godište: 1977    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1977 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNICI
     
B. Prpić
NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA     PDF    TXT     HR 3
broj: 5-7
     
TITOVA MISAO — NAŠA STVARNOST.     PDF    TXT 221
ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE     PDF    TXT 223
broj: 8-9
     
B. Prpić
Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.     PDF    TXT 357
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Izetbegović UDK 634.0.56:634.0.174.7 Pinus nigra Arn., P. sylvestris L.
Rast i prirast stabla bijelog i crnog bora     PDF    TXT 29
broj: 3-4
     
A. Tomašević UDK 634.0.232:634.0.114.465/.466:634.0.176.1 Pinus halepensis Mill.
Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala     PDF    TXT 131
Lj. Marković i M. Vasić UDK 634.0.416.2:634.0.453:634.0.175.2 Pinus nigra Arn.
Intenzitet oštećenja semena od insekata i zastupljenost šturog semena crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u zavisnosti od morfofizioloških karakteristika češera     PDF    TXT 153
broj: 10-12
     
S. Orlić UDK 634.0.236:634.0.561.1:634.0.174.7 Pinus silvestris
Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različitih starosti     PDF    TXT 436
K. Pintarić UDK 634.0.651.73:634.0.174.7 Pinus silvestris
Da li rezanje grana kao dodatna mjera u poboljšanju kvalitete proizvodnje drvne mase ima svoje ekonomsko opravdanje     PDF    TXT 441
S. Izetbegović UDK 634.0.221.21:634.0.241:634.0.176.1 Quercus petraea
Istraživanje utjecaja njege sastojina na proizvodnju i kvalitet šuma panjača hrasta kitnjaka     PDF    TXT 449
broj: 5-7
     
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
K. Hruška - Dell´Uomo UDK 634.0.182.3 (497.13—191.2)
Prilog poznavanju vegetacije Moslavačke gore     PDF    TXT 271
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 634.0.414.23:595.787
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) s jednom novom vrstom insekticida     PDF    TXT 21
broj: 3-4
     
I. Mikloš UDK 001.4:595.7:577,95
O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata     PDF    TXT 145
broj: 10-12
     
I. Spaić UDK 595.787:634.0.414.11
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) uz pomoć seksualnog atraktanta Disparlure     PDF    TXT 461
Z. Kalafadžić UDK 634.Q.432.29
Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara     PDF    TXT 467
A. Biščević UDK 634.0.43
Požar, najveći neprijatelj šume     PDF    TXT 479
broj: 5-7
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac UDK 634.0.561/.562.001:634.2212:634.0.176.1 Quercus
Primjena Patroneova principa dualiteta na hrastove šume     PDF    TXT 293
broj: 10-12
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
N. Lovrić UDK 634.0.383.4:691.51
Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava     PDF    TXT 488
broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
S. Galović UDK 632.0.8/.9.002/.003
Aktualna problematika u šumarstvu, preradi drva i u prometu drvnim proizvodima i papirom     PDF    TXT 7
broj: 5-7
     
R. Sabadi UDK 674.002/.003 (457.1) »1962/1974«
Proizvodne funkcije drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974     PDF    TXT 259
U. Golubović UDK 634.0.653.003:634.0.913
Usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom tlu     PDF    TXT 298
 
LOVSTVO
     
Z. Turkalj UDK 598.619 (497.13): 591.5
Prilog poznavanju biologije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) u Hrvatskoj     PDF    TXT 306
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
I. Munjko, B. Meštrović UDK 634.0.114.61766.543.9:547.562.1
Ispitivanje aktivnosti mikroflore šumskih tala na biooksidaciju fenola     PDF    TXT 41
broj: 3-4
     
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
M. Androić UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti     PDF    TXT 115
D. Klepac
Prijedlog 5-godišnjeg plana (1976—1980) znanstvenih šumarskih istraživanja na Kršu.     PDF    TXT 161
D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer
Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja     PDF    TXT 168
broj: 5-7
     
