godište: 1983    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1983 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Čop, B. UDK 674.02 : 331.876 : 630*
Pilanska prerada i odnosi sa šumarstvom     PDF    TXT 3
Ranogajec, B. UDK 331.875 : 616.008-630*.001
Analiza oštećenja sluha šumskih radnika pri sječi i izradi drva motornom pilom u SŠGO »Slavonska šuma«     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P. UDK 630* : 631.53.03 : 631.8.001
Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja     PDF    TXT 193
Orlić, S. UDK 630*232 : 582.475.001
Rezultati komparativnog uzgoja nekih domaćih i stranih vrsta četinjača     PDF    TXT 207
broj: 7-8
     
Anić, J., Komlenović, N. UDK 630*232.4:582.475:631.811.2.001 (Pinus silvestris)
Utjecaj različitih oblika fosfora na ishranu biljaka običnog bora (Pinus silvestris)     PDF    TXT 323
Pintarić, K. UDK 630*232 : 582.471:630*422/3.58.001 (Pseudotsuga taxifolia Britt.)
Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika     PDF    TXT 331
Tomašević, A. UDK 630*233:582.47.001 (497.13 Kras)
Rezultati ljetne prakse pokusne sadnje biljaka na našem submediteranskom području     PDF    TXT 347
broj: 9-10
     
Sertić, V., Krstinić, A., Kovačić, B., Sekalec, Ž. UDK 676.2 : 582.5 (Salix alba L.)
Fizikalno-kemijska svojstva celuloze bijele vrbe (Salix alba L.) u odnosu na svojstva celuloze smjese nekih tvrdih i mekih listača     PDF    TXT 403
Kraljić, B. UDK 331.214.7 : 630* (497.1). 001
Dinamika odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka     PDF    TXT 413
broj: 11-12
     
Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M. UDK 630* : 330.133 »312« »313«
Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka     PDF    TXT 477
Biškup, J. UDK 630*.007
Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 489
broj: 3-4
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*95:64.027 (Fagus silv. Quercus sess.)
Prilog uređivanju privatnih šuma bukve i hrasta kitnjaka     PDF    TXT 217
broj: 11-12
     
Stojković, M. UDK 630* : 311.314 (497.13, zagrebačka regija)
Šume grada Zagreba i zagrebačke regije     PDF    TXT 499
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Majer, D. UDK 630*97 : 502.7 (N. P. Mljet)
Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka »Mljet« od 1875. do 1980 godine     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Rebula, E. UDK 630*8 : 65.017
Mjerenje sortimenata u uvjetima dorade na centralnim mehaniziranim skladištima     PDF    TXT 225
broj: 5-6
     
Lneniček, Z. UDK 630*6 : 338.911.001/2
Što je to kapacitet u šumarstvu?     PDF    TXT 247
Maksmović, M. UDK 630*45 : 632.76/9 (Quercus robur - Balaninus sp. et c.)
Urod hrastovog žira i njegove štetočinje     PDF    TXT 253
broj: 9-10
     
Poštenjak, K. UDK 528-28 (497/13)
Prilog poznavanju nalazišta Lactarius seminsanguifluus Heim et Leclair na jugoistočnim padinama Naconalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 421
Tonković, D. UDK 630*68 (093) (417.13)
Organiziranost šumarstva Slavonije od prvih početaka do danas     PDF    TXT 425
broj: 11-12
     
Ivančević, V. UDK 630*233 : 312 (497.13, Kras)
Šumarstvu na kršu predstoje bolji dani     PDF    TXT 509
Terzin, V., Vinković, D. UDK 630*823 : 658.52378
Izrada kratko rezanog ogrjevnog drva i isporuka kupcima u kontejnerima     PDF    TXT 525
broj: 9-10
     
 
IUFRO KONGRES 1986. - LJUBLJANA
     
Znanstveno-istraživački rad pred XVIII kongres IUFRO — Ljubljana 1986. u Sloveniji     PDF    TXT 450
Znanstveno-istraživački rad pred XVIII kongres IUFRO — Ljubljana 1986. u Sloveniji     PDF    TXT 450
broj: 11-12
     
Tomanić, S.
Devedest i dvije godine Međunarodnih zajednica šumarskih znanstvenoistraživačkih organizacija — IUFRO     PDF    TXT 536
 
OBLJETNICE
     
Horvat, I.
Prof. dr Aleksandar UGRENOVIĆ     PDF    TXT 541
Piškorić, O.
Nauk o čuvanju šumah Vladimira KISELJAKA     PDF    TXT 544
broj: 3-4
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Benić, R.
Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi     PDF    TXT 233
broj: 7-8
     
Gračan, J.
Sastanak IUFRO — RADNIH GRUPA IZ GENETIKE (Sensenstein, 06. do 10.09.1982.)     PDF    TXT 380
broj: 5-6
     
