godište: 1996    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1996 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
B. Prpić
DA LI ŠUMARSTVO ZAISTA PRODAJE PITKU VODU, ČIST ZRAK, ESTETSKI UGOĐAJ EKOLOŠKE FUNKCIJE KOJE STVARA ŠUMA?     PDF    TXT     HR 1
broj: 3-4
     
B. Prpić
Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?     PDF    TXT     HR 88
broj: 5-6
     
B. Prpić
Hidroelektrana Novo Virje ili rezervat biosfere "Drava - Mura"     PDF    TXT     HR 216
broj: 7-8
     
B. Prpić
ŠUMARSKA ETIKA     PDF    TXT     HR 297
broj: 9-10
     
B. Prpić
PONOSIMO SE SVOJOM PROŠLOŠĆU     PDF    TXT     HR 384
broj: 11-12
     
B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE     PDF    TXT     HR 452
broj: 5-6
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Brežnjak, M.
Drvo - taj divni materijal     PDF    TXT 219
broj: 9-10
     
Matić, S.
Povodom 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 387
Prpić, B.
120 godina Šumarskog lista     PDF    TXT 391
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 43+231.001
Sukcesija vegetacije na požarištima šuma crnike i crnog jasena as. Orno-Quercetum ilicis u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 3
Figurić, M. UDK 630* 906.001
Rasprava o koncepciji održivog razvitka i njenom utjecaju na utvrđivanje vrijednosti šumskih resursa     pdf    TXT     HR     EN 9
broj: 3-4
     
Matić, S., Oršanić, M., Anić, I. UDK 630*221.4.001
Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
Hrašovec, B., Margaletić, J. UDK 630*449 : 323.3.001
Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
Španjol, Ž. UDK 502.7.001
Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 107
Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H. UDK 630*165.42.001 (Picea omorika Panč.)
Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika     pdf    TXT     HR     EN 121
Sever, S. UDK 630*31+903+681 (497.13).001
Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji     pdf    TXT     HR     EN 133
Horvat, D., Sever, S. UDK 631*352.5+319.4 : 630*232.326.2+236.9 : 631*072.16.001
Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina     pdf    TXT     HR     EN 143
Krpan, A. P. B. UDK 630*379.001
Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 151
Horvat, D., Sever, S. UDK 630*375.M--015.2 (234.5) : 630*377.2.001
Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja     pdf    TXT     HR     EN 157
Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S. UDK 332.14.839.31+861.0.001
Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 163
Kušan, V. UDK 630*587.001
Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 171
Tomanić, S. UDK 630*689.001
Izbor predmeta istraživanja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 179
Goglia, V. UDK 630*362.7-015.21(083.7)001
Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica     pdf    TXT     HR     EN 187
Goglia, V., Beljo, R. UDK 630*822.34:621*935+9.02.001
Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista     pdf    TXT     HR     EN 195
Korpel, Š. UDK 630*228.81+221.4.001
Razvoj i struktura bukovo-jelovih prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom šumom     pdf    TXT     HR     EN 203
broj: 5-6
     
Biškup, J., Vondra, V. UDK 630*232:909:181.3.001
Sociološka analiza javnog mišljenja žitelja priobalnog područja za projekt zaštite i obnove priobalnih šuma     pdf    TXT     HR     EN 243
broj: 7-8
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I. UDK 630*187.001(497.13)
Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 299
Vrdoljak, Ž. UDK 630*272:226.001 (497.13)
Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman     pdf    TXT     HR     EN 307
broj: 9-10
     
Glavač, V. M. UDK 630* 161.48.001 (497.13)
O analizi krvi šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 393
Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T. UDK 630* 822 : 469.001(497.13)
Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima     pdf    TXT     HR     EN 399
Filipan, T., Prpić, B., Ružinski, N. UDK 630* 114.2 : 114.5 : 161.48.001(497.13)
Štetne posljedice viška N-spojeva u ekosustavu šuma i opskrba pitkom vodom     pdf    TXT     HR     EN 411
Cerovečki, Ž. UDK 630* 188.001 (497.13)
Termofilne bukove šume planine Ivanščice     pdf    TXT     HR     EN 419
broj: 11-12
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 001
Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 455
Diminić, D. UDK 630* 443. 001
Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja     pdf    TXT     HR     EN 463
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383.001
Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 469
Juretić, N., Mamula, D., Pleše, N. UDK 630* 444.001
Biljni virusi u tlu i vodi nekih šumskih ekosustava Hrvatske s pregledom virusa nađenih u šumskom i ukrasnom drveću     pdf    TXT     HR     EN 477
broj: 7-8
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Getz, D. UDK 630*151(497.13-Baranja)
Preliminarna istraživanja ekologije patke njorke. (Aythya nyroca), na području posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit" i ribnjaka "Podunavlje" u Baranji     pdf    TXT     HR     EN 319
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*175.272:181.2(497.13)
Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 327
broj: 11-12
     
