godište: 1989    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1989 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 6-8
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Međunarodni SIMPOZIJ o propadanju šuma     PDF    TXT     HR 233
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630*174/175
Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova     PDF    TXT 5
Orlić, S. UDK 630*232 (Picea abies Karst)
Rezultati o visinskom i debljinskom rastu obične smreke (P. abies Karst) u pokusima različitih razmaka sadnje na području Slavonije     PDF    TXT 17
Brna, J., Pasa, E. i Urošević, B. UDK 639.1 + 799.2 (C. elaphus L)
Poremećaji dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih jelena u lovištu LŠG »Jelen« pod pritiskom visoke lovnoturističke potražnje i realizacije     PDF    TXT 27
broj: 3-5
     
Biškup, J. UDK 630*215.001
Stupanj religiozne svijesti zaposlenih u šumarstvu Hrvatske     PDF    TXT 101
Kadović, R. UDK 630*22:631.415.3.001 (Fraxinus angustifolia Vahl)
Tolerantnost poljskog jasena (Fraxinus angustifo-1 i a Vahl.) prema solima i mogućnost njegove primjene u šumarskim zasadima na zaslanjenim zemljištima     PDF    TXT 111
broj: 6-8
     
Mikloš, I. UDK 630*4 + 800.61
Da li šume »umiru«?     PDF    TXT 345
broj: 9-10
     
Pintarić, K. UDK 630*232.001/2 (497.15)
Proučavanje prirašćivanja lUFRO-duglazije različitih provenijencija na oglednoj plohi »Crna lokva« (Bosanska Gradiška) —     PDF    TXT 397
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*56:425 (497,13) Abies alba L.
Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru     PDF    TXT 415
broj: 11-12
     
Borzan, Ž., Littvay, T. UDK 630*232. 325.22 (Quercus robur L.)
Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem     PDF    TXT 557
Fukarek, P., Fukarek, Đ. UDK 630*231
Sukcesivni niz subasocijacija unutar zajednica omorike (Piceetum omorikae Tregubov, emend. P. Fukarek) u njenim sastojinama u istočnoj Bosni     PDF    TXT 567
Kramarić, Ž., Iuculano, T. UDK 630*56
O strukturi i normalitetu šume bukve i jele (Abieti — Fagetum illyricum Horv. 1938) na primjeru prašume Čorkove uvale     PDF    TXT 581
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.4.001/2 (Q. robur L. + A. glutinosa Gaertn.)
Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe     PDF    TXT 591
Vondra, V. UDK 630*323 + 65.015
Utjecaj metode rada i ekološko-gospodarskog tipa šume na strukturi radnog vremena i proizvodnost rada pri sječi i izradi jelovine     PDF    TXT 603
broj: 3-5
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tomanić, S., Novak, N. UDK 630*68:681.14
Razvoj informacijskog sistema u šumarstvu     PDF    TXT 119
Vondra, V. UDK 331.021:630*323
Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 133
broj: 6-8
     
Prpić, B. UDK 630*49 (497.13)
Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji     PDF    TXT 235
Komlenović, N. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku     PDF    TXT 243
Kreutzar, K. UDK 630*425 + 631.41 (430.1)
Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla u novim šumskim štetama     PDF    TXT 261
Hildebrandt, G. i Gross, K. P. UDK 630*425 + 630*85 (430.1)
Inventarizacija i opažanje sadašnjih oštećenja šuma u SR Njemačkoj     PDF    TXT 279
Mayer, R. UDK 630* + 631.42 (430.1)
Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu     PDF    TXT 299
Glavač, V. UDK 630*425
Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na starim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću     PDF    TXT 315
Schutt, P. UDK 630*425 (4/9)
Međunarodni aspekti problematike umiranja šuma     PDF    TXT 329
Schulz, H. UDK 630*425: (674 + 676 + 662.63)
Oštećenje šume - Kvalitet drveta     PDF    TXT 335
broj: 9-10
     
Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S. UDK 630*338.6008 (497.13)
Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 423
Kovačić, Đ. UDK 630*5/6
Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 445
Prka, T. UDK 674.06:630*5/6
Problematika razvoja mehaničke prerade drva     PDF    TXT 463
broj: 1-2
     
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Matić, S. UDK 630*232.5
Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog normiranja     PDF    TXT 39
Piškorić, O. UDK 630*412.(091)
Nauka za luxke ciuvare u Illirii     PDF    TXT 55
broj: 11-12
     
Golubović, U. UDK 630 48(497.13) (Q. robur L.)
Nekoliko usporednih podataka iz zdravih i sušenih sastojina hrasta lužnjaka     PDF    TXT 631
broj: 6-8
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*425 + 631.4
Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom     PDF    TXT 363
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*49 (4)
Propadanje šuma u Evropi     PDF    TXT 373
broj: 11-12
     
Dimitrov, T., Jurčec, V. UDK 630* 431.45 (497.13)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1988. godini     PDF    TXT 617
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bedžula, U. UDK 630*681
Vrijeme za eksperimente organizacije šumarstva je isteklo     PDF    TXT 61
broj: 3-5
     
Segedi, N. UDK 630*528.7
Jednostavni stereoskopski aeroprecrtivač za izradu krokija     PDF    TXT 143
Šolić, P. UDK 630*272 (Quercus pseudosuber Santi)
Prilog uzgajanju suplutnjaka (Quercus pseudosuber Santi, Q. Cerris X, Q. suber, Q. Xhispanica Lam) u nasadima vinodolskog primorja - Contribute alla cottivazione del cerrp sughera (Quercus pseudosuber,.) sulle piantaggioni della riviere di Vinodol     PDF    TXT 153
Dimitrov, B. UDK 630*29 (497.17)
Stanje šuma i problem reprodukcije s posebnim osvrtom na regeneraciju šuma u SR Makedoniji     PDF    TXT 161
Šoštarić, V. UDK 630*432.9
Požari šuma     PDF    TXT 168
Mikloš, I. UDK 630*91 (458.2)
Šumarska razglednica sa Malte     PDF    TXT 173
 
AKTUALNO
     
Filipi, M.
Izvoz danas.     PDF    TXT 194
broj: 9-10
     
Potočić, Z.
Privredna reforma u šumskoj proizvodnji     PDF    TXT 476
Sabadi, R.
Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja o šumskogospodarskim područjima i organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu     PDF    TXT 481
Krznar, A.
Primjedbe na prijedlog šumsko-gospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 484
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N.
Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«     PDF    TXT 488
Heski, T.
Zakon o šumama pred izmjenom.     PDF    TXT 493
broj: 11-12
     
Kraljić, B.
Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj     PDF    TXT 643
broj: 1-2
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije i papira u Hrvatskoj     PDF    TXT 69
broj: 9-10
     
 
OBLJETNICE
     
Jurković, M.
Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889—1989.     PDF    TXT 498
Piškorić, O.
Proslava 40-e godišnjice početka rada savezne srednje Šumarske škola za krš u Splitu     PDF    TXT 504
broj: 11-12
     
Obilježavanje 130. godišnjice rođenja Josipa Kozarca     PDF    TXT 648
Klepac, D.
Jedna lijepa proslava u Bribiru - 175. godišnjica rođenja Josipa Pančića.     PDF    TXT 651
Frković, A.
Devedeset godina PRVE LOVAČKE IZLOŽBE U ZAGREBU (1899—1989)     PDF    TXT 653
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Vukelić, J. i Lukić, N.
Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.     PDF    TXT 75
broj: 3-5
     
Dimitrov, T.
Seminar u Avignonu, 14—18. ožujka 1988. g     PDF    TXT 187
Stojković, M.
Izložba »Drvo u Turopolju«.     PDF    TXT 191
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Kostarike     PDF    TXT 85
Piškorić, O.
Rezultati dviju inventarizacija šuma u Francuskoj     PDF    TXT 86
Piškorić, O.
Dinamika šumskog fonda NR Bugarske 1960—1985.     PDF    TXT 87
broj: 9-10
     