 
IZ SVIJETA
     
Knebl, F. (prijevodi)
Program MAB: Zaštita prirodnih područja i njihovog genetskog fonda     PDF    TXT 259
Knebl, F. (prijevodi)
Problemi zaštite dviju ekonomski značajnih vrsta drveća u Kaliforniji     PDF    TXT 281
Böhm, D.
Zaštita prirode u Kini     PDF    TXT 283
Hanzl, D.
Turizam i šume i šumarstvo u Tirolu     PDF    TXT 285
Hruška, B.
O uzrocima odumiranja jele (sa stručnog kolegija u Kelheimu)     PDF    TXT 290
broj: 7-8
     
Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U.
Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini     PDF    TXT 361
Piškorić, O.
Stoto godište austrijskog časopisa »Centralblatt für das gesamte Forstwesen     PDF    TXT 379
broj: 9-10
     
Knebl, F. (prijevodi)
Zaštita prirodnih područja i njihovog genetskog fonda — primjeri     PDF    TXT 452
broj: 3-4
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Domaći
     
Rauš, Đ.
POŠUMLJAVANJE S. Matića i B. Prpića.     PDF    TXT 235
Piškorić, O.
R. SABADI: Osnovi gospodarske analize u šumarstvu i drvnoj industriji     PDF    TXT 237
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, br. 1—4/1982.     PDF    TXT 237
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 50. i 52     PDF    TXT 389
Piškorić, O.
ZAŠTITA PRIRODE, časopis Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije     PDF    TXT 391
broj: 9-10
     
Stefanović, V.
IVO PUNCER: Dinarski jelovo bukovi gozdovi na Kočevskem     PDF    TXT 456
Piškorić, O.
PRAPUTNJAK, Zbornik radova .     PDF    TXT 457
Piškorić, O.
EROZIJA, Stručno-informativni bilten     PDF    TXT 460
Piškorić, O.
TOPOLA, Bilten JNK za topolu, br. 133—138.     PDF    TXT 461
broj: 11-12
     
Oreščanin, D.
Dva udžbenika iz ekonomike profesora dra SABADIJA     PDF    TXT 548
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1982/83     PDF    TXT 553
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) strane
     
Mikloš, I.
Smernice na ochranu lesov v Slovenskej Socijalističkoj Republike     PDF    TXT 101
Piškorić, O.
Burghard v. LÜPKE: Versuche zur Einbringung von Lärchen und Eiche in Buchenbestünde     PDF    TXT 103
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTANCION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 19. i 20.     PDF    TXT 104
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
Dvije publikacije djelatnosti IUFRO u 1982. godini     PDF    TXT 238
Piškorić, O.
Restauration des Terrains en Montagne     PDF    TXT 239
broj: 5-6
     
Benić, R.
UNASYLVA, Vol. 4/1982     PDF    TXT 292
broj: 7-8
     
Hruška, B.
LESNICKA PRACE, LI (1982) 294,     PDF    TXT 393
Mikloš, I.
SCIENCIA SILVAE SINICAE, vo. 17, 1981.     PDF    TXT 398
broj: 5-6
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI
     
Tonković, D.
30 godina uspješnog djelovanja RKUD »ŠUMARI« iz Vinkovaca     PDF    TXT 299
Petrović, F.
Tri stručna izleta Društva ITŠDI Zagreb u jesen 1982.     PDF    TXT 307
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Proslava 35. godišnjice rada Tiskare »A. G. Matoš« u Samoboru     PDF    TXT 465
broj: 11-12
     
ZAPISNIK II sjednice Predsjedništva Saveza ITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 555
ZAPISNIK 5. sjednice I. O. Predsjedništva Saveza ITŠDI     PDF    TXT 565
ZAPISNIK 6. sjednice I. O. Predsjedništva ITŠDIH     PDF    TXT 567
ZAPISNIK 7. sjednice I. O. Predsjedništva Saveza IŠTIDIH     PDF    TXT 569
ZAPISNIK 8. sjednice I. O. Predsjedništva ITŠDIH.     PDF    TXT 571
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, D.
Branimir KASUMOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 107
broj: 3-4
     
Prpić, B.
Dr Vladimir BAKARIĆ     PDF    TXT 111
Piškorić, O.
Prof. dr Nikola NEIDHARDT     PDF    TXT 113
Stefanović, V.
Akademik prof. dr Pavle FUKAREK     PDF    TXT 117
broj: 9-10
     
Petrović, S.
Franjo ŠTAJDUHAR, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 467
Ivančević, V.
U spomen Josipu ŽUPANU     PDF    TXT 469
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 70
broj: 7-8
     
Herman, J.
Osvrt na prikaz moje knjige »Šumarska dendrologija«     PDF    TXT 387
Piškorić, O.
O klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena     PDF    TXT 387
broj: 9-10
     
Manojlović, R.
Planiranje drvećem obraslih površina na području RO »RATARSTVO OSIJEK«     PDF    TXT 445
Iz SR Slovenije     PDF    TXT 450

                UNDER CONSTRUCTION