godište: 1982    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1982 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 11-12
     
 
1. UVODNIK
     
Tomašegović, Z.
Uz osamdesetu godišnjicu života Prof. dr Nikole Neidhardta     PDF    TXT 435
broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Komlenović, N., Mayer, B. UDK: 630* 232.4.001
Istraživanja rasta i stanja ishrane mladih kultura obične smreke (Picea abies Karst.) na glavnim tipovima tala Gorskog Kotara     PDF    TXT 3
Topić, V. UDK: 630*237.001
Efekti biološko-tehničkih melioracijskih mjera na pokusnoj plohi Klačine     PDF    TXT 11
broj: 6-8
     
Brinar, M. UDK: 630* 2 : 575.2 : 582.47 (497.1). 001 Abies pectinata DC
O divergentnosti nekih fizioloških osobina različitih provenijencija jele (Abies pectinata DC) na području Jugoslavije     PDF    TXT 207
Kišpatić, J., Glavaš, M. UDK: 634.48 (497.13) Sambucus nigra L.
Uzgoj crne bazge i koristi od nje     PDF    TXT 253
broj: 4-5
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Biškup, J. UDK: 630*4 + 328.34 »311« (430)
Karl Marx o šumskim štetama     PDF    TXT 140
broj: 11-12
     
Androić, M. UDK: 630*.4 »312« (497/13)
Aktualna problematika zaštite šuma u nas     PDF    TXT 441
broj: 4-5
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Rauš, Đ. UDK: 630* (091) (497:13)
Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma     PDF    TXT 93
Tomašić, Ž. UDK: 630* 51 Quercus robur Liebl., Quercus petraea Liebl.
Sastojinske jednoulazne tablice za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)     PDF    TXT 107
broj: 11-12
     
Klepac, D. UDK: 630.95 »71« (497/13)
Evolucija uređivanja šuma na visokom kršu     PDF    TXT 471
broj: 4-5
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Tomašević, A. UDK: 633.88 + 518.19
Mogućnosti korištenja ljekovitog bilja s našeg krša     PDF    TXT 125
broj: 6-8
     
Karavla, J. UDK: 641.3 : 630*283 (497.13)
Autohtona šumska dendroflora kao mogući izvor hrane —     PDF    TXT 263
broj: 9-10
     
Lovrić, N. UDK: 625.7 : 630*
Mogućnosti primjene ekološko-bioloških principa u izgradnji šumskih transportnih sistema     PDF    TXT 392
broj: 6-8
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B. UDK: 331.214.7 : 630* (497.1). 001/2
Utvrđivanje osobnih dohodaka na temelju efekata minulog rada i njihova raspodjela na pojedine radnike u šumarstvu     PDF    TXT 221
Sabadi, R., Jakovac, H. UDK: 630* 56 : 338.911 (497,13). 001/2
Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 231
broj: 9-10
     
Kraljić, B. UDK: 330.142 : 630*.2 (497.1). 001/2
Stimuliranje ulaganja u dugoročne biološke investicije u šumarstvu     PDF    TXT 359
Sabadi, R. UDK: 630* 72 : 339.7 (100)
Proizvodnja i tražnja za drvom i drvnim proizvodima u svijetu do 2.000 godine     PDF    TXT 367
broj: 11-12
     
Kraljić, B. UDK: 331.214.7 : 630* (4971l). 001/2
Utvrđivanje i raspodjela osobnih dohodaka na osnovu minulog rada u šumarstvu prema Zakonu o proširenoj reprodukciji i minulom radu     PDF    TXT 453
broj: 1-3
     
 
RAZNO
     
Manojlović, R. UDK: 712
Hortikulturno oblikovanje ekonomskih dvorišta i rekreacijskih površina R. O. Ratarstvo Osijek, IPK Osijek     PDF    TXT 21
broj: 9-10
     
Štromar, Lj. UDK: 598.2 : 311.3.039
Značenje ostataka šuma unutar antropogenih površina užeg dijela kotline oko NE Krško za ornitofaunu     PDF    TXT 377
broj: 11-12
     
