godište: 1990    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1990 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 6-8
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica     PDF    TXT     HR 209
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*22:631.445.1.001/2
Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar     PDF    TXT 5
Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D. UDK 630* 233 + 56.001/2 (Salix alba)
Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara     PDF    TXT 45
Kružić, T. UDK 630*52.001/2
Otklanjanje pogreške logaritamskog izjednačenja Mihajlove funkcije     PDF    TXT 63
Vrdoljak, Ž., Topić, V. UDK 630* 893.001/2
Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva     PDF    TXT 71
broj: 3-5
     
Komlenović, N. UDK 630*631.53.03:631.8.001
Utjecaj kalcijskog karbonata na uspijevanje biljaka sedam vrsta drveća     PDF    TXT 117
Trinajstić, I. UDK 630*582.4 (497.1) 001 (Cornus sp.)
Cornus hungarica Karpati u dendroflori Hrvatske     PDF    TXT 127
Martinić, I. UDK 630*32:338.984 (083.4) 001
Matematički modeli za planiranje činilaca sječe i izrade drva u prebornim šumama     PDF    TXT 133
Šajković, A. UDK 630*301.151.001
Dimenzije socioekonomskog statusa šumara     PDF    TXT 141
broj: 6-8
     
Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D. UDK 630*232.19
Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU     PDF    TXT 213
Krstinić, A. UDK 630*232.12+165.62 (Salix sp.)
Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih klonova stablatih vrba II     PDF    TXT 227
Jurković, M. UDK 581.14/5+712
Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota     PDF    TXT 237
Mayer, B., Pezdirc, N. UDK 630*631.47 546.4/.5/.8.002
Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske     PDF    TXT 251
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.12 (Q. robur L.)
Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 261
broj: 9-10
     
Rauš, Đ. UDK 630* 2:581.5 (497.13).001
Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.     PDF    TXT 341
Vukelić, J., Španjol, Ž. UDK 630*18 (Betula pendula Roth).001
Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku     PDF    TXT 357
Orlić, S. UDK 630* 232.5 (Pinus sp.).001
Njega mlađih borovih sastojina proredom     PDF    TXT 369
broj: 11-12
     
Topić, V. UDK 630* 232.(Coniferae sp.)
Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije     PDF    TXT 441
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630* 414.23(497.13)001
Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima     PDF    TXT 451
Kulušić, B. UDK 630* 373
Karakteristike šumskih terena kao indikatori izbora tehnologije privlačenja drveta     PDF    TXT 463
Raguž, D. UDK 639.1 (Capreolus c.)
Odstrelna zrelost srneće divljači     PDF    TXT 475
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tkalec, S. UDK 674.06 (Quercus sp.)
Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvaltete     PDF    TXT 483
broj: 3-5
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ranogajec, B., Terzin, V. UDK 630*:331.055.001/2
Odmori radnika pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 151
Kostadinov, S. UDK 627.1. (497.11) 001/2
Analiza poplavnog talasa Prisjanske reke kod Pirota na dan 26. 06. 1988. g.     PDF    TXT 159
broj: 6-8
     
Topić, V., Miloš, B. UDK 712 (Pinus pinea L.)
Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita     PDF    TXT 273
broj: 9-10
     
Ćukac, N. UDK 001.85 (Šumarski list)
Časopis »Šumarski list« u okviru istraživanja izdavačko oblikovnih karakterstika i strukture referencije članaka     PDF    TXT 383
broj: 11-12
     
Golubović, U. UDK 630* 42 + 653(497.13)003
Komparativna istraživanja ekonomskih posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru     PDF    TXT 503
broj: 3-5
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Juretić, N. UDK 630*444
Virusi i šumsko drveće     PDF    TXT 171
broj: 9-10
     
Dimitrov, T. UDK 630*432
Sistemi ocjenjivanja opasnosti od šumskih požara - pogled u budućnost     PDF    TXT 395
broj: 11-12
     
Kalafadžić, Z. i Kušan, V. UDK 630* 49.001/2.00
Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina     PDF    TXT 517
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*92 (945)
Kako se razvija šumarstvo u Italiji     PDF    TXT 87
broj: 3-5
     
Bedžula, D. UDK 630*62
Gospodarenje šumama na području R.O.Š. »Slavonske šume« s posebnim osvrtom na šume hrasta lužnjaka     PDF    TXT 181
broj: 6-8
     
Sabljak, S. UDK 630*232.5 (Q. robur L.)
Prilog za uvođenje novih metoda na njezi podmlatka hrasta lužnjaka     PDF    TXT 284
Heski, T. UDK 630*425 + 56 (Abies alba L.) (497.13)
Dinamika sušenja jelovih stabala u Gorskom kotaru i posljedice na poslovanje     PDF    TXT 289
broj: 11-12
     
Ivan Mikloš
Šumarska razglednica sa Kube     PDF    TXT 527
Krajina, M.
Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju)     PDF    TXT 543
Stojković, M.
Novi tip protupožarnih grablji     PDF    TXT 546
broj: 3-5
     
 
OSVRTI
     
Piškorić, O.
O obrazovanosti i uposlenosti visokostručnih stručnjaka na odgovarajućim poslovima     PDF    TXT 192
Potočić, Z.
Laudonov Gaj     PDF    TXT     HR 195
Ivan Oštrić
Susret generacija apsolvenata šumara 1939. godine     PDF    TXT 199
Piškorić, O.
Dipl. inž. Ivo PODHORSKI - devedesetogodišnjak     PDF    TXT 202
Antun Vrgoč - ARBORETUM     PDF    TXT 204
broj: 6-8
     
Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B.
Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.)     PDF    TXT 295
Piškorić, O.
Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko     PDF    TXT 307
broj: 9-10
     
Ivančević, V.
Povodom disertacije Milana GLAVAŠA i Jose VUKELIĆA na Šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF    TXT 412
 
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
O šumarstvu u knjizi dr FELETARA »PODRAVINA«     PDF    TXT 415
Piškorić, O.
Milan DRUST bio je 11 godina predsjednik Hrvatsko - slavonskoga Šumarskog društva     PDF    TXT 416
Društveno organiziranje HRVATSKIH ŠUMARA NAJSTARIJE U B. AUSTROUGARSKOJ MONARHIJI     PDF    TXT 417
Šumarstvo u Slavoniji (Gosp. list 1899)     PDF    TXT 419
broj: 11-12
     
Ivančević, V.
Na tragu jednog rijetkog jubileja — 90 godina Grge MAŽURANA     PDF    TXT 548
Golubović, U.
Tri doktora i opus prof. Branka KRALJIĆA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 550
broj: 9-10
     
 
ZNANSTVENI I STRUĆNI SKUPOVI
     
Deseti svjetski šumarski kongres — PROGRAM KONGRESA     PDF    TXT 405
broj: 11-12
     
Prpić, B.
6. IUFRO simpozij o jeli održan je u Zagrebu od 24. —27. rujna 1990. godine     PDF    TXT 552
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
ATLAS SVIJETA     PDF    TXT 104
broj: 3-5
     
Klepac, D., Piškorić, O.
Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar     PDF    TXT 206
broj: 6-8
     
Raguž, D.
Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE — OBRADA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE, Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. str. 240.     PDF    TXT 212
Bertović, S.
Mladen Obad — Šćitaroci: PERIVOJ I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA     PDF    TXT 314
Piškorić, O.
Neke teme iz tri inozemne publikacije     PDF    TXT 316
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 25, Zagreb 1989.     PDF    TXT 418
Cividini, R.
Giordano, G. i suradnici: TECHNOLOGIA DEL LEGNO, II izdanje, Torino 1981—1988     PDF    TXT 420
Piškorić, O.
Oesterreichische Forstzeitung Juni 6/1990     PDF    TXT 425
Babić, D.
Književno djelo Milana KRMPOTIĆA     PDF    TXT 426
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Dvije publikacije JAZU o krpeljnom encefalitisu     PDF    TXT 555
broj: 3-5
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić, J.
Uzgoj i korišćenje hrasta plutnjaka za proizvodnju čepova     PDF    TXT 170
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o 6. SIMPOZIJU O JELI 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 86
ZAPISNIK 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 27. prosinca 1989. godine     PDF    TXT 106
broj: 3-5
     
Obavijest o godišnjoj pretplati na Šumarski list za 1990. g.     PDF    TXT 116
Obavijest o znanstvenom savjetovanju 17. i 18. svibnja 1990. g. u Rovinju     PDF    TXT 158
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 31. siječnja 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 215
ZAPISNIK 12. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 14. ožujka 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 217
Tomek, R.
Hrast vrijedan pažnje     PDF    TXT 223
Obavijest o godišnjoj pretplati na Šumarski list za 1990. g.     PDF    TXT 236
Obavijest o 6. SIMPOZIJU o jeli u Zagrebu     PDF    TXT 250
Obavijest o MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1990. godine I SAJMU U CELOVCU     PDF    TXT 272
ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 29. svibnja 1990. godine     PDF    TXT 320
ZAPISNIK 95. Skupštine SAVEZA DRUŠTVA ITŠDI HRVATSKE, održane 28. lipnja 1990. godine u Slavonskom Brodu     PDF    TXT 322
broj: 9-10
     
Obavijest o podmirenju obveza na PRETPLATU ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 382
Obavijest o održavanju VIII Jugoslavenskog SIMPOZIJA O ZAŠTITI BILJA     PDF    TXT 382
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 25. srpnja 1990. godine     PDF    TXT 429
broj: 11-12
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991 godinu     PDF    TXT 474
ZAPISNIK 15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 24. listopada 1990. godine     PDF    TXT 557
broj: 3-5
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 132
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 140
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 150
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Trojica od brojnih zaslužnih lugara     PDF    TXT 482
 
IZ DOMAĆIH STRUČNIH ČASOPISA
     
Iz "Zaštite prirode"     PDF    TXT 516
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
NIKOLA FIEDLER, dipl. inž     PDF    TXT 109
Zahirović, A., Lukić, N.
ZDRAVKO ZORIĆ, dipl. inž     PDF    TXT 111
broj: 6-8
     
Tomašević, J.
MATIJA GJAIĆ, dipl. inž. (1912—1989)     PDF    TXT 333
Mrđenović, S.
JOVAN RADOJČIĆ, dipl. inž. (1940—1989)     PDF    TXT 335
Piškorić, O.
dr. DANILO KLEN (1910—1990)     PDF    TXT 336
broj: 9-10
     
Frković, A.
ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990)     PDF    TXT 431
Šarčević, S.
IVAN (KUM) MATOŠEVIĆ, dipl. inž. (1933—1990)     PDF    TXT 433
Andrašek, M.
TOMO LUCARIĆ, dipl. inž. (1915—1990)     PDF    TXT 435
Pleše, B.
VLADIMIR VUKMANIĆ, dipl. inž     PDF    TXT 435
broj: 11-12
     
Maurin, Z.
PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 560
broj: 6-8
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 260

                UNDER CONSTRUCTION