godište: 1967    HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1967 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
Vidaković M.
Oplemenjivanje ariša III     PDF    TXT 25
Krstinić A.
Procjena stupnja nasljednosti visina i promjera za bijelu vrbu (Salix alba L.)     PDF    TXT 48
broj: 5-6
     
Krstinić A.
Varijabilnost i nasljednost boje izbojaka kod bijele vrbe (Salix alba L.) populacija Bakovci i Lipovljani     PDF    TXT 205
broj: 3-4
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Soljanik I.
Praktična vrijednost okularne i laboratorijske procjene kvaliteta šumskog sjemena     PDF    TXT 141
broj: 5-6
     
Vrdoljak Ž.
Istraživanja o uzgoju sadnica košćele i rašeljke     PDF    TXT 232
Šimunović N.
Odlike i primena topola u podizanju zaštitnih šumskih pojaseva     PDF    TXT 244
broj: 7-8
     
Šafar J.
Izmjena bukve i jele na panonskim gorama     PDF    TXT 291
broj: 11-12
     
Prpić B.
Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija radioaktivnog izotopa fosfora (P32) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u stadiju mladika     PDF    TXT 482
broj: 1-2
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Bunjevčević Zl.
Nekoliko napomena za gospodarenje i uređivanje šuma u planinskim predjelima Like     PDF    TXT 1
Meštrović Š.
Algan-Schaefferove i Čoklove tarife prilagođene za automatsko obračunavanje     PDF    TXT 38
broj: 5-6
     
Cestar D.
Prilog diskusiji o primjeni tipologije u suvremenom uređivanju šuma     PDF    TXT 181
Hren Vl.
Odnos debljinske i visinske distribucije stabala u čistim sastojinama bukve nekih biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske     PDF    TXT 192
broj: 11-12
     
Cestar D., Hren V.
Prilog načinu doznake stabala kod prebornog gospodarenja     PDF    TXT 452
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš I.
Vrbina muha šiškarica (Helicomyia saliciperda Duf.) i njezina štetnost u plantažama vrba     PDF    TXT 21
broj: 5-6
     
Mikloš I.
Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 224
broj: 7-8
     
Vajda Z.
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 269
broj: 9-10
     
Vasić M.
Pojava oštećenja sadnica eurameričkih topola od niskih temperatura u plantažama     PDF    TXT 361
broj: 3-4
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Radovčić A.
Rezultati utvrđivanja vrijednosti i efekti amortizacije šuma     PDF    TXT 147
broj: 7-8
     
Šulentić F.
Ekonomsko-financijska osnova gospodarenja kao sastavni dio šumsko-privredne osnove     PDF    TXT 311
broj: 9-10
     
Kraljić B.
Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji     PDF    TXT 374
broj: 11-12
     
Kraljić B.
Raspodjela dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji     PDF    TXT 433
Plavšić M., Golubović U.
Istraživanja postotnog odnosa sortimenata (eksploatacije šuma) u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog Kotara     PDF    TXT 456
broj: 9-10
     
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Plavšić M.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata Ehrh.)     PDF    TXT 349
Golubović U.
Istraživanja najrentabilnijeg šumsko-uređajnog debljinskog stepena jele (Abies alba Mill.) za pilansku preradu     PDF    TXT 388
broj: 3-4
     
 
DENDROLOGIJA
     
Mutibarić J.
Karakteristike drva bijele vrbe (Salix alba L.)     PDF    TXT 85
broj: 7-8
     
Ničota B., Stamenkov M.
Hermafroditni cvjetovi kod bukve (Fagus moesiaca Mâly-Czecz)     PDF    TXT 284
broj: 3-4
     
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J., Komlenović N., Milković S.
Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina     PDF    TXT 111
Martinović J.
Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim kulturama područja Bosiljevo     PDF    TXT 133
broj: 1-2
     
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Tomašegović Z.
Direktno određivanje distribucije površina gospodarskih jedinica po orografskim karakteristikama Aviografom B-9     PDF    TXT 54
broj: 9-10
     
Cestar D., Hren V.
Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma     PDF    TXT 400
broj: 3-4
     
 
RAZNO
     
Neidhardt N., Skoko M.
Prilog pitanju postotka šumovitosti Jugoslavije     PDF    TXT 122
broj: 5-6
     
Cestar D. i Hren Vl.
Prilog definiciji sastojinskih oblika gospodarskih šuma     PDF    TXT 186
broj: 7-8
     
Bojanin S.
Smolarenje bijelog bora (Pinus silvestris L.) francuskom i američkom (1/2 bark chipping) metodom (utrošak vremena i proizvodnost rada)     PDF    TXT 299
broj: 1-2
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R.r.
15 godina šumarstva zadarskog područja.     PDF    TXT 65
Benić R.
Internacionalni simpozij o sadašnjem stanju i perspektivama tehnologije sječe i izrade, manipulacije i transporta drva     PDF    TXT 71
broj: 3-4
     