Brkić, D., Barbalić, Lj. UDK: 631.543 : 633.88 : 581.5
Rezultati istraživanja o prilagođavanju nekih vrsta ljekovitih biljaka na promijenjene ekološke uvjete     PDF    TXT 463
broj: 1-3
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Heski, T.
Dileme oko zamjene mjernih jedinica prm u m3     PDF    TXT 59
broj: 4-5
     
Topić, V.
Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka submediterana . .     PDF    TXT 157
broj: 6-8
     
Piškorić, O.
Što je s našim plantažama topola?     PDF    TXT 275
broj: 11-12
     
Heski, T.
Sadnja u zasjek ekonomičnija je od sadnje u jamice     PDF    TXT 485
Piškorić, O.
Avioni gase šumske požare na Kraškom području     PDF    TXT 486
broj: 6-8
     
 
OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Piškorić, O.
Šumsko-uzgojni radovi od 1961. do 1980. godine i zaštita šuma od požara u Jugoslaviji.     PDF    TXT 279
broj: 4-5
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
     
Štahan, Ž.
Savjetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije     PDF    TXT 159
broj: 9-10
     
Rauš, Đ.
Znanstvenostručna ekskurzija kroz »Ilirske Carpinetume Slovenije i Hrvatske« od Nove Gorice do Nove Gradiške.     PDF    TXT 423
broj: 11-12
     
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta.     PDF    TXT 489
Mikloš, I.
II Kongres o zaštiti bilja Jugoslavije     PDF    TXT 490
broj: 6-8
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Crnković, D.
Kontrola brojnosti i suzbijanje miševa na području SŠGO »Slavonska šuma« Vinkovci.     PDF    TXT 277
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
K. A.
Odlikovanje profesora i Šumarske škole u Kavadarcima     PDF    TXT 283
broj: 1-3
     
 
POVIJEST ŠUMARSTVA — PORTRETI
     
S II Međunarodnog šumarskog kongresa održanog 1936. godine     PDF    TXT 38
broj: 4-5
     
Piškorić, O.
Vatroslav German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu     PDF    TXT 149
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Teodor Basara     PDF    TXT 403
Kvaternik, A.
Obći opis šuma imovne obćine križevačke.     PDF    TXT 407
broj: 1-3
     
 
IUFRO
     
Mlinšek, D.
Svjetski kongres o naučno-istraživačlkom radu u šumarstvu i preradi drveta — IUFRO kongres 1936. godine u Jugoslaviji     PDF    TXT 33
Tomanić, S.
Istraživanje danas za sutrašnje šume (XVIII svjetski kongres IUFRO u Kyotu).     PDF    TXT 39
broj: 11-12
     
Tomanić, S.
Pripreme za XVIII svjetski kongres IUFRO 1986.     PDF    TXT 477
broj: 1-3
     
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Klepac, D.
Japansko šumarstvo u brojci i slici     PDF    TXT 49
broj: 4-5
     
Kišpatić, J.
Novije šumski-fitopaitološke pojave u SR Njemačkoj . .     PDF    TXT 161
Kišpatić, J.
Propadanje šuma od otrovnih imisija.     PDF    TXT 162
broj: 6-8
     
Kišpatić. J.
Herbicidi 2. 4. 5-T u SR Njemačkoj ponovo u upotrebi . .     PDF    TXT 285
Klepac, D.
O luksenburškim šumama u povodu Simpozija IUFRO Grupe S 4.04 za uređivanje šuma od 16. do 20. 05. 1982. (Luksemburg) . .     PDF    TXT 287
Hribljan, B.
Kamerun i njegove šume.     PDF    TXT 295
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 44.     PDF    TXT 61
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 62
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 64
broj: 4-5
     
