godište: 1981    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1981 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 10-12
     
 
     
Prpić, B.
NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE     PDF    TXT     HR 411
Krstinić, A.
AKADEMIK PROF. DR MIRKO VIDAKOVIĆ     PDF    TXT 420
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lovrić, A—Ž. UDK: 582.6. (497.13) Quercus sp.
Neki rijetki i značajni poluzimzeleni hrastovi na Primorskom kršu     PDF    TXT 119
broj: 8-9
     
Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P. UDK.634.02 (479.13) Quercus borealis maxima Sarg.
Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske     PDF    TXT 331
broj: 10-12
     
Tomašević, A. UDK: 634.956.51 (Pinus halepensis i P. maritima)
Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima     PDF    TXT 441
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Opalički, K. UDK: 364.04 : 632.7 (595.78)
Nove spoznaje o morfologiji i biologiji jelina moljca igličara Argyresthia fundella F. R. (Lepidoptera: Tineidae)     PDF    TXT 55
broj: 3-4
     
Kranjčev, R. UDK: 634.04.002 : 632.7
Primjena svjetlosnih i drugih mamaca u istraživanju makrolepidoptera šumskih zajednica Podravine     PDF    TXT 107
 
DENDROMETRIJA
     
Lukić, N. UDK: 634.05.002 : 778.3
Ispitivanja pouzdanosti fotointerpretacijske inventure drvnih masa šuma jele u odnosu na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom     PDF    TXT 133
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ranogajec, B. UDK: 436.03:616.001
Analiza povreda na radu u šumarstvu     PDF    TXT 155
broj: 5-7
     
Heski, J. UDK: 634.0.7
Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata     PDF    TXT 281
broj: 8-9
     
Ranogajec, B., Terzin, V. UDK: 634.03 — 331.024.35.001
Istraživanje uzroka različitih učinaka na poslovima sječe i izrade drva     PDF    TXT 353
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Krnjak, T. UDK: (634.0 + 674 + 676) : 338.984.3 (497.13) 1981—1985 »45«
Stanje i mogućnosti razvitka šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj od 1981. do 1985. godine     PDF    TXT 3
Tomanić, S. UDK: 634.0.001 (497.1) 1981 — 2000 »45«
Predviđanje trendova razvitka šumarstva u razdoblju od 1981. do 2000. godine     PDF    TXT 29
broj: 10-12
     
Sabadi, R. UDK: (634.07 — 674).001
Bilancirani razvitak u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije     PDF    TXT 427
broj: 1-2
     
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Klepac, D., Meštrović, Š. UDK: 712 : 631.52
Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša     PDF    TXT 35
Štromar, Lj. UDK: 598.2.001 : 5913 »5« (497.13)
Ptice najezdaši     PDF    TXT 63
broj: 3-4
     
Manojlović, R. UDK: 712
Zelenilo u prostornom planiranju ekonomskih dvorišta R. O. »Ratarstvo Osijek« IPK Osijek     PDF    TXT 147
broj: 5-7
     
Andrašić, D. UDK (643.04:599.73S.3).001.891
Rezultati istraživanja veličine šteta uzrokovanih jelenskom i srnećom divljači u šumama šumskog gospodarstva »Hraste u Vinkovcima     PDF    TXT 227
Golubović, U. UDK (684.04:599.735.3).001.891
Utvrđivanje vrijednosnog (novčanog) iznosa šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena     PDF    TXT 241
Sabljica, B. UDK 639.1:616-001:599.735.3
Učinak magnum naboja za kuglani     PDF    TXT 257
"Delegatski vjesnik"
Stanje i mogućnosti razvoja lovstva u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1981. do 1985.     PDF    TXT 323
broj: 8-9
     
Kale, B. UDK: 502.7 : 331.87.008 (497.13)
Obilježja, djelatnost i status nacionalnih parkova u Hrvatskoj     PDF    TXT 363
broj: 10-12
     
Munjko, I., Lovrić, E., Pavletić, Z. UDK: 614.21 (28) (25) (497.13)
Količine nitrata u bunarskim vodama Slavonije i Baranje     PDF    TXT 451
Oboren »car hrastova«     PDF    TXT 511
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Brezinščak, M.
Dopunski zakon o mjernim jedinicama     PDF    TXT 70
Brezinščak, M.
Mjeriteljsko društvo Hrvatske.     PDF    TXT 77
broj: 10-12
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«     PDF    TXT 480
broj: 5-7
     
 
MAGISTARSKI RADOVI
     
Heski, T.
Utjecaj ceste, nosivosti kamiona i snage motora na učinak troškova prijevoza drvnih sortimenata     PDF    TXT 281
broj: 10-12
     
mr. Josip Karavla
Mishin Khalaf Mohamood: Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i zelenih površina Bagdada     PDF    TXT 469
broj: 1-2
     
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
Franjo Čordašić (1830—1906).     PDF    TXT 79
broj: 3-4
     
Ivančević, V.
Josip Kaetan Knežić.     PDF    TXT 163
Pranjić, A.
Stogodišnjica prvog udžbenika iz dendrometrije (1881—1981)     PDF    TXT 167
broj: 5-7
     
Ivančević, V.
Poezija je dio čovjeka i života (prigodom druge zbirke pjesama Milana Krmpotića)     PDF    TXT 277
broj: 10-12
     
Piškorić, O.
Stota godišnjica prvog hrvatskog udžbenika za uzgajanje šuma     PDF    TXT 483
 
OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Piškorić, O.
Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture     PDF    TXT 492
broj: 8-9
     
