godište: 1992    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1992 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*906 (Samobor)
Šumsko bogatstvo Samobora     pdf    TXT 5
Vukelić, J. UDK 630*187+111 (430)
Šumska vegetacija poplavnog područja i kontaktnih zona Gornje Rajne u Njemačkoj i problematika njene zaštite     PDF    TXT 27
Medvedović, J. UDK 630* + (608+347.77)
Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 41
broj: 3-5
     
Lukić, N. UDK 630*56:425 (Fagus silvatica L.)
Prirast obične bukve u panonskom dijelu Hrvatske (Utjecaj emisije ili čovjekova rada)     PDF    TXT 113
Mikloš, J. UDK 630*4+800.61
Stručni izrazi »nove vrste«     PDF    TXT 123
broj: 6-8
     
Jurković, M. UDK 630*232.318 (Styrax officinalis L.)
Generativno razmnožavanje divuze (Styrax officinalis L.)     PDF    TXT 249
Durbešić, P. i Vujčić - Karlo, S. UDK 630*591.9/595.7.001 (497.12)
Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera) okolice Krškog     PDF    TXT 257
broj: 9-10
     
Krstinić, A. i Trinajstić, I. UDK 630*264+575.4.001/2 (Salix sp.)
Pojava monoecije i hermafroditizma u hibrida (Salix matsudana Koidz X Salix alba L.)     PDF    TXT 389
Komlenović, N. UDK 630*631.53.3+58.001/2
Promicanje proizvodnje sadnica tri vrste drveća primjenom odgovarajućih supstrata i elemenata prehrane     PDF    TXT 397
Topić, V. UDK 630*232.1+892.9.001/2
Količina i kemizam šumske prostirke pod nekim šumskim kulturama na kršu     PDF    TXT 407
Medvedović, J. UDK 630*232:551.8.001
Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju     PDF    TXT 415
Manojlović, L., Brna, J., Mayer, M. UDK 630*156.2.001/2 (Sus scrofa)
Utjecaj prihranjivanja na porast težine prasadi s posebnim osvrtom na kasno rođenu prasad (Sus scrofa)     PDF    TXT 421
broj: 11-12
     
Lukić, N., Kružić, T. UDK 630*56.001 (Fagus sylvatica L.)
Razvoj obične bukve (Fagus sylvatica L.) na trajnoj plohi Medvedjak     PDF    TXT 501
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Glavaš, M. UDK 630*172.8 (Cytospora pinastri Fries)
Cytospora pinastri Fries, uzročnik osipanja iglica jele (Abies alba Mill.)     PDF    TXT 57
broj: 6-8
     
Orlić, S. UDK 630*232 (Pinus sylvestris L.)
Preživljenje i rast biljaka običnog bora (P. sylvestris L.)     PDF    TXT 271
Piškorić, O. UDK 630*12 (Ulmus laevis Pall)
Prilog biologiji brijesta vez (Ulmus laevis Pall)     PDF    TXT 277
Opalički, K. UDK 630*414.4
Primjena pesticida u Hrvatskoj tijekom 1990. godine     PDF    TXT 283
Novotny, V. UDK 630*429.002
Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje     PDF    TXT 291
Nikolandić, D., Brna, J. i Urošević, B. UDK 639.1.002 (Sus scrofa L.)
Veličina, sastav i ponašanje u čoporima divljih svinja kod Hranilišta u ljetujem prihranjivanju (Sus scrofa L.)     PDF    TXT 295
broj: 11-12
     
Prpić, B. UDK 630*221.4+413 (497.13)
Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem     PDF    TXT 515
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*48 »31« (4)
Oštećenje šuma u Europi     PDF    TXT 63
Piškorić, O. UDK 630*061.4 »311«
Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba 1891. godine u Zagrebu     PDF    TXT 77
Raguž, D. UDK 639.1.003+005 (497.13)
Procjena lovačke opreme te kalkulacija odnosnih godišnjih troškova za lovstvo u Hrvatskoj     PDF    TXT 87
broj: 3-5
     
Đuričić, J. UDK 630*68 »31« (497.13)
Bivše zemljišne zajednice danas     PDF    TXT 131
broj: 6-8
     
Prpić, B. UDK 630*652+99
O vrijednosti općekorisnih funkcija šuma     PDF    TXT 301
Križanec, R. UDK 630*95 »31«
200-godišnjica prve metode za računanje etata     PDF    TXT 313
Lukić, N. UDK 630*90 »311« (497.13)
Još nešto o Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi 1891. godine u Zagrebu     PDF    TXT 327
broj: 9-10
     
