godište: 1979    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1979 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UVODNICI
     
Komlenović, N.
Edvard Kardelj — velikan naše epohe     PDF    TXT 3
broj: 7-8
     
Andrašić, D.
Sjećanja na neke lovove druga Tita u lovištima SR Hrvatske     PDF    TXT 271
Andrašić, D.
Drug Edvard Kardelj — Bevc u lovovima na području SR Hrvatske     PDF    TXT 289
broj: 4-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lipovšek, M. UDK 634.058.1 (497.1)
Problematika proizvodnje šumskog sjemena u SFRJ     PDF    TXT 151
broj: 7-8
     
Dekanić, L. UDK 634.02.002.582.6 Quercus robur L., Populus cv. euroamericana
Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja     PDF    TXT 299
Karavla, J. UDK 634.02.002.582.62 Tilia cordata Mill.
Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tillia cordata Mill.) na području Šumarije Otok     PDF    TXT 333
broj: 9-10
     
Orlić, S. UDK 634.02.12:582.475+001.891 Pinaceae
Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača     PDF    TXT 433
broj: 4-6
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić, J., Glavaš, M., Cvjetković, B. UDK 634.04:576.88:582.28 (487/13)
Opasna bolest čempresa u Dalmaciji     PDF    TXT 131
Mikloš, I. UDK 634.04:595.782
Mogućnosti kratkoročnog prognoziranja pojave jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) u nizinskim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 139
broj: 9-10
     
Glavaš, M. UDK 634.04.632.7/89:
O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci     PDF    TXT 429
Kranjčev, R. UDK 595.75
Polunametnici Loranthus europaeus Jack. i Viscum album L. (Fam. Loranthaceae) kao domaćini gusjenica staklorilaca Aegeriidae Sesiidae, Lepid     PDF    TXT 445
broj: 7-8
     
 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić, A.
Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka     PDF    TXT 349
broj: 4-6
     
 
LOVSTVO
     
Kaić, M. i Markić, S. UDK 639.121:636.085.2 (Castanea sativa — Aesculus sp.)
Dodatna prehrana divljači kestenom     PDF    TXT 177
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Golubović, B. UDK 634.06
Efikasnost i ciljevi gospodarenja u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 145
broj: 9-10
     
Kraljić, B.
Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva     PDF    TXT 411
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Bertović, S. UDK 502.7.001:58.006 (497.13)
Velebitski botanički vrt i rezervat     PDF    TXT 65
Bertović, S. UDK 551.50.002:(234.422.1)
Uloga meteorološke stanice »Zavižan« u istraživanju i zaštiti prirode Velebita     PDF    TXT 71
broj: 7-8
     
Knebl, F UDK 634.0:502.7
Rezervati biosfere i njihov odnos prema šumarstvu     PDF    TXT 345
Klepac, D. UDK 502.7(047) (73)
Višeregionalni projekt o zaštiti čovjekove okoline u SAD     PDF    TXT 356
broj: 9-10
     
Munjko, I., Mikličan, R., Pavletić, Z., Tomac, M.
Preliminarna ispitivanja biološke razgradnje fenola i acetona mikroflorom koji raste na lišajima     PDF    TXT 455
Đekić, Đ.
Uloga šume u zaštiti životne sredine     PDF    TXT 468
Tkalčić, B.
Problem zaštite šumske vegetacije, posebno na zadarskom arhipelagu .     PDF    TXT 475
Žukina, I.
Smijemo li dopustiti propast parka i dvorca Opeka?     PDF    TXT 483
broj: 1-3
     
 
STOTA GODIŠNJICA OSNIVANJA I RADA NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE PRIMORSKOG KRASA
     
Prpić, B. UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju     PDF    TXT 7
Tomašević, A. UDK 634.0.914:634.925.14 (497.13)
Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša     PDF    TXT 11
Krnjak, T. UDK 634.0.008 (497.13)
Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima kraškog područja u svjetlu primjene Zakona o šumama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 25
Prgin, D. UDK 634.0.008 (497.13)
Osnivanje i zadaci Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju     PDF    TXT 29
Ivančević, V. UDK 634.0.930.24 »1878/1978« (497.13)
Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa     PDF    TXT 31
Skorup, V. UDK 634.0.338.6.339.2/.3930.24 »1960/1978« (497.13)
Šumsko gospodarstvo Senj od osnivanja do danas     PDF    TXT 47
broj: 11-12
     
