godište: 1976    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1976 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UVODNICI
     
B. Prpić
Šumarski list 1876—1976.     PDF    TXT     HR 5
broj: 3-4
     
 
STRUČNI RAD
     
Dipl. ing. IVAN REBAC
Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije u iskorištavanju šume     PDF    TXT 157
???
Ekonomično korištenje sitnog drva i sporednih šumskih proizvoda     PDF    TXT 166
Jernej Ude
Obrazovanje radnika u šumarstvu     PDF    TXT 174
broj: 7-9
     
 
UVODNICI
     
B. Prpić
U novo stoljeće     PDF    TXT     HR     EN 289
broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Z. Kovačić, Z. Maurin UDK 634.0.238 (497.13) : 634.0.176.1 Populus euroamericana
Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini     PDF    TXT 19
N. Segedi UDK 634.0.443.3 (497.13) : 634.0.172.8 Ceratostomella merolinensis Đorđ.
Neka zapažanja o pojavi Ceratostomella merolinensis na području gosp. jedinice »Vrbanjske šume«     PDF    TXT 35
S. Orlić UDK 634.0.232.11:634.0.174.7 Pinus strobus L.
Američki borovac (Pinus strobus L.): za i protiv     PDF    TXT 51
B. Jureša UDK 634.0.48 (497.13) »1950/1974«: 634.0.176.1 Fraxinus, Quercus, Ulmus
Sušenje hrasta, jasena i brijesta u razdoblju 1950—1974. na području ŠG »Hrast«, Vinkovci     PDF    TXT 61
broj: 3-4
     
B. Prpić UDK 634.0.114.12:634.0.263:634.0.176.1 Quercus robur L.
Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva različita staništa na različite uvjete vlažnosti     PDF    TXT 117
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ur.
Savjetovanje o unapređenju ekonomike u OUR-ima šumarstva Jugoslavije     PDF    TXT 155
broj: 5-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
V. Hren i V. Krejči UDK 634.0.228:634.0.231 (497.13—11): 634.0.176.1 Quercus robur L.
Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu lužnjakovih šuma istočne Posavine     PDF    TXT 191
broj: 10-12
     
N. Komlenović UDK 634.0.424.7:634.0.174.7:634.114.446.1
Kloroza četinjača na dolomitnoj rendzini i njezino suzbijanje     PDF    TXT 457
N. Zekić UDK 634.0.232.325.24
Nova iskustva sa suzbijanjem korova u sjemeništu     PDF    TXT 467
J. Vasiljević UDK 634.0.232.328.5:634.0.176.1 Juglans regia
Cijepljenje običnog oraha (Juglans régla) metodom kopulacije     PDF    TXT 474
broj: 3-4
     
 
DENDROLOGIJA
     
N. Janjić UDK 634.0.176.1 Ulmus glabra Huds.
Prilog poznavanju sistematike domaćeg brijesta (Ulmus glabra Huds.)     PDF    TXT 142
broj: 10-12
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Đ. Đorović UDK 634.0.453:595.785:634.0.282.2/.3(497.11—12): 634.0.176.1 Quercus spp.
Rezultati opažanja o pojavi i morfološkim osobinama štetnih gusjenica iz fam. Geometridae u hrastovim šumama Kosova     PDF    TXT 495
broj: 5-6
     
 
DENDROMETRIJA
     
A. Pranjić, V. Hitrec UDK 634.0.561.26+634.0.562.16:681.3
Analiza stabla na elektronskom računaru     PDF    TXT 198
broj: 10-12
     
Z. Kalafadžić i Z. Horvatić UDK 634.0.522.2:634.0.587.5:526.918.742
Metoda poluokularne procjene visine stabala u stereomodelu     PDF    TXT 481
broj: 1-2
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Hribljan UDK 634.0.308:634.0.37
Priprema rada i radilišta     PDF    TXT 7
broj: 5-6
     
A. Krivec UDK 634.0.323.002/.003
Korištenje efikasnih metoda rada suvremene tehnologije u pridobivanju drva (drvnih sortimenata)     PDF    TXT 207
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
N. Prokopljević UDK 634.0.796:634.0.23
Amortizacija (II) za regeneraciju šuma u sistemu samoupravljanja i raspodjele prema radu     PDF    TXT 222
broj: 10-12
     
B. Kraljić UDK 634.0.67:634.0.651.2.001
Odvajanje dijela dohotka, koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim, tržišnim i ostalim uvjetima u šumarstvu     PDF    TXT 447
broj: 3-4
     
 
LOVSTVO
     
D. Andrašić UDK 634.0.151.2:598.617.2
Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju fazana     PDF    TXT 124
broj: 1-2
     
