)
Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na klijavost i rast klijanaca     pdf    TXT     HR     EN 243
Ballian, D. UDK 630* 232.1 (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001
Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja     pdf    TXT     HR     EN 249
broj: 7-8
     
Vučetić, M. UDK 630* 111+431
Vremenske prilike i šumski požari na Hrvatskom priobalju tijekom 2000.     pdf    TXT     HR     EN 367
broj: 11-12
     
Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D. UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica     pdf    TXT     HR     EN 583
Krapinec, K. UDK 630* 156 + 262 (001)
Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 599
Posavec, S. UDK 630* 652 + 909 (001)
Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume     pdf    TXT     HR     EN 611
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta     pdf    TXT     HR     EN 35
Antonić, O. UDK 630* 181 + 181.3
Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?     pdf    TXT     HR     EN 45
broj: 3-4
     
Molak, B. UDK 504.05
Zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u slučaju kriza ili izvanrednih stanja i u Hrvatskoj mora postati primarni sigurnosni i gospodarski interes onih koji upravljaju državom     pdf    TXT     HR     EN 153
Karlović, M. UDK 630* 156
Prva hrvatska lovačka izložba u inozemstvu (Budimpešta, 1896)     pdf    TXT     HR     EN 169
broj: 5-6
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Pregled francuskog pilanarstva     pdf    TXT     HR     EN 273
Domac, J. UDK 630* 262+ 238 .
Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno     pdf    TXT     HR     EN 283
broj: 7-8
     
Prpić, B. UDK 630* 263 + 116
Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje     pdf    TXT     HR     EN 379
Šporčić, M., Vondra, V. UDK 630* 945
Magistarski radovi, obranjeni na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, unapređuju šumarstvo!     pdf    TXT     HR     EN 391
Grubešić, M. UDK 630* 156 + 451
Gospodarenje šumom i divljači s osvrtom na probleme u njemačkim šumama     pdf    TXT     HR     EN 405
Zelić, J. UDK 630* 288
Uloga dudovog svilaca (Bombyx mori) i bijelog duda (Morus alba) u svilogojstvu i svilarstvu     pdf    TXT     HR     EN 413
broj: 9-10
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 425 ,
Utvrđivanje jačine depozicije sumpora na području Istre bioindikacijom     pdf    TXT     HR     EN 487
Franjić, J., Liber, Z. UDK 630* 161 + 165 .
Molekularna biologija u šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 495
Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Peti EUFORGEN mrežni sastanak za plemenite listače     pdf    TXT     HR     EN 501
Perić, S., Gračan, J. UDK 630* 971 + 165
Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače     pdf    TXT     HR     EN 507
Sabadi, R. UDK 630* 904 + 719 (44)
Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 511
broj: 11-12
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 369 + 37
Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 619
Frković, A. UDK 630* 156 (Lynx lynx L.)
RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000)     pdf    TXT     HR     EN 625
broj: 5-6
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 517 + 518
Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja     pdf    TXT     HR     EN 263
broj: 9-10
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 475
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma od požara u R. Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 57
Tonković, D. UDK 630* 375
Šumske željeznice u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 63
broj: 3-4
     
Nodilo, M. UDK 630* 907
Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet"     pdf    TXT     HR     EN 177
Vukelić, M. UDK 630* 232.42
Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici     pdf    TXT     HR     EN 185
Kružić, T. UDK 630* 731 +228
Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a)     pdf    TXT     HR     EN 197
broj: 5-6
     
Kaučić, D. UDK 630* 114+111
Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak - kolovoz 2000.     pdf    TXT     HR     EN 291
broj: 7-8
     
Vukelić, M. UDK 630* 902 + 233
Laudonov gaj     pdf    TXT     HR     EN 425
Grospić, F. UDK 630* 902 + 469
Mali prilog poznavanju prilika u šumarstvu Like u drugoj polovici XIX st.     pdf    TXT     HR     EN 437
Božičević, I. UDK 630* 648
Uzorak za pisanje i izradu šumske kronike za sve šumarije Uprave šuma Delnice     pdf    TXT     HR     EN 443
broj: 9-10
     