 
IZVORI ZA POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
     
Piškorić O.
V. Morosini: Catastico generale Boschi della Provinzia dell´Istria     PDF    TXT 393
broj: 3-4
     
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Tomanić, S.
Sastanak Sekcije za organizaciju i ekonomiku šumarstva i prerade drva     PDF    TXT 176
Golubović, U.
Naučna istraživanja iz ekonomike i organizacije šumarstva i prerade drva u Jugoslaviji (razdoblje 1976—1980. godine) . .     PDF    TXT 179
broj: 5-7
     
Štahan, Ž.
Drvo kao izvor energije     PDF    TXT 309
broj: 10-12
     
Gračan, J.
Genetska varijabilnost rodova Pseudotsuga, Picea i Abies u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike (sastanak IUFRO — Radnih grupa, Vancouver, Canada, 1978)     PDF    TXT 493
broj: 3-4
     
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Eić, N.
Rezultati inventarizacije bukovih sastojina prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji     PDF    TXT 170
broj: 5-7
     
Piškorić, O.
Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—1980     PDF    TXT 289
Tkalčić, B.
Šumarstvo Zadra i Zadarske regije u prošlosti i sadašnjosti     PDF    TXT 294
broj: 10-12
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine     PDF    TXT 481
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Žunko, O.
Šumski požari u Italiji.     PDF    TXT 88
Frančišković, S.
Mrav kao zaštitnik šume     PDF    TXT 92
broj: 5-7
     
Piškorić, O.
Štete od divljači u Francuskoj     PDF    TXT 311
Piškorić, O.
Akcija pošumljavanja u NR Kongo (Brazzaville) . . .     PDF    TXT 312
broj: 8-9
     
Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I.
Šume i šumarstvo Kube.     PDF    TXT 381
broj: 10-12
     
Alikalfić, F.
Šume grada Züricha prvenstveno u funkciji rekreacije i odmora     PDF    TXT 505
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Stefanović, V.
Dr Mitja Zupančić: Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije     PDF    TXT 98
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
šumarska enciklopedija, II izdanje, 1. svezak     PDF    TXT 187
Vidaković, M.
Marinković, D. — Tucić, N. — Kekić. V.: Genetika     PDF    TXT 189
Piškorić, O.
Topola, Bilten Jug. nac. komisije za topolu, br. 125—128     PDF    TXT 190
broj: 10-12
     
Prpić, B.
M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja     PDF    TXT 513
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Saopćenja Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, Vol. 11 — 1979     PDF    TXT 100
broj: 3-4
     
Mikloš, I.
Boletin de la E stanciol central de écologie, br. 6.     PDF    TXT 193
Hruška, B.
Lešnica prace 59 (1980), br. l—4.     PDF    TXT 196
broj: 5-7
     
Hruška, B.
Lesnicka prace 59 (1980) br. 5—12     PDF    TXT 313
Piškorić, O.
Ueckermann, E. — Scholz, H.: Wildäsungsflächen: Planung, Anlage, Pflege     PDF    TXT 319
broj: 8-9
     
Vidaković, M.
Tompa Karoly: — Sziklai Oszkar: Erdeszeti növenynemesites, Budapest, 1981     PDF    TXT 400
Piškorić, O.
Revue forestiere française, XXXIII, 1981, br. 1. i 2. . .     PDF    TXT 401
broj: 10-12
     
Hruška, B.
Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište Strnadi, br. 56 i 57/1980     PDF    TXT 518
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI SITŠDI HRVATSKE I DITŠDI
     
Zapisnik 13. sjednice UO SITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 200
Zapisnik 14. sjednice UO SITŠDI Hrvatske.     PDF    TXT 202
broj: 5-7
     
Zapisnik 15. sjednice UO SITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 320
broj: 10-12
     
Petrović, F.
U Kalničkim i Žumberačkim šumama (Ekskurzije članova Društva ITŠDI Zagreb)     PDF    TXT 521
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Stojković, M.
NIKOLIĆ, Nenad, dipl. inž.     PDF    TXT 103
broj: 8-9
     
Topić, V.
JEDLOWSKY, dr Dušan     PDF    TXT 403
Strineka, M.
KOROŠEC, Mijo, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 406
broj: 10-12
     
Martinović, J.
GRAČANIN, prof. dr Mihovil     PDF    TXT 524
Fukarek, P.
GAUSSEN, Henri, ekolog, biljni geograf i dendrolog     PDF    TXT 528
Majer, D.
DELAČ, Slavko, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 529
Posavec, K.
FRAN, Ivica, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 531
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 34
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 87
Žukina, I.
Planinari šumar kao suradnici     PDF    TXT     HR 95
broj: 3-4
     
Iz »Povijesti šumarstva Hrvatske«     PDF    TXT 166
Eić, N.
Rezultati inventarizacije bukovih sastojina prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji.     PDF    TXT 170
broj: 5-7
     
Krmpotić, M.
Meditacija drvosječe (pjesma)     PDF    TXT 280
broj: 8-9
     
Golubović, U.
Radna organizacija »Nacionalni park Plitvice« — osnovna podloga gospodarskog napretka Like     PDF    TXT 397
broj: 5-7
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN i Petar RASTOVSKI
Prilog rješavanju odnosa ishrane i rasta nekih proveniencija obične smreke (Picea abies Karst.).     PDF    TXT 211
Stevo Orlić
Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta obične smreke, Pančićeve omorike i sitkanske smreke.     PDF    TXT 219

                UNDER CONSTRUCTION