godište: 1997    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1997 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Zakon o šumama bez šumara     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju     PDF    TXT     HR 113
broj: 5-6
     
B. Prpić
Izrada nacionalne strategije i akcijskoga plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti     PDF    TXT     HR 213
broj: 7-8
     
B. Prpić
Baranjske šume i Kopački rit     PDF    TXT     HR 341
broj: 9-10
     
B. Prpić
Kako obilježiti dan našega šumskoga bogatstva i struke     PDF    TXT     HR 461
broj: 11-12
     
B. Prpić
O povezanosti šumarstva i lovstva     PDF    TXT     HR 577
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šugar, I. UDK 630* 174.7.001
Kritički prinosi hrvatskom biljnom nazivlju     pdf    TXT     HR     EN 3
Meštrović, Š. UDK 630* 612.001
Kretanje drvnih zaliha i prirasta u park-šumi Marjan     pdf    TXT     HR     EN 13
Komlenović, N. UDK 630* 237 : 279.001
Primjena gnojiva s produljenim djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih borova     pdf    TXT     HR     EN 19
broj: 3-4
     
Klepac, D. UDK 630* 902 : 945+946.001 (497.13)
Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 115
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188.001(497.13)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza šuma česmine - Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita     pdf    TXT     HR     EN 127
Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J. UDK 630* 279.001 (497.13)
Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 133
broj: 5-6
     
Pintarić, K. UDK 630* 231+236.001 (Pinus nigra Arn.)
Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika crnog bora     pdf    TXT     HR     EN 215
Matić, S., Prpić, B. UDK 630* 272+249:630* 652+907.001
Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba     pdf    TXT     HR     EN 225
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 312+379:630* 419.001
Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma     pdf    TXT     HR     EN 243
Perić, Z. UDK 630* 165.001 (Larix decidua Mill.)
Međuklonske i unutarklonske razlike u sjemenskoj plantaži europskog ariša (Larix decidua Mill.) kraj Bjelovara     pdf    TXT     HR     EN 253
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630* 175.272:181.2.001
Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 269
broj: 7-8
     
Topić, V. UDK 630* 232.1 (001)
Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša     pdf    TXT     HR     EN 343
Komlenović, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P. UDK 630* 48 (001)
Unos onečišćenja iz zraka u šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 353
Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 + 569 (001)
Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara     pdf    TXT     HR     EN 361
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 369 + 379 (001)
Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 371
broj: 9-10
     
Matić, S., Anić, I., Oršanić, M. UDK 630* 233 + 913.001
Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana     pdf    TXT     HR     EN 463
Čavlović, J., Marović, T. UDK 630* 569 (001)
Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme"     pdf    TXT     HR     EN 473
Štefančić, A. UDK 630* 325 + 859 (001)
Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši tip     pdf    TXT     HR     EN 479
Hitrec, V. UDK 519.24 + 630*
Stohastika u znanstvenim istraživanjima, Problemi - Nerazumijevanja - Opasnosti     pdf    TXT     HR     EN 499
broj: 11-12
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I. UDK 630* 181.1 + 188 : 630* 173.5 + 174.7 (Abies alba Mill.) 001.
O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., pinaceae) u Požeškome gorju     pdf    TXT     HR     EN 593
Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 422 (Quercus Cerris L) 001.
Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 599
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prpić, B., Seletković, Z., Tikvić, I. UDK 630* 919 + 171.3 (001)
O utjecaju kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave     pdf    TXT     HR     EN 579
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrović, Š., Glavaš, M. UDK 630* 689.001
Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 29
Piškorić, O. UDK 630* 902 : 902.1.001
Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva     pdf    TXT     HR     EN 35
broj: 5-6
     
Đurasović, P. UDK 630* 279:232.1
Unošenje egzotičnog drveća i grmlja na dubrovačko područje     pdf    TXT     HR     EN 277
broj: 7-8
     
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381+ 383
Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 383
Skoko, M. UDK 630* 902.1
Fran Žaver Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 391
broj: 11-12
     
Pičman, D., Pentek, T., Mikić, B. UDK 630* 686 + 383 (001)
Planiranje i projektiranje šumskih prometnica primjenom osobnog računala     pdf    TXT     HR     EN 609
Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I. UDK 634.0 814.1 + 634.0 842 (001)
Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija     pdf    TXT     HR     EN 617
Piškorić, O. UDK 630* 902 (001)
Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.     pdf    TXT     HR     EN 631
broj: 3-4
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Böhm, D. UDK 630* 279 : 907.1 (497.13)
Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 161
Jurković, M. UDK 630* 279. (497.13)
Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću     pdf    TXT     HR     EN 171
Ivan Maričević UDK 630* : 013* (497.13)
Kazalo autora i struktura sadržaja Šumarskog lita 1976 - 1995.     PDF    TXT 179
broj: 5-6
     