Ivanek, Vilim UDK 630* 114:182.001
Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća     pdf    TXT     HR     EN 487
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*421
Vjetrozaštita sinjskog polja     pdf    TXT     HR     EN 19
Rauš, Đ., Đuričić, I. UDK 630*19:945.3
Poučna staza na Kalniku     pdf    TXT     HR     EN 35
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*232.322.5.(497.13)
Golemi mamutovac - Sequoiadendron Giganteum (Lindl.) Buchh. u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 47
Vondra, V., Blaszev, Z. UDK 630*+90
Preustrojstvo u mađarskom šumarstvu poslije društvenih promjena 1990. godine     pdf    TXT     HR     EN 55
broj: 5-6
     
Josip Karavla UDK 630*232.5.:272.001 Karavla, J.:
Londonski parkovi s osobitim osvrtom na dendrofloru u Greenwich parku     pdf    TXT     HR     EN 225
Sikora, J. UDK 630*232.001 (Populus sp.)
Primjena duboke sadnje     pdf    TXT     HR     EN 235
broj: 9-10
     
Kranjčev, R. UDK 630*145.7:181(497.13)
Zaštićena priroda - Podravski pijesci danas     pdf    TXT     HR     EN 425
broj: 5-6
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Grubešić, M. UDK 630*151.2(497.13)(Castor fiber L.)
Akcija naseljavanja dabra u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 261
Dimitrov, T. UDK 630*432.9.
Kratak prikaz razvoja kanadskog sustava ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnosti primjene u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 267
Petrović, F. UDK 630*239:429
Osvrt na nepovoljan čovjekov utjecaj na nizinske šume srednje Posavine     PDF    TXT 275
broj: 7-8
     
Starčević, T. UDK 630*231.48(497.13)
Problematika prirodne obnove hrastovih šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 335
Ivan Tolić UDK 630*231:242(497.13) Tolić, L:
Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase     pdf    TXT     HR     EN 339
broj: 11-12
     
Lneniček, Z. UDK 630* 641
Razvoj modela planskog sustava u JP "Hrvatske šume"     pdf    TXT     HR     EN 505
Getz, D. UDK 630* 156
Beljsko lovište jedno od najvrijednijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi     pdf    TXT     HR     EN 513
broj: 3-4
     
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li i u šutnji odgovornosti?     PDF    TXT 210
broj: 5-6
     
Starčević, T.
Imaju li privatne šume gospodara?     PDF    TXT 281
broj: 7-8
     
Mayer, B.
Kroz "Reagiranja" do bolje suradnje vodoprivrede i šumarstva     PDF    TXT 349
"Hrvatska vodoprivreda", Braun, M. i Milović, B.
Neargumentirano utvrđivanje osnovnog uzroka sušenja nizinskih šuma sjeverne Hrvatske)     PDF    TXT 349
broj: 11-12
     
Starčević, T.
Jesmo li na putu da potrošimo ideju o jedinstvenom gospodarenju šumama u Hrvatskoj?     PDF    TXT 517
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
90. godišnjica smrti Josipa KOZARCA i Franje ČORDAŠIĆA     PDF    TXT 68
Grubešić, M.
140. godišnjica rođenja Frana Žavera KESTERČANEKA     PDF    TXT 68
Grubešić, M.
110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Klepac, D.
Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 211
Čorkalo, K.
Akademik Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice     PDF    TXT 213
broj: 5-6
     
Böhm, Z.
70 godina inovacije (1926-1996) 70 godina razvoja firme STIHL     PDF    TXT 289
broj: 7-8
     
Stojković, M.
Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu     PDF    TXT 365
Frković, A.
510 godina Urbara grada Modruša     PDF    TXT 366
Böhm, Z.
70 godina inovacije     PDF    TXT 367
broj: 9-10
     
Frković, A.
Hrvatsko lovstvo na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine     PDF    TXT 437
Böhm, Z.
Prije sto godina rođen je otac motorne pile Andreas Stihl     PDF    TXT 440
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Proslava 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista     PDF    TXT 519
Frković, A.
Smotra lovnih dostignuća Hrvatskih šuma     PDF    TXT 525
Mandekić, D.
Poetizacija prirode     PDF    TXT 526
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Sergej Forenbacher: ŽUMBERAK, Kalendar flore Žumberačke gore     PDF    TXT 71
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, godište 61 (1995.) br. 1-4     PDF    TXT 72
broj: 3-4
     
Diminić, D.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije     PDF    TXT 210
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Prof. dr. Josip Biškup "Studenti šumarstva 1990-1994."(Sociološka analiza)     PDF    TXT 279
broj: 7-8
     
Mikloš, I.
ECOLOGIA, Madrid, 1995.     PDF    TXT 347
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolen     PDF    TXT 348
broj: 11-12
     
Mikloš, I.
Hans-Jürgen Otto: WALDÖKOLOGIE     PDF    TXT 528
Piškorić, O.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.     PDF    TXT 529
Piškorić, O.
Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995     PDF    TXT 531
Frković, A.
Izričaj poštovanja Franu Žaveru Kesterčaneku     PDF    TXT 534
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Međunarodna konferencija o šumama, vodama i biološkoj raznolikosti.     PDF    TXT 74
Komlenović, N., Štimac, K.
Defolijacija i prozirnost kao temeljni indikatori oštećenosti krošanja     PDF    TXT 77
broj: 5-6
     
