godište: 1991    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1991 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-5
     
 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Propadanje šuma     PDF    TXT     HR 105
broj: 10-12
     
Prpić, B.
Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku     PDF    TXT     HR 443
Brežnjak, M.
Štete u drvnoj industriji uslijed srpske agresije na Republiku Hrvatsku     PDF    TXT 445
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630*232.12.001/2 (497.15)
Proučavanje prirašćivanja IUFRO-duglazije različitih provenijencija na nekoliko oglednih ploha u Bosni     PDF    TXT 5
Besendorfer, V. i Kolevska-Pletikapić, B. UDK 630*232.13.001/2 (Betula sp.)
Mikropropagacija obične breze (Betula pendula Roth), papiraste breze (B.papyriferaMarsh.) i žute breze (B. lutea Michx)     PDF    TXT 23
Martinić, I. UDK 630* (32+49) .002
Oštećivanje sastojina pri obaranju stabala, izradi i privlačenju drva     PDF    TXT 33
broj: 3-5
     
Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M. UDK 630*49.»31« (497.13)
Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti     PDF    TXT 107
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630*631.4+546.4/.5/.8.001/2
Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije     PDF    TXT 131
Mikloš, I. UDK 630*232.311.9 (497.13) (Quercus robur L.)
Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 151
Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J. UDK 630*631.415.1 + 546.47.5/.8001/2
Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 163
Ivanek, V., Ivanek-Martinčić, M., Šojat, V. i Živičnjak, Z. UDK 551.51 + 631.415.1 (497.13)
Reakcija (pH) oborina u korelaciji s količinom oborina i srednjom dnevnom temperaturom zraka na području Križevaca, Koprivnice i Varaždina u 1988. g.     PDF    TXT 173
broj: 6-9
     
Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P. UDK 630*232.321.001/2 (Quercus robur L.)
Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF    TXT 245
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.264+575.001/2 (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Mogućnost genetskog poboljšanja bujnosti rasta crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) putem klonskih sjemenskih plantaža     PDF    TXT 261
Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A. UDK 630*231 + 581.4.001 (Betula pendula Roth)
Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske     PDF    TXT 273
Dominik RAGUŽ UDK 639.1:331.876.3 (497.13)
Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca u lovačkim društvima Hrvatske     PDF    TXT 285
broj: 10-12
     
Kajba, D. UDK 630*575.4 (Salix alba L.)
Procjena genetskog heterogeniteta nasljednosti i genetske dobiti za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba     PDF    TXT 449
Franjić, J. UDK 630*582.4 (497.13) (Cornus hungarica Karp.)
Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj     PDF    TXT 461
Pezdirc, N., Komlenović, N. UDK 630*425.1
Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom     PDF    TXT 467
Durbešić, P. i Vujčić - Karlo, S. UDK 595.7 (497.12)
Zoogeografska analiza kornjaša Coleoptera Krške kotline     PDF    TXT 473
Opalički, K. UDK 630* 595.7 (497.13) (Argyresthia thuiella P.)
Tujin miner (Argyresthia thuiell Packard Argyresthiidae Lep) nova vrsta u Hrvatskoj     PDF    TXT 483
broj: 6-9
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630*182.59.001 (Abies alba Mill)
Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama     PDF    TXT 303
Segedi, N. UDK 630*5:681.2.001
Instrumenti za mjerenje visina na nagnutom terenu     PDF    TXT 317
broj: 10-12
     
Jureša, B. UDK 630*228.7:174.7(497.13)
Četinjače na području istočne Slavonije     PDF    TXT 489
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 633.88 + 632.9
Iskorišćivanje i ugroženost ljekovitih biljaka     PDF    TXT 49
broj: 3-5
     
Harapin, M. UDK 630*453
Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma     PDF    TXT 193
Komlenović, N. i Rastovski, P. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske     PDF    TXT 203
broj: 10-12
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*95
Visoka tehnologija u inventuri šuma     PDF    TXT 509
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13—Jadransko područje)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1989. i 1990. godini     PDF    TXT 521
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kružić, T. UDK 630*562.4.001
Simuliranje sadašnje i buduće distribucije prsnih promjera     PDF    TXT 55
Vrgoč, P. UDK 630*279 (Bonsai)
Bonsai i mogućnosti korišćenja biljaka iz prirode     PDF    TXT 63
broj: 6-9
     
Meštrović, Š., Kovačić, Đ. UDK 630*68 (497.13)
Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —     PDF    TXT 333
Matić, S. UDK 630*007 (497.13)
Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma     PDF    TXT 345
Krznar, A. UDK 630*614 »31«
Tipološka istraživanja: historijat, sadašnjost i pravci razvoja     PDF    TXT 351
Mikloš, I. UDK 630*91 (46)
Šumarska razglednica sa Kanarskih otoka     PDF    TXT 365
broj: 10-12
     
Martinić, I. UDK 630*384+37.04
Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika     PDF    TXT 533
broj: 1-2
     
