godište: 1968    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1968 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Krstinić A.
Varijabilnost i nasljednost visina i boja grana kod bijele vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani     PDF    TXT 27
Popnikola N.
Biologija klijanja polena Pinus peuce Griseb. u laboratorijskim uvjetima (»in vitro«)     PDF    TXT 60
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Komlenović N., Vanjković S., Martinović J.
Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca     PDF    TXT 85
Soljanik I.
Neki podaci o otpornosti na hladnoću duglazije (Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch. et Gr.) na Kosmetu     PDF    TXT 112
Šafar J.
Aktualnost i problemi pošumljavanja primorskog krša     PDF    TXT 147
Šafar J.
Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača     PDF    TXT 154
broj: 5-6
     
Hren V.
Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim zajednicama zapadne Hrvatske     PDF    TXT 189
Šafar J.
Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi     PDF    TXT 215
broj: 7-8
     
Cestar D. i Hren V.
Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača sa stablima iz sjemena i šibljaka     PDF    TXT 279
broj: 11-12
     
Šafar J.
Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Historijski profil antropogenih utjecaja.     PDF    TXT 439
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Stipančić A.
Utjecaj broja izmjera visina na sastojinsku visinsku krivulju     PDF    TXT 223
broj: 7-8
     
Emrović B.
Vrijeme prijelaza     PDF    TXT 253
broj: 9-10
     
Horvat S.
Istraživanja prirasta jele po biološkim slojevima u zajednici jele s rebračom (Blechno-abietetum Horv.)     PDF    TXT 333
broj: 11-12
     
 
DENDROMETRIJA — DENDROMETRY — HOLZMESSKUNDE
     
Emrović B.
Modificirana formula Lachaussée-a     PDF    TXT 429
broj: 3-4
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda Z.
Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika     PDF    TXT 122
broj: 5-6
     
Spaić I.
Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.)     PDF    TXT 165
Živanov N., Marković J.
Pojava oštećenja sadnica topola od niskih temperatura. (Osvrt na članak dra M. Vasića)     PDF    TXT 199
broj: 9-10
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Bernetič Z.
Financiranje jednostavne i proširene reprodukcije u šumarstvu     PDF    TXT 400
broj: 7-8
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin S.
Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora o uvjetima rada     PDF    TXT 264
broj: 9-10
     
Bojanin S.
Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente)     PDF    TXT 373
Horvat I.
Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj pilani na svijetu     PDF    TXT 393
broj: 5-6
     
 
DENDROLOGIJA
     
Ćurić R.
Rasprostranjenje zanovijeti (Petteria ramentacea (Sieber) Pressl.) u Hercegovini     PDF    TXT 230
broj: 9-10
     
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice     PDF    TXT 357
broj: 11-12
     
Martinović J.
Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske     PDF    TXT 452
broj: 1-2
     
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Tomašegović Z.
O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu     PDF    TXT 1
 
RAZNO
     
Kolić B.
O pluviometrijskoj i erozijskoj ugroženosti sliva     PDF    TXT 18
Lovrić N.
O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva     PDF    TXT 50
broj: 3-4
     
Lujić R.
Režim vodotoka kao funkcija načina iskorišćivanja zemljišta u slivu     PDF    TXT 101
Kovačević Ž.
Važnost istraživanja faune u šumskom tlu     PDF    TXT 143
broj: 5-6
     
Horvat I.
Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine).     PDF    TXT 247
broj: 7-8
     
Golubović U.
Obavijest (Odgovor I. Horvatu)     PDF    TXT 320
broj: 9-10
     
Mutibarić J.
Sila otpora drva nekih evroameričkih topola i bele vrbe pri čupanju eksera     PDF    TXT 345
Maričić N.
Izvještaj o poslovanju Šumskog gospodarstva Gospić     PDF    TXT 409
Mutibarić J.
Na marginama naše historije uzgoja mekih lišćara     PDF    TXT 422
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
VI. Redovna skupština Saveza inž. i teh. Hrvatske     PDF    TXT 69
Žukina I.
Uz 10-godišnjicu Šum. društva Zagorje u Varaždinu     PDF    TXT 73
broj: 3-4
     
Zaključci sa savetovanja privr. org. drv. ind., obraz. instit. i dr. org. o pitanju kadrova u drv. ind. održanog 12. i 13. 10. 1967. u Beogradu     PDF    TXT 156
broj: 5-6
     
Predlog zaključaka II. Skupštine Saveza inž. i teh. šum. i drv. ind. Jugoslavije u Tuzli 15. X 1967.     PDF    TXT 241
Plenum Sav. ITŠIDI Hrvatske u Jastrebarskom 18. XI 1967     PDF    TXT 242
Sjednica U. O. Sav. ITŠIDI Hrvatske od 15. I 1968.     PDF    TXT 242
Sjednica k. g. od 25. I 196S.     PDF    TXT 243
Sjednica k. g. od 1. II 1968.     PDF    TXT 244
broj: 7-8
     