 
RAZNO
     
B. Kolić UDK 634.0.182.3:634.0.111.216:551.52
Određivanje bilansa dugotalasnog zračenja u šumskoj fitocenozi     PDF    TXT 67
broj: 10-12
     
I. Munjko i B. Meštrović UDK 581.148.2:551.482.213/.215
Nastavak ispitivanja utjecaja suhog lišća na površinske vode slaboga toka i protoka     PDF    TXT 491
broj: 1-2
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
M. Simunović
Organizacija zaštite šuma od požara na dubrovačkom području     PDF    TXT 74
S. Milković
Raspored kadrova po stručnoj spremi u doznaci stabala za sječu u području raznodobnih (prebornih) šuma u Gorskoj regiji .     PDF    TXT 85
broj: 5-6
     
K. Kožul
Situacija s osobnim dohocima zaposlenih u šumsko-drvnom kompleksu na koncu 1975. godine.     PDF    TXT 269
broj: 10-12
     
M. Prijić
Dalmatinsko šumsko područje.     PDF    TXT 502
S. Milković
Korekcije granice između oblasti jednodobnih i prebornih šuma     PDF    TXT 507
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
N. Segedi
Grafički prikaz tarifa za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu i obični grab.     PDF    TXT 516
T. Heski
Nova tehnologija na izgradnji šumskih cesta.     PDF    TXT 521
broj: 3-4
     
 
OBRAZOVANJE KADROVA
     
H. L.
Aktivnost školskog centra u Karlovcu na osposobljavanju radnika iz šumarske proizvodnje     PDF    TXT 180
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
A. Frković
Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice     PDF    TXT 103
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
O. Piškorić
Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista     PDF    TXT 87
broj: 7-9
     
O. Piškorić
Problematika šumarstva Hrvatske 1877. godine na stranicama Šumarskog lista     PDF    TXT 295
O. Piškorić
Godišnjak »Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu« — preteča »Šumarskog lista«.     PDF    TXT 300
broj: 10-12
     
 
OBLJETNICE
     
O. Piškorić
25-obljetnica Jugoslavenskog leksikografskog zavoda . .     PDF    TXT 548
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVENI I DRUGI SKUPOVI, SAVJETOVANJA
     
S. Orlić
Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975)     PDF    TXT 97
B. Tkalčić
Radni sastanak šumarskih i lovnih inspektora Hrvatske .     PDF    TXT 99
K. Angelov
VII savezno natjecanje učenika šumarskih škola . . .     PDF    TXT 100
A. Frković
Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline.     PDF    TXT 102
broj: 5-6
     
R. Antoljak
Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje — Savjetovanje u Zadru od 4—6. III 1976.     PDF    TXT 235
broj: 10-12
     
S. Tomanić
XVI svjetski kongres IUFRO     PDF    TXT 523
A. Krstinić
Prvi kongres genetičara Jugoslavije.     PDF    TXT 534
S. Bađun
Zajednica fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije .     PDF    TXT 536
V. Hren
VI sastanak Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i Instituta za šumarstvo.     PDF    TXT 541
R. Čurić
Savjetovanje »Šume unsko-sanske regije«     PDF    TXT 543
K. Angelov
VIII savezno natjecanje učenika šumarskih škola     PDF    TXT 546
broj: 5-6
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
R. Čurić
Dugoročni program pošumljivanja degradiranih šuma i goleti SR BiH     PDF    TXT 271
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
I. Dekanić
Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske.     PDF    TXT 106
broj: 3-4
     
M. Gračanin
S. Bertović: Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije Hrvatske     PDF    TXT 182
A. Pranjić
M. Špiranec: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975. . .     PDF    TXT 183
O. Piškorić
B. Dereta: Zaštita na radu u drvnoj industriji     PDF    TXT 184
broj: 5-6
     
O. Piškorić
Glasnik za šumske pokuse Šum. fakulteta u Zagrebu, knj. 18     PDF    TXT 274
O. Piškorić
Bilten Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija, Zagreb 1975     PDF    TXT 277
J. Kovačević
Flora SR Srbije     PDF    TXT 277
broj: 10-12
     
O. Piškorić
J. Herman: šumarska dendrologija.     PDF    TXT 552
J. Kovačević
I. Kovačević: Gospodarske odrednice Gračac     PDF    TXT 553
I. Mikloš
Priroda 1975, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva . .     PDF    TXT 554
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
S. Bertović
Buchtitel: Weltforstatlas     PDF    TXT 107
I. Mikloš
Boletin del Servizio de defensa contra plagas e inspection Fitopatologica     PDF    TXT 108
broj: 3-4
     