Nekvapil, N. UDK 630* 628
Gospodarenje šumama gospodarske jedinice "Bastajske šume - Krivaja - Klisa"     pdf    TXT     HR     EN 291
broj: 7-8
     
Markotić, M. UDK 630* 907.1 : 231
Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 405
Pleše Ivan - Lukeža UDK 630* 469
Ekološka problematika Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 415
Šimić, I. UDK 630* 431 + 439
Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine     pdf    TXT     HR     EN 425
broj: 9-10
     
Rubić, G. UDK 630* 231 + 232 : 232.31
Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Vinkovci     pdf    TXT     HR     EN 507
Tomašević, A. UDK 630* 919 + 630* 11 +233
Povijest pošumljavanja na otoku Visu     pdf    TXT     HR     EN 515
Gračan, J. UDK 630* 231
Koliko su prirodne Austrijske šume     pdf    TXT     HR     EN 527
Frković, A. UDK 630* 159
60 godina privremene CIC formule za ocjenjivanje rogova srnjaka     pdf    TXT     HR     EN 533
broj: 11-12
     
Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B. UDK 630* 188 + 249 : 630* 156 (Quercus ilex L.)
Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab     pdf    TXT     HR     EN 645
Dimitrov, T. UDK 630* 432.0
Povijest razvoja kanadskoga sustava ocjene opasnosti od šumskog požara i mogućnost njegove primjene u drugim zemljama     pdf    TXT     HR     EN 657
broj: 1-2
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Sabadi, R.
Pogled unatrag - Dokle smo došli u organizaciji upravljanja i gospodarenja šumama?     PDF    TXT 45
broj: 3-4
     
Starčević, T.
Zakon o lovu; Da li baš takav?     PDF    TXT 197
broj: 5-6
     
Lisjak, Z.
Osvrti na inicijativu za izdvajanje šumskog transporta (faze II) iz jedinstvenog tehnološkog procesa proizvodnje šumskih sortimenata     PDF    TXT 301
broj: 7-8
     
Prof. dr. sc. Kaštelan Macan, M.
Dopis iz Ministarstva razvitka i obnove (O daljnim prijedlozima proširenja Nacionalnih parkova)     PDF    TXT 430
Sikora, J.
Da li šumarstvo i u kojoj mjeri prijeti očuvanju prirodnih resursa     PDF    TXT 431
Getz, D.
Zašto sam protiv nacionalnog parka     PDF    TXT 432
Matezić, M.
Prilog raspravi o organizaciji šumarske službe u Hrvatskoj     PDF    TXT 433
broj: 9-10
     
Serdarušić, A.
Primjedbe na "Zaključke 101. skupštine HŠD-a održane 9. svibnja 1997. godine" (1)     PDF    TXT 539
Pojašnjenja (2, 3)     PDF    TXT 540
radničko vijeće
Dopis upućen Vladi RH (4)     PDF    TXT 541
Hodić, I.
Postaju li upitna temeljna načela šumarstva i smisao osnivanja J. P.     PDF    TXT 543
broj: 1-2
     
 
PORTRETI
     
Lukić, N.
Značenje prof. dr. Antuna Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 48
 
OBLJETNICE
     
Gračan, J.
Znanost i Znanstveno-istraživački rad u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 52
Piškorić, O.
Geodetski list pedesetgodišnjak     PDF    TXT 53
Glavaš, M.
U spomen 80 godina rođenja prof. dr. sc. Josipa Kišpatića     PDF    TXT 55
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
30-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 442
Jakovac, H.
50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
Dvije 75-te obljetnice u češkom šumarstvu     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
150 godina Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 448
broj: 11-12
     
Čorkalo, K.
Akademik Dušan Klepac, Voditelj centra za znanstveni rad HAZU - Vinkovci Povodom 20. obljetnice voditeljstva i 80. godišnjice života     PDF    TXT 668
Frković, A.
100. godišnjica rođenja botaničara prof. dr. Ive Horvata     PDF    TXT 671
Piškorić, O.
Proslava 50-godišnjice rada Srednje šumarske škole u Karlovcu     PDF    TXT 673
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Skoko, M.
Hrvatsko šumarsko društvo 1846 - 1996, Zagreb 1996.     PDF    TXT 56
Čorkalo, K.
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 58
Mayer, B.
"Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", Znanstvena knjiga l     PDF    TXT 61
Sever, S.
"Zaštita šuma i pridobivanje drva", Znanstvena knjiga 2     PDF    TXT 62
Mayer, B.
Radovi, Volumen 31, broj 1-2, 1996.     PDF    TXT 64
Gračan, J.
Bibliografija 1986 - 1995.     PDF    TXT 65
Starčević, T.
Slavonski hrastici, Zagreb 1996.     PDF    TXT 65
Jelačić, D.
Uporaba drva, Međunarodno savjetovanje povodom 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva.     PDF    TXT 67
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije.     PDF    TXT 68
Klepac, D.
Rudolf Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SR Njemačke     PDF    TXT 70
Ivan Mikloš
Osnove ekologije in ekologija živali     PDF    TXT 72
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22     PDF    TXT 199
Piškorić, O.
Forets de France No 400 Janvier - Février 1997     PDF    TXT 201
broj: 5-6
     