Plenum Centr. odb. Sav. inž. i teh. šum. i ind. za prer. drva Jugoslavije, održanog 25. i 26. maja 1968. u Oteševu (Makedonija).     PDF    TXT 299
Dodatak zapisniku sa II. plenuma SITŠIDI Jugoslavije     PDF    TXT 300
15. sjed. U. O. Sav. ITŠIDI Hrv. odr. 29. II 1968.     PDF    TXT 301
16. sjed. U. O. k. g. 4. IV 1968.     PDF    TXT 302
Plenum Sav. ITŠIDIH u Kutini 8. VI 1968. .     PDF    TXT 302
broj: 9-10
     
17. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 9. V 1968     PDF    TXT 420
18. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 16. V 1968     PDF    TXT 420
19. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. VI 1968     PDF    TXT 421
20. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 19. VII 1968     PDF    TXT 421
broj: 11-12
     
21. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 17. X 1968     PDF    TXT 466
22. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 24. X 1968     PDF    TXT 466
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Horvat A.
Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović     PDF    TXT 80
broj: 3-4
     
Kovačević J.
Povodom dviju 90-godišnjica naših pedologija     PDF    TXT 159
Plavšić-Gojković, N.
Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).     PDF    TXT 159
broj: 7-8
     
Kalinić M.
Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte Hrvatske     PDF    TXT 314
broj: 9-10
     
Kovačević J.
Ilijanić — Potreba osnivanja trajnih ploha i njihovo značenje za proučavanje biljnog pokrova naše Zemlje     PDF    TXT 426
Kovačević J.
Trinajstić — Istraživanja zimzelene šumske vegetacije sjevernog Cresa.     PDF    TXT 426
broj: 1-2
     
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Bajin I.
Iskustva i pouke posle Međunarodne lovačke izložbe XX. veka u Novom Sadu, od 22. IX do 5. X 1967.     PDF    TXT 81
broj: 7-8
     
Ćurić R.
Diskusioni sastanak sa temom: istraživanje tipova čistih bukovih šuma i mješovitih šuma bukve jele i smrče u Bosni     PDF    TXT 315
broj: 3-4
     
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kišpatić J.
Zycha i Weisberger — Otpornost različitih vrsta hibrida Leuce-topola prema Pollacia radiosa     PDF    TXT 162
Kišpatić J.
Zycha — Gubici od bolesti šumskog drveća; situacija u Evropi     PDF    TXT 162
broj: 5-6
     
Kovačević P.
Zl. Gračanin — Rasprostranjenost i djelovanje erozije tla u Hrvatskoj. Giesen, 1962.     PDF    TXT 247
Em H.
S. Paškovski-N. Donica: Drvna vegetacija Rumunjske šumostepe .     PDF    TXT 248
broj: 7-8
     
Klepac D.
Formiranje šumarskih kadrova u Meksiku — Training of forest staffs in Mexico — Formation du personnel forestier au Mexique — Forstpersonalausbildung in Mexiko.     PDF    TXT 285
Klepac D.
Prodan — Holzmesslehre.     PDF    TXT 321
Hren V.
Wenk — Kontrola rasta u okviru uređivanja šuma     PDF    TXT 323
Hren V.
Kreibig — Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka stabala pomoću točkasto-brojčane metode.     PDF    TXT 324
Hren V.
Wolf— Boja, novi elemenat kod dešifriranja snimaka intenzivno gospodarenih šuma .     PDF    TXT 324
Hren V.
Wolf — Zračna snimka, diagnostičko pomoćno sredstvo za operativne radove kod zaštite šuma     PDF    TXT 325
Hren V.
Wolf — Racionalizacija procjene stanja šuma     PDF    TXT 325
broj: 9-10
     
M. J.
K. Mazek-Fiala — Deset god. službe za zaštitu zemlj. u D. Austriji . .     PDF    TXT 424
broj: 11-12
     
Knežević Đ.
Šum. fond Sovj. saveza.     PDF    TXT 468
Popnikola N.
Dokučajeva — Vegetativnoe namnoženie hvojnyh porod     PDF    TXT 475
Popnikola N.
Kraevoj — Vozmožna li vegetativnaja gibridizacija     PDF    TXT 476
Popnikola N.
Robertis — Nowinski - Saez — Cell biology     PDF    TXT 476
broj: 5-6
     
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
V. N. Sukačev     PDF    TXT 251
broj: 7-8
     
Dekanić I.
Milan Anić     PDF    TXT 326
broj: 9-10
     
Kovačević Ž.
Petar Novak     PDF    TXT 427
broj: 11-12
     
Špoljarić V. i Petrović F.
Lavoslav Loger     PDF    TXT 478
Dimitrijević Ž.
Čedomir Oklobdžija     PDF    TXT 478

                UNDER CONSTRUCTION