 
SAVJETOVANJE O GOSPODARENJU S PREBORNIM ŠUMAMA
     
Rožan, J.
Otvaranje Savjetovanja o gospodarenju prebornim šumama     PDF    TXT 523
Klepac, D.
Preborno gospodarenje šumama u našoj zemlji i u svijetu     PDF    TXT 529
Nežić, P.
Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 553
Milković, S.
Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja     PDF    TXT 561
Momčilović, B.
Gospodarenje prebornim šumama na ogulinskom području jučer i danas     PDF    TXT 569
Jugović, N.
Dosadašnja iskustva u primjeni tipoloških istraživanja na području Šumskog gospodarstva Delnice     PDF    TXT 573
Petrović, G.
Ekonomski učinci prebomo-grupimičnog gospodarenja šumama Šumarije Novi Vinodolski     PDF    TXT 579
Hren, V.
Pomlađivanje raznorodnih šuma sa stanovišta tipoloških istraživanja     PDF    TXT 585
Cestar, D.
Potencijalne mogućnosti Šumskog Gospodarstva Ogulin     PDF    TXT 589
Böhm, D.
Stav zaštite prirode u pogledu načina gospodarenja prebornim šumama     PDF    TXT 599
Nežić, P.
Rasprava i izbor komisije za zaključke.     PDF    TXT 603
Nežić, P.
Zaglavak     PDF    TXT 606
broj: 7-8
     
 
AKTUALNO
     
Piškorić, O.
Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.     PDF    TXT 375
broj: 11-12
     
Golubović, U.
»Ni carska ni spahijska«.     PDF    TXT     HR 609
broj: 1-3
     
 
OSVRTI
     
Vanjković, S.
Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.     PDF    TXT 77
Piškorić, O.
Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.     PDF    TXT 83
Jedlowski, D. i Piškorić, O.
Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.     PDF    TXT 89
broj: 4-6
     
 
PRIJEVODI
     
Marinković, B.
BAULE — FRICKER: Đubrenje šumskog drveća     PDF    TXT 224
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Ostojić, Ž.
Rad VIII svjetskog šumarskog kongresa održanog u Džakarti krajem oktobra 1978. godine     PDF    TXT 181
Kornjača, V.
»Kombinat Belišće« kao činilac privrednog razvoja 193 Lipovšek, M.: Savezno savjetovanje o šumskom sjemenarstvu . .     PDF    TXT 188
Komlenović, N.
Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka .     PDF    TXT 197
Benić, R.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma     PDF    TXT 201
Komlenović, N.
Šumarstvo i energija     PDF    TXT 205
broj: 9-10
     
Kalinić, M.
Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite na III jugoslavenskom simpoziju     PDF    TXT 479
Zekić, N.
I jugoslavensko savjetovanje o suzbijanju korova     PDF    TXT 481
broj: 11-12
     
Matić, S.
Drugi KONGRES ekologa Jugoslavije     PDF    TXT 620
broj: 9-10
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Slijepčević, R.
O mogućnosti brže, jeftinije i kvalitetnije izrade osnova gospodarenja .     PDF    TXT 484
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.     PDF    TXT 615
broj: 9-10
     
 
IZ NAŠE ŠUMARSKE PROŠLOSTI
     
Eić, N.
Sjećanje na prof. dr Andriju Petračića     PDF    TXT 491
broj: 4-6
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
Nurković, S.
Šumarstvo i njegovo mjesto u privrednoj strukturi Rožaja     PDF    TXT 208
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.     PDF    TXT 379
Piškorić, O.
Pošumljavanje degradiranih šuma i krša te proizvodnja iverica — teme savjetovanja SITŠDI BiH 1979.     PDF    TXT 381
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
Šumarstvo Švedske.     PDF    TXT 387
 