S. Vučijak i Ž. Radovanović
Samoupravni sporazumi i društveni dogovori osnovni elementi organiziranja i radnog potencijala na pošumljivanju Jadranskog područja.     PDF    TXT 320
broj: 8-9
     
A. Šobat UDK 502.7.001 (497.1—14:262.3)
Osnovne koncepcije zaštite prirode u jadranskoj regiji     PDF    TXT 359
Z. Pavletić UDK 634.0.4 (491.1—14:262.3):507.2.001.5/.6 (262)
Važnost zaštite šuma u jadranskoj regiji i njihovo uklapanje u program »Čovjek i biosfera« za područje Mediterana     PDF    TXT 365
Zl. Vajda UDK 634.0.116:634.0.181.312
Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova     PDF    TXT 370
I. Mikloš
Zaštita šuma i zaštita prirode.     PDF    TXT 377
S. Meštrović
Značaj šumskih kultura u primorskom području Krša .     PDF    TXT 382
K. Pintarić
Utjecaj šume na zdravlje čovjeka.     PDF    TXT 386
Z. Tomac
Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi.     PDF    TXT 391
broj: 10-12
     
P. Fukarek UDK 634.0.114.465/.466 (497.1—14:234.422):634.0.182.3
Granice i podjela Jadranskog kraškog područja na osnovu prirodne vegetacije     PDF    TXT 417
Č. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović UDK 634.0.18:634.0.624.3:634.0.907
Značaj poznavanja ekološkoh-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline     PDF    TXT 497
D. Jedlowski
Principi planiranja namjene prostora u jadranskoj regiji     PDF    TXT 507
N. Eić
Šuma i turizam     PDF    TXT 509
broj: 5-7
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić
Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .     PDF    TXT 312
Šumarski institut Jastrebarsko
Zaključci o suradnji SAP Vojvodine i SR Hrvatske na programu znanstveno istraživačkog rada iz oblasti šumarstva .     PDF    TXT 318
broj: 8-9
     
Ž. Vrdoljak
Bolji dani za šume na Kršu.     PDF    TXT 394
broj: 1-2
     
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
D. Jedlowski
Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog krša«     PDF    TXT 55
broj: 10-12
     
R. Ćurić
Simpozij o suvremenom uređivanju šuma u uslovima mehanizacije svih faza šumskih radova     PDF    TXT 514
broj: 3-4
     
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
D. Bartovčak
Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.     PDF    TXT 171
broj: 1-2
     
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
D. Crnković
Pojava, suzbijanje i štete od šumskih požara na području ŠPP »Slavonska šuma« Vinkovci u periodu od 1971. do 1975. godine . .     PDF    TXT 66
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Lj. Štromar
Ekološka vrijednost naše zemlje u odnosu na kretanje evropskih ptica     PDF    TXT 48
broj: 3-4
     
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
M. Strineka
Utvrđivanje katastarskog prihoda za šume individualnih vlasnika     PDF    TXT 176
broj: 5-7
     
T. Krnjak
Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona     PDF    TXT 223
broj: 8-9
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF    TXT 339
broj: 3-4
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
A. Selmanović
U posjetu OOUR-u »Industrijske plantaže« INCEL-a u Banja Luci     PDF    TXT 192
broj: 10-12
     
O. Piškorić
Skupština SITŠD Makedonije     PDF    TXT 552
broj: 1-2
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
IZ »POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 112
broj: 10-12
     
N. Simić
O početku Pančićeva službovanja u Srbiji     PDF    TXT 519
broj: 1-2
     
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
S. Tomanić
Otvorenost šumskog područja i njezin utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj     PDF    TXT 80
broj: 3-4
     
8. Međunarodni simpozij na Celovačkom sajmu drva 1977     PDF    TXT 160
Poziv na zasjedanje Odjela za uzgoj šuma i okoliš IUFRO-a.     PDF    TXT 191
broj: 8-9
     
Znanost i tehnika, čovjekova okolina i unapređenje turizma u Završnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji Evrope održane u Helsinkiju 1975. godine     PDF    TXT 404
broj: 10-12
     