 
OSVRTI
     
Piškorić, O.
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAV. ŠUMARSKOG DRUŠTVA - Stanje šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1864. godine prema Divald-Eltzu     PDF    TXT 73
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tomašević, A.
Međunarodni simpozij o cedrovima     PDF    TXT 78
Mudrovčić, A.
Susreti povodom 45. obljetnice upisa na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu 1945. godine     PDF    TXT 86
broj: 3-5
     
Harapin, M.
IUFRO KONGRES U MONTREALU     PDF    TXT 219
Piškorić, O.
Godišnja Skupština Društva ITŠDI Dalmacije, održana 9. studenog 1990. g     PDF    TXT 221
broj: 6-9
     
Klepac, D., Prpić, B.
Znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU     PDF    TXT 381
Grubešić, M.
Njemački studenti u Posavini     PDF    TXT 384
broj: 10-12
     
Medvedović, J.
Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990     PDF    TXT 539
Sever, S.
Prva konferencija IUFRO grupe P6.03 : Ekološka gospodarstvenost u šumarstvu     PDF    TXT 542
broj: 1-2
     
 
PORTRETI
     
Bertović, S.
Prof. dr. ing. IVO DEKANIĆ     PDF    TXT 80
broj: 6-9
     
Bertović, S.
Prof. dr. dipl. inž. VJEKOSLAV GLAVAČ     PDF    TXT 389
Piškorić, O.
IVAN JAKOVLJEV (uz 88. godišnjicu života)     PDF    TXT 398
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
ACTA HISTORIOOECONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 14 i Vol. 15 (88). GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 26 Zagreb 1990. (89). Uzgajanje šuma ima budućnost     PDF    TXT 32
Alikalfić, F.
Bibliografija radova Šumarskog fakulteta u Sarajevu     PDF    TXT 91
Em, H.
Dr. Slavko Džekov DENDROLOGIJA, Skopje 1988. g.     PDF    TXT 92
broj: 6-9
     
Promocija knjige Mirka Vidakovića: CONIFERS MORPHOLOGY AND VARIATION u Hrvatskoj Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu     PDF    TXT 400
Piškorić, O.
U 1990. godini dvije knjige o Nacionalnim parkovima     PDF    TXT 405
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE, Vol. 16     PDF    TXT 407
Glavaš, M.
KERESZTESI, B., 1988: THE BLACK LOCUST. Akademiai Kiadio, Budapest     PDF    TXT 409
Beus, V.
Šilić: UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE     PDF    TXT 411
broj: 10-12
     
Piškorić, O.
Iz inozemnih šumarskih časopisa     PDF    TXT 548
Piškorić, O.
Hortikultura, godište 58 1991. br. 1—2     PDF    TXT 550
broj: 6-9
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Krajina, M.
Utjecaj šumskogospodarske osnove područja na osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama i Godišnji plan gospodarenja     PDF    TXT 412
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 16. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 95
broj: 3-5
     
ZAPISNIK 17. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 223
broj: 6-9
     
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 96. Skupštine Saveza društava ITŠDIH - HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF    TXT 416
Zapisnik 18. sjednice Saveza DITŠDIH     PDF    TXT 433
Segedi, N.
ŠUMARSKI MUZEJ I U BOŠNJACIMA     PDF    TXT 436
broj: 10-12
     
Zapisnik 19. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDH, održane 1. kolovoza 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 522
STATUT Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 555
Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane 13. studenoga 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 565
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Vrdoljak, Ž.
PETAR ZIANI, dipl. inž. šum. (1906—1990)     PDF    TXT 98
Rado Lujo
MILIVOJE SIMUNOVIĆ, dipl. inž. šum. (1913—1990)     PDF    TXT 99
broj: 3-5
     
Bertović, S.
Prof. dr. NINOSLAV LOVRIĆ (1907—1990)     PDF    TXT 233
Štraser, R.
IVO PODHORSKI     PDF    TXT 238
broj: 10-12
     
Petrović, F.
BERNARD HRUŠKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 568
Meštrović, Lj.
IVAN ŠARIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 569
Petrović, F.,Mesić, M., Stojaković, M.
VOJISLAV VRANEŠ, dr. dipl. inž. šum. dipl. ekonomista     PDF    TXT 570
Meštrović, Lj.
JERKO DOŠEN, dipl. inž. šum     PDF    TXT 572
broj: 6-9
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 302
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 350
broj: 3-5
     
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 150
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 192
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 218
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 48
broj: 3-5
     
 
OBAVIJESTI
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991. godinu     PDF    TXT 130
broj: 6-9
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991. godinu     PDF    TXT 332
broj: 10-12
     
Dopisi Šumarskog instituta Jastrebarsko upućeni: Zajednici šumarskog fakulteta i instituta Jugoslavije i Tajništvu IUFRO—Beč     PDF    TXT 448
Dopis Hrvatskog šumarskog društva upućen Savezu ITŠPD Jugoslavije Beograd     PDF    TXT 466

                UNDER CONSTRUCTION