ZAŠTITA ZDRAVLJA
     
Kišpatić, J.
Povišenje maksimalno dopuštene količine 2, 3, 4-T u gljivama u SR Njemačkoj.     PDF    TXT 397
Piškorić, O.
O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća     PDF    TXT 398
broj: 4-6
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka     PDF    TXT 220
Piškorić, O.
BOGDAN DERETA: Motorne pile.     PDF    TXT 221
Piškorić, O.
DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977     PDF    TXT 222
Orlić, S.
Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.     PDF    TXT 223
broj: 9-10
     
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Botanički riječnik hrvatskih ili srpskih i latinskih naziva korovskih vrsta     PDF    TXT 493
Skender, A.
JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija literature o korovima za vremensko razdoblje 1958—1973. godine     PDF    TXT 493
Piškorić, O.
GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu     PDF    TXT 493
Piškorić, O.
Jubieen godišen ZBORNIK po povod 30-godišninanta na Šumarskiot fakultet na Univerzitetom — Skopje     PDF    TXT 495
Piškorić, O.
RADOVI Šumarskog instituta u Jastrebarskom, br. 34. i 35/1978     PDF    TXT 496
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa     PDF    TXT 626
broj: 4-6
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion central de Ecologia., br. 11/1977     PDF    TXT 226
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 49/1976.     PDF    TXT 227
broj: 9-10
     
Mikloš, I,.
Boletin de la Estacion central de Ecologia, Madrid, br. 12     PDF    TXT 499
Piškorić, O.
Revue forestiere française, br. 1. i 2/1979     PDF    TXT 501
Hruška, B.
Lesnicka prace, br. 7—12/1977.     PDF    TXT 503
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavo lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 50—1977.     PDF    TXT 510
Opalički, S.
O ariševom moljcu i nekim štetnicima borova prema najnovijim istraživanjima     PDF    TXT 514
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik Plenuma SITŠDIH održanog u studenome 1978. godine u Senju     PDF    TXT 116
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF    TXT 127
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF    TXT 127
broj: 4-6
     
Antoljak, R.
Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.     PDF    TXT 230
Antoljak, R.
Društveno veće Saveza IT ŠDI Hrvatske, održano 28.XII 1978     PDF    TXT 250
Vanjković, S.
Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme)     PDF    TXT 253
Strineka, M.
Ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb u Varaždin     PDF    TXT 255
Strineka, M.
»877« Šumarski četvrtak u robnoj kući UPIN-a . . .     PDF    TXT 256
Zapisnik 9. sjednice U.O. SITŠDH održane 30. siječnja 1979.     PDF    TXT 259
Zapisnik 10. sjednice U. O. SITŠDIH održane 28. ožujka 1979.     PDF    TXT 262
broj: 11-12
     
Tkalčić, B.
85-godišnjica ing. Ante DOBRIĆA.     PDF    TXT 635
broj: 4-6
     
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
RENE SUŠANJ     PDF    TXT 266
Hren, D.
PETAR MILIĆ     PDF    TXT 267
broj: 7-8
     
Vrdoljak, Ž.
ANTE RADOVČIĆ     PDF    TXT 399
V.H.
IVAN PAVŠA     PDF    TXT 403
Molnar, L.
VLADIMIR FERENZFFY     PDF    TXT 404
Biščević, A. i Šehović, S.
RADOSLAV ĆURIĆ     PDF    TXT 405
broj: 11-12
     
Vidaković, M.
SYRACH LARSEN     PDF    TXT 637
Vasilić, V.
SLAVKO JOVANOVIĆ     PDF    TXT 638
broj: 1-3
     
 
RAZNO
     
OBAVIJESTI     PDF    TXT 76
broj: 4-6
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 138
broj: 7-8
     
Iz starijeg godišta ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 298
Iz POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 344

                UNDER CONSTRUCTION