Kišpatić, J.
Zdravstveno stanje šumarstva u SR Njemačkoj u 1988. godini     PDF    TXT 509
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Godina 1989. godina šumskih požara.     PDF    TXT 663
Piškorić, O.
Ugibanje hrasta rašireno je po cijelom svijetu     PDF    TXT 664
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Prof. dr. Rudolf Sabadi: OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI     PDF    TXT 88
Kraljić, B.
BARANGOLASK A SOPRONI ERDOK BEN (Po šopranjskim šumama), Budapest, 1983.     PDF    TXT 89
Mikloš, J.
Elmir Gogola — Dušan Chovanec: PODKÖRNIK DUBOVI A TRACHEMYKÖZA DUBOV.     PDF    TXT 90
Vidaković, M.
Antal Majer: FENYVES A BAKONYALJÄN (Četinjače u podnožju Bakonja), Budapest 1988     PDF    TXT 91
broj: 3-5
     
Piškorić, O.
Glasnik za šumske pokuse, Volumen 24—1988.     PDF    TXT 197
Vidaković, M., Krstinić, A.
Dr Aleksander R. Tucović i dr. Vasilije V. Isajev: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 200
Kraljić, B.
Jean Michel Pinet: L´ECONOMIE DE LA CHASSE     PDF    TXT 201
broj: 6-8
     
Piškorić, O.
Knjige iz šumarstva na izložbi »INTERLIBER« na ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1989. g.     PDF    TXT 387
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Dell Istituto di Eçologia attie Selvicoltura — Vol. terzo 1981; Vol quinto — 1983.     PDF    TXT 511
broj: 11-12
     
Mr. Juraj Medvedović MOJ SOLARNI UREĐAJ.     PDF    TXT 642
Golubović, U.
Prof. dr. Branko Kraljić: EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU.     PDF    TXT 657
Piškorić, O.
M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. )     PDF    TXT 660
broj: 3-5
     
 
TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI
     
Na listi drvosječa     PDF    TXT 141
broj: 9-10
     
Petranović
Prigodne sadnice kao običaj     PDF    TXT 462
broj: 11-12
     
Oskar Piškorić
ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU     PDF    TXT 661
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 4. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 21. prosinca 1988. godine.     PDF    TXT 82
broj: 3-5
     
ZAPISNIK 6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 205
Tonković, D.
Nakon 50 godina ponovo na okupu.     PDF    TXT 215
broj: 6-8
     
ZAPISNIK 8. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 388
broj: 9-10
     
ZAPISNIK 94. skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF    TXT 513
ZAPISNIK 5. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 528
ZAPISNIK 7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 534
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 9. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 665
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
BOGDAN DERETA, dipl. inž šum.     PDF    TXT 92
Piškorić, O.
BORISLAV KOVAČIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 94
broj: 3-5
     
M. B. i S. B.
Prof. dr. IVO HORVAT, dipl. inž     PDF    TXT 224
Vladisavljević, S.
ANTE ROSIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 227
broj: 9-10
     
Bertović, S.
Prof. dr. BERISLAV MAKJANIĆ (1922—1988)     PDF    TXT 540
Piškorić, O.
Prof. PETAR MATKOVIĆ, dipl. ing. šum. (1913—1988)     PDF    TXT 544
Vidaković, M.
Prof. dr. MILORAD JOVANČEVIĆ (1921—1988)     PDF    TXT 547
Špoljarić, V.
JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988)     PDF    TXT 549
Bertović, S.
IVE SAMARŽIJA (1940—1988)     PDF    TXT 551
broj: 11-12
     
Petrović, F.
VLADIMIR SUPEK, dipl. inž     PDF    TXT 668
Vladimir Babić
ANTUN (TONI) LATAL, dipl. inž     PDF    TXT 670
broj: 1-2
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 59
broj: 3-5
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 132
Piškorić, O.
ČLANSTVO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA 1889. GODINE     PDF    TXT 152
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 204
broj: 9-10
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 444
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 483
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 492
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 552
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 602
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 630

                UNDER CONSTRUCTION