Klepac, D.
H. Kramer, Chr. Katsch - Individuelles Wachstum von Waldbäumen in Abhängingkeit von natürlichen und anthropogenen Einflüssen     PDF    TXT 302
Klepac, D.
H. Kramer, J. Banks, R. James - Eukaliptusnaturwälder in Australien     PDF    TXT 302
Klepac, D.
H. Kramer - Zur Läuterung bei Douglasie     PDF    TXT 302
Klepac, D.
Grupa autora - L´ Érable a sucre     PDF    TXT 302
Klepac, D.
Z. Majcen - Coupe de jardinage et coupe de succesion dans cinq secteurs forestiers. Accriossement quinquennal en surface terriere et etat de la régénération     PDF    TXT 303
Serdarušić
D. Klepac - Novi sistem uređivanja prebornih šuma     PDF    TXT 303
Piškorić, O.
AA. VV. - Pedunculate Oak in Croatia     PDF    TXT 304
Frković, A.
Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske - sisavci     PDF    TXT 304
Piškorić, O.
N. Weigl - Östrereichs forstwirtschaft in der zwischenkrigszeit 1918 - 1938,     PDF    TXT 306
Piškorić, O.
Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina     PDF    TXT 307
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
M. Matezić - Priče bez naslova     PDF    TXT 439
Piškorić, O.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.     PDF    TXT 440
Piškorić, O.
Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine     PDF    TXT 441
Piškorić, O.
Musik und Wald     PDF    TXT 442
broj: 9-10
     
Vondra, V.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon (HŠŽL), Svezak 2. (G - K), Zagreb 1997.     PDF    TXT 550
Piškorić, O.
Gozdarski vestnik br. l i br. 2 1997.     PDF    TXT 552
Piškorić, O.
O proslavi Hrvatskoga šumarskog društva u časopisu Erdészeti Lapok     PDF    TXT 553
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac, Iz Šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost     PDF    TXT 677
Govorčin, S.
Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, Pilanska tehnologija drva, I - dio     PDF    TXT 680
Stojković, M.
Ante Krstinić, Anali za Šumarstvo 19/2 - Godina 1994. Genetika crne johe (Alnus Glutinosa (L) Gaertn.)     PDF    TXT 681
Ivan Mikloš
Ekologija (Bratislava), časopis pre ekologické problémy biosféry     PDF    TXT 682
Ivan Mikloš
Les (Šuma)     PDF    TXT 683
Piškorić, O.
Deutscher Forstverein, Jahresbericht 1996.     PDF    TXT 683
broj: 9-10
     
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Gračan, J.
Suradnja s Mađarskom     PDF    TXT 554
Gračan, J.
Izaslanstvo Volcanic centra iz Izraela u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Europsko šumarstvo do 2020. godine     PDF    TXT 74
Sabadi, R.
Znanstveni skup - Hrvatski ban Josip barun Šokčević     PDF    TXT 82
Sikora, J.
U povodu 20-tog zasjedanja Međunarodne komisije za topolu u Budimpešti (od 1. do 4. 10. 1996. godine)     PDF    TXT 86
Frković, A.
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja     PDF    TXT 89
broj: 3-4
     
Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S.
Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.     PDF    TXT 203
broj: 7-8
     
Frković, A.
2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora     PDF    TXT 434
Sikora, J.
U povodu 50-te obljetnice Međunarodne komisije za topolu     PDF    TXT 437
broj: 9-10
     
Mikloš, I.
Drugi kongres europskog šumarskog udruženja "Pro silva"     PDF    TXT 545
Franjić, J.
6. Kongres biologa Hrvatske     PDF    TXT 546
Kajba, D.
Četvrti sastanak Euforgen Populus nigra mrežnog plana održanog u Geraardsbergenu (Belgija)     PDF    TXT 549
broj: 11-12
     
Martinić, I.
XI. Svjetski šumarski kongres, 13-23. 10. 1997. Antalya, Turska     PDF    TXT 664
broj: 1-2
     