Z. Kalafadžić
Beiträge zur Methodik der Waldinventur     PDF    TXT 185
Z. Kalafadžić
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1974     PDF    TXT 186
Z. Kalafadžić
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1975     PDF    TXT 187
broj: 5-6
     
Z. Kalafadžić
Forstarchiv, 1975.     PDF    TXT 279
Z. Kalafadžić
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1975     PDF    TXT 280
broj: 10-12
     
S. Opalički
Biologdčeskije sredstva zaščiti rastenij     PDF    TXT 555
broj: 7-9
     
 
JUBILARNA PROSLAVA
     
Umjesto uvoda     PDF    TXT 329
Pozdravne riječi.     PDF    TXT 334
Brzojavi i pisma.     PDF    TXT 343
referat Prof. Dr. M. Androića i dr.
Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti     PDF    TXT 347
referat Prof. Dr. B. Prpića
Osnutak i rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (današnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske) u vremenu od 1846—1976. godine kao i razvitak Šumarskog lista od osnivanja do danas (1876—1976)     PDF    TXT 361
Podjela odlikovanja     PDF    TXT 367
Kulturno-umjetnički program     PDF    TXT 370
Stručna izložba     PDF    TXT 372
Šumarstvo za vrijeme NOB-a na području ONOO za Slavoniju     PDF    TXT 392
Slikar J. Čosić i Knjiga dojmova     PDF    TXT 398
Svečani recital: Oda šumi i slavljeniku M. S. Mađera     PDF    TXT 402
Obilazak grobova šumarskih velikana.     PDF    TXT 405
Broj sudionika i doprinosi radnih organizacija     PDF    TXT 409
Šumari i drvari u karikaturi J. Čosića.     PDF    TXT 415
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora SITŠiDH     PDF    TXT 109
broj: 3-4
     
Zapisnik 20. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora SITŠiDH     PDF    TXT 189
broj: 10-12
     
R. Antoljak
Visoko priznanje Dru D. Klepcu     PDF    TXT 559
Zapisnik Plenuma članstva Saveza ITŠDH.     PDF    TXT 562
Promocije doktora šumarskih znanosti u 1976. godini.     PDF    TXT 566
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
M. Majkić
Ing. Ivan Dorić.     PDF    TXT 112
broj: 3-4
     
O. Piškorić
Ing. J. Batić     PDF    TXT 193
broj: 5-6
     
M. Strineka
Ing. Mihovil Pećina.     PDF    TXT 282
broj: 10-12
     
B. Čop, Z. Perc
Ing. Branko Manojlović.     PDF    TXT 567
broj: 1-2
     
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Hrvatsko novinstvo i »Šumarski list« (Š.l., 1881).     PDF    TXT 86
broj: 3-4
     
Vuk u Zagrebu (Š.l., 1881)     PDF    TXT 141
Tokom sto godina o kadrovima u Šumarskom listu.     PDF    TXT 179
Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo (Š.l., 1881) . .     PDF    TXT 181
Upliv šuma na broj pučanstva (Š.l., 1885)     PDF    TXT 194
Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst (Š.l., 1881)     PDF    TXT 195
broj: 5-6
     
O napredku zoologije u Hrvatskoj za posliednjih 50 godina (Š.l., 1886) .     PDF    TXT 234
Iz članka »Šumski odnošaji u Bosni« (Š.l., 1880)     PDF    TXT 273
Franjo Šporer, pjesnik (Š.l., 1886)     PDF    TXT 278
broj: 7-9
     
Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskog šumoznanstva (Š.l., 1881)     PDF    TXT 307
Vladoj Köröškenji — prvi tajnik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (Š.l., 1877)     PDF    TXT 320
 
IZ »TRUDOVA.« — PRETEČE ŠUMARSKOG LISTA
     
Šuma u bari (»Trudovi Odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu za 1851. godinu«, str. 50)     PDF    TXT 299
broj: 1-2
     
 
OBAVIJESTI
     
Nova pretplatna cijena na Šumarski list u 1976. godini     PDF    TXT 111
broj: 3-4
     
Pokretni žičani stroj URUS     PDF    TXT 195
broj: 5-6
     
Skripta »Šumarska fitocenologija« Dra Đ. Rauša     PDF    TXT 283
Internacionalni stručni kongres za zaštitu i oplemenjivanje drva — INTERDRVO 76.     PDF    TXT 284
broj: 7-9
     
Seminar iz šumarske genetike od 31. I—12. II 1977. g.     PDF    TXT 441
broj: 10-12
     
Katalog stručni izdanja Saveza ITŠD Hrvatske.     PDF    TXT 569

                UNDER CONSTRUCTION