Vidaković, M.
Jovanović, B.: Dendrologija, III dopunjeno izdanje     PDF    TXT 163
Kovačević, P.
Kovačević, I.: Stoljetni izazov Senja     PDF    TXT 164
Chylak, R.
Frković, A.: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja     PDF    TXT 166
Piškorić, O.
IV SAVJETOVANJE o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije     PDF    TXT 168
Piškorić, O.
GLASNIK Rep. zavoda za zaštitu prirode i Prir. muzeja u Titogradu     PDF    TXT 169
Piškorić, O.
TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za topolu     PDF    TXT 171
broj: 6-8
     
Vidaković, M.
Vukičević, E.: Dekorativna dendrologija, II dopunjeno izdanje     PDF    TXT 309
Piškorić, O.
GORSKI KOTAR, Delnice 1981.     PDF    TXT 310
Piškorić, O.
ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija A — Zemljište i biljke Vol. 30, No 2 i Serija D — Ekologija Vol. 15, No 2.     PDF    TXT 314
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 315
broj: 1-3
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18     PDF    TXT 66
Piškorić, O.
L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.     PDF    TXT 66
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 72
broj: 4-5
     
Spaić, I.
SCHWENKE, W.: Leitfaden der Forstzoologie und des Forstschutzes gegen Tiere     PDF    TXT 174
Piškorić, O.
L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.     PDF    TXT 175
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 176
Hruška, B.
LESNICKÂ PRACE, 1981     PDF    TXT 179
broj: 6-8
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18     PDF    TXT 317
Hruška, B.
LESNICKÂ PRACE, 1981     PDF    TXT 319
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
KRÜSSMAN, G. et al.: Die Baumschule     PDF    TXT 425
broj: 11-12
     
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 505
Hruška, B.
RADOVI Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi br. 59/1981.     PDF    TXT 512
Piškorić, O.
LESNOJE HOZJAJSTVO, br. 1—12/1983.     PDF    TXT 514
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
SA SKUPŠTINE SITŠDI HRVATSKE održane u prosincu 1981.     PDF    TXT 83
broj: 4-5
     
ZAPISNIK 88 REDOVNE SKUPŠTINE SITŠDI HRVATSKE, održane 18.12.1981. u Zagrebu.     PDF    TXT 183
broj: 6-8
     
ZAPISNIK PLENUMA SITŠDI HRVATSKE održanog 30.06.1982. u Zagrebu     PDF    TXT 327
ZAPISNIK 1. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 20.01.1982.     PDF    TXT 349
ZAPISNIK 2. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 25.02.1982.     PDF    TXT 351
ZAPISNIK 3. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 15.05.1982.     PDF    TXT 353
broj: 11-12
     
Dr DUŠAN VUČKOVIĆ, naučni savjetnik, prigodom 70-godišnjice života     PDF    TXT 517
Oskar Piškorić
DAVID KABALIN, dipl. inž. šum. — umirovljen     pdf    TXT 519
Prpić, B.
VICE IVANČEVIĆ — magistar šumarstva     PDF    TXT 521
broj: 1-3
     
 
IN MEMORIAM
     
Klepac, D.
Ivica Bastjančić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 84
Strineka, M.
Josip Cuvaj, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 86
Ivančević, V.
U spomen Kseniji-Bebi Pećanac     PDF    TXT 87
broj: 4-5
     
Drinić, P.
Vasilije Matić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 203
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Petar Ostojić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 428
Klepac, D.
Josip Radošević, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 429
Hajdin, Ž.
Antun Šubat, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 431
broj: 1-3
     
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka.     PDF    TXT 10
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 38
INTERFOREST 82.     PDF    TXT 60
 
FOTOGRAFIJE IZVAN TEKSTA
     
Rajčić, M.
Cedrus deodara Laws. u središtu Šida.     PDF    TXT 20
broj: 4-5
     
Dereta, B.
Dio arboretuma sa staklenikom b. Srednje šumarske škole za krš u Splitu.     PDF    TXT 156
broj: 6-8
     
Isajev I. P.
Sastojina crnog bora prašumskog tipa u predjelu Duvnica (Višegrad)     PDF    TXT 230
Isajev, I. P.
Pomlađena sječina crnoborove sastojine nedaleko Vardišta (Višegrad)     PDF    TXT 252

                UNDER CONSTRUCTION