godište: 1987    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1987 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 10-12
     
 
UVODNI ČLANAK
     
50-godišnjica dolaska Josipa Broza — TITA za generalnog sekretara KP Jugoslavije i osnivanja KP Hrvatske     PDF    TXT     HR 573
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Pezdirc, N. UDK 630*414.23.001
Koncentracija sumpora u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju     PDF    TXT 5
Mayer, B. UDK 630*414.27.001
Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora i fluora u tlu nizinskih šuma, bazena Kupčina     PDF    TXT 19
Golubović, U. UDK (630*451.2:330.133) 001
Utvrđivanje novčanih iznosa šteta od divljači u šumskim kulturama i plantažama na Baranjskom dijelu Lovno-šumskog gospodarstva »Jelen«     PDF    TXT 29
broj: 3-4
     
Golubović, U. UDK (630*88:674:330.14) 001
Da li se zaista dio akumulacije prelijeva iz šumarstva u drvnu industriju ili obrnuto?     PDF    TXT 105
Lovrić, N. UDK (630*:711.7) 001
Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima     PDF    TXT 125
broj: 5-6
     
Sabadi, R. UDK 630*652 (Quercus sp.)
Gospodarsko značenje hrastovine u Jugoslaviji     PDF    TXT 197
Kraljić, B., Mikloš, I. UDK 630*414.23
Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom     PDF    TXT 209
Orlić, S. UDK 630*232.19 (Picea abies Karst)
Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja     PDF    TXT 221
broj: 10-12
     
Komlenović, N. i Krstinić, A. UDK 630*232.1 + 631.452
Međupopulacijska varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa L. Gaertn.) u produkciji biomase i akumulacije hraniva     PDF    TXT 577
broj: 1-2
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prpić, B. UDK 630*2:581.5 (497.1) (Quercus robur L.)
Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji     PDF    TXT 41
Prpić, B. UDK 630*425.1
Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima     PDF    TXT 53
Kalafadžić, Z. UDK (630*95:528.7) 002
Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
Prpić, B. UDK 630*99
Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja     PDF    TXT 135
Matić, S. UDK 630*226
Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti     PDF    TXT 143
Lukić, N. UDK 630 :930.8
Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj     PDF    TXT 149
broj: 5-6
     
Kovačić, Đ. UDK 630*682
Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj     PDF    TXT 249
Tomanić , S. UDK 630*061.3 (047) IUFRO
Aktivnosti šumarstva i prerade drva SR Hrvatske u povodu XVIII. Svjetskog kongresa IUFRO     PDF    TXT 259
broj: 10-12
     
Gračan, J. UDK 630 232.1 (Picea abies L. Karst)
Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja     PDF    TXT 623
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Segedi, N. UDK 630 88:930.24
Šume izdvojene za sredstva Krajiške investicione zaklade     PDF    TXT 613
broj: 7-9
     
 
PRIRODA I ŠUMARSTVO OGULINSKOG KRAJA
     
Grba, Lj.
PREDGOVOR     PDF    TXT 313
Nežić, P. UDK 630*930.8
Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja     PDF    TXT 316
Velić, I. UDK 551.1 + 552.3./4
Geološke značajke     PDF    TXT 349
Božičević, S. UDK 911.2:551.44 (349)
Hidrološke i speleološke značajke     PDF    TXT 360
Bertović. S. UDK 551.58:512.994:581.9
Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov     PDF    TXT 366
Martinović, J. UDK 630*114.39
Šumska tla     PDF    TXT 391
Komlenović, N. UDK 630*114.59
Proizvodne mogućnosti glavnih staništa i ishrana šumskog drveća     PDF    TXT 403
Vucelić, N. UDK 630*187
Tipološka istraživanja i ekološko-gospodarski tipovi šuma     PDF    TXT 414
Vucelić, N. UDK 502.7
Zaštićeni objekti prirode     PDF    TXT 425
Tironi, I. UDK 725.9
Spomenici kulture iz starije i novije prošlosti     PDF    TXT 429
Tironi, I. UDK 630*:341.31
Šume u narodnooslobođilačkom ratu 1941—1945.     PDF    TXT 435
Milković, S. UDK 630*29
Razvitak šumskouzgojnih misli     PDF    TXT 441
Nežić, P. UDK 630*29
Načela gospodarenja šumama     PDF    TXT 446
Cazin, J. UDK 630*232.321
Rasadnička proizvodnja     PDF    TXT 457
Nežić, P. UDK 630*41
Zaštita šuma     PDF    TXT 462
Nežić, P. UDK 630*95
Uređivanje šuma     PDF    TXT 470
Nežić, P. i Rožan, J. UDK 630*8
Iskorišćivanje šuma     PDF    TXT 493
Luketić, S., Nežić, P. UDK 630*383
Gradnja šumskih prometnica     PDF    TXT 508
Tomičić, V. UDK 674.06
Drvna industrija od 1945. godine do danas     PDF    TXT 517
Pešut, B. UDK 676.1./6
Proizvodnja sulfatne celuloze i krep-papira u Plaškom     PDF    TXT 524
Nežić, P., Salopek, M. UDK 639.1
Lovstvo     PDF    TXT 532
Zrnić, N. UDK 379.8 + 796.9
BJELOLASICA sportski i rekreacijski centar SR Hrvatske     PDF    TXT 545
Piškorić, O.
POGOVOR     PDF    TXT 552
LITERATURA     PDF    TXT 554
broj: 10-12
     
