godište: 1980    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1980 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 5-6
     
 
UVODNIK
     
JOSIP BROZ TITO (1882 — 1980).     PDF    TXT     HR 183
broj: 1-2
     
 
EKOLOGIJA/FITOCENOLOGIJA
     
Piškorić, O. UDK 581.9 (210.5) (497.13) Qu. ilex i Phillyrea sp.
Prirodno rasprostranjenje zimzelenih listača u gornjem dijelu Hrvatskog primorja     PDF    TXT 45
broj: 3-4
     
Bertović, S. UDK.581.9:551.58 (234.422.1)
Neke vegetacijske i klimatske značajke lokaliteta u visokom gorju i sredogorju alpsko-dinarskog sistema     pdf    TXT 99
broj: 5-6
     
Prpić, B. UDK 634.02:577.4:626.86 (497.13)
Sadašnja problematika Motovunske šume u Istri s prijedlogom rješenja     PDF    TXT 189
Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J. UDK 581.6:001.891 (479.13)
Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza)     PDF    TXT 201
broj: 7-8
     
Gogoski, N. UDK 581.9 (210.5). (497.17) Abies alba Mill.
Prirodna nalazišta jele (Abies alba Mill.) na planini Jablanici u Makedoniji     PDF    TXT 339
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Pintarić, K., Koprivica, M. UDK 634.02 Larix sp.
Proučavanje oblika i izgrađenosti krošnje ariša (Larix sp.) raznih provenijencija     PDF    TXT 29
Vajda, Z. UDK 634.05:551.52 Qu. robur
Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje naših šuma     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
Munjko, I., Mandić, Đ., i Kalinović, D. UDK 633.1:631.53:665.6
Utjecaj nafte i naftnih derivata na klijavost sjemena     PDF    TXT 133
broj: 11-12
     
Hren, V. UDK 634.02:581.14
Dinamika horizontalnog širenja krošanja nekih važnijih vrsta drveća Sjeverne Hrvatske     PDF    TXT 455
Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ. UDK 634.02:631.52:631.8:582.47
Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva     PDF    TXT 461
Piškorić, O. UDK 634.02 : 632.187 : 631.963.3
Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru     PDF    TXT 479
broj: 5-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kranjčev, S. UDK 634.04:632.7:595.78 (497.13)
Veliki i mali topolov stakloknilac (Aegeria apiformis Cl., Paranthrene tabaniformis Rott.) u ekološkim uvjetima koprivničko-đurđevačke Podravine     PDF    TXT 219
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B., Golubović, U. UDK 634.04:338.933:634.0.167 Qu robur L
Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest     PDF    TXT 3
broj: 9-10
     
Klepac, D. UDK 634,09:338.011 + 339.45 (4/9) (497.13)
Osnovne postavke i principi gospodarenja u šumama svijeta i u našoj zemlji     PDF    TXT 391
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Lovrić, N. UDK 634.07:624.2:625.7
Primjena konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema     PDF    TXT 17
broj: 3-4
     
Bojanin, S., Sever, S. UDK 634.07:629.1—42
Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama     PDF    TXT 117
broj: 11-12
     
Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V. UDK 634.03 : 658.53.001
Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški     PDF    TXT 487
broj: 5-6
     
 
PEDOLOGIJA
     
Šojat, M. UDK 631.427.4
Neki problemi analize mikroflore šumskih i drugih tala dilucionorn metodom na agrariziranim supstratima     PDF    TXT 233
broj: 11-12
     
Pezdirc, N. UDK 581.19 : 546.7 Fe, Mn, Zn
Prilog poznavanju određivanja željeza, mangana i cinka atomsko-apsorpcionom spektrofotometrijom u biljnom materijalu spaljivanjem sumpornom i dušičnom kiselinom     PDF    TXT 471
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
Munjko, I. UDK 539.3:678.5:582.221.9
Utjecaj mikroflore tla i nafte na mehanička svojstva polietilenskih cijevi     PDF    TXT 25
broj: 7-8
     