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
U lipnju 1996. godine u Mađarskoj donesen je novi Zakon o šumama     PDF    TXT 91
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Deforestacija u tropskom pojasu od 1980. do 1990. godine     PDF    TXT 566
broj: 1-2
     
 
IZ ZNANOSTI I KULTURE
     
Lukić, N.
Znanost u Hrvata     PDF    TXT 92
broj: 9-10
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA
     
Getz, D.
Dvorac u Bilju sjedište javne ustanove "Park prirode Kopački rit"     PDF    TXT 564
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Lovište "Belje", pet godina nakon okupacije (riječima i slikom)     PDF    TXT 101
broj: 3-4
     
Prpić, B.
Još o hidroelektrani Novo Virje     PDF    TXT 195
Frković, A.
Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji     PDF    TXT 196
broj: 7-8
     
Getz, D.
Započeo je proces mirne reintegracije lovno-šumskog područja Baranje u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske     PDF    TXT 449
broj: 9-10
     
Muvrin, D.
Održivi razvoj gorsko planinskih područja - EUR, eko usmjereni razvoj     PDF    TXT 560
broj: 1-2
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Željko Španjol     PDF    TXT 94
Jakovac, H.
Nikola Pernar     PDF    TXT 97
Lukić, N.
Renata Pernar     PDF    TXT 99
broj: 3-4
     
Figurić, M.
Denis Jelačić     PDF    TXT 205
Sinković, T.
Slavko Govorčin     PDF    TXT 207
broj: 5-6
     
Glavaš, M.
Danko Diminić     PDF    TXT 308
Glavaš, M.
Boris Hrašovec     PDF    TXT 311
broj: 9-10
     
Jakovac, H.
Oleg Antonić     PDF    TXT 562
broj: 5-6
     
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić     PDF    TXT 313
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić     PDF    TXT 314
 
IZ DNEVNOG TISKA
     
Hina
Najstarije šumarsko glasilo u Europi     PDF    TXT 300
Vjesnik - Fucks, R.
Europska veza za hrvatsku znanost     PDF    TXT 300
broj: 9-10
     
Hina
Prva hrvatska zoološka knjiga     PDF    TXT 566
broj: 3-4
     
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Krstinić, A.
Šumarska ekspedicija na Aljasku     PDF    TXT 210
broj: 9-10
     
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Srebrna plaketa "INOVA 97" dr. sc. J. Medvedoviću     PDF    TXT 538
broj: 3-4
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 211
broj: 5-6
     
 
IZ AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
Svečana skupština AŠZ     PDF    TXT 333
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Stojković, M.
Šumarsko društvo Zagreb u posjeti Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 106
Jakovac, H.
Zapisnik sa 10. i 11. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 107
broj: 5-6
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 12. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 315
Jakovac, H.
Zapisnik sa Godišnje (101.) skupštine HŠD-a     PDF    TXT 319
Meštrović, A.
Iz Hrvatskoga šumarskog društva Herceg bosne - Priopćenje     PDF    TXT 337
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj     PDF    TXT 453
Tomek, R.
U posjeti Sloveniji     PDF    TXT 455
broj: 9-10
     
Pavelić, D.
Aktivnost Š.D. Karlovac     PDF    TXT 564
broj: 11-12
     
Stojković, M.
Šume i šumarstvo Argentine - predavanje prof. inž. Z. Laurića     PDF    TXT 684
Jakovac
Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga odbora HŠD-a, održane 23. listopada 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 686
Presečan, M.
Iz Hrvatskoga šumarskog društva Bjelovar - Tematska rasprava: "Revirni sustav - organizacija, opravdanost, pretpostavke i učinkovitost     PDF    TXT 690
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
Dragutin Rucner, ornitolog (1910-1996)     PDF    TXT 112
broj: 3-4
     
Ivica Tomić
Vladimir Frantz, dipl. inž. šum. (1944-1997)     PDF    TXT 212
broj: 5-6
     
Lapaine, M., Frangeš, S.
Prof. dr. sc. Paško Lovrić (1931-1997)     PDF    TXT 339
Starčević, T.
Mr. sc. Ivan Đuričić (1934-1997)     PDF    TXT 340
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996)     PDF    TXT 457
Pavelić, D.
Ivica Vukić dipl. inž. šum. (1945-1997)     PDF    TXT 459
Djelatnici ŠHB
Drago Blažević dipl. inž. šum. (1963-1997)     PDF    TXT 460
broj: 9-10
     
Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D.
Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997)     PDF    TXT 567
Stojković, M.
Pavao Vojt, dipl. inž. (1922-1997)     PDF    TXT 575
 
ERRATA CORRIGE
     
Errata corrige     PDF    TXT 576

                UNDER CONSTRUCTION