 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Krznar, A. UDK 630*653
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine     PDF    TXT 631
Martinić, I. UDK 630*96.002
KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?     PDF    TXT 645
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Molnar, L. UDK 630*96:616—001
Djelovanje povreda na radu u šumskom gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar od 1972. do 1984. godine     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Marinković, B.
Dosadašnji rad na selekciji i priznavanju novostvorenih sorti i klonova šumskog drveća     PDF    TXT 77
broj: 5-6
     
III knjiga Šumarske enciklopedije — svečanost predstavljanja     PDF    TXT 265
 
IZ ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA
     
Cvitić, M.
Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u Spačvanskom bazenu     PDF    TXT 273
broj: 10-12
     
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma     PDF    TXT 656
 
OBLJETNICE - 80-GODIŠNJICA PRVIH DOKTORA ŠUMSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
80-godina prvih doktora šumarskih znanosti     PDF    TXT 668
Klepac, D.
Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA     PDF    TXT 669
Matić, S.
Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ     PDF    TXT 673
Bađun, S.
Prof dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ     PDF    TXT 675
broj: 3-4
     
 
PORTRETI
     
Bađun, S.
Prof. dr. IVO HORVAT — 75 godišnjica života i 50 godina rada na području drvnotehnoloških znanosti     PDF    TXT 159
Piškorić, O.
ARPAD KAROLYI, 1875—1929     PDF    TXT 162
broj: 5-6
     
Klepac, D.
U povodu 80-godišnjice rođenja Prof. dra REINHARDA SCHOBERA     PDF    TXT 276
broj: 1-2
     
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Kalafadžić, Z.
Sastanak šumara i istraživača vegetacije — fotointerpretatora u Jugoslavenskoj Akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb 26 01 1986     PDF    TXT 84
broj: 3-4
     
Lukić, N.
»Lipovljanski susreti« ´86     PDF    TXT 167
broj: 10-12
     
Glavaš, M.
Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine     PDF    TXT 686
Piškorić, O.
Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU     PDF    TXT 687
broj: 5-6
     
 
ODJECI IUFRO KONGRESA
     
Kalafadžić, Z.
Indijanci i čovjekov okoliš     PDF    TXT 277
broj: 1-2
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić J.
Istraživanja o uzrocima smanjenja brojnog stanja zečeva u SR Njemačkoj     PDF    TXT 86
Piškorić, O.
Cijene na talijanskom drvnom tržištu     PDF    TXT 88
broj: 5-6
     
Klepac, D.
Internacionalni centar za postdiplomske poljoprivredne studije u Parizu     PDF    TXT 280
Piškorić, O.
O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj     PDF    TXT 283
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
Publikacije povodom XVIII-IUFRO Kongres (2)     PDF    TXT 89
broj: 3-4
     
Lukić, N.
Prof. dr, ANA PRANJIĆ: Šumarska biometrika     PDF    TXT 171
Piškorić, O.
JOŽEF KONOPKA a kol. : Koncentrâcia Präc v lesnom hospodarstve, Bratislava, 1985.     PDF    TXT 172
broj: 5-6
     
Oskar Piškorić
Glasnik za šumske pokuse (Posebno izdanje 2 Zagreb, 1986.)     PDF    TXT 284
Piškorić, O.
SPAČVA 30, (1956/1986.)     PDF    TXT 286
broj: 10-12
     
Rauš, Đ.
VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.     PDF    TXT 679
Mikloš, I.
Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga     PDF    TXT 680
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
revue forestiere française numéro special 1986: AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS     PDF    TXT 172
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 29, Madrid, 1986.     PDF    TXT 175
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 30, Madrid, 1986.     PDF    TXT 287
broj: 10-12
     
Hruška, B.
LESNIČKA PRACE LXIV godište, 1985.     PDF    TXT 681
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Ekskurzija Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb u Istri rujna 1986. godine     PDF    TXT 92
broj: 3-4
     
Zapisnik 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DITŠDIH održane 24. veljače 1987. g.     PDF    TXT 178
broj: 5-6
     
Zapisnik 92. Skupštine društava ITŠDI Hrvatske održane 7. svibnja 1987. g. u Umagu     PDF    TXT 290
Zapisnik 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 302
ZAKLJUČCI 92. skupštine SAVEZA DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 304
broj: 10-12
     
ZAPISNIK 12. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske održane 7. srpnja 1987. godine     PDF    TXT 688
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
NIKOLA CVEJIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 99
Društvo ITŠDI Zagreb
TOMISLAV BIKČEVIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 100
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Đuro BODJANEC, dipl. inž.     PDF    TXT 191
broj: 5-6
     
Prof. dr. Ivan SPAIĆ     PDF    TXT 306
broj: 10-12
     
Glavaš, H.
Prof. dr. ZLATKO VAJDA     PDF    TXT 691
Ilić, A.
NIKOLA GOGER, dipl. inž.     PDF    TXT 694
Milinović, I., Bađun, S.
Dr. mr. MARKO GREGIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 696
Piškorić, O.
DIMITRIJE BURA, dipl. inž.     PDF    TXT 698
Kalajdžić, E.
MIRKO MUŽINIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 700
broj: 1-2
     
 
PRENIJETO IZ ŠTAMPE
     
"Vjesnik"
Treća mogućnost     PDF    TXT 68
broj: 3-4
     
"Vjesnik"
Besplatne sadnice     PDF    TXT 190
 
U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 100 GODINA
     
Iz Šumarskog lista od 1887.     PDF    TXT 166
 
NAGRADE I PRIZNANJA
     
Prvomajsko priznanje za S. Cuculić i D. Kabalin     PDF    TXT 190
broj: 1-2
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 76
broj: 10-12
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 588

                UNDER CONSTRUCTION