Glavaš, M.
Zaštita šuma od požara na području Istre i Kvarnera     PDF    TXT 274
Gračan, J.
Prva sjednica Nadzornog odbora Međunarodnog instituta za biljne i genetske resurse     PDF    TXT 283
broj: 7-8
     
Gračan, J.
Očuvanje biološke raznolikosti plemenitih listača.     PDF    TXT 355
Komlenović, N.
Koordinacijski sastanak sa savjetovanjem po programu ICP- Forests Prag/Želiv     PDF    TXT 359
Komlenović, N.
12. godišnji sastanak predstavnika zemalja koje su uključene u program UN-ECE/EU ICP Forests     PDF    TXT 360
Gračan, J.
XI svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 363
broj: 11-12
     
Glavač, H.
Stav Njemačkog šumarskog društva glede certifikacije potrajnog gospodarenja šumama povodom 57. godišnje skupštine Njemačkog šumarskog društva u Berlinu 1996. (prijevod)     PDF    TXT 535
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Šoštarić, M.
Vraćanje šumskog posjeda strancima je možda tek početak rušenja domina (sa slovenskog preveo Ž. Štahan)     PDF    TXT 70
broj: 7-8
     
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Ivančević, V.
Ante TOMAŠEVIĆ     PDF    TXT 369
Jakovac, H.
Juro ČAVLOVIĆ     PDF    TXT 371
Prpić, B.
Vicko IVANČEVIĆ     PDF    TXT 372
Trinajstić, I.
Josip FRANJIĆ     PDF    TXT 374
Jakovac, H.
Ivan MARTINIĆ     PDF    TXT 375
broj: 11-12
     
Lukić, N.
Marijan GRUBEŠIĆ     PDF    TXT 540
Jakovac, H.
Davorin KAJBA     PDF    TXT 541
Lukić, N.
Tono KRUŽIĆ     PDF    TXT 543
Lukić, N.
Vladimir KUŠAN     PDF    TXT 545
broj: 7-8
     
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Vukelić, J.
Josip Dundović dipl. inž. šum     PDF    TXT 364
broj: 9-10
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. inž. šum     PDF    TXT 435
Jakovac, H.
Božidar Longin, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 436
Jakovac, H.
Ivan Pleše, dipl. inž. šum     PDF    TXT 436
broj: 11-12
     
Jakovac, H.
Milan Presečan, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 538
Rožić, Z.
Željko Mikić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 539
Jakovac, H.
Herbert Krauthacker, dipl. inž. šum     PDF    TXT 539
broj: 1-2
     
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Rekordni ulov puhova u Gorskom kotaru u jesen 1995     PDF    TXT 79
Frković, A.
Sveti Hubert - zaštitnik lovaca     PDF    TXT 80
Frković, A.
Nevidljiva ograda     PDF    TXT 80
broj: 5-6
     
Frković, A.
Izložba hrvatskog lovstva - Zagreb ´96     PDF    TXT 291
broj: 9-10
     
 
IZ DOMAĆEG TISKA
     
Bertović, S.
Šime Ricov "Croatia" tulipan, uzgoj i krštenje     PDF    TXT 429
broj: 3-4
     
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Prpić, B.
Štefan Korpel: Die Urwälder der Westkarpaten     PDF    TXT 202
broj: 9-10
     
Karavla, J., Bertović, S.
Vrtlarska enciklopedija biljaka i cvijeća     PDF    TXT 431
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redova     PDF    TXT 81
broj: 5-6
     
Hrašovec, B.
Dlakave muhe (Bibionidae) - korisni ili štetni šumski insekti?     PDF    TXT 260
Grubešić, M.
Uspjeh studenata Šumarskog fakulteta na "Kupu dekana" u Brnu.     PDF    TXT 265
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 82
broj: 3-4
     
Meštrović, A.
Stajalište Hrvatskog šumarskog društva Hrvatske Republike Herceg Bosne glede ustroja šumarstva i drvne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 215
broj: 7-8
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 9. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 377
broj: 9-10
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 100. skupštine HŠD-a .     PDF    TXT 443
Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I.
Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.     PDF    TXT 446
broj: 5-6
     
 
IN MEMORIAM
     
Matota, I.
Filip Gimbarževsky     PDF    TXT 294
Nežić, R.
Vjekoslav-Zdravko Tomičić     PDF    TXT 296
Pavelić, D.
Đuro Tonković     PDF    TXT 296
broj: 11-12
     
Marman, Ž.
Vladimir Dimitrijević     PDF    TXT 547
Emil Bohutinsky     PDF    TXT 547
broj: 7-8
     
 
ERRATA CORRIGE
     
U Šum. listu br. 3-4/96.     PDF    TXT 326
broj: 11-12
     
U Šumarskom listu br. 5-6/96.     PDF    TXT 518

                UNDER CONSTRUCTION