Majer, D. UDK 632.02 + 333.7 + 379 »31« (497.13) Medvednica
Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba     PDF    TXT 299
broj: 1-2
     
 
AKTUALNO
     
Knežević, L
Investicije u osnovna sredstva u šumarstvu u razdoblju od 1956. do 1978. godine u Jugoslaviji     PDF    TXT 68
Marinković, B.
Semenske plantaže šumskog drveća u Jugoslaviji     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Zečić, N.
Oblikovanje pejzaža     PDF    TXT 158
broj: 11-12
     
Potočić, Z.
Sudbonosna povezanost sa šumama     PDF    TXT 505
broj: 5-6
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Cvitić, M.
Obnova bagremovih sastojina upotrebom translokacionih arboricida Tormona — 80 (Arbokan EA — 80)     PDF    TXT 245
Segedi, N.
Nanošenje busolnih poligonskih vlakova pomoću računanja relativnih koordinata     PDF    TXT 247
broj: 3-4
     
 
ŠUMSKA GOSPODARSTVA
     
Šubarić, I.
Stanje šumskog fonda, prirasta i etata kao baza za planiranje razvoja šumarstva Like     PDF    TXT 141
Golubović, U.
Ekonomske posljedice devastacije ličkih šuma     PDF    TXT 153
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«     PDF    TXT 363
broj: 1-2
     
 
RAD FAKULTETA I INSTITUTA
     
Radovanović, Ž.
Izvještaj o radu Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta za šumarstvo Jugoslavije.     PDF    TXT 85
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređenje šuma Zajednice fakulteta i instituta za šumarstvo i preradu drveta.     PDF    TXT 88
broj: 3-4
     
 
OSVRTI
     
Herman, J.
Šumska dendrologija     PDF    TXT 157
broj: 11-12
     
Vragolović, J.
Sistem određivanja radnog vremena sječe i izrade drva     PDF    TXT 509
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA
     
Gračan, J.
Šumarstvo u Kini.     PDF    TXT 80
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Orlić, S. i Dokuš, A.
Međunarodni simpozij IUFRO, S 3,02—00 — SSSR, rujan, 1979     PDF    TXT 77
broj: 7-8
     
Kalinić, M.
Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji u Zagrebu     PDF    TXT 366
broj: 9-10
     
Piškorić, O.
Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske.     PDF    TXT 403
Tekst završnog dokumenta Savjetovanja održanog 24. lipnja 1980. god.     PDF    TXT 431
Zaključci sa sastanka održanog 29. srpnja 1980. u Šumarskom institutu Jastrebarsko     PDF    TXT 435
Vrdoljak, Ž.
Suvremena kretanja u šumarstvu d preradi drva u Dalmaciji     PDF    TXT 437
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Zečić, N.
Oblikovanje pezjaža.     PDF    TXT 158
broj: 7-8
     
Knebl, F.
Čovjek i priroda     PDF    TXT 345
Piškorić, O.
Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«     PDF    TXT 363
Piškorić, O.
Park prirode »MEDVEDNICA« — studija zaštite prirode .     PDF    TXT 375
broj: 11-12
     
O. P. Prof. P. Fukarek i Prof. Đ. Rauš nagrađeni prigodom Svjetskog dana zaštite čovjekove okolice     PDF    TXT 513
 
ZAŠTITA NA RADU
     
Popov, M., Milošević, M., Kocijančić, R.
Utjecaj prehrane šumskih radnika na pojavu ulkusne bolesti.     PDF    TXT 514
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Vidaković, A.
dr A. TUCOVIĆ: Genetika sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 89
Piškorić, O.
TOPOLA, bilten Jug. nac. komisije za topolu.     PDF    TXT 91
Piškorić, O.
V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske strukture     PDF    TXT 93
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, knjiga III     PDF    TXT 255
Piškorić, O.
M. ANDROIĆ: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu     PDF    TXT 257
Piškorić, O.
Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar — Studija ekoloških osobina     PDF    TXT 257
Sever, S.
M. LIPOGLAVŠEK: Ergonomija     PDF    TXT 260
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1978/79     PDF    TXT 262
broj: 9-10
     