Trinajstić, I. UDK 630* 176.1 (Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne)
Turkestanski brijest - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 533
broj: 11-12
     
Bezak, K. UDK 630* 567
Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 635
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.)     PDF    TXT 68
broj: 3-4
     
Arač, K.
Leganj (Caprimulgus europaeus L.)     PDF    TXT 234
broj: 5-6
     
Arač, K.
Žuti mukač (Bombinia variegata L.)     PDF    TXT 317
Pavelić, D.
Šume i šumsko gospodarenje u prostoru Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"     PDF    TXT 318
Getz, D.
Projektirani nestanak Kopačkoga rita     PDF    TXT 322
broj: 7-8
     
Arač, K.
Rusi svračak (Lanius collurio L.)     PDF    TXT 457
broj: 9-10
     
Arač, K.
Planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti)     PDF    TXT 559
broj: 11-12
     
Arač, K.
Bregunica (Riparia riparia L.)     PDF    TXT 662
Nodilo, M.
Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta     PDF    TXT 663
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Matić, S.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF    TXT 104
Zečić, Ž.
Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija     PDF    TXT 110
Kajba, D.
5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju     PDF    TXT 112
Risović, S.
Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu     PDF    TXT 114
Grubešić, M.
Međunarodni simpozij o muflonu     PDF    TXT 117
Grubešić, M.
II. Europski simpozij o dabru     PDF    TXT 120
broj: 3-4
     
Harapin, M.
45. Seminar iz zaštite bilja     PDF    TXT 226
Glavaš, M.
Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici     PDF    TXT 228
Glavaš, M.
"Lovstvo u integriranoj Europi"     PDF    TXT 229
Potočić, N.
3. sastanak ekspertne skupine za stanja krošanja     PDF    TXT 231
broj: 5-6
     
Pernar, N.
Sastanak ekspertne skupine za šumska tla     PDF    TXT 351
Pfeifer, D.
Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP)     PDF    TXT 352
broj: 7-8
     
Pernar, N.
IX Kongres hrvatskog tloznanstvenog društva "Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije"     PDF    TXT 468
broj: 9-10
     
Idžojtić, M.
Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače     PDF    TXT 575
Kajba, D.
Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije     PDF    TXT 577
broj: 11-12
     
Delač, D.
Nastup hrvatskih šumara na sjekačkom pentatlonu u Trentu     PDF    TXT 668
Šušnjar, M.
Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001)     PDF    TXT 670
Belan, M.
INTERFORST 2002.     PDF    TXT 672
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Stojković, M.
Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji     PDF    TXT 75
broj: 11-12
     
Starčević, T.
Jalova vremena     PDF    TXT 641
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 82
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 85
Bilandžija, J.
Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe     PDF    TXT 87
Frković, A.
David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ"     pdf    TXT 98
broj: 3-4
     
Frković, A.
Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000)     PDF    TXT 212
Prpić, B.
Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 215
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 218
broj: 5-6
     
Prpić, B.
Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia     PDF    TXT 335
Govorčin, S.
Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio     PDF    TXT 340
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 341
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 345
Timarac, Z.
Druga knjiga o srnećoj divljači     PDF    TXT 349
broj: 7-8
     
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 458
Dundović, J.
FORSTINFO - lipanj 12/2001. grederi i pokretni stroj za guljenje kore     PDF    TXT 462
broj: 9-10
     
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 562
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 563
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Jasminka Igre Barčić, prof. dr. sc. Milan Maceljski: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika     PDF    TXT 569
Bilandžija, J.
Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječu     PDF    TXT 570
Dimitrov, T.
Dipl. ing. Tomislav Dimitrov: Klima i prirodno sušenje drva     PDF    TXT 574
broj: 11-12
     