Raguž, D. UDK 630*156.4 312 (497.13)
Istraživanje lovnoturističke djelatnosti na području Republike Hrvatske     PDF    TXT 431
broj: 11-12
     
Ivan Mikloš UDK 630*414 (Q. robur L.)
Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim sastojinama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 523
Segedi, N. UDK 630*62
Šume bivše Brodske imovne općine nakon 120 godina     PDF    TXT 531
broj: 3-5
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Majer, D. UDK 630*95 »31«
Šume Maceljske gore prema gospodarskim osnovama od 1888. do 1986. godine     PDF    TXT 141
Presečan, M. UDK 630*23:429 (Quercus robur L.)
Sušenje šuma hrasta lužnjaka u svijetlu njihove obnove     PDF    TXT 151
Antonić, O. UDK 630*:528.1
Određivanje horizontalne udaljenosti u sastojini metodom vertikalnog kuta     PDF    TXT 159
Vrgoč, P. UDK 639.1.:311.42
Mogućnost točnog prebrojavanja divljači u zagrađenim površinama (tzv. gaterima)     PDF    TXT 175
broj: 6-8
     
Starčević, T. UDK 630*619
Neka iskustva u gospodarenju privatnim šumama     PDF    TXT 331
broj: 9-10
     
Marušić, R. UDK 630*232.1. (Conif.) (497.13)
Uspjela kultura zelene duglazije u Istri     PDF    TXT 447
Ivo Lovrić UDK 630*232+453 (Salix alba L.)
Kratak osvrt na pojavu nekih defolijatora iz reda Coleoptera na bijeloj vrbi (Salix alba L.) kod Lipovljana     PDF    TXT 451
Mikloš, I. UDK 630* (64)
Šumarska razglednica iz Maroka     PDF    TXT 457
broj: 11-12
     
Tiljak, A. UDK 630*62
SRETAN TI ROĐENDAN ZAGREBE — ŠUME GRADA ZAGREBA NA MEDVEDNICI — Kronika događaja od trinaestoga do devetnaestog stoljeća     PDF    TXT 537
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Golubović, U.
TKO JE OPLJAČKAO ŠUME     PDF    TXT 97
broj: 6-8
     
Bertović, S.
Zaštita prirode u Hrvatskoj - neke obljetnice, stanje i oštećenja, neodložni zadaci     PDF    TXT 337
broj: 11-12
     
Denich, A.:     PDF    TXT 550
broj: 3-5
     
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
125 godina najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Hrvatskoj     PDF    TXT 181
Gračan, J.
Sto godina IUFRO     PDF    TXT 185
broj: 11-12
     
Bertović, S.: VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT (u povodu 25-godišnjice osnutka)     PDF    TXT 542
broj: 3-5
     
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
FERDO ZIKMUNDOVSKY, zemaljski šumarski izvjestitelj itd.     PDF    TXT 189
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 554
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, M.
Prof. dr. Josip Kišpatić: ŠUMARSKA FITOPATOLOGIJA     PDF    TXT 102
Klepac, D.
Alessandro de Philippis: SELVICOLTURA E AMBIENTE (Uzgajanje šuma i okoliš)     PDF    TXT 102
Piškorić, O.
HORTIKULTURA     PDF    TXT 103
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA XLIV (1990)     PDF    TXT 104
broj: 3-5
     
Piškorić, O.
Dr. Đuro Rauš: ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA, Zagreb 1991.     PDF    TXT 218
Tomanić, S.
Prof. dr. Branko Kraljić, dipl. inž. šum., RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKA STATISTIKA - Kvintesenacija kritike i prijedlozi, vlastito izdanje, Zagreb 1991.     PDF    TXT 219
Piškorić, O.
REVUE FORESTIERE FRANÇAISE Numero Special 1991     PDF    TXT 223
broj: 6-8
     
Klepac, D.
Prof. dr. Rudolf Sabadi, EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Zagreb 1992.     PDF    TXT 353
Piškorić, O.
DILEME SLOVENSKOG ŠUMARSTVA, Gozdarski vestnik 02/92     PDF    TXT 354
Bertović, S.
50. OBLJETNICA DJELA »ZEMLJOPIS HRVATSKE«     PDF    TXT 357
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Iz francuskog šumarstva     PDF    TXT 472
Piškorić, O.
O hrvatskom šumarstvu danas i sutra u VJESNIKU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 5—6/1992.     PDF    TXT 475
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse, Vol 27, Zagreb 1991.     PDF    TXT 477
Idžojtić, M.
Monografija »GENETICS OF SCOTS PINE«     PDF    TXT 480
Piškorić, O.
LARUS, Vol 43, God 1991.     PDF    TXT 482
Piškorić, O.
Iz REVUE FORESTIERE FRANÇAIS No 1/1992.     PDF    TXT 483
broj: 11-12
     