Pripreme za VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA     PDF    TXT 559
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
O. Piškorić
»RADOVI« Šumarskog instituta u Jastrebarskom     PDF    TXT 73
O. Piškorić
BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.     PDF    TXT 76
O. Piškorić
HORTIKULTURA god. XLII i XLIII     PDF    TXT 77
broj: 3-4
     
S. Frančišković
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.     PDF    TXT 195
M. Kalinić
LAZAREVIĆ, R.: Geomorfologija     PDF    TXT 196
O. Piškorić
BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.     PDF    TXT 198
broj: 5-7
     
Đ. Rauš
STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije     PDF    TXT 324
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Mali botanički rječnik talijansko-srpsko-hrvatski     PDF    TXT 325
broj: 8-9
     
S. Bertović
KUŠAN, F.: Velebitski botanički vrt     PDF    TXT 411
O. Piškorić
RAUŠ, Đ.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji     PDF    TXT 412
O. Piškorić
RADIĆ, J.: Bilje Biokova     PDF    TXT 413
broj: 10-12
     
LIJEČNIČKI VIJESNIK — stogodišnjak     PDF    TXT 521
O. Piškorić
ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«     PDF    TXT 523
O. Piškorić
POTOČIĆ, Z.: Ekonomika šumske privrede     PDF    TXT 526
O. Piškorić
JEDLOWSKI, D.: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka     PDF    TXT 527
O. Piškorić
PREGLED Jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. god.     PDF    TXT 529
O. Piškorić
DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.     PDF    TXT 540
I. Mikloš
PRIRODA, god. 1976.     PDF    TXT 543
broj: 3-4
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Z. Kalafadžić
FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT 1975     PDF    TXT 199
Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1975.     PDF    TXT 201
I. Mikloš.
BOLETIN de la Estacion central de ecologia     PDF    TXT 201
broj: 5-7
     
S. Opalički
Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, fitofarmacije i za zaštitu drva, I i II dio     PDF    TXT 325
broj: 10-12
     
Vl. Hren
GREGUŠ, C.: Hospodarska uprava maloplošneho rubanoveho lesa     PDF    TXT 545
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 87. redovne SKUPŠTINE SITŠD Hrvatske održane 16. XII 1976.     PDF    TXT 83
ZAPISNICI SJEDNICA Upravnog odbora SITŠD Hrvatske     PDF    TXT 107
B. Prpić
Osobito priznanje rada dra Đure Rauša.     PDF    TXT 109
broj: 3-4
     
Z. Kalafadžić
Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije     PDF    TXT 211
broj: 8-9
     
R. Antoljak
Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.     PDF    TXT 339
broj: 10-12
     
O. Piškorić
SKUPŠTINA SITŠD Makedonije.     PDF    TXT 552
broj: 3-4
     
 
IN MEMORIAM
     
M. Strineka
Zvonimir Perc, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 213
T. Lucarić
Vladimir Res-Koretić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 215
broj: 5-7
     
I. Mikloš
Vladimir Budaj     PDF    TXT 333
L. Molnar
Đuro Šooš, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 334
broj: 10-12
     
S. Frančišković i E. Antonijević
Nikola Šepić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 554
E. Vilček
Josip Arpaš, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 556
Vl. Babić
Andrija Kap, šum. tehničar i ekonomista     PDF    TXT 557
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
A. Krstinić
Osvrt na članak J. Vasiljevića »Kalemljenje običnog oraha (Juglans regia) metodom kopulacije«     PDF    TXT 111
K prikazu knjige »ŠUMARSKA DEDROLOGIJA« J. Hermana.     PDF    TXT 111
broj: 3-4
     
Natječaj Savjeta Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu za upis postdiplomskog studija iz oblasti nauke o korovima i njihovom suzbijanju .     PDF    TXT 194
Koze u programu Radio Zagreba     PDF    TXT 205
broj: 8-9
     
Prvo šire savjetovanje o obnovi šuma na Kršu     PDF    TXT 393
broj: 10-12
     
U NEKOLIKO REDAKA.     PDF    TXT 563

                UNDER CONSTRUCTION