Matić, S.
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.     PDF    TXT 644
Dundović, J.
Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište)     PDF    TXT 649
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 651
Mikloš, I.
Nestajanje šuma u Venezueli     PDF    TXT 657
Harapin, M.
Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima     PDF    TXT 659
broj: 7-8
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Posarić, D.
Ekskurzija "Hrvatskih šuma" u Republiku Češku     PDF    TXT 465
broj: 9-10
     
Dundović, J., Jakovac, H.
60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.     PDF    TXT 539
Mrkobrad, M.
5. Konferencija direktora državnih šuma srednjoeuropskih zemalja     PDF    TXT 542
Dundović, J., Figurić, M.
Trgovina drva i norme za drvo     PDF    TXT 543
Starčević, T.
Aktualna politika i zaštita okoliša u Hrvatskoj     PDF    TXT 544
Hodić, I.
U Hrvatskoj FSC sustav     PDF    TXT 545
Prpić, B., Jakovac, H.
Međunarodni dan Drave     PDF    TXT 551
Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J.
Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju     PDF    TXT 553
broj: 3-4
     
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Martinić, I.
Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 224
broj: 11-12
     
Prka, T.
Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije     PDF    TXT 664
broj: 3-4
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Govorčin, S.
Tomislav Sinković     PDF    TXT 221
broj: 1-2
     
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jakovac, H.
Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću     PDF    TXT 100
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
90 godina časopisa "Priroda"     PDF    TXT 77
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića     PDF    TXT 210
broj: 5-6
     
Ivančević, V.
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 331
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak     PDF    TXT 333
broj: 7-8
     
Čorkalo, K., Medvedović, J.
Obilježavanje 30. obljetnice centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima     PDF    TXT 463
broj: 11-12
     
Harapin, M.
50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000)     PDF    TXT 661
broj: 1-2
     
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, V.
U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana     PDF    TXT 101
broj: 3-4
     
Krmpotić, M.
Ukorijenjeno u kamenu     PDF    TXT 203
broj: 5-6
     
Frković, A.
Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja     PDF    TXT 349
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Krajina, M.
Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa     PDF    TXT 204
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (najava)     PDF    TXT 209
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće)     PDF    TXT 298
uredništvo
RH - Ministarstvo znanosti i tehnologije: Javni pozivi     PDF    TXT 311
Frković, A.
Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine     PDF    TXT 315
broj: 7-8
     
Frković, A.
Biokovo je u svemu posebnost     PDF    TXT 451
Bezak, K.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava     PDF    TXT 455
broj: 9-10
     
Frković, A.
Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka     PDF    TXT 560
broj: 11-12
     
Pernek, M.
"Zvjezdano nebo" bliže no ikada     PDF    TXT 642
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 124
broj: 3-4
     
Jakovac, H.
33. EFNS, Estonija, Otepaa     PDF    TXT 232
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 354
Jakovac, H.
Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 360
broj: 7-8
     
Ivančević, V.
Prošla 2000. godina bila je u znaku žive aktivnosti senjskog ogranka Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 470
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Eškerica, V.
Prof. dr. sc. Branko Mihać (1911 - 2000)     PDF    TXT 128
broj: 3-4
     
Mlivić, R.
Vencej Čatlak (1923 - 2000)     PDF    TXT 235
Frković, A.
Bojan Novaković (1942 - 2000)     PDF    TXT 235
Herak, M. J.
Martin Krajina (1932 - 2001)     PDF    TXT 236
Tomašević, J.
Tomislav Barišić (1928 - 2001)     PDF    TXT 238
broj: 5-6
     
djelatnici Šumarije Jasenovac
Davorin Kačera (1961 - 2000)     PDF    TXT 364
broj: 9-10
     
Harapin, M.
Janko Lacković (10. 4. 1928 - 4. 6. 2001)     PDF    TXT 579
broj: 11-12
     
Tonković, M.
Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001)     PDF    TXT 682

                UNDER CONSTRUCTION