Piškorić, Oskar
Alpski i brucijski bor u šumarstvu Mediterana (OPTIONS MÉDITERRANÉENNES, 1986-1, Pariz     PDF    TXT 559
broj: 3-5
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J. i Borzan, Ž.
SIMPOZIJ IUFRO radne grupe S2.0222 »Genetika hrastova« održan u Francuskoj 1991. godine     PDF    TXT 197
broj: 6-8
     
Grubišić, M. i Frković, A.
Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama     PDF    TXT 348
broj: 11-12
     
Prof. dr. IVO DEKANIĆ: Utjecaj strukture na njegu sastojina proredom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Quercus roboris Carpinetum illyricum Anić)     PDF    TXT 561
Glavaš, M. i Krpan, A.
Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 568
Vukelić, J.
Nekoliko prijedloga za promidžbu Hrvatske šumarske struke     PDF    TXT 570
broj: 1-2
     
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o pretplati na Šumarski list za 1992.     PDF    TXT 40
Nove knjige iz EKONOMIKE ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA     PDF    TXT 76
broj: 3-5
     
ZAPISNIK 21. sjednice UPRAVNOG ODBORA HŠD-a, održane 27. veljače 1992. g. u Zagrebu     PDF    TXT 225
broj: 6-8
     
Medvedović, J. i Petrić, I.
ZAPISNIK osnivačke Skupštine KLUBA IZUMITELJA HŠD-a     PDF    TXT 290
Akademik Dušan Klepac o PROBLEMU DENACIONALIZACIJE HRVATSKIH ŠUMA     PDF    TXT 347
Svečanost otvaranja ŠUMARSKOG DOMA i ŠUMARSKOG MUZEJA 1898. godine     PDF    TXT 359
Arač, K.
Dravski ABONOS hrasta lužnjaka     PDF    TXT 375
ZAPISNIK 22. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 380
JUBILARNI INTERALPIN održava se od 8-10. listopada 1992. godine     PDF    TXT 382
broj: 9-10
     
Obavijest pretplatnicima i autorima     PDF    TXT 420
ZAPISNIK 23. sjednice UPRAVNOG ODBORA, održane 15. rujna 1992. godine     PDF    TXT 486
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 24. sjednice Upravnog odbora HŠD-a, održane 10. studenoga 1992. g. u Zagrebu     PDF    TXT 572
Vanjković Srećko - ŠUMO MOJA     PDF    TXT 576
Obavijest o pretplati za Šumarski list za 1993. g.     PDF    TXT 582
broj: 1-2
     
 
ERRATA CORRIGE
     
Odnosi se na greške u Šumarskom listu broj 10-12/91.     PDF    TXT 106
broj: 6-8
     
ERRATA CORRIGE u Šum. 1. br. 3-5/92.     PDF    TXT 282
broj: 11-12
     
ERRATA CORRIGE u Šum. 1. br. 9-10/92.     PDF    TXT 581
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Špoljarić, V.
FERDO ŠULENTIĆ, dipl. inž šum. 1907-1991.     PDF    TXT 107
broj: 3-5
     
Raguž, D.
Prof. dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ     PDF    TXT 235
Martinović, J.
dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ     PDF    TXT 238
Opalički, S.
ZVONIMIR ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 241
Pranjić, A.
KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 243
broj: 6-8
     
Bertović, S.
Preminulim botaničarima     PDF    TXT 383
Kondres, D.
ANTE GALOVIĆ, dipl. inž. (1942-1992)     PDF    TXT 383
broj: 9-10
     
ANTE MUDROVČIĆ, dipl. inž. šum. (1925-1992)     PDF    TXT 491
Piškorić, O.
ANTE KVATERNIK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 492
Jurić, P.
FERDO HRŽENJAK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 494
broj: 11-12
     
Špoljarić, V.
IVO BOREVKOVIĆ, dipl. inž. šum. (1927-1992)     PDF    TXT 578
Špoljarić, V.
VELIMIR IGRČIĆ, dipl. inž. šum (1921-1992)     PDF    TXT 579
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 56

                UNDER CONSTRUCTION