Sever, S.
Rječnik s područja iskorišćivanja šuma i šumskih komunikacija     PDF    TXT 447
Piškorić, O.
Aktualne publikacije o povećanju proizvodnje u našim šumama     PDF    TXT 448
broj: 11-12
     
Stefanović, V.
Dr ĐURO RAUŠ: Zelenilo Bjelovarskog kraja     PDF    TXT 518
Piškorić, O.
D. KLEPAC: Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma     PDF    TXT 519
Piškorić, O.
M. VIDAKOVIĆ, M. KRSTINIĆ: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod Opatovca.     PDF    TXT 520
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Krstinić, A.
A nyârak es a füzek termeszte se (Uspijevanje topola i vrba u Mađarskoj).     PDF    TXT 94
Piškorić, O.
Revue forestiere française, Nr 6, 1979     PDF    TXT 95
broj: 3-4
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion central de Ecologia br. 14, 1978     PDF    TXT 170
Hruška, B.
Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, 1978. i 1979. godine     PDF    TXT 171
Piškorić, O.
Marie France, br. 4, 1980.     PDF    TXT 176
broj: 5-6
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estancion central de Ecologia, br. 15, 1979 .     PDF    TXT 264
Hruška, B.
Lesnicka Pracé, 57 (1978. god.)     PDF    TXT 265
broj: 7-8
     
Hruška, B.
Lesnicka Pracé, 58 (1979. god.)     PDF    TXT 379
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, Heft 3/4, 1980.     PDF    TXT 386
broj: 11-12
     
Vidaković, M.
A. MAJER: A Bakony tiszafâsa (Tisove šume Bakonyja)     PDF    TXT 520
Žunko, O.
K. S. MEGALOFONOS: Klasifikacija teritorija Grčke na prioritetna područja radi zaštite šuma od požara.     PDF    TXT 522
broj: 7-8
     
 
PRENIJETO
     
Objavljeno je u Šumarskom listu.     PDF    TXT 344
broj: 9-10
     
Više pažnje u gospodarenju šumama (iz »NG novina«).     PDF    TXT 446
broj: 11-12
     
Šumski požari u SR Hrvatskoj u 1979. godini.     PDF    TXT 486
Potočić, Z.
Šumarska enciklopedija (iz časopisa »OKO«).     PDF    TXT 505
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ivančević, I.
Stručna ekskurzija DITŠDI u Senju po Španjolskoj     PDF    TXT 161
Zapisnik 11. sjednice U. O. SITŠDI Hrvatske održane 25. I 1980.     PDF    TXT 177
broj: 5-6
     
Zapisnik 12. sjednice U. O. SITŠDI održane 9. IV 1980.     PDF    TXT 273
Ivančić, V.
Članovi Društva inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Osijek opet na okupu     PDF    TXT 280
Petrović, F.
Tri ekskurzije DITŠDI Zagreb.     PDF    TXT 281
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr STEVAN JOVANOVIĆ     PDF    TXT 285
Piškorić, O.
ANTE PREMUŽIĆ, dipl inž. šum.     PDF    TXT 287
Prpić, B.
Dr STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ     PDF    TXT 291
broj: 9-10
     
Vilček, E.
MIJO KOTARSKI, dipl inž. šum.     PDF    TXT 451
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 180
broj: 7-8
     
Hribljan, V.
S puta po Argentini i Venezueli     PDF    TXT 368
broj: 9-10
     
Tomašević, A.
Pokusna ljetna sadnja Mladih istraživača u Istri i Dalmaciji .     PDF    TXT 445
broj: 11-12
     
Treći internacionalni ekološki kongres.     PDF    TXT 524

                UNDER CONSTRUCTION