Špoljarić V.
10-godiš. postojanja i djelovanja DITŠIDI Sl. Brod     PDF    TXT 154
Borevković I.
O razvojnim mogućnostima šumarstva na šumskoprivrednom području Dilj i radu šum. stručnjaka Š. G. Sl. Brod.     PDF    TXT 166
Biljak R., Penzar F.
O razvoju drv. ind. u Sl. Brodu i radu stručnjaka »Slavonije« drv. ind. Sl. Brod.     PDF    TXT 168
broj: 5-6
     
Škopelja J.
Skromni jubilej.     PDF    TXT 253
Zaključci sa X interfakultetske konfer. Društva stud. šum. i drv. ind. Jugoslavije: Beograd 27/3 1967     PDF    TXT 254
broj: 7-8
     
Plenum Saveza ITŠID Hrvatske (Delnice 17/6 1967)     PDF    TXT 320
Kovačević Z.
Program razvoja Š. G. Delnice     PDF    TXT 323
Vuković D.
Stanje šum. i drv. ind. Gorskog Kotara u privrednoj reformi     PDF    TXT 327
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Šafar J.
Šume i šumarstvo na triglavskom području     PDF    TXT 69
broj: 3-4
     
Kalinić M.
Marić L. — Terra rossa u Karstu Jugoslavije     PDF    TXT 171
broj: 7-8
     
Šafar J.
Čokl M. — Donja taks. granica i njezina ekonomičnost     PDF    TXT 338
broj: 9-10
     
Kišpatić J.
Stana Hočevar — Bolesti šumskog drveća     PDF    TXT 419
broj: 3-4
     
 
KONGRESI I KONFERENCIJE
     
Martinović J., Komlenović N.
Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967)     PDF    TXT 177
Potočić Z.
XIV IUFRO-Kongres (Minhen, 1967)     PDF    TXT 177
broj: 5-6
     
Fukarek P.
Osnovana međunar. rad. zajednica za sprečavanje šteta od poplava     PDF    TXT 261
broj: 7-8
     
Radovčić A
Evr. komis. za šumar. (13. zasjedanje u Rimu 15—19/5 1967)     PDF    TXT 332
broj: 1-2
     
 
TAKMIČENJA
     
Würth M.
Prvo međunar. takmičenje šum. radnika sjekača u Jugoslaviji     PDF    TXT 77
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Knežević Đ.
Gospodarenje šumama u Mađarskoj     PDF    TXT 73
Šafar J.
Usporedba troškova i prihoda u klasičnom i modernom šumarstvu     PDF    TXT 74
broj: 3-4
     
Benić R.
Linnard W.: Rusko-engleski šum. i drv. rječnik     PDF    TXT 172
Anić M.
Šumarski poliglot-rječnik (Bukurešt)     PDF    TXT 172
Anić M.
Grebenščikov — Rus.-engl.-franc. geobotanički rječnik     PDF    TXT 172
Šafar J.
Korbel, Vinš: Uzgoj jele     PDF    TXT 173
Šafar J.
Kadlus — Struktura i tok podmlađivanja smrče, jele i bukve na gori Jesenik     PDF    TXT 174
Knežević Đ.
Šume i šumarstvo Španije     PDF    TXT 175
broj: 5-6
     
Knežević Đ.
Šumarstvo Finske     PDF    TXT 257
Šafar J.
Schober-Fröhlich : Pokusi s arišem     PDF    TXT 260
broj: 7-8
     
Knežević Đ.
Nešto o šumarstvu Indije     PDF    TXT 341
broj: 9-10
     
Anić M.
Critchfield-Little — Geogr. rasprostr. borova u svijetu     PDF    TXT 421
Anić M.
Mooney — Rječnik etiopskog bilja     PDF    TXT 422
Anić M.
Benčat — Dendroflora arboretuma Mlynany     PDF    TXT 423
Anić M.
Streets — Egzotičke vrste drv. u brit. Zajed. naroda     PDF    TXT 423
Anić M.
Iz historijata šum. nastave u Čehoslovačkoj     PDF    TXT 426
broj: 11-12
     
Pejoski B.
Kako je danas organizirana naučno-istraživačka služba iz oblasti šumarstva u Francuskoj     PDF    TXT 492
Šafar J.
Iskustva o unošenju ariša     PDF    TXT 493
broj: 1-2
     
 
NEKROLOZI
     
Žukina I.
Ing. Mihić Josip     PDF    TXT 80
broj: 3-4
     
Horvat I.
Edward G. Locke     PDF    TXT 179
broj: 5-6
     
Anić M.
Akad. prof. dr I. Pevalek     PDF    TXT 262
Jedlovski D.
Ing. Ilija Čolović     PDF    TXT 265
Androić M.
Prof. dr ing. Svetislav Živojinović     PDF    TXT 266
broj: 7-8
     
Anić M.
Prof. dr B. Maksić     PDF    TXT 346
broj: 5-6
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Funkcionalno oblikovanje bukovih sastojina na Dinaridima.     PDF    TXT 198

                UNDER CONSTRUCTION